> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
GEOMETRIA PLATONOWSKA – BRYLY AMAZ
Data 15/04/2010 21:44  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5403  Jŕzyk Polish
 

GEOMETRIA PLATONOWSKA – BRY┬úY „AMAZ”

Formy geometryczne sk┬│adaj┬▒ce si├¬ na Bry┬│├¬ „AMAZ” to fizyczny model budowy materii wszech┬Âwiata. Formy te wyst├¬puj┬▒ w ka┬┐dej skali budowy materii pocz┬▒wszy od d┬╝wi├¬ku, poprzez budow├¬ pierwiastków, na krystalicznej budowie cz┬▒steczek chemicznych sko├▒czywszy. Podobnie zbudowane s┬▒ galaktyki i ca┬│y wszech┬Âwiat. U┬┐yte tu poj├¬cie d┬╝wi├¬ku, ma zupe┬│nie inne znaczenie ni┬┐ to, jakim pos┬│uguje si├¬ klasyczna fizyka. D┬╝wi├¬k jest z jednej strony rzeczywist┬▒ mas┬▒, z której tworzy si├¬ materia a z drugiej uwalnia si├¬ z tej masy pod wp┬│ywem otoczenia.

Wielki filozof Platon zrozumia┬│ istot├¬ budowy wszech┬Âwiata i wyodr├¬bni┬│ pewne formy geometrii, które przedstawiaj┬▒ opisywane poni┬┐ej bry┬│y. Jego dorobek uzmys┬│awia cz┬│owiekowi przestrze├▒. Wzajemna konfiguracja tych bry┬│ jest opisana w rozdziale „Bry┬│y platonowskie”.

Równie┬┐ wielu innych filozofów i mistyków korzysta┬│o z ró┬┐nych form geometrii przestrzennej. Utworzyli oni wiele znaków i form posiadaj┬▒cych szczególne w┬│a┬Âciwo┬Âci i symbolizuj┬▒cych ┬Ârodowisko ┬┐ycia cz┬│owieka. W konstrukcji geometrycznej bry┬│y „AMAZ” pokazane s┬▒ wzorce wszystkich u┬┐ytych przez tych my┬Âlicieli kszta┬│tów i form. Bry┬│a „AMAZ” jest wi├¬c najbardziej skondensowanym zbiorem wzorców struktury wszech┬Âwiata.

Bry┬│a "AMAZ" ujmuje w swojej konstrukcji praktycznie wszystkie mo┬┐liwe do zaistnienia formy materii i energii. Przedstawia niezniszczalny wzorzec zapisany w strukturze d┬╝wi├¬ku wszech┬Âwiata. D┬╝wi├¬k wszech┬Âwiata jest u┬│o┬┐ony w pierwotne wzorce, które s┬▒ podstaw┬▒ budowy wszelkich form ┬┐ycia i ewolucji wszech┬Âwiata. Kolejne coraz bardziej z┬│o┬┐one postacie materii i energii, a┬┐ do istot inteligentnych w┬│┬▒cznie zachowuj┬▒ w swojej konstrukcji takie wzorce. Jest to mo┬┐liwe dzi├¬ki pami├¬ci magnetycznej.

Materia wszech┬Âwiata sk┬│ada si├¬ z trzech rodzajów masy: magnetycznej, d┬╝wi├¬kowej i ┬Âwiat┬│a. Najwi├¬ksz┬▒ jest masa o charakterze magnetycznym, wielokrotnie mniejsz┬▒ mas┬▒ jest masa d┬╝wi├¬ku a masa w postaci p├¬dz┬▒cych fotonów, czyli ┬Âwiat┬│o wchodzi w sk┬│ad materii tylko wówczas, gdy znajdzie si├¬ w przestrzeni i czasie tworzenia materii.

Masa o charakterze magnetycznym, ┬│┬▒cz┬▒c si├¬ w systemy magnetyczne, tworzy okre┬Âlone zbiory zawiaduj┬▒ce zachowaniem si├¬ masy d┬╝wi├¬ku i ┬Âwiat┬│a w zakresie swojego dzia┬│ania. Wielko┬Â├Ž cz┬▒stek masy d┬╝wi├¬kowej jest bardzo ma┬│a, ale cz┬▒stki te s┬▒ bardzo zag├¬szczone. Metody znane cz┬│owiekowi nie pozwalaj┬▒ na bezpo┬Ârednie zaobserwowanie tej masy, ale umo┬┐liwiaj┬▒ zarejestrowanie jej wp┬│ywu na otoczenie. Podobnie dzieje si├¬ to w przypadku niektórych obiektów astronomicznych, których istnienie mo┬┐emy stwierdzi├Ž jedynie poprzez ich wp┬│yw na inne obiekty, daj┬▒ce si├¬ zaobserwowa├Ž przez nasze przyrz┬▒dy.

Wzorce geometrii przestrzennej, przedstawione przez Bry┬│├¬ "AMAZ" obrazuj┬▒ zespó┬│ magnetyczny. Taka idealna krystaliczno┬Â├Ž, dzi├¬ki swoim proporcjom posiada silny zespó┬│ magnetyczny, bardzo odporny na dzia┬│anie zewn├¬trznych pól magnetycznych. Powielanie tego uk┬│adu krystalicznego jest form┬▒ pami├¬ci magnetycznej, która powtarza ten wzorzec w ca┬│ym ┬Ârodowisku d┬╝wi├¬ku wszech┬Âwiata, tworz┬▒c jego nienaruszalno┬Â├Ž i mo┬┐liwo┬Â├Ž korzystania z niego w kszta┬│cie wzorcowym na dowolnym etapie tworzenia i ┬┐ycia.

Istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž wykorzystania tych cech, przez zastosowanie cech krystalicznej geometrii na przyk┬│ad w konstrukcjach budowlanych. Szerzej tematyka ta jest opisywana w dziale dotycz┬▒cym konstrukcji „AMADEOS”. Pozwala ona na budowanie bardzo lekkich obiektów przestrzennych o olbrzymiej wytrzyma┬│o┬Âci, przy zastosowaniu bardzo ma┬│ej ilo┬Âci materia┬│u. Obiekty te s┬▒ wyj┬▒tkowo odporne na zewn├¬trzne wp┬│ywy dynamiczne, takie jak na przyk┬│ad trz├¬sienia ziemi, huragany czy celowe uderzenia terrorystyczne.

Formy tej geometrii w pierwotnej postaci d┬╝wi├¬kowej istniej┬▒ równie┬┐ obecnie wokó┬│ nas. Dost├¬p do tych form ma ka┬┐dy i ka┬┐dy mo┬┐e z nich skorzysta├Ž.

EZOTERYCZNE ODNIESIENIA DO GEOMETRII UJ├ŐTEJ W BRYLE „AMAZ”

Ezoteryka zajmuje si├¬ ┬Ârodowiskiem dzia┬│ania mas rozrzedzonych tak dalece, ┬┐e nauka do niedawna nie dysponowa┬│a przyrz┬▒dami do ich rejestracji. Pierwszym znanym przyrz┬▒dem do rejestracji tego ┬Ârodowiska jest aparat do zdj├¬├Ž Kirljanowskich. Rejestruje on zag├¬szczone stany tego ┬Ârodowiska wyst├¬puj┬▒ce wokó┬│ form biologicznych takich jak ro┬Âliny i zwierz├¬ta a w szczególno┬Âci wokó┬│ cia┬│a cz┬│owieka.

Kluczow┬▒ tez┬▒ przedstawianej tu teorii ewolucji biologii wszech┬Âwiata, jest uznanie, ┬┐e ta rozrzedzona masa to woda. Najwi├¬ksze jej skupisko jest wokó┬│ obiektów biologii, ┬┐yj┬▒cej na bazie wody, poniewa┬┐ komórkowy proces oczyszczania wydala wod├¬ poza organizm biologiczny. Woda ta posiada pami├¬├Ž komórkow┬▒ danego organizmu, dzi├¬ki czemu mo┬┐na za jej po┬Ârednictwem okre┬Âli├Ž niektóre stany jego zdrowia. Woda charakteryzuje si├¬ szczególnymi cechami, które opisane s┬▒ w dziale „┬»ycie w ┬Ârodowisku wodnym”. To te cechy umo┬┐liwiaj┬▒ przeniesienie ┬┐ycia z biologii w niematerialne sfery duchowe.

Istnienie form rozrzedzonych wywodz┬▒cych si├¬ z biologii w szczególny sposób zachowuje pierwotny charakter krystaliczny. W trakcie procesu rozrzedzania biologicznego ┬Ârodowiska wodnego, w pierwszej kolejno┬Âci destrukcji podlegaj┬▒ magnetyczne zespo┬│y nieposiadaj┬▒ce odpowiednich proporcji ich budowy geometrycznej (krystalicznej). Rozrzedzenie to polega na wzajemnym oddaleniu zespo┬│ów magnetycznych, co tworzy z materii form├¬ „eteryczn┬▒”. Forma taka, je┬┐eli posiada prawid┬│ow┬▒ struktur├¬ krystaliczn┬▒, istniej┬▒c w pozamaterialnej przestrzeni wszech┬Âwiata, bardzo korzystnie oddzia┬│ywuje na ┬Ârodowisko biologiczne. Takie oddzia┬│ywanie jest mo┬┐liwe dzi├¬ki wspólnej – wodnej p┬│aszczy┬╝nie ┬┐ycia.

Dzi├¬ki specyficznemu charakterowi wody jakim jest ró┬┐norodno┬Â├Ž jej stanów, mo┬┐e ona w ró┬┐nym czasie znajdowa├Ž si├¬ w ciele cz┬│owieka lub w jego ┬Ârodowisku. W postaci mikrocz┬▒stek jest przenoszona przez wiatr lub ┬Ârodowiska wodne w dowolne miejsce na ziemi. Podczas kontaktu z cia┬│em biologicznym zostaje pobierana przez komórki, tam w jej krystaliczno┬Âci zapisuje si├¬ informacja o stanie potrzeb i procesów ┬┐yciowych komórki. W komórce woda ta s┬│u┬┐y do celów oczyszczania. Przy okazji zbiera informacje o stanie tej komórki i zachowuje je przez bardzo d┬│ugi czas. Po wydaleniu z organizmu, woda powraca do stanu mikrocz┬▒stek pozostawiaj┬▒c zanieczyszczenia w pobli┬┐u cia┬│a biologicznego, które oczy┬Âci┬│a i jest gotowa do ponownego wch┬│oni├¬cia przez komórki innego osobnika. W nowym ┬Ârodowisku pozostawia cz├¬┬Â├Ž informacji, które niesie z poprzednich ┬Ârodowisk. Taka wymiana wody jest form┬▒ najbardziej dok┬│adnej wymiany informacji pomi├¬dzy ró┬┐nymi istotami czy organizmami biologicznymi.

Woda ze ┬╝róde┬│ g┬│├¬bokich (na przyk┬│ad oligoce├▒ska) nie zawiera w sobie zapisu uformowanego w ┬Ârodowiskach magnetycznych, które zarz┬▒dzaj┬▒ ┬┐yciem komórek ró┬┐nych organizmów ┬┐yj┬▒cych na ziemi. Woda ta po prostu nie by┬│a „u┬┐ywana” przez procesy biologiczne. Taka woda umo┬┐liwia cz┬│owiekowi zdecydowanie lepsz┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž oczyszczenia. Obecnie cz┬│owiek ┬┐yj┬▒c w swoim ┬Ârodowisku walki, rywalizacji i wielu negatywnych emocji zanieczyszcza tworzone eteryczne formy wodne, które w zwi┬▒zku z tym posiadaj┬▒ zak┬│ócon┬▒ krystaliczno┬Â├Ž i nie mog┬▒ w┬│a┬Âciwie korzystnie wp┬│ywa├Ž na biologi├¬ ┬┐ycia na ziemi. Jest to proces, który wi┬▒┬┐e si├¬ z ca┬│ym cyklem samozag┬│ady, niew┬│a┬Âciwie rozwijaj┬▒cej si├¬ cywilizacji. Woda taka u┬┐ywana przez cz┬│owieka w kolejnych, nast├¬puj┬▒cych po sobie procesach oczyszczania posiada coraz bardziej zaburzon┬▒ struktur├¬ krystaliczn┬▒, co mo┬┐e doprowadzi├Ž do ┬Âmierci pojedynczych organizmów biologicznych lub ca┬│ych populacji gatunków. Ka┬┐dy cz┬│owiek ma mo┬┐liwo┬Â├Ž usuni├¬cia nagromadzonych zaburze├▒ krystaliczno┬Âci wody poprzez wewn├¬trzn┬▒ zmian├¬ swego zachowania w sferze psycho- emocjonalnej.

ODDZIA£YWANIE ENERGII KSZTA£TU

Znane jest oddzia┬│ywanie promieniowania kszta┬│tu na cz┬│owieka. Nie jest tajemnic┬▒, ┬┐e jedne kszta┬│ty oddzia┬│ywuj┬▒ pozytywnie a inne negatywnie. Wiedz├¬ t├¬ posiadali ju┬┐ staro┬┐ytni, tworz┬▒c przedmioty o okre┬Âlonym kszta┬│cie po to by si├¬ zabezpieczy├Ž lub wzmocni├Ž. Równie┬┐ w kszta┬│cie ukryta jest tajemnica dzia┬│ania talizmanów i amuletów. Wi├¬kszo┬Â├Ž kszta┬│tów, które ludzie zastosowali dla swoich potrzeb, ma swoje ┬╝ród┬│o w ┬Âwi├¬tej geometrii.

Istniej┬▒ kszta┬│ty szczególne, które zastosowane w formie przestrzennej lub p┬│askiej powodowa┬│y najwi├¬cej pozytywnych efektów. Wszystkie bry┬│y wywodz┬▒ce si├¬ z ostros┬│upa, szczególnie o podstawie kwadratu lub trójk┬▒ta cechuje bardzo silne promieniowanie, natomiast figury geometryczne w formie wieloboków (5, 6, 8, 12 boków) by┬│y i s┬▒ w szczególny sposób doceniane przez ludzi. Figury te maj┬▒ pozytywny wp┬│yw na los. Dla przyk┬│adu: Gwiazda Dawida, pentagram, heksagram, dalekowschodnia Bagu┬│a w formie o┬Âmioboku, gwiazda dwunastoramienna to te najbardziej znane z u┬┐ywanych figur geometrycznych. Szczególne uznanie w┬Âród ludzi uzyska┬│y przestrzenne bry┬│y. Najbardziej znan┬▒ z nich jest Arka Przymierza, o proporcjach 2,5 ┬│okcia d┬│ugo┬Âci, 1,5 ┬│okcia szeroko┬Âci i 1,5 ┬│okcia wysoko┬Âci. Daje to matematyczn┬▒ proporcj├¬: 5:3:3. Równie┬┐ bardzo znan┬▒ bry┬│┬▒ jest ┬Žwi├¬ty Grall, okre┬Âlany ju┬┐ tysi┬▒ce lat temu jako ska┬│a, która jak wiadomo jest form┬▒ krystaliczn┬▒. Taka ska┬│a by┬│a stosowana jako ┬╝ród┬│o mocy. Musia┬│a, wi├¬c posiada├Ž bardzo proporcjonalne formy przestrzenne. Najcenniejsze kamienie szlachetne takie jak diament, szlifowane s┬▒ w ten sposób by uzyska├Ž formy krystaliczne. Kryszta┬│ górski (kwarc krystaliczny, krzemian) posiada naturalne fasety o kszta┬│cie proporcjonalnych uk┬│adów geometrycznych. Kryszta┬│ górski jest najbardziej rozpowszechnion┬▒ form┬▒ kamienia pó┬│szlachetnego u┬┐ywanego w ezoteryce. Szczególnie poszukiwane i cenione s┬▒ bry┬│y zbudowane proporcjonalnie i symetrycznie.

Bardzo ceniona w ezoteryce jest forma ko┬│a i kuli, jak równie┬┐ zwi┬▒zana z nimi elipsa. Wi├¬kszo┬Â├Ž mandali swoje formy graficzne ma rozlokowane na obwodach i na powierzchni ko┬│a. Kule cennych minera┬│ów stanowi┬▒ szczególne amulety, do wr├¬cz magicznych mo┬┐liwo┬Âci kulistych kryszta┬│ów.

Wszystkie opisane wy┬┐ej figury i bry┬│y geometryczne zawarte s┬▒ w konstrukcji przestrzennej Bry┬│y "AMAZ".

Z konstrukcj┬▒ Bry┬│y „AMAZ” wi┬▒┬┐e si├¬ szereg bardzo wa┬┐nych, uznawanych za ┬Âwi├¬te liczb:

Liczba 72 okre┬Âlana w Starym Testamencie jako tzw. liczba „Dru┬┐yny Boga”, w konstrukcji bry┬│y wyst├¬puje sze┬Âciokrotnie. Liczba 72 jest baz┬▒ tworzenia si├¬ krystalicznego Gralla, w którym wyst├¬puje pi├¬ciokrotnie. Okre┬Âla elementy konstrukcyjne tej krystalicznej formy kryszta┬│u górskiego w taki sposób, ┬┐e poza sze┬Âcianem i ostros┬│upami o podstawie kwadratu na jego ┬Âcianach, wszystkie pozosta┬│e kraw├¬dzie i ┬Âciany to zawsze ilo┬Â├Ž po 72. Taki proces tworzy form├¬ bry┬│y posiadaj┬▒c┬▒ 48 wierzcho┬│ków. Po po┬│┬▒czeniu tych wierzcho┬│ków powstaje bry┬│a o wizerunku kryszta┬│u górskiego, posiadaj┬▒ca 8 symetrycznie rozlokowanych grup sk┬│adaj┬▒cych si├¬ z 13 faset ka┬┐da. Je┬┐eli po┬│┬▒czymy ca┬│┬▒ konstrukcj├¬ tej bry┬│y przestrzennymi krzy┬┐ami, które wynikaj┬▒ z po┬│o┬┐enia 24 ostros┬│upów pierwszego rz├¬du i 6 przek┬▒tnych ┬Âcian sze┬Âcianu, to powstanie tzw. Bia┬│y Krzy┬┐ z┬│o┬┐ony z 13 przestrzennych krzy┬┐y wzajemnie ze sob┬▒ po┬│┬▒czonych.

Krystaliczny Grall, tak jak ca┬│a Bry┬│a "AMAZ", jak wida├Ž z opisu, oparty jest na wielu istotnych dla cz┬│owieka liczbach takich jak: 72, 6, 8, 12, 13, 14 i 48.

Liczba 21 jest szczególnie traktowana przez ludzi z punktu widzenia losowego szcz├¬┬Âcia i materialnego dobrobytu. Potwierdzenie tego znajdujemy w informacjach przekazanych przez Templariuszy. Pisz┬▒ oni, ┬┐e tajemnica tej liczby jest ukryta w trzech formach geometrycznych: kwadracie, prostok┬▒cie i okr├¬gu. Bry┬│a "AMAZ" równie┬┐ w tym przypadku rozwi┬▒zuje t├¬ kwesti├¬ geometryczn┬▒. Przede wszystkim 6 w├¬z┬│ów le┬┐┬▒cych na przeci├¬ciu p┬│aszczyzn 3 okr├¬gów posiada po 21 pr├¬tów konstrukcyjnych, tam si├¬ zbiegaj┬▒cych. Poza tym, je┬┐eli przedstawimy rzut p┬│aski bry┬│y po uprzednim wyprowadzeniu promieni z jej centrum przez wierzcho┬│ki potrójnej Arki Przymierza, to rzut tych promieni pokazuje 20 punktów na okr├¬gu poziomym ulokowanym w Bryle „AMAZ” - horyzoncie – b├¬d┬▒cym synonimem ┬┐ycia cz┬│owieka na ziemi. ┬»aden z tych 20 punktów nie pokrywa si├¬ z Bia┬│ym Krzy┬┐em. Bior┬▒c pod uwag├¬, ┬┐e liczba 21 opisana przez Templariuszy i znana w historii dotyczy losu cz┬│owieka, to na horyzoncie bry┬│y nale┬┐y przedstawi├Ž punkt istotny dla cz┬│owieka. Jest to punkt nr 1 umiejscowiony na jednym z ramion Krzy┬┐a, które dalej jest jego prost┬▒ drog┬▒ do celu ┬┐ycia. Ten punkt wraz z pozosta┬│ymi dwudziestoma okre┬Âlonymi przez rzut poziomy promieni daje liczb├¬ 21. Wszystkie te punkty znajduj┬▒ si├¬ na okr├¬gu poziomym a wi├¬c na horyzoncie ┬┐ycia cz┬│owieka, a wynikaj┬▒c z promieni emanuj┬▒cych z centrum bry┬│y przez istotne jej elementy konstrukcyjne, ┬Âwiadcz┬▒ o powi┬▒zaniach z systemem uk┬│adania losu dla cz┬│owieka.

- liczba 144 - jest to liczba szczególna, jako ┬┐e zastosowana zosta┬│a w napisanym przez ┬Žw. Jana objawieniu, inaczej w Apokalipsie, które otrzyma┬│ od Boga. Zastosowana zosta┬│a wiele razy a u┬┐ycie jej w konstrukcji Bry┬│y "AMAZ" zaowocowa┬│o wynikiem liczbowym mówi┬▒cym o d┬│ugo┬Âci ┬│okcia jako staro┬┐ytnej miary d┬│ugo┬Âci. Jest to liczba 48.

W kulturach egipskiej, greckiej i ┬┐ydowskiej przyj├¬to ró┬┐ne d┬│ugo┬Âci ┬│okcia, które w systemie metrycznym odpowiadaj┬▒ d┬│ugo┬Âciom 53,5, 46 i 45 cm. Zastosowanie którejkolwiek z tych d┬│ugo┬Âci w proporcjach Arki Przymierza uniemo┬┐liwia uzyskanie liczby 72 zwanej w Starym Testamencie tzw. liczb┬▒ „Dru┬┐yny Boga”. Wyka┬┐emy poni┬┐ej, ┬┐e rzeczywista d┬│ugo┬Â├Ž ┬│okcia wynosi 48 cm. Przyj├¬cie ┬│okcia 48 cm daje nam wymiar wysoko┬Âci i szeroko┬Âci arki 72 cm (2,5 ┬│okcia x 1,5 ┬│okcia x 1,5 ┬│okcia – czyli 120 x 72 x 72). Ca┬│a matematyka Potrójnej Arki Przymierza jest opisana w osobnym rozdziale i jej efektem jest liczba 144.000 przedstawiona w Apokalipsie ┬Žw. Jana.

Bry┬│a "AMAZ" pokazuje liczb├¬ 48 a wi├¬c rzeczywist┬▒ d┬│ugo┬Â├Ž ┬│okcia, przyj├¬tego jako jednostka d┬│ugo┬Âci Arki Przymierza i jest to jeden z dwóch wymiarów potrójnej Arki Przymierza.

© Andrzej Struski de Merowing.