> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata
Data 17/04/2010 18:22  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4179  Jŕzyk Polish
Ulokowana w centrum wszech┬Âwiata materia o du┬┐ej g├¬sto┬Âci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzy┬│a centraln┬▒ „czarn┬▒ dziur├¬”.

 
Potencja┬│ twórczy i technologiczny budowniczych wszech┬Âwiata

Ulokowana w centrum wszech┬Âwiata materia o du┬┐ej g├¬sto┬Âci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzy┬│a centraln┬▒ „czarn┬▒ dziur├¬”. Jej wiruj┬▒ce j┬▒dro powinno posiada├Ž ┬Ârednic├¬ stek milionów lat ┬Âwietlnych a jego szybko┬Â├Ž na powierzchni wielokrotnie przekracza├Ž szybko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a. Posiada ono odpowiednio silne pole grawitacji, która wspólnie z szybko┬Âci┬▒ powierzchniow┬▒ umo┬┐liwia wyrzucenie w przestrze├▒ wszech┬Âwiata kolejno po sobie nast├¬puj┬▒cych strumieni takiej samej materii, z jakiej zbudowane jest j┬▒dro wszech┬Âwiata. Seria takich wystrza┬│ów - ekspansji mo┬┐e by├Ž oceniona jako jeden wybuch, mimo, ┬┐e one z wybuchem nie maj┬▒ nic wspólnego.

Jaki jest niezb├¬dny potencja┬│ technologiczny do wykonania j┬▒dra wszech┬Âwiata i wystrzelenia strumieni w przestrze├▒ obiektu o ┬Ârednicy wielu bilionów lat ┬Âwietlnych?

Naukowcy ju┬┐ od wielu lat pracuj┬▒ nad problemami technicznymi, które s┬▒ zwi┬▒zane z przyspieszaniem cz┬▒stek materii. Ju┬┐ og┬│oszono informacj├¬ o pierwszej udanej próbie z „tworzeniem cz┬▒stki Boga” Od przyspieszania cz┬▒stek do wymuszenia tempa przesy┬│u zbioru takich cz┬▒stek droga jest prosta i tak┬▒ drog├¬ ukazuj┬▒ naukowcy.

Kwestia budowy j┬▒dra i wystrzelenia intergalaktycznych strumieni wszech┬Âwiata w mojej teorii jest oparta na takich samych za┬│o┬┐eniach, jakie przyj├¬li naukowcy, tylko ich skala i miejsce niewiele maj┬▒ wspólnego ze skal┬▒ technologii potrzebnej do aktywacji startu ewolucji wszech┬Âwiata. Obiekt wiruj┬▒cej kuli o ┬Ârednicy setek milionów lat ┬Âwietlnych, posiadaj┬▒cy szybko┬Â├Ž powierzchniow┬▒ wielokrotnie przekraczaj┬▒c┬▒ szybko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a wymaga od budowniczych posiadania nie lada potencja┬│u technologicznego.

Wystêpuje tu jeszcze jedna istotna kwestia: z jakich cz±stek materii sk³ada siê strumieñ przesy³any do budowy j±dra?

Jedyn┬▒ z cech, jakie te cz┬▒steczki musz┬▒ posiada├Ž to, zdolno┬Â├Ž do stosunkowo ┬│atwego rozdzielania si├¬ pomi├¬dzy sob┬▒ (mimo posiadania silnego potencja┬│u magnetycznego), po oderwaniu z eroduj┬▒cej powierzchni strumienia intergalaktycznego. Rozdzielanie si├¬ masy na ró┬┐norodnej wielko┬Âci zbiory jest niezb├¬dne do aktywacji ewolucji materii wszech┬Âwiata. Proces erozji powierzchniowej p├¬dz┬▒cej z ponad ┬Âwietln┬▒ szybko┬Âci┬▒ materii strumienia tworzy zbiory, które posiadaj┬▒ ró┬┐nej wielko┬Âci masy, najwi├¬ksze utworz┬▒ „czarne dziury” a te, o najmniejszej masie utworz┬▒ cz┬▒stki b├¬d┬▒ce nast├¬pnie (mi├¬dzy innymi) sk┬│adowymi w fotonach ┬Âwiat┬│a i w konstrukcji sferycznej cz┬▒stek d┬╝wi├¬kowych.

Twórcy posiadaj┬▒ mo┬┐liwo┬Âci technologiczne w postaci odpowiednio silnych tworników pól magnetycznych do przyspieszania materii, która b├¬dzie przesy┬│ana w kierunku centrum przygotowanej wcze┬Âniej sferycznej przestrzeni.
Z reakcji, jakie wyst├¬puj┬▒ w trakcje przebiegania procesu erozji strumienia intergalaktycznego, nale┬┐y wyci┬▒gn┬▒├Ž wniosek, ┬┐e przygotowane ┬Ârodowisko fizyczne musi charakteryzowa├Ž si├¬ ┬Âci┬Âle okre┬Âlonymi parametrami. Te parametry zamykaj┬▒ si├¬ w jednorodnej postaci cz┬▒stek sk┬│adowych ciemnej materii. Biegn┬▒ce przez takie jednorodne ┬Ârodowisko fizyczne zbiory posiadaj┬▒ce ró┬┐ne wielko┬Âci, b├¬d┬▒ przechwytywa┬│y swoim silnym polem magnetycznym mniejsze lub wi├¬ksze ilo┬Âci ca┬│ostek. Jednorodny charakter materii w ca┬│ej przestrzeni wszech┬Âwiata i ró┬┐norodna wielko┬Â├Ž oderwanych od strumienia zbiorów materii wprowadzonej do przestrzeni, daj┬▒ wystarczaj┬▒cy potencja┬│ twórczy dla ca┬│okszta┬│tu ewolucji materii.

Wyst├¬puj┬▒ca w ca┬│ej otaczaj┬▒cej nas przestrzeni wszech┬Âwiata ciemna materia, wskazywana przez Platona (Platon by┬│ o krok od odkrycia tajemnicy ciemnej materii), musia┬│a istnie├Ž w takim samym stanie fizycznym ju┬┐ w czasie budowy wszech┬Âwiata. Przygotowanie takiej przestrzeni by┬│o pierwszym krokiem na drodze do aktywacji ewolucji materii we wszech┬Âwiecie. Na tym polu dzia┬│ania budowniczowie musieli wykaza├Ž jeszcze wi├¬ksze mo┬┐liwo┬Âci technologiczne ni┬┐ w przypadku tworzenia j┬▒dra i wymuszenia startu i biegu strumieni intergalaktycznych.

Ciemn┬▒ materi├¬ a raczej jej stan fizyczny mo┬┐na porówna├Ž do stanu fizycznego cieczy posiadaj┬▒cej jednorodn┬▒ budow├¬ (czysta chemicznie woda). Tak jak woda potrzebuje zbiornika do utrzymania stabilnego zbioru, tak i ciemna materia równie┬┐ potrzebuje zbiornika, w którym b├¬dzie mog┬│a zachowa├Ž swój zbiór. Zbiornikiem dla ciemnej materii jest kulista przestrze├▒ wszech┬Âwiata. W kulistej przestrzeni tego olbrzymiego zbiornika pe┬│nego ciemnej materii, b├¬d┬▒ przebiega┬│y fizyczne procesy przesy┬│u strumieni intergalaktycznych.

W przypadku wszech┬Âwiata i jego kulistej przestrzeni wype┬│nionej ciemn┬▒ materi┬▒, mo┬┐emy w przybli┬┐eniu okre┬Âli├Ž skal├¬ dzia┬│ania twórców. Mo┬┐emy jej wielko┬Â├Ž oceni├Ž na planie dzia┬│ania dwóch obszarów. Pierwszym jest proces fizyczny, w którego efektem powstaje ciemna materia. Ciemna materia nie mog┬│a wyst├¬powa├Ž w postaci naturalnej, w takiej sytuacji budowniczowie nie mogliby zachowa├Ž kontroli nad przebiegiem strumieni intergalaktycznych.

Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e w miejscu gdzie obecnie znajduje si├¬ nasz wszech┬Âwiat, przed rozpocz├¬ciem budowy musia┬│o istnie├Ž jakie┬ nieznane ┬Ârodowisko naturalne. Dla celów zak┬│adanego procesu ewolucji materii w przysz┬│ym wszech┬Âwiecie budowniczowie musieli to istniej┬▒ce ┬Ârodowisko fizyczne przystosowa├Ž do zak┬│adanych potrzeb. Prawdopodobnie zastosowali podobn┬▒ metod├¬ jak w przypadku tworzenia materii wszech┬Âwiata. Materia wszech┬Âwiata powstaje w procesie fizycznym, w którym cz┬▒stki lub zbiory cz┬▒stek pochodz┬▒ce ze strumienia, przechwytuj┬▒ swoim polem magnetycznym odpowiedni┬▒ do potencja┬│u ilo┬Âci cz┬▒stek ciemnej materii. W tych procesach powstaj┬▒ ró┬┐nej wielko┬Âci zbiory materii, z których w dalszych procesach ewolucji powstan┬▒ wi├¬ksze zbiory, a┬┐ do sk┬│adowych atomów w┬│┬▒cznie.

W procesie tworzenia ciemnej materii, b├¬d┬▒ powstawa┬│y jednakowej wielko┬Âci zbiory takie, jakie wskaza┬│ Platon przypisuj┬▒c im nazw├¬ „ca┬│ostka”. W tym procesie fizycznym stosowane s┬▒ cz┬▒stki podobne do tych ze strumienia intergalaktycznego i j┬▒dra wszech┬Âwiata, tylko posiadaj┬▒ce stosunkowo mniejsz┬▒ mas├¬. Ka┬┐da cz┬▒stka przechwyci identyczn┬▒ ilo┬Â├Ž materii istniej┬▒cej w naturalnym ┬Ârodowisku a nadmiar nie zu┬┐ytej materii z naturalnego ┬Ârodowiska zostanie odepchni├¬ty na jego obrze┬┐e. W taki sposób powstanie zbór jednorodnej materii, która pos┬│u┬┐y jako materia┬│ do zabezpieczenia w┬│a┬Âciwego przebiegu procesu ewolucji materii wszech┬Âwiata. Pozosta┬│a cz├¬┬Â├Ž ciemnej materii nie zu┬┐yta w procesie ewolucji, stanowi obecnie we wszech┬Âwiecie 80% ca┬│ej jego masy. Z kolei nadmiar naturalnej materii podczas budowy przestrzeni wszech┬Âwiata i wype┬│niania jej ciemn┬▒ materi┬▒, zostaje systematycznie odk┬│adany na coraz wi├¬ksze sferyczne obrze┬┐e, które w efekcie staje si├¬ kulistym zbiornikiem na ciemn┬▒ materi├¬.

W momencie, gdy tworzona przestrze├▒ osi┬▒gnie zak┬│adane parametry, proces przygotowywania przestrzeni wszech┬Âwiata do budowy j┬▒dra i wystrzelenia intergalaktycznych strumieni zostaje zako├▒czony. Kulisty obiekt wszech┬Âwiata zachowa taki rozmiar ju┬┐ na zawsze, niezale┬┐nie od tego, ile razy b├¬dzie na nowo inicjowany proces ewolucji jego materii gwiezdnej i wszelkiej innej z biologiczn┬▒ w┬│┬▒cznie.

Teraz nadchodzi moment, w którym podj├¬te zostan┬▒ dzia┬│ania maj┬▒ce na celu zbudowanie j┬▒dra wszech┬Âwiata. Do centralnej cz├¬┬Âci przegotowanej przestrzeni, pot├¬┬┐nym strumieniem kierowana jest w/w materia. Pierwszy etap procesu budowy j┬▒dra polega na aktywowaniu dzia┬│ania olbrzymiej czarnej dziury. (J┬▒dro wszech┬Âwiata matka czarnych dziur.)


© Struski Andrzej de Merowing.
Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA