> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Krolewska rodzina Boga w Niebie
Data 20/03/2016 11:13  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 703  Jzyk Global
 

Królewska rodzina Boga w NiebieCo znaczy Królewska Rodzina Boga ?


Rodziny w niebie ( bo o tam pod postaci± duszy ¿yj±cej duchowej rodzinie (nie myliæ z istotami duchowymi, jakie mo¿emy obserwowaæ tu na ziemi) piszê) posiadaj± odniesienia w stosunku do tego typu hierarchii spo³ecznej. Lecz obecnie te warto¶ci, ju¿ nie dysponuj± szczególnym znaczeniem na planie spo³ecznym. Czas królestw w niebie ju¿ min±³, a jedynie pozosta³y osobiste cechy i potencja³y spo³eczne indywidualnych dusz. (opis charakteru osobistego duszy pod wskazanym linkiem) ;
http://www.andrzejstruski.com/articles_93_Czesc-II--Ustroj-Nieba.htmlDusz, które s± cz³onkami tych królewskich rodzin. W cywilizacji nieba ¿yje wiele rodzin królewskich, gdyby obecnie na ziemi powsta³ jeden globalny ustrój spo³eczny i jedna w³adza, równie¿ ¿y³yby rodziny królewskie bez wp³ywu na decyzje w³adzy takiego spo³eczeñstwa. Tu wskazywana rodzina Boga jest jedn± z tego typu rodzin bez w³adzy, które ¿yj± w niebie. Rodzina Boga o któr± pytasz, wyró¿nia siê z po¶ród innych rodzin królewskich tym, ¿e jeden z ojców w tej rodzinie piastuje najwy¿sze stanowisko w obecnie obowi±zuj±cej hierarchii spo³ecznej cywilizacji nieba. W ka¿dej rodzinie musi byæ trzech ojców, szerszy opis tej sprawy pod wskazanym linkiem;
www.andrzejstruski.com/articles_188_Dusza.html


W niebie nie jest On nazywany Bogiem i nie posiada ¿adnej w³adzy ustawowej ani ¿adnej w³adzy wykonawczej. Co wa¿ne równie¿ w naszym a inny wszech¶wiecie nie posiada On "Bóg" ¿adnej w³adzy. Taka sytuacja wynika z tego, ¿e postaæ pe³ni±ca najwy¿sz± funkcje w hierarchii nieba nie mo¿e ju¿ pe³niæ ¿adnej innej w tym spo³eczeñstwie.Szerszy opis rodzaju tego stanowiska pod wskazanym linkiem......
http://www.andrzejstruski.com/articles_90_Czesc--I-Niebo---Srodowisko-Zycia-Duszy.html


To, ¿e tu, na ziemi ta postaæ jest okre¶lana mianem Boga, jest zas³ug±, lub raczej b³êdem kap³anów (w Raju nikt o Bogu nic nie wiedzia³ i nikomu taka wiedza do szczê¶cia nie by³a potrzebna). Ca³± tê bajkê wymy¶li³ Lucyfer a kap³ani wykonuj± za niego brudn± robotê i otumaniaj± ludzi. Moim zadaniem (jednym z wielu zadañ) jest przedstawienie nieba i Boga w sposób naukowy. Taki stan rzeczy, jaki wytworzy³ Lucyfer w ¶wiadomo¶ci cz³owieka nie u³atwia mi pracy. Geneza istoty Lucyfera ("upad³y Anio³")i jego ¿ycia we wszech¶wiecie;
http://www.andrzejstruski.com/articles_189_Upadli-Aniolowie.html
Nie mogê w ¿aden sposób omin±æ ziemskiego nazewnictwa postaci w tym równie¿ postaci nazywanej "bogiem". Lucyfer bardzo sprytnie i w sposób dog³êbny opracowa³ tê ca³± historiê bosko¶ci nieba i samego Boga, oraz poddañstwa cz³owieka. Najwiêkszy problem le¿y w tym, ¿e ta ca³a bajka odnosi siê do spraw i postaci rzeczywistych, tylko celowo opacznie okre¶lanych i zupe³nie inne czynno¶ci wykonuj±cych.Powracaj±c do tematu rodziny królewskiej Boga i odnosz±c siê do wszystkich pozosta³ych tematów duchowych, moim najwiêkszym ¿yczeniem jest to, by ludzie mogli i chcieli dog³êbnie przeanalizowaæ to co w tych tematach napisa³em. Bez szczerej woli i postanowienia pe³nego zrozumienia moich informacji, nikt nie pozna prawdziwego "Boga' i prawdziwego "Nieba". Przez tysi±ce lat Lucyfer tak manipulowa³ przy ¶wiadomo¶ci ludzi z kolejnych pokoleñ, ¿e obecnie ¿yj±cy cz³owiek (ju¿ nawet nie tylko ten, g³êboko wierz±cy, ale ka¿dy tu ¿yj±cy i po ziemsku my¶l±cy cz³owiek) posiada blokady na planie rozumienia rzeczywisto¶ci boskiej i duchowej. Ludzie nie tylko nie rozumiej± sprawa Boga i Nieba, ale równie¿ nie rozumiej± rzeczywisto¶ci duchowych cywilizacji wspó³¿yj±cych z cz³owiekiem i tu istniej±cych istot nam pomagaj±cych i nam szkodz±cych. Blokady, które w psalmie 24, s± okre¶lone mianem ¿elaznej bramy zamykaj±cej g³owê, czyli ¶wiadomo¶æ cz³owieka, s± w rzeczywisto¶ci tak mocne jak stal a ich skuteczno¶æ za¶lepiania ¶wiadomo¶ci jest wyj±tkowa silna. Te blokady mo¿na inaczej okre¶liæ terminem – ILUZJA.


Psalm 24- 7,8,9,10.
24: 7·Podnie¶cie¿, o bramy! Wierzchy wasze; podnie¶cie siê, wy bramy wieczne! Aby wszed³ król chwa³y!
24: 8· „Który¿ to jest król chwa³y? Pan mocny i mo¿ny, Pan mocny w boju.”
24: 9·Podnie¶cie¿, o bramy! Wierzchy wasze; podnie¶cie siê, wy bramy wieczne! Aby wszed³ król chwa³y.
24:, 10·Który to jest król chwa³y? Pan zastêpów, tenci jest król chwa³y. Sela.


24: 7·Podnie¶cie¿, o bramy! Wierzchy wasze; podnie¶cie siê, wy bramy wieczne! Aby wszed³ król chwa³y!
„Podnie¶cie¿, o bramy! Wierzchy wasze;”- Zwrot z wykrzyknikiem skierowany do ludzi, by otwarli swoje horyzonty my¶lowe, które na zrozumienie spraw Boga s± zamkniête jak bramy.
„podnie¶cie siê, wy bramy wieczne!”;- Te bramy w ¶wiadomo¶ci s± zamkniête od wieków i musz± byæ otwarte, by Cz³owiek móg³ zrozumieæ wiedzê, jak± przynosi król chwa³y.
„Aby wszed³ król chwa³y!”;- Taki zwrot ukazuje nam postaæ przychodz±cego na ziemiê króla chwa³y. Cz³owieka w fizycznej postaci, który przynosi nieznan± wiedzê dotycz±c± spraw Boga i cz³owieka w jego duchowej postaci.
24: 8· „Który¿ to jest król chwa³y? Pan mocny i mo¿ny, Pan mocny w boju.”
„Który¿ to jest król chwa³y?”;- Takie pytanie wskazuje na cz³owieka ¿yj±cego. W zwrocie;- „Który¿ to”
24: 9·Podnie¶cie¿, o bramy! Wierzchy wasze; podnie¶cie siê, wy bramy wieczne! Aby wszed³ król chwa³y.
24:, 10·Który to jest król chwa³y? Pan zastêpów, tenci jest król chwa³y. Sela.
Z tego co wy¿ej napisa³em wynika, to, ¿e boskie znaczenie królewskiej rodziny "Boga" w niebie istnieje wy³±cznie w ¶wiadomo¶ci cz³owieka. Tu na ziemi jest On "wszechmocny" "wszechw³adny" "wszechwiedz±cy" itd...itd. To s± k³amstwa i manipulacje. W niebie jest On jedn± z wielu istot o takiej samej warto¶ci wzajemnej na planie spo³ecznym. Jego osobista warto¶æ to jego osobiste prace i zas³ugi, to jest Jego potencja³ osobisty. Jednak nie jest wszechmocny i wszechw³adny "piêkn± bajkê Lucyfer wymy¶li³ – piêkn± i straszn±. Jest ona taka, jak bajka o wilku i czerwonym kapturku, tylko jako¶ tego dobrego zakoñczenia nie widaæ. I nie nast±pi dopóki ludzie nie zrzuc± ¿elaznych bram z w³asnych ¶wiadomo¶ci.Struski Andrzej de Merowing