> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
INTRONIZACJA SLUGI SZATANA - Duchowa korona Polski oddana szatanowi
Data 19/11/2016 01:34  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni 1438  Jzyk Polish
 

INTRONIZACJA S£UGI SZATANA

Duchowa korona Polski oddana szatanowi


Z okazji intronizacji królewskiej w³adzy duchowej szatana.


Ludzie na Ziemi nie rozumiej± podstawy dzia³ania planu si³ z³a na Ziemi.
Nie rozumiej±, ¿e atrybutami szatana s±: ¿al, smutek, umartwienie i nienawi¶æ jako najwa¿niejszy atrybut a oprócz tego wszystkie negatywne emocje.*******
Polska, równie¿ Polacy po intronizacji Jezusa Chrystusa, stanie - stan± siê duchowymi poddanymi szatana. 
To, ¿e wierni chrze¶cijañscy i olbrzymie rzesze spoza tych krêgów za¶lepieñców wierzy w bosko¶æ Jezusa Chrystusa, jest efektem wp³ywu szatana na ¶wiadomo¶æ wiernych religijnych. 
To duchowe si³y z³a manipuluj±c ¶wiadomo¶ci± takich osób jak Pawe³ "aposto³" przez 2000 lat doprowadzi³y do kompletnego za¶lepienia ¶wiadomo¶ci ludzi na Ziemi. 
Obecni chrze¶cijanie wierz±c w Boga nie rozumiej±, ¿e swoj± wiar± i efektami z niej wynikaj±cymi s³u¿± szatanowi. 
Teraz w Polsce to za¶lepienie i to poddañstwo osi±gnê³o apogeum i prawomocnie oddaje Naród Polski pod opiekê si³ z³a wierz±c, ¿e oddaj± siê pod opiekê Bogu. 
Dwa tysi±ce lat obietnic, dwa tysi±ce lat nadziei i dwa tysi±ce lat ¿adnych zmian nie mo¿na zauwa¿yæ w zachowaniu i w rozwoju psychoemocjonalnym chrze¶cijan. 
Tylko kompletnie za¶lepiony mo¿e dalej mieæ nadziejê na to, ¿e Jezus Chrystus cokolwiek zmieni.
W rzeczywisto¶ci Jezus Chrystus jest bo¿kiem o³tarzowym utworzonym przez szatana, który poprzez ¶wiadomo¶æ wybranych steruje ca³ymi rzeszami ludzi na Ziemi. Steruje w taki sposób by nigdy nie by³o lepiej i by zawsze by³a nadzieje. 

Chrze¶cijanie wasza ¶wiadomo¶æ to kompletne barañstwo duchowe o tym mówi Bóg Stwórca, o tym mówi Jezus syn duchowy Boga Stwórcy z planu swego duchowego ¿ycia w kontakcie z Ojcem PIO. 
Pozdrawiam i ¿yczê rozs±dku. 

A.D.18.11.2016.(21:58) Andrzej Struski de Merowing.


Historia ¿ycia ziemskiego i duchowego Rozali Celak jest studyjnym przyk³adem procesu absolutnego zniewolenia ¶wiadomo¶ci cz³owieka.
Szatan s³owami - Maryji i Jezusa Chrystusa - postaci, które sam utworzy³, zwiód³ tê biedn± i oddan± osobê na manowce kompletnej ciemno¶ci w stosunku do prawdziwego cz³owieczeñstwa i rzeczywistych potrzeb Boga Stwórcy.
Rozalia sta³a siê filarem planów szatañskich na czas ukoronowania jego duchowego wp³ywu na Ziemi.

A.D.18.11.2016.(22:52) Andrzej Struski de Merowing.
Do¶wiadczenia i rzeczywisto¶æ objawieñ jakie prze¿y³a Rozalia Celak stanowi± swoj± tre¶ci± kwintesencjê blu¼nierstwa przeciwko Bogu Stwórcy przeciwko Jego potrzebom. 
S± one tym samym obrazem absolutnego sukcesu szatana na planie zniewolenia ¶wiadomo¶ci wiernych. 
Dowodem na powy¿sze twierdzenie s± s³owa Rozalii w których komentuje niektóre ze swoich objawieñ.
W tych s³owach Rozalia mówi:"ofiarowuje swoje cierpienie w celu intronizacji" i "Ka¿da sprawa i ka¿de dzie³o bo¿e musz± byæ okupione cierpieniem". Takich s³ów nigdy by nie przekaza³ Bóg Stwórca.
Takie s³owa móg³ przekazaæ wy³±cznie w³adca z³a, który przygotowywa³ sobie tron na Ziemi, a biedna, za¶lepiona i zniewolona Rozalia s³u¿y³a mu za jeden na stopni na schodach do tronu. 


A.D.18.11.2016. (23:35) Andrzej Struski de Merowing.


https://www.youtube.com/watch?v=PzuhOlc2elo

Oto s³owa tego, który w³ada³ ¶wiadomo¶ci± zniewolonej Rozalii Celak "Jest jednak ratunek dla Polski je¶li mnie uzna za swego Króla i Pana w zupe³no¶ci przez intronizacjê, nie tylko w poszczególnych czê¶ciach kraju ale w ca³ym pañstwie z rz±dem na czele" - Ka¿dy kto choæ odrobinê rozs±dnie i logicznie my¶li, ka¿dy kto uznaje lub nie uznaje istnienie Boga bez problemu oceni powy¿sze s³owa skierowane do Rozalii i zada sobie podstawowe pytanie.

Czy Bóg Stwórca bêdzie b³aga³ o koronê w jakim¶ kraju na Ziemi?
Czy Bogu Stwórcy, który jest wszechmocny i wszechobecny godnym jest tak± pro¶bê sk³adaæ na rêce swoich s³ug?


Z tych s³ów wynika, ¿e nie s± to s³owa Boga Stwórcy.

Je¿eli s± to s³owa Jezusa Chrystusa, to w tych s³owach i w tych okoliczno¶ciach smutku, cierpienia i po¶wiêcenia ¿ycia w rado¶ci dla cierpieñ Rozalii Celak s± ukazane rzeczywiste korzenie szatañskiego pochodzenia bo¿ka o³tarzowego Jezusa Chrystusa, który prosz±c o koronacjê oddaje w³adzê swojemu duchowemu ojcu - szatanowi. W tym miejscu jestem zobowi±zany wyja¶niæ niezwykle istotn± kwestiê zaistnienia boga o³tarzowego - Jezusa Chrystusa.
Ta postaæ nie ma nic wspólnego z Jezusem - duchowym synem Boga Stwórcy ¿yj±cym 2000 lat temu.
Moce z³a wykorzysta³y fakt ¿ycia na Ziemi takiego cz³owieka jakim by³ Jezus i poprzez zmanipulowane ¶wiadomo¶ci ludzi utworzy³y religiê chrze¶cijañsk± i boga o³tarzowego - Jezusa Chrystusa. 
Dzisiejsza intronizacja Jezusa Chrystusa na króla jest w istocie oddaniem w³adzy duchowej nad cz³owiekiem szatanowi

A.D. 19.11.2016. (00:00) Andrzej Struski de Merowing.

Te oto wersety z Apokalipsy mówi± o dzisiejszej intronizacji s³ugi szatana Jezusa Chrystusa;
- Roz. XII w. 9 I zrzucony jest smok wielki, w±¿ on starodawny, którego zowi± dyjab³em i szatanem, który zwodzi wszystek okr±g ¶wiata; zrzucony jest na ziemiê i anio³owie jego z nim s± zrzuceni.
10 I s³ysza³em g³os wielki mówi±cy na niebie: Terazci siê sta³o zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchno¶æ Chrystusa jego, i¿ zrzucony jest oskar¿yciel braci naszych, który na nich skar¿y³ przed obliczno¶ci± Boga naszego we dnie i w nocy.
11 Ale go oni zwyciê¿yli przez krew Baranka i przez s³owa ¶wiadectwa swego, a nie umi³owali duszy swojej a¿ do ¶mierci.
12 Przeto¿ rozweselcie siê nieba! i wy, którzy mieszkacie na nich. Biada mieszkaj±cym na ziemi i na morzu! i¿ zst±pi³ dyjab
e³ do was, maj±c wielki gniew, wiedz±c, i¿ krótki czas ma.
*******

A.D.19.11.2016. Andrzej Struski de Merowing. 

www.youtube.com/watch?v=hDhZumeGBG4