> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Milosc
Data 17/04/2010 21:35  Autor Andrzej Struski  Klikni੠1781  Jŕzyk Polish
 

 
Mi┬│o┬Â├Ž

   Mi┬│o┬Â├Ž jest procesem psycho-emocjonalnym, którego czynno┬Âci my┬Âlowo – uczuciowe, s┬▒ bod┬╝cem do powstawania bardzo silnych stanów emocjonalnych w czasie trwania zwi┬▒zku przyczynowego.

W tej definicji mi┬│o┬Âci uj┬▒┬│em cztery jej g┬│ówne aspekty:
 1. proces psycho-emocjonalny
 2. czynno┬Âci my┬Âlowo – uczuciowe
 3. silne stany emocjonalne
 4. czas trwania zwi┬▒zku przyczynowego.
 1. Proces psycho-emocjonalny: jest zbiorem dzia┬│a├▒ my┬Âlowych, werbalnych jak i pokazywanych w┬│asn┬▒ postaw┬▒. Jako┬Â├Ž efektów, które cz┬│owiek mo┬┐e dozna├Ž, na poziomie uczu├Ž i emocji, jest ┬Âci┬Âle zale┬┐na od jego predyspozycji naturalnych i nabytych. Naturalne otrzymujemy wraz z predyspozycjami psycho - genetycznymi. Nabyte z kolei to efekt rozwoju ┬Âwiadomo┬Âci, której istotnym aspektem w tej kwestii jest osobowo┬Â├Ž. 
  Ludzie o ró┬┐nych predyspozycjach, posiadaj┬▒ do dyspozycji ┬Ârodowisko ┬┐ycia, które w wi├¬kszym lub mniejszym stopniu, pozwoli im, realizowa├Ž swoje uczucia i emocje.
 2. Czynno┬Âci my┬Âlowo – uczuciowe: tu istotn┬▒ rol├¬ odgrywaj┬▒ wskazane wy┬┐ej predyspozycje. G┬│ównie w aspekcie my┬Âlowym, gdzie cz┬│owiek podejmuje decyzj├¬, ┬┐e mu co┬ si├¬ podoba. W takim momencie, mo┬┐e rozpocz┬▒├Ž si├¬ realizacja procesu mi┬│o┬Âci, jednak do ko├▒cowego efektu droga jest jeszcze d┬│uga. Musi by├Ž spe┬│nionych szereg warunków. Bez uwarunkowa├▒, nie powstanie odpowiednio silne uczucie i nie wyst┬▒pi efekt w postaci odpowiednio wysokiego stanu emocjonalnego.
  Realizuj┬▒cy si├¬ proces, w którym zabraknie silnie motywuj┬▒cych warunków, zako├▒czy si├¬ dobrym towarzystwem lub przyja┬╝ni┬▒ w przypadku, gdy adwersarzem b├¬dzie cz┬│owiek, a zainteresowaniem i pami├¬ci┬▒ w przypadku, gdy adwersarzem b├¬dzie istota, rzecz lub ┬Ârodowisko.
  Kiedy i jakich warunków mo┬┐e zabrakn┬▒├Ž?
  Pierwszy kontakt, mo┬┐e by├Ž spot├¬gowany chwilowym nastrojem, lub szczególnymi okoliczno┬Âciami. Gdy och┬│oniemy, lub, gdy szczególne warunki przemin┬▒, okaza├Ž si├¬ mo┬┐e, ┬┐e warunki zwi┬▒zane z t┬▒ sytuacj┬▒, nie by┬│y wystarczaj┬▒co silne by podniecenie prowadzi┬│o nas do nast├¬pnego spotkania. Wyst├¬puje tu pierwszy, niezb├¬dny czynnik do podtrzymania procesu mi┬│o┬Âci, s┬▒ nim warunki, jakie oferuje adwersarz.
  Nikt nie mo┬┐e zak┬│ada├Ž, ┬┐e jedno wydarzenie, które spe┬│nia odpowiednie warunki wystarczy, by ca┬│y proces mi┬│o┬Âci rozwija┬│ si├¬ prawid┬│owo. Wr├¬cz przeciwnie, mo┬┐e wystarczy├Ž brak jednego wydarzenia o odpowiednim potencjale wyst├¬puj┬▒cych warunków do podtrzymania procesu, a proces mi┬│o┬Âci b├¬dzie przerwany. Ka┬┐da ze stron, musi posiada├Ž odpowiednie predyspozycje do wzajemnego tworzenia uczu├Ž, ten warunek jest niezb├¬dny. Jego realizacja zostanie spe┬│niona tylko w takiej sytuacji, gdy warunki, jakie wzajemnie sobie okazujemy b├¬d┬▒ wystarczaj┬▒co atrakcyjne.
 3. Silne stany emocjonalne: Do osi┬▒gania takich stanów emocji, niezb├¬dne s┬▒ silnie oddzia┬│uj┬▒ce przyczyny, które wyst├¬puj┬▒ u adwersarza w postaci ci┬▒gle istniej┬▒cych atrakcyjnych warunków, z których mo┬┐emy czerpa├Ž i nawzajem je oddawa├Ž. Tylko zrównowa┬┐one dawanie i odbieranie tego, co oferuje adwersarz, gwarantuje ci┬▒g┬│e tworzenie si├¬ silnych uczu├Ž. Gdy, która┬ strona zmniejszy atrakcyjno┬Â├Ž oferowanych warunków stan uczu├Ž i emocji opada, z czasem mi┬│o┬Â├Ž wygasa. Mi┬│o┬Â├Ž bez odpowiednich warunków nie istnieje.
 4. Czas trwania zwi┬▒zku przyczynowego: Czas, jaki b├¬dzie trwa┬│a mi┬│o┬Â├Ž, jest uzale┬┐niony od tego, jak d┬│ugo b├¬d┬▒ wyst├¬powa┬│y, atrakcyjne warunki przekazywane z obu stron. Te niezb├¬dne do utrzymywania „ognia mi┬│o┬Âci” przyczyny, musz┬▒ by├Ž zrównowa┬┐one i je┬┐eli zabraknie ich, z której┬ strony „ogie├▒ mi┬│o┬Âci” wygasa.
  Tu nale┬┐y zada├Ž pytanie: w jaki sposób powstaje i utrzymuje aktywno┬Â├Ž „mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa”?

© Struski Andrzej de Merowing.