> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
With WILL GOD OF CREATOR NATION JEWISH LOSE CHOSENNESS - Z WOLI BOGA STWORCY - WYBRANSTWO UTRACONE
Data 24/03/2016 23:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 615  Język Global
 
Z WOLI B
OGA STWÓRCY - WYBRAŃSTWO UTRACONE

*******
List otwarty do Narodu żydowskiego.
Z woli Boga i w imieniu Potrzeb Nieba, Pan Zastępów
*******
Naród żydowski, jako naród wybrany funkcjonuje od tysięcy lat. 
Nikt nigdy nie wyjaśnił na czym to wybraństwo polega i czemu ma służyć. 
Abstrahując dzisiaj od tej kwestii, poruszę inną kwestię związaną z wybraństwem i równie ważną dla narodu żydowskiego. 
*******
Czy wybraństwo narodu żydowskiego może sie zakończyć?
*******

Kwestia z pozoru absurdalna a w rzeczywistości może okazać się jedynym wyjściem z tego dziwacznego stanu w jakim znalazł się cały naród. 
Wybraństwo jako informacja od Boga, która świadczyła o szczególnym zainteresowaniu tym narodem, okazała się "bombą" z opóźnionym zapłonem. 
Obecny czas pokazał zniszczenia jakie dokonały się na planie osobowości pośród wielu Żydów. 
W szczególności, zniszczenia dotknęły te osoby, które w swoim życiu Torę traktują jako istotny element egzystencji i osobowości. 
Zniszczenie objawiło się właśnie na planie osobowości. 
Są Żydzi, którzy z wyższością odnoszą się do gojów, gdyż uważają siebie za ludzi lepszych. 
Często tak pojęta postawa wynika właśnie z wybraństwa. 
Bywa również, że nie żydów traktują wręcz z góry i jako niegodnych polemiki na temat Boga. 
Nazywam sprawę jasno, to są zwyrodnienia społeczne. 
Jest to choroba wynikająca z wybraństwa narodu, klasyfikacji przekazanej przez Boga.

W tym miejscu należy odnieść się do sprawy, czy ta choroba pośrednio powstała z winy zaistnienia takiej informacji? 
By na tak postawione pytanie można było dać w miarę wyczerpującą odpowiedź należy dodatkowo uwzględnić równie istotną sprawę jak ta, która dotyczy informacji o wybraństwie. 
Tą sprawą jest sytuacja wpływu na człowieka, wpływu, który objawia się oddziaływaniem na świadomość ze strony duchowych sił zła; 
Lub wprost to oddziaływanie nazywając z demonicznej strony życia duchowego we wszechświecie. 
Rozumiem, że w tym momencie, cały naród żydowski oburzy się na moje słowa. 
Jednak Wola Boga jest taka aby tę sprawę wyjaśnić do końca.

Istnieją fakty i do nich należy się odnieść, czy to się komuś podoba, czy nie. 
Faktem jest istnienie stanu wybraństwa narodu, również faktem jest, istnienie wpływu na świadomość człowieka ze strony istot duchowych reprezentujących siły zła. 
Często występujące postawy wyższości pośród żydów również są faktem. 
W odniesieniu do Boga, bo przecież cała ta sprawa przede wszystkim to Boga dotyczy, musimy uwzględnić jeszcze jeden istotny fakt. 
Jego, czyli Boga informacje, które są nam dostępne i dotyczą właśnie wybraństwa.

Apokalipsa:
III - 9 Otoć dam niektórych z bóżnicy szatańskiej, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami twemi, i poznają, żem ja cię umiłował.

Zwrot zapisany w tym wersecie cyt; "którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią." jest informacją od Boga (cała treść Apokalipsy jest zaszyfrowanym przekazem od Boga Stwórcy), która dotyczy Żydów. 
Uważają się za Żydów a nimi nie są. 
Taka informacja jest szczególna a wręcz można by ją określić w formie "absurdalna" gdyby nie okoliczności jakie wiążą się z narodem wybranym. 
Po pierwsze bóżnica szatańska istniejąca w narodzie żydowskim mówi o wpływie duchowym mocy zła na Izraelitów, którzy mimo, że posiadają historyczne korzenie w proroctwie Mojżesza to są przez Boga napiętnowani jako poddani szatanowi. Takie poddaństwo jedynie z wpływami duchowych sił zła można powiązać. 
Tym samym wspomnianą postawę wyższości w odniesieniu do wybraństwa również z wpływami sił zła należy powiązać. 
*******
Według słów Boga Żydzi w czasie odpowiednim do tego, jaki wskazuje Apokalipsa, już nie mają prawa nazywać się narodem wybranym. 
*******

Ten jeden fakt z treści Apokalipsy (dodam, że Apokalipsy Św. Jana z Patmos nie traktuję jako części N. T. Jest to list od Boga Stwórcy całkowicie zaszyfrowany i skierowany do ludzi nie przez apostołów Jezusa a przez innego człowieka) nie jest osamotnionym dowodem. 
W Starym Testamencie dużo jest wskazań na błędy Żydów a prorocy wręcz krzyczą rozpaczliwym głosem o błędach ojców. 
Nie będę przytaczał wskazań na błędy jakie zawiera S.T. O tych wskazaniach i o innych sprawach ze S.T. mogę dyskutować w przyszłości i wyjaśnić wszelkie kwestie związane z Torą.

Tu należy zadać pytanie; czy ten czas już nastąpił, czy dopiero ma nastąpić? 
I czy część narodu, lub czy wszyscy żydzi nie będą mogli szczycić się wybraństwem?

Te kwestie są związane z wieloma aspektami i jeszcze teraz jednoznacznie na te pytania odpowiedzieć nie można. 
W pewnej mierze kwestia zachowania wybraństwa, przez część, lub wszystkich z narodu żydowskiego będzie zależała od ich postawy w stosunku do Misji Czasów Ostatecznych, która obecnie działa na Ziemi. 
Również w kwestii zrozumienia istoty aspektów Mesjasza, Pana Zastępów, Syna Boga, Pana Panów i Króla Chwały w żyjącej postaci fizycznego człowieka. Wskazana przez Boga symbolika bóżnicy szatańskiej w narodzie żydowskim w samej rzeczy poważnie zakłóciła rozumienie i rozeznawanie tych aspektów, zapowiadanej w proroctwach postaci. 
Żydom nie pozostało wiele czasu na re-oriętację własnych poglądów a właściwie tego czasu już nic im nie pozostało. 
Naród żydowski na dzień dzisiejszy wykazuje absolutną ślepotę i kompletne niezrozumienie istoty ani Misji Czasów Ostatecznych, ani samej postaci żyjącego fizycznie człowieka. 
Człowieka zwanego synem człowieczym, który łączy w sobie te wszystkie aspekty i zarazem jest dowódcą wojsk Nieba, które tu w związku z Misją przybyły.


Andrzej Struski de Merowing Pan Zastępów.
A.D. 24 Marzec 2016.22:03

 

 

*******


With WILL GOD OF CREATOR - Nation Jewish lose chosenness 
*******
Open Letter to the Jewish people.
With the will of God and on behalf of the Needs of Heaven, Lord of Hosts.
*******
The Jewish people, as a nation chosen function works for thousands of years.
No one ever explained what it there is chosenness and for what purposes chosenness is to serve?
Apart from this issue today; I initiate on another issue related the chossenness
equally important for the Jewish people.
*******
Is chosenness of the Jewish people can wind up?
*******
The issue seemingly absurd and in fact may be the only way out of this strange state in which he found the whole nation.
Chosenness as information from God, which was indicated by a special interest in the nation, He turned out to be a "bomb" with delayed ignition.
The time showed the destruction that took place on the set of personalities among many Jews.
In particular, the destruction of affected those who in your life treat the Torah as an important element of existence and personality.
The destruction was revealed just on the set of personality.
There are Jews who condescendingly refer to non - Jews - גויים goyim
because they regard themselves as better men.
Often understood as an attitude stems precisely from chosenness.
It also happens that Jewish people treat - non-Jews - גויים goyim even 
treat someone in advance and as people unworthy polemics about God.
I call this matter clearly, these are social degeneration.
It is a disease resulting from the predilection of the nation, the classification provided by God.
At this point, please refer to the matter,
whether the disease indirectly created of guilt The existence of such information?

To this question you can give as comprehensive answer must also be considered as an important issue like this, which concerns information about the chosenness.
This issue is the impact on the situation of human impact, which reveals the impact on the awareness on the part of the spiritual forces of evil;
Or simply calling this interaction with demonic spiritual side of life in the universe.
I understand that at this point, the entire Jewish nation was indignant at my words.
However - God's will is that to explain the matter to the end.
There are facts and these need to be addressed, whether others like it or not.
The fact is the existence of the state of predilection of the nation, the fact is that there was an impact on the consciousness of man from spiritual beings representing the forces of evil.
Frequent attitude of superiority among the Jews are also a fact.
In relation to God, because this whole thing, this case concerns God of all God's concerned, we have to take into account another important fact.
His,or God information, which are available to us and concern - was chosenness.
*
Revelation Polish version of the B.G.
III - "9 Otoć dam niektórych z bóżnicy szatańskiej, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami twemi, i poznają, żem ja cię umiłował."
*
The phrase written in this verse quoted; "Who say they are Jews and are not, but lie." is information from God, (The entire content of Revelation is an encrypted message from God, the Creator), which concerns Jews.
They see themselves as Jews and are not.
This information is specific and indeed could describe it as "absurd" if not for the circumstances that relate to the chosen people.
First:
"synagogue evil" exists in the Jewish nation speaks about the influence of the spiritual power of evil to the nation of Israel.
who, although they have historical roots in the prophecy of Moses are stigmatized by God as subject to Satan.
These serfdom only with the influence of spiritual forces of evil can be linked.
Thus, the aforementioned attitude of superiority with respect to the predilection also influences the forces of evil to be linked.
*******
According to the words of God, the Jews in sufficient time for this, which shows the Apocalypse, They have no right to call himself chosen people.
*******
This one fact from the content of the Apocalypse (I might add that the Apocalypse of St. John of Patmos does not treat as part of N. T. This is a letter from God the Creator completely encrypted and sent to the people, not by the apostles of Jesus but by another man) is not lonely proof.
In the Old Testament there is a lot of information
Error Jews and the prophets themselves even desperate cry voice - Error fathers.
I will not be quoted for errors which contains the Old Testament
About this information and other matters from the Old Testament, I can discuss in the future, and explain any issues related to the Torah.
*******
Here you should ask the question; whether the time has already occurred, or whether it is to take place?
And if part of the nation, or whether all the Jews will not be able to boast (pride oneself on) they are the chosen people?
*******
These issues are related to many aspects, and even now clearly answer these questions can not be.
To some extent, the issue of the behavior of predilection, through part or all of the Jewish people will depend on their attitude towards the Mission End Times, which currently operates on Earth.
Also, in terms of understanding the essence aspects of the Messiah, the Lord of hosts, the Son of God, the Lord of Lords and King of Glory in living form of the physical man.
Indicated by God symbolism of the synagogue of Satan in the Jewish nation in the same things seriously disrupted understanding and discernment of these aspects, as announced in the prophecies.
Jews do not have much time for the reorientation of their own views and actually this time already not to them time (not there remained time).
The Jewish people today demonstrates the absolute blindness and complete misunderstanding of the nature or the Mission End Times, or the same as the living physical man- Lord of Hosts.
A man called son of man, that combines all these aspects and at the same time the commander of armies of Heaven, which here in connection with the mission arrived.Andrzej Struski de Merowing*Lord of Hosts.
A.D. 24 March 2016.22:03