> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Kazdy kocha tak, jak umie
Data 17/04/2010 21:45  Autor Andrzej Struski  Klikni੠1541  Jŕzyk Polish
 

 
Ka┬┐dy kocha tak, jak umie

   Ju┬┐ od urodzenia uczymy si├¬ ┬┐y├Ž. To, jak rozwinie si├¬ nasza ┬Âwiadomo┬Â├Ž, zale┬┐y od osobi┬Âcie do┬Âwiadczonych sytuacji. Potencja┬│ uczu├Ž i stan emocji, jaki niesie z sob┬▒ ka┬┐da do┬Âwiadczona sytuacja ┬┐yciowa, mo┬┐e by├Ž czynnikiem tworzenia lub zmieniany stanu naszej ┬Âwiadomo┬Âci.

   Suma prze┬┐ywanych wra┬┐e├▒ i do┬Âwiadcze├▒, nieustannie kszta┬│tuje nasz charakter uczuciowy. Jednak dla tworzenia ┬Âwiadomo┬Âci najwa┬┐niejszy okresem w ┬┐yciu cz┬│owieka, jest czas dzieci├▒stwa i dorastania. Gdy cz┬│owiek po urodzeniu do┬Âwiadcza pierwszych wra┬┐e├▒, jego ┬Âwiadomo┬Â├Ž jeszcze nie istnieje. W tym okresie, ka┬┐dy my┬Âlokszta┬│t wytworzony w splocie s┬│onecznym, wi┬▒┬┐e si├¬ magnetycznie w odpowiedniej dla niego przestrzeni aury cz┬│owieka.

   Tak podatnej na formowanie, magnetycznej przestrzeni w aurze ju┬┐ wi├¬cej nie b├¬dzie. Ka┬┐da nowa formacja w postaci my┬Âlokszta┬│tu zbudowanego z wody po┬┐ywienia, która zagnie┬╝dzi si├¬ w aurze, stopniowo b├¬dzie j┬▒ wype┬│nia┬│a. W konsekwencji, kolejne formacje napotkaj┬▒ obron├¬ zasiedlonej ju┬┐ przestrzeni. Wypchni├¬cie ich, mo┬┐e nast┬▒pi├Ž tylko w takiej sytuacji, gdy nowa formacja b├¬dzie posiada┬│a wi├¬kszy potencja┬│ emocjonalny.

   Przedstawi┬│em w bardzo schematycznej postaci, ogóln┬▒ zasad├¬ powstawania i konfiguracji instrumentu ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. W konkluzji do tego tematu, nale┬┐y wyja┬Âni├Ž, ┬┐e proces kilkunastoletniego formowania ┬Âwiadomo┬Âci, b├¬dzie decyduj┬▒cym na planie tworzenia mi┬│o┬Âci w ca┬│ym ┬┐yciu cz┬│owieka.

   Cz┬│owiek doznaj┬▒cy odpowiednich bod┬╝ców, uzyskuje okre┬Âlone formy wzajemnych powi┬▒za├▒ jako posta├Ž zapisu przestrzennego, w ┬Âwiadomo┬Âci. Rodzaj dozna├▒ determinuje formy zapisu, te z kolei, ┬Âwiadcz┬▒ o charakterze osobowo┬Âci uczuciowej cz┬│owieka.

Mo┬┐na by si├¬ pokusi├Ž i okre┬Âli├Ž ogólne ramy warto┬Âci, dla rodzaju dozna├▒ i do┬Âwiadcze├▒.

 
Dziecko - Niemowlê

1. Dominuj┬▒ wra┬┐enia przyjemne:
 • Cielesne: - ciep┬│o, wygodnie i odbiór komfortowego odczuwania kontaktu z otoczeniem.
 • D┬╝wi├¬kowe: - g┬│os matki, ludzi i przyjemne ┬│agodne d┬╝wi├¬ki.
 • Wzrokowe: - twarz matki rozpoznana po jej g┬│osie, u┬Âmiech, przyjemne kolory.
 • Smakowe: - przyjemna temperatura picia i jedzenia, uczucie syto┬Âci.
 • Zapachy: - zapach, który pobudza odczuwanie przyjemno┬Âci w trakcie dozna├▒.
2. Dominuj┬▒ wra┬┐enia nieprzyjemne:
 • Cielesne: - ból, zimno i niewygoda w odczuwaniu kontaktu z otoczeniem.
 • D┬╝wi├¬kowe: - brak g┬│osu matki, nieprzyjemne d┬╝wi├¬ki doprowadzaj┬▒ce do p┬│aczu.
 • Wzrokowe: - brak kontaktu wzrokowego z mi┬│ym otoczeniem, ludzie bardzo niemili.
 • Smakowe: - bardzo gor┬▒ce picie i cz├¬sto wyst├¬puj┬▒cy g┬│ód.
 • Zapachy: - bardzo nieprzyjemne zapachy, które pobudzaj┬▒ nieprzyjemne doznania.
   Pi├¬├Ž pozycji, które tworz┬▒ zbiory warto┬Âci ró┬┐nych wra┬┐e├▒. Jest to baza, do tworzenia zr├¬bów osobowo┬Âci uczuciowej. Ta podstawowa baza w dalszym ┬┐yciu dziecka, b├¬dzie si├¬ rozszerza┬│a o dodatkowe warto┬Âci w ka┬┐dej grupie. Cz┬│owiek doros┬│y b├¬dzie do┬Âwiadcza┬│ ju┬┐ bardzo szerokiego zakresu wra┬┐e├▒ w tych obszarach ┬┐ycia. Poza tym pozna jeszcze inne, które istniej┬▒ w postaci przekazywanej wiedzy i do┬Âwiadczeniach innych ludzi.

   Skrajno┬Âci, jakie wyst├¬puj┬▒ pomi├¬dzy doznaniami przyjemnymi i nie przyjemnymi, na bazie tych obszarów ┬┐ycia to wr├¬cz nieograniczone mo┬┐liwo┬Âci, do budowania wzorców uczuciowych i osobowo┬Âciowych. To, tak obfite pole twórcze, pozwala na powstawanie indywidualnych osobowo┬Âci. Jednak nie gwarantuje i nie zabezpiecza cz┬│owiekowi w┬│a┬Âciwych mo┬┐liwo┬Âci, na planie inicjacji procesów uczuciowo my┬Âlowych, które mog┬▒ wyeksponowa├Ž mi┬│o┬Â├Ž.

   Gdyby w trakcie tworzenia si├¬ osobowo┬Âci dominowa┬│y warunki korzystne w obszarach planu twórczego, cz┬│owiek nie mia┬│by problemów osobistych na drodze do tworzenia mi┬│o┬Âci. Jednak takie warunki to zamierzch┬│a przesz┬│o┬Â├Ž. Istnia┬│y one tylko w ┬Ârodowisku Raju. Tu na ziemi mog┬▒ wyst┬▒pi├Ž tylko sporadycznie, gdy rodzice spe┬│ni┬▒ wszystkie niezb├¬dne warunki w czasie rozwoju osobowo┬Âci dziecka.

   Na ogó┬│ w czasie rozwoju m┬│odego cz┬│owieka, objawia si├¬ zdecydowany brak dominacji korzystnych warunków. W zwi┬▒zku z tak┬▒ stanem, wielu ludzi nie mo┬┐e wytworzy├Ž w┬│a┬Âciwych relacji w stosunku do sytuacji, jakie istniej┬▒ w ich otoczeniu. Brak relacji oznacza trudno┬Âci w tworzeniu mi┬│o┬Âci. S┬▒ ludzie, którzy poszukuj┬▒ adwersarza w postaci duchowej lub mitu, jako jego zast├¬pstwa.

   Jednak tego typu relacje, gdzie niezb├¬dny do otwarcia procesu uczuciowego adwersarz (tu obiekty wierze├▒ lub kultu), s┬▒ poza zasi├¬giem naturalnej formy kontaktu, nie zabezpieczaj┬▒ w┬│a┬Âciwego efektu w postaci mi┬│o┬Âci. Na ogó┬│ efektem jest podda├▒stwo duchowe, oparte na obwarowaniach, które ograniczaj┬▒ prawa cz┬│owieka. Taka zale┬┐no┬Â├Ž nie daje nic w zamian za mi┬│o┬Â├Ž, która jest wykradana cz┬│owiekowi.

   Procedura kradzie┬┐y materii emocjonalnej przez istoty duchowe, zwana wampiryzmem, jest skutecznie ukrywana przed ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ cz┬│owieka. Manipulacje na poziomie ┬Âwiadomo┬Âci, doprowadzi┬│y do jej zniewolenia a umys┬│em cz┬│owieka zawiaduje iluzja. Taki cz┬│owiek, my┬Âl┬▒c i dzia┬│aj┬▒c w dobrej wierze, przyjmuje warto┬Âci kultowe i mityczne jako spe┬│nienie nadziei i zado┬Â├Ž uczynienie za braki w naturalnych warunkach ┬┐ycia.

   ┬»aden z tych za┬Âlepionych niewolników ciemnych mocy duchowych, nie rozumie, ┬┐e jego pieniactwo na cze┬Â├Ž religii jest sterowane przez demony. Zniewolony umys┬│, przyjmuje za dobr┬▒ monet├¬ przekazy duchowe, które wpajaj┬▒ mu do za┬Âlepionej ┬Âwiadomo┬Âci, ┬┐e to wszystko pochodzi od Boga. Tacy „wybra├▒cy duchowi” z przekazów astralnych, wznosz┬▒ si├¬ na wy┬┐yny pychy i nie bacz┬▒c na nielogiczno┬Â├Ž w┬│asnych s┬│ów, nasilaj┬▒ pieniactwo na cze┬Â├Ž demonów w przekonaniu, ┬┐e wychwalaj┬▒ boga. A w najgorszym razie, ┬┐e wychwalaj┬▒ Jego wys┬│anników, lub chocia┬┐by ┬Âwi├¬tych.

   Rzucaj┬▒ na szal├¬ warto┬Â├Ž najwi├¬ksz┬▒, prawo cz┬│owieka do w┬│asnej mi┬│o┬Âci. Pracuj┬▒ na ziemskim padole uczu├Ž, zniszczonym przez ciemne moce. S┬▒ ┬Âwi├¬cie przekonani, ┬┐e oferuj┬▒ zast├¬pstwo w miejsce braku mi┬│o┬Âci. Proponuj┬▒ mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkow┬▒, by zadowoli├Ž zmys┬│y cz┬│owieka. Lecz zmys┬│y to nie uczucia, mi┬│o┬Â├Ž w zmys┬│ach nie powstaje, tam jest tylko nadzieja. To ona jest przyn├¬t┬▒, dla rzesz za┬Âlepionych.

   Co to jest mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa?
   Przecie┬┐ niezb├¬dne warunki, tak wa┬┐ne s┬▒, by cz┬│owiek móg┬│ mi┬│o┬Â├Ž tworzy├Ž.
  
Jak powstaje mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa?
   Gdzie jest przy tobie, ten mi┬│y adwersarz, niezb├¬dny zawsze. Bez niego mi┬│o┬Âci nie ma, bez niego nawet uczu├Ž nie przeka┬┐esz, bo go nie czujesz.

   Co to za mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa?
    Któr┬▒ Bóg tworzy lub duch ┬Âwi├¬ty, bez cia┬│a i ducha razem.

   Nie ma mi┬│o┬Âci bezwarunkowej.

   Jest tylko mi┬│o┬Â├Ž, która wymaga warunków, inaczej nie zaistnieje. Chyba, ┬┐e w za┬Âlepionym umy┬Âle, boskiego pieniacza.
   Lecz to nie jest mi┬│o┬Â├Ž, to nawet nie jest szyld mi┬│o┬Âci, to jest oszustwo. Oszustwo tych, co prawa Boga chc┬▒ zmienia├Ž. Oszustwo tych, co cz┬│owieka chc┬▒ praw do mi┬│o┬Âci pozbawi├Ž.

   Mi┬│o┬Â├Ž to prawo cz┬│owieka i on jedynie jej twórc┬▒ z ┬│aski Boga jest, je┬┐eli wszystkie warunki spe┬│ni.
 
A one to:
 1. Cia┬│o i Duch razem i nieroz┬│┬▒czne do ┬Âmierci.
 2. Mózg
 3. ┬Žwiadomo┬Â├Ž
 4. Splot s┬│oneczny
 5. Nad┬Âwiadomo┬Â├Ž
 6. Pod┬Âwiadomo┬Â├Ž
 7. Adwersarz mi┬│y jemu.
Jeden z tych siedmiu warunków niespe┬│niony i ┬┐adnej mi┬│o┬Âci nie ma.

Có┬┐, wi├¬c oznacza mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa?


© Andrzej Struski de merowing.