> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

With WILL GOD OF CREATOR NATION JEWISH LOSE CHOSENNESS - Z WOLI BOGA STWORCY - WYBRANSTWO UTRACONE
Data 24/03/2016 23:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1080  Jzyk Global
 
Z WOLI B
OGA STWÓRCY - WYBRAÑSTWO UTRACONE

*******
List otwarty do Narodu ¿ydowskiego.
Z woli Boga i w imieniu Potrzeb Nieba, Pan Zastêpów
*******
Naród ¿ydowski, jako naród wybrany funkcjonuje od tysiêcy lat. 
Nikt nigdy nie wyja¶ni³ na czym to wybrañstwo polega i czemu ma s³u¿yæ. 
Abstrahuj±c dzisiaj od tej kwestii, poruszê inn± kwestiê zwi±zan± z wybrañstwem i równie wa¿n± dla narodu ¿ydowskiego. 
*******
Czy wybrañstwo narodu ¿ydowskiego mo¿e sie zakoñczyæ?
*******

Kwestia z pozoru absurdalna a w rzeczywisto¶ci mo¿e okazaæ siê jedynym wyj¶ciem z tego dziwacznego stanu w jakim znalaz³ siê ca³y naród. 
Wybrañstwo jako informacja od Boga, która ¶wiadczy³a o szczególnym zainteresowaniu tym narodem, okaza³a siê "bomb±" z opó¼nionym zap³onem. 
Obecny czas pokaza³ zniszczenia jakie dokona³y siê na planie osobowo¶ci po¶ród wielu ¯ydów. 
W szczególno¶ci, zniszczenia dotknê³y te osoby, które w swoim ¿yciu Torê traktuj± jako istotny element egzystencji i osobowo¶ci. 
Zniszczenie objawi³o siê w³a¶nie na planie osobowo¶ci. 
S± ¯ydzi, którzy z wy¿szo¶ci± odnosz± siê do gojów, gdy¿ uwa¿aj± siebie za ludzi lepszych. 
Czêsto tak pojêta postawa wynika w³a¶nie z wybrañstwa. 
Bywa równie¿, ¿e nie ¿ydów traktuj± wrêcz z góry i jako niegodnych polemiki na temat Boga. 
Nazywam sprawê jasno, to s± zwyrodnienia spo³eczne. 
Jest to choroba wynikaj±ca z wybrañstwa narodu, klasyfikacji przekazanej przez Boga.

W tym miejscu nale¿y odnie¶æ siê do sprawy, czy ta choroba po¶rednio powsta³a z winy zaistnienia takiej informacji? 
By na tak postawione pytanie mo¿na by³o daæ w miarê wyczerpuj±c± odpowied¼ nale¿y dodatkowo uwzglêdniæ równie istotn± sprawê jak ta, która dotyczy informacji o wybrañstwie. 
T± spraw± jest sytuacja wp³ywu na cz³owieka, wp³ywu, który objawia siê oddzia³ywaniem na ¶wiadomo¶æ ze strony duchowych si³ z³a; 
Lub wprost to oddzia³ywanie nazywaj±c z demonicznej strony ¿ycia duchowego we wszech¶wiecie. 
Rozumiem, ¿e w tym momencie, ca³y naród ¿ydowski oburzy siê na moje s³owa. 
Jednak Wola Boga jest taka aby tê sprawê wyja¶niæ do koñca.

Istniej± fakty i do nich nale¿y siê odnie¶æ, czy to siê komu¶ podoba, czy nie. 
Faktem jest istnienie stanu wybrañstwa narodu, równie¿ faktem jest, istnienie wp³ywu na ¶wiadomo¶æ cz³owieka ze strony istot duchowych reprezentuj±cych si³y z³a. 
Czêsto wystêpuj±ce postawy wy¿szo¶ci po¶ród ¿ydów równie¿ s± faktem. 
W odniesieniu do Boga, bo przecie¿ ca³a ta sprawa przede wszystkim to Boga dotyczy, musimy uwzglêdniæ jeszcze jeden istotny fakt. 
Jego, czyli Boga informacje, które s± nam dostêpne i dotycz± w³a¶nie wybrañstwa.

Apokalipsa:
III - 9 Otoæ dam niektórych z bó¿nicy szatañskiej, którzy siê powiadaj± byæ ¯ydami, a nie s±, ale k³ami±. Oto sprawiê, ¿e przyjd± i bêd± siê k³aniali przed nogami twemi, i poznaj±, ¿em ja ciê umi³owa³.

Zwrot zapisany w tym wersecie cyt; "którzy siê powiadaj± byæ ¯ydami, a nie s±, ale k³ami±." jest informacj± od Boga (ca³a tre¶æ Apokalipsy jest zaszyfrowanym przekazem od Boga Stwórcy), która dotyczy ¯ydów. 
Uwa¿aj± siê za ¯ydów a nimi nie s±. 
Taka informacja jest szczególna a wrêcz mo¿na by j± okre¶liæ w formie "absurdalna" gdyby nie okoliczno¶ci jakie wi±¿± siê z narodem wybranym. 
Po pierwsze bó¿nica szatañska istniej±ca w narodzie ¿ydowskim mówi o wp³ywie duchowym mocy z³a na Izraelitów, którzy mimo, ¿e posiadaj± historyczne korzenie w proroctwie Moj¿esza to s± przez Boga napiêtnowani jako poddani szatanowi. Takie poddañstwo jedynie z wp³ywami duchowych si³ z³a mo¿na powi±zaæ. 
Tym samym wspomnian± postawê wy¿szo¶ci w odniesieniu do wybrañstwa równie¿ z wp³ywami si³ z³a nale¿y powi±zaæ. 
*******
Wed³ug s³ów Boga ¯ydzi w czasie odpowiednim do tego, jaki wskazuje Apokalipsa, ju¿ nie maj± prawa nazywaæ siê narodem wybranym. 
*******

Ten jeden fakt z tre¶ci Apokalipsy (dodam, ¿e Apokalipsy ¦w. Jana z Patmos nie traktujê jako czê¶ci N. T. Jest to list od Boga Stwórcy ca³kowicie zaszyfrowany i skierowany do ludzi nie przez aposto³ów Jezusa a przez innego cz³owieka) nie jest osamotnionym dowodem. 
W Starym Testamencie du¿o jest wskazañ na b³êdy ¯ydów a prorocy wrêcz krzycz± rozpaczliwym g³osem o b³êdach ojców. 
Nie bêdê przytacza³ wskazañ na b³êdy jakie zawiera S.T. O tych wskazaniach i o innych sprawach ze S.T. mogê dyskutowaæ w przysz³o¶ci i wyja¶niæ wszelkie kwestie zwi±zane z Tor±.

Tu nale¿y zadaæ pytanie; czy ten czas ju¿ nast±pi³, czy dopiero ma nast±piæ? 
I czy czê¶æ narodu, lub czy wszyscy ¿ydzi nie bêd± mogli szczyciæ siê wybrañstwem?

Te kwestie s± zwi±zane z wieloma aspektami i jeszcze teraz jednoznacznie na te pytania odpowiedzieæ nie mo¿na. 
W pewnej mierze kwestia zachowania wybrañstwa, przez czê¶æ, lub wszystkich z narodu ¿ydowskiego bêdzie zale¿a³a od ich postawy w stosunku do Misji Czasów Ostatecznych, która obecnie dzia³a na Ziemi. 
Równie¿ w kwestii zrozumienia istoty aspektów Mesjasza, Pana Zastêpów, Syna Boga, Pana Panów i Króla Chwa³y w ¿yj±cej postaci fizycznego cz³owieka. Wskazana przez Boga symbolika bó¿nicy szatañskiej w narodzie ¿ydowskim w samej rzeczy powa¿nie zak³óci³a rozumienie i rozeznawanie tych aspektów, zapowiadanej w proroctwach postaci. 
¯ydom nie pozosta³o wiele czasu na re-oriêtacjê w³asnych pogl±dów a w³a¶ciwie tego czasu ju¿ nic im nie pozosta³o. 
Naród ¿ydowski na dzieñ dzisiejszy wykazuje absolutn± ¶lepotê i kompletne niezrozumienie istoty ani Misji Czasów Ostatecznych, ani samej postaci ¿yj±cego fizycznie cz³owieka. 
Cz³owieka zwanego synem cz³owieczym, który ³±czy w sobie te wszystkie aspekty i zarazem jest dowódc± wojsk Nieba, które tu w zwi±zku z Misj± przyby³y.


Andrzej Struski de Merowing Pan Zastêpów.
A.D. 24 Marzec 2016.22:03

 

 

*******


With WILL GOD OF CREATOR - Nation Jewish lose chosenness 
*******
Open Letter to the Jewish people.
With the will of God and on behalf of the Needs of Heaven, Lord of Hosts.
*******
The Jewish people, as a nation chosen function works for thousands of years.
No one ever explained what it there is chosenness and for what purposes chosenness is to serve?
Apart from this issue today; I initiate on another issue related the chossenness
equally important for the Jewish people.
*******
Is chosenness of the Jewish people can wind up?
*******
The issue seemingly absurd and in fact may be the only way out of this strange state in which he found the whole nation.
Chosenness as information from God, which was indicated by a special interest in the nation, He turned out to be a "bomb" with delayed ignition.
The time showed the destruction that took place on the set of personalities among many Jews.
In particular, the destruction of affected those who in your life treat the Torah as an important element of existence and personality.
The destruction was revealed just on the set of personality.
There are Jews who condescendingly refer to non - Jews - גויים goyim
because they regard themselves as better men.
Often understood as an attitude stems precisely from chosenness.
It also happens that Jewish people treat - non-Jews - גויים goyim even 
treat someone in advance and as people unworthy polemics about God.
I call this matter clearly, these are social degeneration.
It is a disease resulting from the predilection of the nation, the classification provided by God.
At this point, please refer to the matter,
whether the disease indirectly created of guilt The existence of such information?

To this question you can give as comprehensive answer must also be considered as an important issue like this, which concerns information about the chosenness.
This issue is the impact on the situation of human impact, which reveals the impact on the awareness on the part of the spiritual forces of evil;
Or simply calling this interaction with demonic spiritual side of life in the universe.
I understand that at this point, the entire Jewish nation was indignant at my words.
However - God's will is that to explain the matter to the end.
There are facts and these need to be addressed, whether others like it or not.
The fact is the existence of the state of predilection of the nation, the fact is that there was an impact on the consciousness of man from spiritual beings representing the forces of evil.
Frequent attitude of superiority among the Jews are also a fact.
In relation to God, because this whole thing, this case concerns God of all God's concerned, we have to take into account another important fact.
His,or God information, which are available to us and concern - was chosenness.
*
Revelation Polish version of the B.G.
III - "9 Otoæ dam niektórych z bó¿nicy szatañskiej, którzy siê powiadaj± byæ ¯ydami, a nie s±, ale k³ami±. Oto sprawiê, ¿e przyjd± i bêd± siê k³aniali przed nogami twemi, i poznaj±, ¿em ja ciê umi³owa³."
*
The phrase written in this verse quoted; "Who say they are Jews and are not, but lie." is information from God, (The entire content of Revelation is an encrypted message from God, the Creator), which concerns Jews.
They see themselves as Jews and are not.
This information is specific and indeed could describe it as "absurd" if not for the circumstances that relate to the chosen people.
First:
"synagogue evil" exists in the Jewish nation speaks about the influence of the spiritual power of evil to the nation of Israel.
who, although they have historical roots in the prophecy of Moses are stigmatized by God as subject to Satan.
These serfdom only with the influence of spiritual forces of evil can be linked.
Thus, the aforementioned attitude of superiority with respect to the predilection also influences the forces of evil to be linked.
*******
According to the words of God, the Jews in sufficient time for this, which shows the Apocalypse, They have no right to call himself chosen people.
*******
This one fact from the content of the Apocalypse (I might add that the Apocalypse of St. John of Patmos does not treat as part of N. T. This is a letter from God the Creator completely encrypted and sent to the people, not by the apostles of Jesus but by another man) is not lonely proof.
In the Old Testament there is a lot of information
Error Jews and the prophets themselves even desperate cry voice - Error fathers.
I will not be quoted for errors which contains the Old Testament
About this information and other matters from the Old Testament, I can discuss in the future, and explain any issues related to the Torah.
*******
Here you should ask the question; whether the time has already occurred, or whether it is to take place?
And if part of the nation, or whether all the Jews will not be able to boast (pride oneself on) they are the chosen people?
*******
These issues are related to many aspects, and even now clearly answer these questions can not be.
To some extent, the issue of the behavior of predilection, through part or all of the Jewish people will depend on their attitude towards the Mission End Times, which currently operates on Earth.
Also, in terms of understanding the essence aspects of the Messiah, the Lord of hosts, the Son of God, the Lord of Lords and King of Glory in living form of the physical man.
Indicated by God symbolism of the synagogue of Satan in the Jewish nation in the same things seriously disrupted understanding and discernment of these aspects, as announced in the prophecies.
Jews do not have much time for the reorientation of their own views and actually this time already not to them time (not there remained time).
The Jewish people today demonstrates the absolute blindness and complete misunderstanding of the nature or the Mission End Times, or the same as the living physical man- Lord of Hosts.
A man called son of man, that combines all these aspects and at the same time the commander of armies of Heaven, which here in connection with the mission arrived.Andrzej Struski de Merowing*Lord of Hosts.
A.D. 24 March 2016.22:03