> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata
Data 17/04/2010 18:22  Autor Andrzej Struski  Klikni 3997  Jzyk Polish
Ulokowana w centrum wszech¶wiata materia o du¿ej gêsto¶ci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzy³a centraln± „czarn± dziurê”.

 
Potencja³ twórczy i technologiczny budowniczych wszech¶wiata

Ulokowana w centrum wszech¶wiata materia o du¿ej gêsto¶ci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzy³a centraln± „czarn± dziurê”. Jej wiruj±ce j±dro powinno posiadaæ ¶rednicê stek milionów lat ¶wietlnych a jego szybko¶æ na powierzchni wielokrotnie przekraczaæ szybko¶æ ¶wiat³a. Posiada ono odpowiednio silne pole grawitacji, która wspólnie z szybko¶ci± powierzchniow± umo¿liwia wyrzucenie w przestrzeñ wszech¶wiata kolejno po sobie nastêpuj±cych strumieni takiej samej materii, z jakiej zbudowane jest j±dro wszech¶wiata. Seria takich wystrza³ów - ekspansji mo¿e byæ oceniona jako jeden wybuch, mimo, ¿e one z wybuchem nie maj± nic wspólnego.

Jaki jest niezbêdny potencja³ technologiczny do wykonania j±dra wszech¶wiata i wystrzelenia strumieni w przestrzeñ obiektu o ¶rednicy wielu bilionów lat ¶wietlnych?

Naukowcy ju¿ od wielu lat pracuj± nad problemami technicznymi, które s± zwi±zane z przyspieszaniem cz±stek materii. Ju¿ og³oszono informacjê o pierwszej udanej próbie z „tworzeniem cz±stki Boga” Od przyspieszania cz±stek do wymuszenia tempa przesy³u zbioru takich cz±stek droga jest prosta i tak± drogê ukazuj± naukowcy.

Kwestia budowy j±dra i wystrzelenia intergalaktycznych strumieni wszech¶wiata w mojej teorii jest oparta na takich samych za³o¿eniach, jakie przyjêli naukowcy, tylko ich skala i miejsce niewiele maj± wspólnego ze skal± technologii potrzebnej do aktywacji startu ewolucji wszech¶wiata. Obiekt wiruj±cej kuli o ¶rednicy setek milionów lat ¶wietlnych, posiadaj±cy szybko¶æ powierzchniow± wielokrotnie przekraczaj±c± szybko¶æ ¶wiat³a wymaga od budowniczych posiadania nie lada potencja³u technologicznego.

Wystêpuje tu jeszcze jedna istotna kwestia: z jakich cz±stek materii sk³ada siê strumieñ przesy³any do budowy j±dra?

Jedyn± z cech, jakie te cz±steczki musz± posiadaæ to, zdolno¶æ do stosunkowo ³atwego rozdzielania siê pomiêdzy sob± (mimo posiadania silnego potencja³u magnetycznego), po oderwaniu z eroduj±cej powierzchni strumienia intergalaktycznego. Rozdzielanie siê masy na ró¿norodnej wielko¶ci zbiory jest niezbêdne do aktywacji ewolucji materii wszech¶wiata. Proces erozji powierzchniowej pêdz±cej z ponad ¶wietln± szybko¶ci± materii strumienia tworzy zbiory, które posiadaj± ró¿nej wielko¶ci masy, najwiêksze utworz± „czarne dziury” a te, o najmniejszej masie utworz± cz±stki bêd±ce nastêpnie (miêdzy innymi) sk³adowymi w fotonach ¶wiat³a i w konstrukcji sferycznej cz±stek d¼wiêkowych.

Twórcy posiadaj± mo¿liwo¶ci technologiczne w postaci odpowiednio silnych tworników pól magnetycznych do przyspieszania materii, która bêdzie przesy³ana w kierunku centrum przygotowanej wcze¶niej sferycznej przestrzeni.
Z reakcji, jakie wystêpuj± w trakcje przebiegania procesu erozji strumienia intergalaktycznego, nale¿y wyci±gn±æ wniosek, ¿e przygotowane ¶rodowisko fizyczne musi charakteryzowaæ siê ¶ci¶le okre¶lonymi parametrami. Te parametry zamykaj± siê w jednorodnej postaci cz±stek sk³adowych ciemnej materii. Biegn±ce przez takie jednorodne ¶rodowisko fizyczne zbiory posiadaj±ce ró¿ne wielko¶ci, bêd± przechwytywa³y swoim silnym polem magnetycznym mniejsze lub wiêksze ilo¶ci ca³ostek. Jednorodny charakter materii w ca³ej przestrzeni wszech¶wiata i ró¿norodna wielko¶æ oderwanych od strumienia zbiorów materii wprowadzonej do przestrzeni, daj± wystarczaj±cy potencja³ twórczy dla ca³okszta³tu ewolucji materii.

Wystêpuj±ca w ca³ej otaczaj±cej nas przestrzeni wszech¶wiata ciemna materia, wskazywana przez Platona (Platon by³ o krok od odkrycia tajemnicy ciemnej materii), musia³a istnieæ w takim samym stanie fizycznym ju¿ w czasie budowy wszech¶wiata. Przygotowanie takiej przestrzeni by³o pierwszym krokiem na drodze do aktywacji ewolucji materii we wszech¶wiecie. Na tym polu dzia³ania budowniczowie musieli wykazaæ jeszcze wiêksze mo¿liwo¶ci technologiczne ni¿ w przypadku tworzenia j±dra i wymuszenia startu i biegu strumieni intergalaktycznych.

Ciemn± materiê a raczej jej stan fizyczny mo¿na porównaæ do stanu fizycznego cieczy posiadaj±cej jednorodn± budowê (czysta chemicznie woda). Tak jak woda potrzebuje zbiornika do utrzymania stabilnego zbioru, tak i ciemna materia równie¿ potrzebuje zbiornika, w którym bêdzie mog³a zachowaæ swój zbiór. Zbiornikiem dla ciemnej materii jest kulista przestrzeñ wszech¶wiata. W kulistej przestrzeni tego olbrzymiego zbiornika pe³nego ciemnej materii, bêd± przebiega³y fizyczne procesy przesy³u strumieni intergalaktycznych.

W przypadku wszech¶wiata i jego kulistej przestrzeni wype³nionej ciemn± materi±, mo¿emy w przybli¿eniu okre¶liæ skalê dzia³ania twórców. Mo¿emy jej wielko¶æ oceniæ na planie dzia³ania dwóch obszarów. Pierwszym jest proces fizyczny, w którego efektem powstaje ciemna materia. Ciemna materia nie mog³a wystêpowaæ w postaci naturalnej, w takiej sytuacji budowniczowie nie mogliby zachowaæ kontroli nad przebiegiem strumieni intergalaktycznych.

Nale¿y przyj±æ, ¿e w miejscu gdzie obecnie znajduje siê nasz wszech¶wiat, przed rozpoczêciem budowy musia³o istnieæ jakie¶ nieznane ¶rodowisko naturalne. Dla celów zak³adanego procesu ewolucji materii w przysz³ym wszech¶wiecie budowniczowie musieli to istniej±ce ¶rodowisko fizyczne przystosowaæ do zak³adanych potrzeb. Prawdopodobnie zastosowali podobn± metodê jak w przypadku tworzenia materii wszech¶wiata. Materia wszech¶wiata powstaje w procesie fizycznym, w którym cz±stki lub zbiory cz±stek pochodz±ce ze strumienia, przechwytuj± swoim polem magnetycznym odpowiedni± do potencja³u ilo¶ci cz±stek ciemnej materii. W tych procesach powstaj± ró¿nej wielko¶ci zbiory materii, z których w dalszych procesach ewolucji powstan± wiêksze zbiory, a¿ do sk³adowych atomów w³±cznie.

W procesie tworzenia ciemnej materii, bêd± powstawa³y jednakowej wielko¶ci zbiory takie, jakie wskaza³ Platon przypisuj±c im nazwê „ca³ostka”. W tym procesie fizycznym stosowane s± cz±stki podobne do tych ze strumienia intergalaktycznego i j±dra wszech¶wiata, tylko posiadaj±ce stosunkowo mniejsz± masê. Ka¿da cz±stka przechwyci identyczn± ilo¶æ materii istniej±cej w naturalnym ¶rodowisku a nadmiar nie zu¿ytej materii z naturalnego ¶rodowiska zostanie odepchniêty na jego obrze¿e. W taki sposób powstanie zbór jednorodnej materii, która pos³u¿y jako materia³ do zabezpieczenia w³a¶ciwego przebiegu procesu ewolucji materii wszech¶wiata. Pozosta³a czê¶æ ciemnej materii nie zu¿yta w procesie ewolucji, stanowi obecnie we wszech¶wiecie 80% ca³ej jego masy. Z kolei nadmiar naturalnej materii podczas budowy przestrzeni wszech¶wiata i wype³niania jej ciemn± materi±, zostaje systematycznie odk³adany na coraz wiêksze sferyczne obrze¿e, które w efekcie staje siê kulistym zbiornikiem na ciemn± materiê.

W momencie, gdy tworzona przestrzeñ osi±gnie zak³adane parametry, proces przygotowywania przestrzeni wszech¶wiata do budowy j±dra i wystrzelenia intergalaktycznych strumieni zostaje zakoñczony. Kulisty obiekt wszech¶wiata zachowa taki rozmiar ju¿ na zawsze, niezale¿nie od tego, ile razy bêdzie na nowo inicjowany proces ewolucji jego materii gwiezdnej i wszelkiej innej z biologiczn± w³±cznie.

Teraz nadchodzi moment, w którym podjête zostan± dzia³ania maj±ce na celu zbudowanie j±dra wszech¶wiata. Do centralnej czê¶ci przegotowanej przestrzeni, potê¿nym strumieniem kierowana jest w/w materia. Pierwszy etap procesu budowy j±dra polega na aktywowaniu dzia³ania olbrzymiej czarnej dziury. (J±dro wszech¶wiata matka czarnych dziur.)


© Struski Andrzej de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA