> Strona główna > Artykuly > Rozne > With WILL GOD OF CREATOR NATION JEWISH LOSE CHOSENNESS - Z WOLI BOGA STWORCY - WYBRANSTWO UTRACONE
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Napotkane po drodze....

With WILL GOD OF CREATOR NATION JEWISH LOSE CHOSENNESS - Z WOLI BOGA STWORCY - WYBRANSTWO UTRACONE
Data 24/03/2016 23:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 3654  Jêzyk Global
 Z WOLI BOGA STWORCY - WYBRANSTWO UTRACONE
*******
List otwarty do Narodu Zydowskiego.
Z woli Boga i w imieniu Potrzeb Nieba, Pan Zastepow
*******

Narod Zydowski, jako narod wybrany funkcjonuje od tysiecy lat. Nikt nigdy nie wyjasnil na czym to wybranstwo polega i czemu ma sluzyc. Abstrahujac dzisiaj od tej kwestii, porusze inna kwestie zwiazana z wybranstwem i rownie wazna dla narodu zydowskiego.
*******

Czy wybranstwo narodu zydowskiego moze sie zakonczyc?
*******

Kwestia z pozoru absurdalna a w rzeczywistosci moze okazac sie jedynym wyjsciem z tego dziwacznego stanu w jakim znalazl sie caly narod.
Wybranstwo jako informacja od Boga, ktora swiadczyla o szczegolnym zainteresowaniu tym narodem, okazala sie "bomba" z opoznionym zaplonem.
Obecny czas pokazal zniszczenia jakie dokonaly sie na planie osobowosci posrod wielu Zydow.
W szczegolnosci, zniszczenia dotknely te osoby, ktore w swoim zyciu Tore traktuja jako istotny element egzystencji i osobowosci. Zniszczenie objawilo sie wlasnie na planie osobowosci. Sa Zydzi, ktorzy z wyzszoscia odnosza sie do gojow, gdyz uwazaja siebie za ludzi lepszych.
Czesto tak pojeta postawa wynika wlasnie z wybranstwa. Bywa rowniez, ze nie zydow traktuja wrecz z gory i jako niegodnych polemiki na temat Boga.
Nazywam sprawe jasno, to sa zwyrodnienia spoleczne.
Jest to choroba wynikajaca z wybranstwa narodu, klasyfikacji przekazanej przez Boga. W tym miejscu nalezy odniesc sie do sprawy, czy ta choroba posrednio powstala z winy zaistnienia takiej informacji
By na tak postawione pytanie mozna bylo dac w miare wyczerpujaca odpowiedz nalezy dodatkowo uwzglednic rownie istotna sprawe jak ta, ktora dotyczy informacji o wybranstwie.
Ta sprawa jest sytuacja wplywu na czlowieka, wplywu, ktory objawia sie oddzialywaniem na swiadomosc ze strony duchowych sil zla; Lub wprost to oddzialywanie nazywajac z demonicznej strony zycia duchowego we wszechswiecie. Rozumiem, ze w tym momencie, caly narod zydowski oburzy sie na moje slowa.
Jednak Wola Boga jest taka aby ta sprawe wyjasnic do konca. Istnieja fakty i do nich nalezy sie odniesc, czy to sie komus podoba, czy nie. Faktem jest istnienie stanu wybranstwa narodu, rowniez faktem jest, istnienie wplywu na swiadomosc czlowieka ze strony istot duchowych reprezentujacych sily zla. Czesto wystepujace postawy wyzszosci posrod Zydow rowniez sa faktem. W odniesieniu do Boga, bo przeciez cala ta sprawa przede wszystkim to Boga dotyczy, musimy uwzglednic jeszcze jeden istotny fakt. Jego, czyli Boga informacje, kt?re sa nam dostepne i dotycza wlasnie wybranstwa.

Apokalipsa: III - 9 ,,Oto dam niektorych z boznicy szatanskiej, ktorzy sie powiadaja byc Zydami, a nie sa, ale klamia. Oto sprawie, ze przyjda i beda sie klaniali przed nogami twemi, i poznaja, zem ja cie umilowal." 

Zwrot zapisany w tym wersecie cyt; "ktorzy sie powiadaja byc Zydami, a nie sa, ale klamia." jest informacja od Boga (cala tresc Apokalipsy jest zaszyfrowanym przekazem od Boga Stworcy), ktora dotyczy Zydow. Uwazaja sie za Zydow a nimi nie sa. Taka informacja jest szczegolna a wrecz mozna by ja okreslic w formie "absurdalna" gdyby nie okolicznosci jakie wiaza sie z narodem wybranym. Po pierwsze boznica szatanska istniejaca w narodzie zydowskim mowi o wplywie duchowym mocy zla na Izraelitow, ktorzy mimo, ze posiadaja historyczne korzenie w proroctwie Mojzesza to sa przez Boga napietnowani jako poddani szatanowi. Takie poddanstwo jedynie z wplywami duchowych sil zla mozna powiazac. Tym samym wspomniana postawa wyzszosci w odniesieniu do wybranstwa rowniez z wplywami sil zla nalezy powiazac.
*******

Wedlug slow Boga Zydzi w czasie odpowiednim do tego, jaki wskazuje Apokalipsa, juz nie maja prawa nazywac sie narodem wybranym.
*******

Ten jeden fakt z tresci Apokalipsy (dodam, ze Apokalipsy Sw. Jana z Patmos nie traktuje jako czesci N. T. Jest to list od Boga Stworcy calkowicie zaszyfrowany i skierowany do ludzi nie przez apostolow Jezusa a przez innego czlowieka) nie jest osamotnionym dowodem. W Starym Testamencie duzo jest wskazan na bledy Zydow a prorocy wrecz krzycza rozpaczliwym glosem o bledach ojcow. Nie bede przytaczal wskazan na bledy jakie zawiera S.T. O tych wskazaniach i o innych sprawach ze S.T. moge dyskutowac w przyszlosci i wyjasnic wszelkie kwestie zwiazane z Tora.

Tu nalezy zadac pytanie; czy ten czas juz nastapil, czy dopiero ma nastapic? I czy czesc narodu, lub czy wszyscy zydzi nie beda mogli szczycic sie wybranstwem? Te kwestie sa zwiazane z wieloma aspektami i jeszcze teraz jednoznacznie na te pytania odpowiedziec nie mozna. W pewnej mierze kwestia zachowania wybranstwa, przez czesc, lub wszystkich z narodu zydowskiego bedzie zalezala od ich postawy w stosunku do Misji Czasow Ostatecznych, ktora obecnie dziala na Ziemi. Rowniez w kwestii zrozumienia istoty aspektow Mesjasza, Pana Zastepow, Syna Boga, Pana Panow i Kroa Chwaly w zyjacej postaci fizycznego czlowieka.

Wskazana przez Boga symbolika boznicy szatanskiej w narodzie zydowskim w samej rzeczy powaznie zaklocila rozumienie i rozeznawanie tych aspektow, zapowiadanej w proroctwach postaci. Zydom nie pozostalo wiele czasu na re-orientacje wlasnych pogladow a wlasciwie tego czasu juz nic im nie pozostalo. Narod zydowski na dzien dzisiejszy wykazuje absolutna slepota i kompletne niezrozumienie istoty ani Misji Czasow Ostatecznych, ani samej postaci zyj?cego fizycznie czlowieka. Czlowieka zwanego synem czlowieczym, ktory laczy w sobie te wszystkie aspekty i zarazem jest dowodca wojsk Nieba, ktore tu w zwiazku z Misja przybyly. Andrzej Struski de Merowing Pan Zastepow. A.D. 24 Marzec 2016.22:03
*******

With WILL GOD OF CREATOR - Nation Jewish lose chosenness
*******

Open Letter to the Jewish people. With the will of God and on behalf of the Needs of Heaven, Lord of Hosts.
*******

The Jewish people, as a nation chosen function works for thousands of years. No one ever explained what it there is chosenness and for what purposes chosenness is to serve? Apart from this issue today; I initiate on another issue related the chossenness equally important for the Jewish people.
*******

Is chosenness of the Jewish people can wind up?
*******
The issue seemingly absurd and in fact may be the only way out of this strange state in which he found the whole nation. Chosenness as information from God, which was indicated by a special interest in the nation, He turned out to be a "bomb" with delayed ignition. The time showed the destruction that took place on the set of personalities among many Jews. In particular, the destruction of affected those who in your life treat the Torah as an important element of existence and personality. The destruction was revealed just on the set of personality. There are Jews who condescendingly refer to non - Jews - goyim because they regard themselves as better men. Often understood as an attitude stems precisely from chosenness. It also happens that Jewish people treat - non-Jews -  goyim even treat someone in advance and as people unworthy polemics about God. I call this matter clearly, these are social degeneration. It is a disease resulting from the predilection of the nation, the classification provided by God. At this point, please refer to the matter, whether the disease indirectly created of guilt The existence of such information? To this question you can give as comprehensive answer must also be considered as an important issue like this, which concerns information about the chosenness. This issue is the impact on the situation of human impact, which reveals the impact on the awareness on the part of the spiritual forces of evil; Or simply calling this interaction with demonic spiritual side of life in the universe. I understand that at this point, the entire Jewish nation was indignant at my words. However - God's will is that to explain the matter to the end. There are facts and these need to be addressed, whether others like it or not. The fact is the existence of the state of predilection of the nation, the fact is that there was an impact on the consciousness of man from spiritual beings representing the forces of evil. Frequent attitude of superiority among the Jews are also a fact. In relation to God, because this whole thing, this case concerns God of all God's concerned, we have to take into account another important fact. His,or God information, which are available to us and concern - was chosenness. *

Revelation Polish version of the B.G. III - 
9 ,,Oto dam niektorych z boznicy szatanskiej, ktorzy sie powiadaja byc Zydami, a nie sa, ale klamia. Oto sprawie, ze przyjda i beda sie klaniali przed nogami twemi, i poznaja, zem ja cie umilowal."

* The phrase written in this verse quoted; "Who say they are Jews and are not, but lie." is information from God, (The entire content of Revelation is an encrypted message from God, the Creator), which concerns Jews. They see themselves as Jews and are not. This information is specific and indeed could describe it as "absurd" if not for the circumstances that relate to the chosen people. First: "synagogue evil" exists in the Jewish nation speaks about the influence of the spiritual power of evil to the nation of Israel. who, although they have historical roots in the prophecy of Moses are stigmatized by God as subject to Satan. These serfdom only with the influence of spiritual forces of evil can be linked. Thus, the aforementioned attitude of superiority with respect to the predilection also influences the forces of evil to be linked.

*******

According to the words of God, the Jews in sufficient time for this, which shows the Apocalypse, They have no right to call himself chosen people.

*******

This one fact from the content of the Apocalypse (I might add that the Apocalypse of St. John of Patmos does not treat as part of N. T. This is a letter from God the Creator completely encrypted and sent to the people, not by the apostles of Jesus but by another man) is not lonely proof. In the Old Testament there is a lot of information Error Jews and the prophets themselves even desperate cry voice - Error fathers. I will not be quoted for errors which contains the Old Testament About this information and other matters from the Old Testament, I can discuss in the future, and explain any issues related to the Torah.

*******

Here you should ask the question; whether the time has already occurred, or whether it is to take place? And if part of the nation, or whether all the Jews will not be able to boast (pride oneself on) they are the chosen people?

*******

These issues are related to many aspects, and even now clearly answer these questions can not be. To some extent, the issue of the behavior of predilection, through part or all of the Jewish people will depend on their attitude towards the Mission End Times, which currently operates on Earth. Also, in terms of understanding the essence aspects of the Messiah, the Lord of hosts, the Son of God, the Lord of Lords and King of Glory in living form of the physical man. Indicated by God symbolism of the synagogue of Satan in the Jewish nation in the same things seriously disrupted understanding and discernment of these aspects, as announced in the prophecies. Jews do not have much time for the reorientation of their own views and actually this time already not to them time (not there remained time). The Jewish people today demonstrates the absolute blindness and complete misunderstanding of the nature or the Mission End Times, or the same as the living physical man- Lord of Hosts. A man called son of man, that combines all these aspects and at the same time the commander of armies of Heaven, which here in connection with the mission arrived. Andrzej Struski de Merowing*Lord of Hosts. A.D. 24 March 2016.22:03