> Strona główna > Artykuly > Milosc > Milosc i jej brak
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Milosc i jej brak
Data 17/04/2010 21:53  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 1871  Jêzyk Polish
 

 
Mi³o¶æ i jej brak

Jak powstaje, kto j± tworzy i kto buduje jej iluzje, w postaci mi³o¶ci bezwarunkowej.
Mi³o¶æ jest efektem procesu uczuciowego, który swoje dzia³anie wi±¿e z istnieniem przyczyn. Musz± byæ one, zgodne z osobowo¶ci± cz³owieka. Takie zewnêtrzne przyczyny, odpowiadaj±ce potrzebom uczuciowym cz³owieka, s± niezbêdnymi warunkami do zaistnienia procesu uczuciowego, który w efekcie wytworzy mi³o¶æ.

Efekt mi³o¶ci, mo¿e zaistnieæ tylko i wy³±cznie w odpowiednio rozbudowanym systemie psycho – emocjonalnym. Postaæ, która tworzy mi³o¶æ, posiadaæ musi, odpowiednie instrumenty sk³adowe systemu psycho – emocjonalnego. W przypadku cz³owieka, s± to takie instrumenty jak;
  • Mózg
  • Nad¶wiadomo¶æ
  • Pod¶wiadomo¶æ
  • Splot s³oneczny
  • ¦wiadomo¶æ
Z po¶ród wszystkich istot, jakie ¿yj± we wszech¶wiecie, cz³owiek jest postaci± najbardziej bogat±, bior±c pod uwagê zakres i jako¶æ tworzenia emocji. Tylko cz³owiek posiada taki komplet, który jest z³o¿ony z piêciu instrumentów systemu psycho – emocjonalnego. Dowodem na zasadno¶æ postawienia takiego wniosku, jest charakter budowy ka¿dego z tych piêciu instrumentów.

O ile mózg posiada wiêkszo¶æ przedstawicieli ¶wiata istot, to pozosta³e cztery instrumenty, nie s± ju¿ tak popularnym zjawiskiem. Kolejnym instrumentem, którego posiadanie mo¿na przypisaæ wielu ¿yj±cym istotom, jest ¶wiadomo¶æ. Jednak ró¿nice, jakie istniej± na planie ¶wiadomo¶ci, s± równie du¿e, jak du¿a jest obfito¶æ objawów ¿ycia.

¦wiadomo¶æ, która pozwala na inicjacjê procesów uczuciowych w efekcie tworz±cych mi³o¶æ, musi byæ ¶wiadomo¶ci± o charakterze osobowo¶ci uczuciowej. Postaæ, która posiada tak± ¶wiadomo¶æ, musi mieæ wypracowan± zdolno¶æ postrzegania w³asnej warto¶ci i warto¶ci przyczyn. Takich przyczyn, które w wystarczaj±cym stopniu pobudz± zainteresowanie a nastêpnie zaanga¿owanie siê w zwi±zek, odpowiadaj±cy poziomowi mi³o¶ci.

Brak wystarczaj±co rozbudowanej warto¶ci osobistej postaci, uniemo¿liwia w³a¶ciwy przebieg procesu uczuciowego tworz±cego mi³o¶æ. W takim kontek¶cie, warto¶æ uczuciowa ¶wiadomo¶ci jest czynnikiem kwalifikuj±cym. Tylko taka postaæ bêdzie mog³a tworzyæ mi³o¶æ, która osi±gnie wystarczaj±co rozwiniêt± w³asn± warto¶æ osobist±. Tylko taka postaæ, która w swojej ¶wiadomo¶ci posiada rozwiniête pozytywne cechy uczuciowe.

Jest to, charakter osobowo¶ci uczuciowej, która dodatkowo wi±¿e siê z mo¿liwo¶ci± oceny w³asnych stanów uczuciowych i emocjonalnych. Do zaistnienia takiego rodzaju charakteru postaci, niezbêdnym jest posiadanie, nie tylko mózgu i odpowiedniej ¶wiadomo¶ci, ale równie¿ posiadania zdolno¶ci my¶lenia.

Tu opisana postaæ, która dziêki swej z³o¿ono¶ci mo¿e tworzyæ mi³o¶æ, przekracza mo¿liwo¶æ procesów naturalnej ewolucji. Nale¿y wykluczyæ z tego zaszczytnego grona twórców mi³o¶ci, wszystkie naturalnie wyewoluowane istoty we wszech¶wiecie. Procesy my¶lowe, które posiadaj± wra¿liwo¶æ uczuciow± i dysponuj± opcj± samooceny w³asnej postawy uczuciowej, nie rozwin± siê w naturze.

Procesy takie zaistniej± tylko, gdy tu opisywana postaæ posiada dodatkowy umys³. Umys³, który jest podporz±dkowany ¶wiadomo¶ci. Jednak¿e nie mo¿e on istnieæ jako czê¶æ ¶wiadomo¶ci. Bo w takim przypadku, poszerza³by zakres dzia³ania opcji ¶wiadomo¶ci, nie realizuj±c w³a¶ciwie samooceny uczuciowej.

Nale¿y przyj±æ, ¿e postaæ, która ma tworzyæ mi³o¶æ, musi posiadaæ kolejny trzeci instrument w sk³adzie psycho – emocjonalnym. Musi byæ to instrument poza ¶wiadomy a z tego wynika, ¿e nie mo¿e byæ zwi±zany w sposób biologiczny z postaci±.

W taki sposób, odkrywamy rzecz szczególn±. Twórca mi³o¶ci musi realizowaæ swoje ¿ycie, nie tylko na planie cia³a biologicznego. By odpowiedni proces my¶lenia móg³ zaistnieæ, niezbêdna jest sfera duchowa, tu objawiana w postaci umys³u poza ¶wiadomego.

Dowodem na niezbêdno¶æ dzia³ania umys³u poza ¶wiadomego, jest konieczno¶æ realizacji procesów, samokontroli stanów uczuciowych. Procesy uczuciowe, które powinny byæ kontrolowane, s± realizowane na planie ¶wiadomo¶ci postaci. By skutecznie mog³y byæ kontrolowane, musi istnieæ taki instrument, który posiada wiêksz± szybko¶æ reakcji, ni¿ te, które przebiegaj± w ¶wiadomo¶ci.

¦wiadomo¶æ istnieje w przestrzeni biopola i aury. Procesy szybsze musz± dzia³aæ w przestrzeni o mniejszym zagêszczeniu masy, ni¿ ta, jak± charakteryzuj± siê, biopole i aura.

W ocenie stanu istoty, która mo¿e tworzyæ procesy uczuciowe a w ich efekcie mi³o¶æ, doszli¶my w tym opisie do granicy mo¿liwo¶ci rozwoju istoty biologicznej. Jednak cz³owiek jest istot± biologiczn± a zarazem postaci± zdoln± do tworzenia mi³o¶ci. Jak to wyt³umaczyæ?

Wniosek mo¿e byæ tylko jeden. Cz³owiek jest postaci±, która oprócz swego fizycznego aspektu, posiada dodatkowo, aspekt, lub aspekty postaci duchowej. Tylko w tej przestrzeni, mo¿e byæ zrealizowany umys³ poza ¶wiadomy, niezbêdny do tworzenia procesów my¶lowych, szybszych ni¿ te, które przebiegaj± w ¶wiadomo¶ci.

Reasumuj±c; te trzy instrumenty, mog± realizowaæ procesy uczuciowe w efekcie, których powstanie mi³o¶æ. Lecz, bez kolejnego czwartego instrumentu, sama czynno¶æ twórcza materii emocjonalnej, jako objawu materialnego na planie emocji, nie mo¿e byæ zrealizowana.

Tym kolejnym instrumentem jest Splot s³oneczny. Instrument, który swoje dzia³anie realizuje na planie postaci biologicznej. A ¶ci¶lej okre¶laj±c, na planie biopola i magnetyzmu, postaci biologicznej. W jego przestrzeni dzia³ania z materia³u wodnego, pochodz±cego z wody po¿ywienia, powstaj± formacje my¶lo kszta³tów. S± one wi±zane magnetycznie, wed³ug wzoru, jaki niesie proces my¶lowo uczuciowy.

W taki sposób, przedstawi³em ogólny opis postaci, która mo¿e tworzyæ emocje mi³o¶ci. Taka postaæ, nie mo¿e zaistnieæ jako efekt naturalnej ewolucji. Do jej realizacji, jest niezbêdna ingerencja si³ duchowych. Z³o¿ono¶æ takiej postaci sugeruje nam, ¿e ta ingerencja jest efektem, istnienia okre¶lonych potrzeb do tworzenia materii emocjonalnej przez wyselekcjonowane postacie.

Pozosta³ do okre¶lenia jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, tym razem ju¿ w odniesieniu do cz³owieka. Poprzednie oceny, dotycz±ce wyst±pienia niezbêdnych sk³adowych w budowie postaci tworz±cej mi³o¶æ, wskazuj± niespotykan± we wszech¶wiecie wybitnie z³o¿on± jednostkê. Cz³owiek w zakresie swej budowy, tê niespotykan± jednostkê, jeszcze zdecydowanie przerasta.

W sk³adzie systemu psycho – emocjonalnego cz³owieka, wystêpuj± dodatkowe warto¶ci. Jedn± z nich jest umys³ Pod¶wiadomo¶ci, drug± potencja³ intelektualny obu umys³ów poza ¶wiadomych.

Umys³ Pod¶wiadomo¶ci, jest dodatkowym instrumentem, który pozwala na tworzenie szerokiego spektrum emocji. To spektrum z jednej strony, dzia³aniem Pod¶wiadomo¶ci oferuje zmys³om, zainteresowanie sprawami bytu fizycznego i ogólnie pojêtej materii. Z drugiej strony, Nad¶wiadomo¶æ wznosi nas na duchowe wy¿yny zainteresowania sprawami niematerialnymi.

Ostatni czynnik, który objawia siê u cz³owieka i wynosi nas ponad wszystkie inne istoty, to, potencja³ intelektualny naszych umys³ów poza ¶wiadomych. S± one z³o¿one z potencja³u wielu istot duchowych. Istoty te posiadaj± w³asny rozwój intelektualny i cechy osobiste, które maj± odniesienie do warto¶ci uczuciowych.

Tu, s³u¿±c cz³owiekowi swoim potencja³em, oferuj± mu du¿e mo¿liwo¶ci twórcze w zakresie procesów my¶lowych. We wspólnym dzia³aniu tych umys³ów i przy uczuciowym potencjale ¶wiadomo¶ci, cz³owiek jest niedo¶cignionym twórc± emocji w ca³ym wszech¶wiecie.

© Andrzej Struski de Merowing.