> Strona główna > Artykuly > Milosc > Milosc
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Bocian

Milosc
Data 17/04/2010 21:35  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2024  Jêzyk Polish
 

 
Mi³o¶æ

   Mi³o¶æ jest procesem psycho-emocjonalnym, którego czynno¶ci my¶lowo – uczuciowe, s± bod¼cem do powstawania bardzo silnych stanów emocjonalnych w czasie trwania zwi±zku przyczynowego.

W tej definicji mi³o¶ci uj±³em cztery jej g³ówne aspekty:
 1. proces psycho-emocjonalny
 2. czynno¶ci my¶lowo – uczuciowe
 3. silne stany emocjonalne
 4. czas trwania zwi±zku przyczynowego.
 1. Proces psycho-emocjonalny: jest zbiorem dzia³añ my¶lowych, werbalnych jak i pokazywanych w³asn± postaw±. Jako¶æ efektów, które cz³owiek mo¿e doznaæ, na poziomie uczuæ i emocji, jest ¶ci¶le zale¿na od jego predyspozycji naturalnych i nabytych. Naturalne otrzymujemy wraz z predyspozycjami psycho - genetycznymi. Nabyte z kolei to efekt rozwoju ¶wiadomo¶ci, której istotnym aspektem w tej kwestii jest osobowo¶æ. 
  Ludzie o ró¿nych predyspozycjach, posiadaj± do dyspozycji ¶rodowisko ¿ycia, które w wiêkszym lub mniejszym stopniu, pozwoli im, realizowaæ swoje uczucia i emocje.
 2. Czynno¶ci my¶lowo – uczuciowe: tu istotn± rolê odgrywaj± wskazane wy¿ej predyspozycje. G³ównie w aspekcie my¶lowym, gdzie cz³owiek podejmuje decyzjê, ¿e mu co¶ siê podoba. W takim momencie, mo¿e rozpocz±æ siê realizacja procesu mi³o¶ci, jednak do koñcowego efektu droga jest jeszcze d³uga. Musi byæ spe³nionych szereg warunków. Bez uwarunkowañ, nie powstanie odpowiednio silne uczucie i nie wyst±pi efekt w postaci odpowiednio wysokiego stanu emocjonalnego.
  Realizuj±cy siê proces, w którym zabraknie silnie motywuj±cych warunków, zakoñczy siê dobrym towarzystwem lub przyja¼ni± w przypadku, gdy adwersarzem bêdzie cz³owiek, a zainteresowaniem i pamiêci± w przypadku, gdy adwersarzem bêdzie istota, rzecz lub ¶rodowisko.
  Kiedy i jakich warunków mo¿e zabrakn±æ?
  Pierwszy kontakt, mo¿e byæ spotêgowany chwilowym nastrojem, lub szczególnymi okoliczno¶ciami. Gdy och³oniemy, lub, gdy szczególne warunki przemin±, okazaæ siê mo¿e, ¿e warunki zwi±zane z t± sytuacj±, nie by³y wystarczaj±co silne by podniecenie prowadzi³o nas do nastêpnego spotkania. Wystêpuje tu pierwszy, niezbêdny czynnik do podtrzymania procesu mi³o¶ci, s± nim warunki, jakie oferuje adwersarz.
  Nikt nie mo¿e zak³adaæ, ¿e jedno wydarzenie, które spe³nia odpowiednie warunki wystarczy, by ca³y proces mi³o¶ci rozwija³ siê prawid³owo. Wrêcz przeciwnie, mo¿e wystarczyæ brak jednego wydarzenia o odpowiednim potencjale wystêpuj±cych warunków do podtrzymania procesu, a proces mi³o¶ci bêdzie przerwany. Ka¿da ze stron, musi posiadaæ odpowiednie predyspozycje do wzajemnego tworzenia uczuæ, ten warunek jest niezbêdny. Jego realizacja zostanie spe³niona tylko w takiej sytuacji, gdy warunki, jakie wzajemnie sobie okazujemy bêd± wystarczaj±co atrakcyjne.
 3. Silne stany emocjonalne: Do osi±gania takich stanów emocji, niezbêdne s± silnie oddzia³uj±ce przyczyny, które wystêpuj± u adwersarza w postaci ci±gle istniej±cych atrakcyjnych warunków, z których mo¿emy czerpaæ i nawzajem je oddawaæ. Tylko zrównowa¿one dawanie i odbieranie tego, co oferuje adwersarz, gwarantuje ci±g³e tworzenie siê silnych uczuæ. Gdy, która¶ strona zmniejszy atrakcyjno¶æ oferowanych warunków stan uczuæ i emocji opada, z czasem mi³o¶æ wygasa. Mi³o¶æ bez odpowiednich warunków nie istnieje.
 4. Czas trwania zwi±zku przyczynowego: Czas, jaki bêdzie trwa³a mi³o¶æ, jest uzale¿niony od tego, jak d³ugo bêd± wystêpowa³y, atrakcyjne warunki przekazywane z obu stron. Te niezbêdne do utrzymywania „ognia mi³o¶ci” przyczyny, musz± byæ zrównowa¿one i je¿eli zabraknie ich, z której¶ strony „ogieñ mi³o¶ci” wygasa.
  Tu nale¿y zadaæ pytanie: w jaki sposób powstaje i utrzymuje aktywno¶æ „mi³o¶æ bezwarunkowa”?

© Struski Andrzej de Merowing.