> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Pending the Messiah - W OCZEKIWANIU NA MESJASZA.
Data 22/03/2016 00:27  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 653  Jzyk Polish
 

 Pending the Messiah. Now is the time of longing and hope you expected. Expected by all the Israelites. Purim 2016, the time of the coming of the Messiah, says the Torah code. Three days left until that date, the last three days of hope throughout the nation. Hope that the Messiah would come to Israel. Not happen. Not happen despite the fact that the code of the Torah says so. The code of the Torah is not above God. The code of the Torah can not be exalted over the Son of God - the Lord of hosts - the Messiah. The nation of Israel is not ready to accept the Messiah. It can not come, even though it says the code of the Torah. The rabbis do not understand the message of the Torah, do not understand the intentions of God, You reject the warnings of your prophets. These verses speak about you and rabbis of the nation of Israel; do you understand what is written in them?

Isaiah Chapter 28 verses 1; 3; 14; 22.
You do not understand what Isaiah said, do not understand what others have said the prophets, You do not understand what is written in the Torah. Once again, I repeat to you; In Purim not come to you, the Son of God - the Messiah. There will be no star Nibiru. Wyda¿y not anything special. You rabbis and the entire nation of Israel, you are not ready. Your thinking is warped your needs. You do not understand the divine transmission of the Torah. Do not you see what is around you. You see only what you want to be around you. The words of God do not reach into your consciousness. Are you deaf to the words of God, they do not come to your consciousness. You can not expect, the Son of God came to you. You rabbis and the entire nation of Israel, your thoughts are in another world. You abandon Affairs of God, and have dealt with their own ideas about God. 21 03 2016. Lord of hosts. Andrzej Struski de Merowing. *******
Oczekuj±cy Mesjasza. Nadszed³ czas z utêsknieniem i nadziej± oczekiwany. Oczekiwany przez wszystkich izraelitów. Purim 2016, czas przyj¶cia Mesjasza, tak mówi kod Tory. Trzy dni jakie pozosta³y do tej daty, to ostatnie trzy dni nadziei ca³ego narodu. Nadzieji na to, ¿e do Izraela przyjdzie Mesjasz. Nie stanie siê tak. Nie stanie siê tak mimo, ¿e kod Tory tak mówi. Kod Tory nie stoi ponad Bogiem. Kod Tory nie mo¿e byæ wywy¿szony ponad Syna Boga – Pana Zastêpów - Mesjasza. Naród izraelski nie jest gotowy na przyjêcie Mesjasza. Nie mo¿e on przyj¶æ, mimo, ¿e tak mówi kod Tory. Rabini nie rozumiecie przekazu Tory, nie rozumiecie intencji Boga, odrzucacie ostrze¿enia waszych proroków. Te wersety mówi± o was Rabini i o narodzie izraelskim; czy rozumiecie co w nich jest napisane?

Izajasz XXVIII - 1 Biada pysznej koronie, pijanicom z Efraima, i kwiatowi opad³emu z ozdoby s³awy swojej! Biada tym, którzy rz±dz± dolin± bardzo urodzajn±, i znikczemnia³ym od wina! 3 Nogami podeptana bêdzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy! 14 Przeto¿ s³uchajcie s³owa Pañskiego, mê¿owie na¶miewcy! panuj±cy nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie. 22 A tak teraz nie na¶miewajcie siê, aby siê niezmocni³y zwi±zki wasze, bom o pewnem zepsowaniu wszystkiej ziemi s³ysza³ od Pana, Pana zastêpów,
Nie rozumiecie tego co mówi³ Izajasz, nie rozumiecie tego co mówili inni prorocy, nie rozumiecie tego co jest zapisane w Torze. Kolejny raz wam powtarzam; W Purim nie przyjdze do was Syn Boga – Mesjasz. Nie bêdzie ¿adnej gwiazdy Niburu. Nie wyda¿y siê nic szczególnego. Wy Rabini i ca³y naród izraelski, nie jeste¶cie gotowi. Wasze my¶lenie jest zdeformowane waszymi potrzebami. Nie rozumiecie boskiego przekazu Tory. Nie widzicie tego, co jest wokó³ was. Widzicie tylko to, co chcecie ¿eby wokó³ was by³o. S³owa od Boga nie docieraj± do waszych ¶wiadomo¶ci. Jeste¶cie g³usi na s³owa Boga, one nie docieraj± do waszej ¶wiadomo¶ci. Nie mo¿ecie oczekiwaæ, by Syn Boga do was przyszed³. Wy Rabini i ca³y naród izraelski, waszymi my¶lami jeste¶cie w innym ¶wiecie. Porzucili¶cie sprawy Boga a zajêli¶cie siê w³asnymi wyobra¿eniami o Bogu. 21 03 2016r. Pan zastêpów.
Andrzej Struski de Merowing.