> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Bryla AMAZ
Data 15/04/2010 21:37  Autor Andrzej Struski  Klikni੠7012  Jŕzyk Polish
 

W pierwszym artykule przedstawi├¬ poszczególny etapy powstawania jednej z bry┬│ w formie graficznej. W kolejnym artykule  zamieszcz├¬ zdj├¬cia wykonanej bry┬│y.

Bry┬│a AMAZ

Bry┬│a ta to geometryczny wzór materii wszech┬Âwiata. Ujmuje w swojej konstrukcji praktycznie wszystkie mo┬┐liwe do zaistnienia formy materii i energii. Jest niezniszczalnym wzorcem pierwotnym wszelkich form ┬┐ycia i ewolucji wszech-┬Âwiata. Wzór ten istnia┬│ ju┬┐ w przestrzeni przed atomowej. To wed┬│ug jego magnetycznej konstrukcji formowane by┬│y i s┬▒ kszta┬│ty d┬╝wi├¬ku – materia┬│u, z którego powstaj┬▒ mi├¬dzy innymi atomy. Formy tej geometrii w pierwotnej postaci d┬╝wi├¬kowej istniej┬▒ równie┬┐ obecnie wokó┬│ nas. Dost├¬p do tych form ma ka┬┐dy i ka┬┐dy mo┬┐e z nich skorzysta├Ž. Chc┬▒c przedstawi├Ž przestrze├▒ w postaci geometrycznej, Platon wyodr├¬bni┬│ pewne formy geometrii tu przedstawionych bry┬│, które wynikaj┬▒ z wzorców wszech-┬Âwiata. Równie┬┐ wielu innych filozofów i mistyków korzysta┬│o z ró┬┐nych form geometrii przestrzennej. Utworzyli oni wiele znaków i form posiadaj┬▒cych szczególne w┬│a┬Âciwo┬Âci i symbolizuj┬▒cych ┬Ârodowisko ┬┐ycia cz┬│owieka. Konstrukcja geometryczna bry┬│y „AMAZ” opisuje wszystkie tu przedstawione kszta┬│ty i formy, jest, wi├¬c kwintesencj┬▒ struktury wszech┬Âwiata.

Etap pierwszy - SZE┬ŽCIAN:

Konstrukcja Bry┬│y „AMAZ” w postaci geometrycznej powsta┬│a wed┬│ug prostej zasady. Zastosowano powielanie odcinka, b├¬d┬▒cego kraw├¬dzi┬▒ sze┬Âcianu. Tworzy┬│y si├¬ kolejne bry┬│y ostros┬│upów.

D┬│ugo┬Â├Ž odcinka pierwotnego sze┬Âcianu w Bryle „AMAZ” nie jest przypadkowa. Zastosowana zosta┬│a liczba 144 (144 mm).


Etap II – 6 ostros┬│upów o podstawie kwadratu:

Sze┬Â├Ž podwójnych ostros┬│upów o podstawie kwadratu, opartych podstawami o ┬Âciany sze┬Âcianu. Ich wszystkie kraw├¬dzie s┬▒ równe d┬│ugo┬Âci kraw├¬dzi sze┬Âcianu.ETAP III – Sfera Kulista:

Trzy okr├¬gi przebiegaj┬▒ce przez wierzcho┬│ki sze┬Âciu ostros┬│upów z II etapu okre┬Âlaj┬▒ po┬│o┬┐enie sfery kulistej, w centrum której znajduj┬▒ si├¬ wszystkie do tej pory utworzone bry┬│y.


Etap IV – dwa razy po 24 ostros┬│upy o podstawie trójk┬▒ta równobocznego:

Faza I - Nast├¬pnie powsta┬│y 24 ostros┬│upy o podstawie trójk┬▒ta równobocznego, oparte na wszystkich trójk┬▒tnych ┬Âcianach ostros┬│upów, le┬┐┬▒cych na zewn┬▒trz sze┬Âcianu. 
Faza II - W kolejnym etapie powstawania Bry┬│y „AMAZ” utworzone zosta┬│y równie┬┐ 24 ostros┬│upy o podstawie trójk┬▒ta równobocznego ulokowane w taki sposób, by nie wyst┬▒pi┬│o wzajemne ich przenikanie.


Etap V – 24 proste równoleg┬│e do kraw├¬dzi sze┬Âcianu:

Wyprowadzono 24 proste równoleg┬│e do kraw├¬dzi sze┬Âcianu, które przebiegaj┬▒ przez wierzcho┬│ki 24 ostros┬│upów z drugiego etapu powstawania Bry┬│y. Ka┬┐da z tych prostych przebiega przez wierzcho┬│ek jednego ostros┬│upa. W miejscach przeci├¬cia si├¬ tych prostych utworzone zosta┬│y wierzcho┬│ki 3 prostopad┬│o┬Âcianów, których wspólna przestrze├▒ pokrywa si├¬ z pierwotnym sze┬Âcianem.
Etap VI – Bry┬│a o proporcjach Potrójnej Arki Przymierza

Przeprowadzono obliczenia matematyczne proporcji Bry┬│y na tym etapie powstawania. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e odcinek pomi├¬dzy wierzcho┬│kiem sze┬Âcianu a punktem przeci├¬cia si├¬ prostych równoleg┬│ych odpowiada 1/5 wysoko┬Âci prostopad┬│o┬Âcianu. Taka proporcja jest spójna z proporcj┬▒ znanej z historii formy zwanej Ark┬▒ Przymierza. Trzy przenikaj┬▒ce si├¬ prostopad┬│o┬Âciany tworz┬▒ form├¬ potrójnej Arki Przymierza. Ich po┬│o┬┐enie charakteryzuje si├¬ symetri┬▒ przestrzenn┬▒ i przenikaniem wzajemnym w taki sposób, ┬┐e o┬ ka┬┐dego prostopad┬│o┬Âcianu jest ustawiona w stosunku do dwóch pozosta┬│ych pod k┬▒tem prostym. Taka figura w rzucie p┬│askim jest znanym symbolem i wed┬│ug tego wzoru zbudowane jest wiele ┬Âwi┬▒ty├▒ ró┬┐nych religii.


Etap VII – Krystaliczny Graal

W dalszym etapie tworzenia Bry┬│y po┬│┬▒czonych zosta┬│o 48 wierzcho┬│ków ostros┬│upów o podstawie trójk┬▒ta. W takiej postaci Bry┬│a „AMAZ” przedstawia swoj┬▒ konstrukcj┬▒ proporcjonalny kryszta┬│ zamkni├¬ty w 104 fasetach (┬Âcianach). Okazuje si├¬, ┬┐e ┬Âciany z pozoru chaotycznie rozmieszczone na powierzchni Bry┬│y s┬▒ w rzeczywisto┬Âci uj├¬te w o┬Âmiu jednorodnych grupach. O┬ symetrii ka┬┐dej z tych grup pokrywa si├¬ z odpowiedni┬▒ prost┬▒ przek┬▒tnej sze┬Âcianu. Bry┬│a "AMAZ" w takiej postaci przedstawia form├¬ krystaliczn┬▒ istniej┬▒cego w przyrodzie minera┬│u – krzemianu. Krzemiany s┬▒ dominuj┬▒cymi minera┬│ami w skorupie ziemskiej (ok. 90% masy), w zwi┬▒zku z tym konstrukcja Bry┬│y "AMAZ" odnosi si├¬ do wi├¬kszo┬Âci ska┬│ planety Ziemi. Nazwa Krystaliczny Graal swój rodowód wywodzi z przekazów historycznych, kiedy ska┬│├¬ o specyficznych w┬│a┬Âciwo┬Âciach i kszta┬│cie okre┬Âlano mianem Graala.
Etap VIII – Gwiazda Dawida:

Faza I - Kolejny krok tworzenia Bry┬│y "AMAZ" polega┬│ na zastosowaniu odcinka b├¬d┬▒cego przek┬▒tn┬▒ ┬Âciany sze┬Âcianu, którego d┬│ugo┬Â├Ž jest równa odleg┬│o┬Âci pomi├¬dzy czterema wierzcho┬│kami ostros┬│upów powsta┬│ych w I fazie czwartego etapu. Po wyprowadzeniu z tych czterech wierzcho┬│ków, w ka┬┐dej z o┬Âmiu grup, odcinków o d┬│ugo┬Âci równej d┬│ugo┬Âci ┬Âciany sze┬Âcianu, powsta┬│o 6 bry┬│ ostros┬│upów, których wierzcho┬│ki ulokowane s┬▒ w trzech geometrycznych osiach bry┬│y.
Faza II – Odcinek o d┬│ugo┬Âci podwójnej kraw├¬dzi sze┬Âcianu jest przek┬▒tn┬▒ podstawy ostros┬│upa, który powsta┬│ w I fazie i znalaz┬│ zastosowanie jako kraw├¬d┬╝ ostros┬│upa ┬│┬▒cz┬▒cego wierzcho┬│ki czterech ostros┬│upów powsta┬│ych w II fazie czwartego etapu.

Rzut p┬│aski powsta┬│y z ka┬┐dego z o┬Âmiu kierunków wyznaczonych przez przek┬▒tne sze┬Âcianu tworzy wizerunek sze┬Âcioramiennej gwiazdy – tzw. Gwiazdy Dawida.

Etap IX – Bia┬│y Krzy┬┐:

Konstrukcja Bia┬│ego Krzy┬┐a powstawa┬│a we wszystkich poprzednich etapach budowy Bry┬│y „AMAZ”. Jego trzy belki tworz┬▒ trzy osie geometryczne Bry┬│y. Wszystkie przek┬▒tne ┬Âcian pierwotnego sze┬Âcianu tworz┬▒ sze┬Â├Ž krzy┬┐y na trzech belkach krzy┬┐a g┬│ównego.

Kolejnych sze┬Â├Ž krzy┬┐y na tych belkach jest utworzonych przez po┬│┬▒czone zewn├¬trzne kraw├¬dzie ostros┬│upów z I fazy IV etapu.

Okre┬Âlenie Bia┬│y Krzy┬┐ opisane jest poni┬┐ej przy omówieniu kolorów.


WALORY U┬»YTKOWE BRY┬úY „AMAZ”

Konstrukcja przestrzenna Bry┬│y "AMAZ" obrazuj┬▒ca swym kszta┬│tem geometryczne wzorce ┬┐ycia wszech┬Âwiata posiada cechy istotne dla cz┬│owieka.

Najwa┬┐niejsz┬▒ jest jej promieniowanie kszta┬│tu, w którym zawarta jest informacja w postaci d┬╝wi├¬ku. Charakter d┬╝wi├¬ku jest uzale┬┐niony od ruchu Bry┬│y i miejsca jej pobudzenia.

Kolejn┬▒ cech┬▒ Bry┬│y jest mo┬┐liwo┬Â├Ž wzrokowego odbioru wzajemnego po┬│o┬┐enia bry┬│ geometrycznych w niej wyst├¬puj┬▒cych. Studiowanie kszta┬│tów Bry┬│y daje znakomity efekt w postaci odzyskania zatraconej wyobra┬╝ni przestrzennej lub jej rozwoju.

Bry┬│a "AMAZ" znajduj┬▒ca si├¬ w otoczeniu cz┬│owieka stoj┬▒c lub poruszaj┬▒c si├¬ oddzia┬│uje na ┬Ârodowisko d┬╝wi├¬kowe, b├¬d┬▒ce podstaw┬▒ budowy otaczaj┬▒cej nas materii. Dodatkowo, pobudzanie Bry┬│y przez jej uderzanie powoduje emisj├¬ s┬│yszalnych dla ucha d┬╝wi├¬ków o ró┬┐nej sile i tonacji w zale┬┐no┬Âci od si┬│y i miejsca pobudzenia. D┬╝wi├¬ki te wp┬│ywaj┬▒ znakomicie na harmoni├¬ otoczenia i cz┬│owieka.

Nie mniej istotnym walorem tej Bry┬│y jest przyjazny i harmonijny dla wzroku kszta┬│t, stanowi┬▒cy ciekawy element dekoracyjny.

KOLORY:

Zastosowanie kolorów dla oznaczenia poszczególnych form geometrycznych pozwala na w┬│a┬Âciwe wykorzystanie walorów poznawczych i estetycznych Bry┬│y.© Andrzej Struski de Merowing.