> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
PURIM - Informacja dla izraelitow i ludzi na calym swiecie.
Data 24/03/2016 11:33  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 445  Język Global
 

 W Dniu Święta PURIM
Witam Wszystkich Izraelitów i ludzi na całym świecie.
Nadszedł czas aby wszyscy ludzie oficjalnie dowiedzieli się kim jestem i co tu na Ziemi mam do wykonania.
Z Woli Boga Stwórcy moja Dusza, która jest najstarszą z synów w rodzinie królewskiej Boga - (w tej rodzinie jedna z młodszych Dusz jest Dusza Jezusa) została wcielona w ciało człowieka na Ziemi o wschodzie słońca dnia 11 sierpnia 1952.
Nazwisko dla mnie zostało tak dobrane by przekazywało pierwszą informacje od Boga, która mówi, On jest Namaszczony - Pomazany przez Boga.
Zadanie jakie powierzył mi Bóg obejmuje zarządzanie całokształtem Misji Czasów Ostatecznych.
Zadaniem Misji jest pozbawienie wpływu sił zła zarządzanych przez Lucyfera na świadomość człowieka i każdej istoty we wszechświecie, która ma wcieloną Duszę.
Zadanie jest tak poważne, że do jego wykonania zostały przeznaczone dziesiątki tysięcy Dusz w tym wiele Dusz z najwyższej hierarchii społecznej Nieba.
Działania w związku z Misja prowadzi Armia Nieba - Ja jestem jej dowódcą od bardzo dawnych czasów w Niebie dlatego powierzono mi to zadanie.
Działania Armii Nieba odbywają się na planie duchowym.
W zakresie działań Misji było przygotowanie planety Ziemi i człowieka w tym również Adama i Ewy; tak by Ewa mogła mieć pierwszego syna, (którego ojcem - nie był Adam) posiadającego specjalny kod genetyczny.
W apokalipsie ta sama genetyka człowieka symbolizowana znamieniem świętego Graala w postaci fontanny była określona znaczeniem słownym" On Pierwszy i Ostatni".
Stary Testament i proroctwa przedstawiają moja postać pod wieloma znaczeniami: Pan Zastępów; Pan Panów; Król Królów; Pan Chwały; Król Chwały; Alfa i Omega; Pan Syjonu;
Dowódca Armii Nieba; Lew Judy; Namaszczony przez Boga;
Wielki Architekt; Wielki Monarcha Wszechświata; On Jeden; Pomazaniec Boży; Miecz słowa z obu stron ostry; Chyren; Szczęśliwy Zwycięzca; Duchowy Syn Boga; Wielki Duchowy Król; Jedyny autorytet w sprawach Boga; Szilo;
Słowo Boże - Wiedza od Boga z Nieba;
Ten, który wyjaśni prawo na koniec czasów; Król z Woli Boga.
ZWYCIĘZCA.

Misja jest jest tak trudnym zadaniem, a wręcz kuriozalnym precedensem w skali wszechświata, że postanowiliśmy w Niebie zastosować do jej zarządzania dwie postacie, które dysponowały odpowiednim doświadczeniem w Niebie w zakresie wcieleń i brały udział w tworzeniu wszechświata.
Ta druga Duszą jest moja małżonka MariaMagdalena Struska de Merowing.

*******
A.D. 24.Marzec 2016. Francja. Opublikowano 9:57.Duchowy Syn Boga - Pan Zastępów - Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych - Andrzej Struski de Merowing.
*******
Ps. Proszę mnie nie mylić z Jezusem.
Jezus w Duszy w Niebie jest moim młodszym bratem, przysłaliśmy Go tu na Ziemię by przygotował mi drogę.
Bóg Stwórca - Ojciec w rodzinie mojej i Jezusa jednoznacznie przekazał w treści Apokalipsy, że Jezus nie powróci.
Chrześcijaństwo zaślepione przekazami szatana, zmanipulowało informacje Apokalipsy i utworzyło fałszywy wizerunek Mesjasza Jezusa Chrystusa.*******


On the Day of PURIM
Hello to all the people of Israel and the people around the world.
It is time that all people officially found out who I am and what I have here on Earth to do.
With the Will of God the Creator, my soul, which is the oldest of the sons of the royal family of God - (In the family, one of the younger Souls is the soul of Jesus)
It was incarnated in a human body on Earth at sunrise on August 11, 1952.
Last name for me, was chosen to convey the first information from the God
who that says "He is the Anointed One" by God.
The task entrusted to me by God includes overall management of the Mission End Times.
The task of the mission is to deprive the forces of evil influence on managed by Lucifer on the consciousness of man and every creature in the universe, in which has incarnated soul. The task is so severe, that for its implementation
they were used tens of thousands of Souls
including many souls from the top of the social hierarchy of Heaven.
Activities in connection with the mission i am of leading the Army of Heaven - I'm the commander since ancient times in heaven, so I entrusted me this task by God.
Actions Army of Heaven are held on the spiritual plane.
In scope of the mission was to prepare the planet Earth and the human
including Adam and Eve; so that Eve could have first son (whose father - was not Adam) having a specific genetic code.
In the apocalypse, the same human genetics symbolized mark of the Holy Grail in the form of a fountain was determined the meaning of the word "On first and the last."
Old Testament and different prophecies show my character in many meanings:
LORD of hosts; Lord of Lords; King of Kings; The Lord of Glory;
Alpha and Omega; Lord of Sion; The commander of the Army of Heaven;
Lion of Judah; Anointed by God; Great Architect;
Great Monarch of the Universe; He one; Anointed Divine;
Sword of words on each side of crisp;Chyren;
Heureux - Victorieux; Spiritual Son of God; Great Spiritual King;
The only authority in matters on God;
The Word of God - Knowledge from God by Heaven;
He who will explain the law to the end of time;
The King of God's Will.
WINNER.
*******
The mission is so difficult, and even precedent on the scale of the universe
we decided in Heaven used to manage two characters - people, which disposition experience in Heaven in terms of lives and participated in the creation of the universe.
This, the second Soul is my wife MMagdalene Struska de Merowing.
*******
A.D. March 24, 2016. France. Published 9:57.
Spiritual Son of God - Lord of Hosts - Leader Mission End Times- Andrzej Struski de Merowing.
*******
Ps. Please me, not to be confused with Jesus.
Jesus in the soul in heaven is my younger brother,
send him here on earth to prepare my me way.
God the Creator - the Father in my family and Jesus
clearly he gave the contents of the Apocalypse,
that Jesus did not return to Earth.
Christianity blind transfers of evil powers
zmanipulowało information Apocalypse and created a false image of the Messiah Jesus Christ.