> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Grudzie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
PURIM - Informacja dla izraelitow i ludzi na calym swiecie.
Data 24/03/2016 11:33  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠1100  Jŕzyk Global
 

 W Dniu ┬Žwi├¬ta PURIM
Witam Wszystkich Izraelitów i ludzi na ca┬│ym ┬Âwiecie.
Nadszed³ czas aby wszyscy ludzie oficjalnie dowiedzieli siê kim jestem i co tu na Ziemi mam do wykonania.
Z Woli Boga Stwórcy moja Dusza, która jest najstarsz┬▒ z synów w rodzinie królewskiej Boga - (w tej rodzinie jedna z m┬│odszych Dusz jest Dusza Jezusa) zosta┬│a wcielona w cia┬│o cz┬│owieka na Ziemi o wschodzie s┬│o├▒ca dnia 11 sierpnia 1952.
Nazwisko dla mnie zosta┬│o tak dobrane by przekazywa┬│o pierwsz┬▒ informacje od Boga, która mówi, On jest Namaszczony - Pomazany przez Boga.
Zadanie jakie powierzy┬│ mi Bóg obejmuje zarz┬▒dzanie ca┬│okszta┬│tem Misji Czasów Ostatecznych.
Zadaniem Misji jest pozbawienie wp┬│ywu si┬│ z┬│a zarz┬▒dzanych przez Lucyfera na ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka i ka┬┐dej istoty we wszech┬Âwiecie, która ma wcielon┬▒ Dusz├¬.
Zadanie jest tak powa¿ne, ¿e do jego wykonania zosta³y przeznaczone dziesi±tki tysiêcy Dusz w tym wiele Dusz z najwy¿szej hierarchii spo³ecznej Nieba.
Dzia┬│ania w zwi┬▒zku z Misja prowadzi Armia Nieba - Ja jestem jej dowódc┬▒ od bardzo dawnych czasów w Niebie dlatego powierzono mi to zadanie.
Dzia³ania Armii Nieba odbywaj± siê na planie duchowym.
W zakresie dzia┬│a├▒ Misji by┬│o przygotowanie planety Ziemi i cz┬│owieka w tym równie┬┐ Adama i Ewy; tak by Ewa mog┬│a mie├Ž pierwszego syna, (którego ojcem - nie by┬│ Adam) posiadaj┬▒cego specjalny kod genetyczny.
W apokalipsie ta sama genetyka cz┬│owieka symbolizowana znamieniem ┬Âwi├¬tego Graala w postaci fontanny by┬│a okre┬Âlona znaczeniem s┬│ownym" On Pierwszy i Ostatni".
Stary Testament i proroctwa przedstawiaj┬▒ moja posta├Ž pod wieloma znaczeniami: Pan Zast├¬pów; Pan Panów; Król Królów; Pan Chwa┬│y; Król Chwa┬│y; Alfa i Omega; Pan Syjonu;
Dowódca Armii Nieba; Lew Judy; Namaszczony przez Boga;
Wielki Architekt; Wielki Monarcha Wszech┬Âwiata; On Jeden; Pomazaniec Bo┬┐y; Miecz s┬│owa z obu stron ostry; Chyren; Szcz├¬┬Âliwy Zwyci├¬zca; Duchowy Syn Boga; Wielki Duchowy Król; Jedyny autorytet w sprawach Boga; Szilo;
S┬│owo Bo┬┐e - Wiedza od Boga z Nieba;
Ten, który wyja┬Âni prawo na koniec czasów; Król z Woli Boga.
ZWYCI├ŐZCA.

Misja jest jest tak trudnym zadaniem, a wr├¬cz kuriozalnym precedensem w skali wszech┬Âwiata, ┬┐e postanowili┬Âmy w Niebie zastosowa├Ž do jej zarz┬▒dzania dwie postacie, które dysponowa┬│y odpowiednim do┬Âwiadczeniem w Niebie w zakresie wciele├▒ i bra┬│y udzia┬│ w tworzeniu wszech┬Âwiata.
Ta druga Dusz┬▒ jest moja ma┬│┬┐onka MariaMagdalena Struska de Merowing.

*******
A.D. 24.Marzec 2016. Francja. Opublikowano 9:57.Duchowy Syn Boga - Pan Zast├¬pów - Prowadz┬▒cy Misj├¬ Czasów Ostatecznych - Andrzej Struski de Merowing.
*******
Ps. Prosz├¬ mnie nie myli├Ž z Jezusem.
Jezus w Duszy w Niebie jest moim m┬│odszym bratem, przys┬│ali┬Âmy Go tu na Ziemi├¬ by przygotowa┬│ mi drog├¬.
Bóg Stwórca - Ojciec w rodzinie mojej i Jezusa jednoznacznie przekaza┬│ w tre┬Âci Apokalipsy, ┬┐e Jezus nie powróci.
Chrze┬Âcija├▒stwo za┬Âlepione przekazami szatana, zmanipulowa┬│o informacje Apokalipsy i utworzy┬│o fa┬│szywy wizerunek Mesjasza Jezusa Chrystusa.*******


On the Day of PURIM
Hello to all the people of Israel and the people around the world.
It is time that all people officially found out who I am and what I have here on Earth to do.
With the Will of God the Creator, my soul, which is the oldest of the sons of the royal family of God - (In the family, one of the younger Souls is the soul of Jesus)
It was incarnated in a human body on Earth at sunrise on August 11, 1952.
Last name for me, was chosen to convey the first information from the God
who that says "He is the Anointed One" by God.
The task entrusted to me by God includes overall management of the Mission End Times.
The task of the mission is to deprive the forces of evil influence on managed by Lucifer on the consciousness of man and every creature in the universe, in which has incarnated soul. The task is so severe, that for its implementation
they were used tens of thousands of Souls
including many souls from the top of the social hierarchy of Heaven.
Activities in connection with the mission i am of leading the Army of Heaven - I'm the commander since ancient times in heaven, so I entrusted me this task by God.
Actions Army of Heaven are held on the spiritual plane.
In scope of the mission was to prepare the planet Earth and the human
including Adam and Eve; so that Eve could have first son (whose father - was not Adam) having a specific genetic code.
In the apocalypse, the same human genetics symbolized mark of the Holy Grail in the form of a fountain was determined the meaning of the word "On first and the last."
Old Testament and different prophecies show my character in many meanings:
LORD of hosts; Lord of Lords; King of Kings; The Lord of Glory;
Alpha and Omega; Lord of Sion; The commander of the Army of Heaven;
Lion of Judah; Anointed by God; Great Architect;
Great Monarch of the Universe; He one; Anointed Divine;
Sword of words on each side of crisp;Chyren;
Heureux - Victorieux; Spiritual Son of God; Great Spiritual King;
The only authority in matters on God;
The Word of God - Knowledge from God by Heaven;
He who will explain the law to the end of time;
The King of God's Will.
WINNER.
*******
The mission is so difficult, and even precedent on the scale of the universe
we decided in Heaven used to manage two characters - people, which disposition experience in Heaven in terms of lives and participated in the creation of the universe.
This, the second Soul is my wife MMagdalene Struska de Merowing.
*******
A.D. March 24, 2016. France. Published 9:57.
Spiritual Son of God - Lord of Hosts - Leader Mission End Times- Andrzej Struski de Merowing.
*******
Ps. Please me, not to be confused with Jesus.
Jesus in the soul in heaven is my younger brother,
send him here on earth to prepare my me way.
God the Creator - the Father in my family and Jesus
clearly he gave the contents of the Apocalypse,
that Jesus did not return to Earth.
Christianity blind transfers of evil powers
zmanipulowa┬│o information Apocalypse and created a false image of the Messiah Jesus Christ.