> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Kwiecie 2017
P W C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y




Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzec



Afera Banco Ambrosiano



Koniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 





NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]



Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan




Afery za Spi?ow? bram?

 

OSWIADCZENIE W IMIENIU BOGA STWORCY
Data 26/11/2016 18:01  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni 225  Jzyk Global
 

 A.D. 26 .11.2016

Struski Andrzej de Merowing
Spadkobierca krwi i boskiego genotypu.



 

O¦WIADCZENIE W IMIENIU BOGA STWÓRCY

 

Zwracam siê do wszystkich chrze¶cijan a w szczególno¶ci do grupy polskich wiernych tej religii. Moje o¶wiadczenie jest wyrazem przekazu Boga Stwórcy, zawartego w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana z Patmos.
W niezmiernie bolesnych s³owach, jakie przekazujê Wam w tym o¶wiadczeniu drodzy chrze¶cijanie, nie dodajê, ani nie ujmujê nic ze s³ów jakie stanowi± zaszyfrowan± tre¶æ listu Boga Stwórcy, skierowan± do nas wszystkich ¿yj±cych na ziemi. 
Tre¶æ tego listu zosta³a przekazana dwa tysi±ce lat temu i zapisana szyfrem w formie tekstowej.
Apokalipsa ¦w. Jana z Patmos jest jedynym osobistym przekazem Boga Stwórcy w ca³ej historii ludzko¶ci.
Na takie moje powy¿sze stwierdzenia, istniej± dowody w tre¶ci wszystkich pism biblijnych.
Dowody, które nigdy nie zosta³y odpowiednio zrozumiane przez interpretatorów i t³umaczy tych wszystkich pism.


To, ¿e zwracam siê w szczególno¶ci do polskich chrze¶cijan wynika z ostatniego aktu poddañstwa, jakie sami sobie i ca³emu ¶wiatu na³o¿yli.Wolna wola tych umêczonych ¶wiadomo¶ciowo wiernych w poddañstwie Bogu - (Jezusowi Chrystusowi, który wed³ug informacji zawartych w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy jest bo¿kiem utworzonym przez szatana), zosta³a do takiego stopnia ograniczona, ¿e dobrowolnie oddali Polskê, polski naród i ca³y ¦wiat pod opiekê Lucyfera i w³adanie ciemnych mocy z³a.
Drodzy chrze¶cijanie, wasza ¶wiadomo¶æ zosta³a ukrzy¿owana w warto¶ciach tego szatañskiego symbolu w³adzy duchowej, jakim jest krzy¿ z umêczonym na nim Jezusem Chrystusem.
Ten symbol po¶wiêcenia ¿ycia Jezusa, jest w rzeczywisto¶ci symbolem ¶mierci, smutku i ¿alu, jest symbolem umartwienia i nadziei.
Cech psychemocjonalnych, które s± atrybutami blu¼nierstwa przeciwko Bogu Stwórcy. Chrze¶cijañski krzy¿ sta³ siê potê¿nym instrumentem w³adzy szatana nad ¶wiadomo¶ci± cz³owieka.
Chrze¶cijañski Bóg, Jezus Chrystus, sta³ siê po¶rednikiem do Boga Ojca, którym w rzeczywisto¶ci duchowej, ujawnionej w zaszyfrowanych s³owach Boga Stwórcy, jest Lucyfer.
Te sprawy, które tu teraz przekazujê, s± jednoznacznie wskazane w tre¶ci Apokalipsy. Równie¿ Jezus, duchowy Syn Boga Stwórcy w s³owach do Ojca Pio, potwierdza taki charakter informacji przekazanych w zaszyfrowanej tre¶ci Apokalipsy.
Intronizacja Jezusa Chrystusa, akt poddañstwa, jaki zosta³ wymuszony na za¶lepionych duchowo umys³ach chrze¶cijan i chrze¶cijañskiej w³adzy ¶wieckiej w Polsce, jest niebezpiecznym oddaniem woli cz³owieka, duchowym si³om z³a i w³adcy tych ciemnych mocy, Lucyferowi.
Nikt z tego olbrzymiego zastêpu baranków duchowych, nie odczyta³ w³a¶ciwie istniej±cych w ca³ej kulturze religijnej informacji o tym, ¿e w³adzê duchow± w chrze¶cijañstwie posiada z³o.
Dwa tysi±ce lat cierpienia i ciê¿kich do¶wiadczeñ to dla ¶wiadomo¶ci tych owieczek, okres czasu zbyt krótki, by mogli ujrzeæ rzeczywistego w³adcê ich duchowego ¶wiata.
¦wiata religii, która w rzeczywisto¶ci w³ada ca³ym ¶wiatem spo³ecznym cywilizacji ziemskiej.
Oddali¶cie koronê piek³u, by dalej, poprzez kolejne lata w czasie rosn±cego publicznie zrozumienia wp³ywu szatana na ziemi, móg³ On utrzymaæ chwiej±c± siê w oczach wielu ludzi tê duchow± w³adzê nad ¶wiadomo¶ci± cz³owieka.
Ziemska koronacja piekielnych mocy, jest niebezpieczna szczególnie w Polsce w czasie kiedy u w³adzy zasiedli ludzie duchowo zniewoleni. W³adza cywilna, która jest ca³kowicie zale¿na od woli Boga a której ministrowie i nadrzêdna nad ich wol± g³owa, nie rozumiej±, ¿e ten Bóg - Jezus Chrystus jest w rzeczywisto¶ci piekielnym bo¿kiem (o czym jednoznacznie informuje Bóg Stwórca).
Tak zniewolona duchowo w³adza cywilna, stanowi organ bardzo niebezpieczny w odniesieniu do statusu wolno¶ci osobistej ka¿dego cz³owieka.



Struski Andrzej de Merowing