> Strona g≥ůwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoÔĽŅ
Milosc i jej brak
Data 17/04/2010 21:53  Autor Andrzej Struski  KlikniÍś 1645  JÍzyk Polish
 

 
Mi³o¶æ i jej brak

Jak powstaje, kto j¬Ī tworzy i kto buduje jej iluzje, w postaci mi¬≥o¬∂ci bezwarunkowej.
Mi¬≥o¬∂√¶ jest efektem procesu uczuciowego, który swoje dzia¬≥anie wi¬Ī¬Ņe z istnieniem przyczyn. Musz¬Ī by√¶ one, zgodne z osobowo¬∂ci¬Ī cz¬≥owieka. Takie zewn√™trzne przyczyny, odpowiadaj¬Īce potrzebom uczuciowym cz¬≥owieka, s¬Ī niezb√™dnymi warunkami do zaistnienia procesu uczuciowego, który w efekcie wytworzy mi¬≥o¬∂√¶.

Efekt mi¬≥o¬∂ci, mo¬Ņe zaistnie√¶ tylko i wy¬≥¬Īcznie w odpowiednio rozbudowanym systemie psycho – emocjonalnym. Posta√¶, która tworzy mi¬≥o¬∂√¶, posiada√¶ musi, odpowiednie instrumenty sk¬≥adowe systemu psycho – emocjonalnego. W przypadku cz¬≥owieka, s¬Ī to takie instrumenty jak;
  • Mózg
  • Nad¬∂wiadomo¬∂√¶
  • Pod¬∂wiadomo¬∂√¶
  • Splot s¬≥oneczny
  • ¬¶wiadomo¬∂√¶
Z po¬∂ród wszystkich istot, jakie ¬Ņyj¬Ī we wszech¬∂wiecie, cz¬≥owiek jest postaci¬Ī najbardziej bogat¬Ī, bior¬Īc pod uwag√™ zakres i jako¬∂√¶ tworzenia emocji. Tylko cz¬≥owiek posiada taki komplet, który jest z¬≥o¬Ņony z pi√™ciu instrumentów systemu psycho – emocjonalnego. Dowodem na zasadno¬∂√¶ postawienia takiego wniosku, jest charakter budowy ka¬Ņdego z tych pi√™ciu instrumentów.

O ile mózg posiada wi√™kszo¬∂√¶ przedstawicieli ¬∂wiata istot, to pozosta¬≥e cztery instrumenty, nie s¬Ī ju¬Ņ tak popularnym zjawiskiem. Kolejnym instrumentem, którego posiadanie mo¬Ņna przypisa√¶ wielu ¬Ņyj¬Īcym istotom, jest ¬∂wiadomo¬∂√¶. Jednak ró¬Ņnice, jakie istniej¬Ī na planie ¬∂wiadomo¬∂ci, s¬Ī równie du¬Ņe, jak du¬Ņa jest obfito¬∂√¶ objawów ¬Ņycia.

¬¶wiadomo¬∂√¶, która pozwala na inicjacj√™ procesów uczuciowych w efekcie tworz¬Īcych mi¬≥o¬∂√¶, musi by√¶ ¬∂wiadomo¬∂ci¬Ī o charakterze osobowo¬∂ci uczuciowej. Posta√¶, która posiada tak¬Ī ¬∂wiadomo¬∂√¶, musi mie√¶ wypracowan¬Ī zdolno¬∂√¶ postrzegania w¬≥asnej warto¬∂ci i warto¬∂ci przyczyn. Takich przyczyn, które w wystarczaj¬Īcym stopniu pobudz¬Ī zainteresowanie a nast√™pnie zaanga¬Ņowanie si√™ w zwi¬Īzek, odpowiadaj¬Īcy poziomowi mi¬≥o¬∂ci.

Brak wystarczaj¬Īco rozbudowanej warto¬∂ci osobistej postaci, uniemo¬Ņliwia w¬≥a¬∂ciwy przebieg procesu uczuciowego tworz¬Īcego mi¬≥o¬∂√¶. W takim kontek¬∂cie, warto¬∂√¶ uczuciowa ¬∂wiadomo¬∂ci jest czynnikiem kwalifikuj¬Īcym. Tylko taka posta√¶ b√™dzie mog¬≥a tworzy√¶ mi¬≥o¬∂√¶, która osi¬Īgnie wystarczaj¬Īco rozwini√™t¬Ī w¬≥asn¬Ī warto¬∂√¶ osobist¬Ī. Tylko taka posta√¶, która w swojej ¬∂wiadomo¬∂ci posiada rozwini√™te pozytywne cechy uczuciowe.

Jest to, charakter osobowo¬∂ci uczuciowej, która dodatkowo wi¬Ī¬Ņe si√™ z mo¬Ņliwo¬∂ci¬Ī oceny w¬≥asnych stanów uczuciowych i emocjonalnych. Do zaistnienia takiego rodzaju charakteru postaci, niezb√™dnym jest posiadanie, nie tylko mózgu i odpowiedniej ¬∂wiadomo¬∂ci, ale równie¬Ņ posiadania zdolno¬∂ci my¬∂lenia.

Tu opisana posta√¶, która dzi√™ki swej z¬≥o¬Ņono¬∂ci mo¬Ņe tworzy√¶ mi¬≥o¬∂√¶, przekracza mo¬Ņliwo¬∂√¶ procesów naturalnej ewolucji. Nale¬Ņy wykluczy√¶ z tego zaszczytnego grona twórców mi¬≥o¬∂ci, wszystkie naturalnie wyewoluowane istoty we wszech¬∂wiecie. Procesy my¬∂lowe, które posiadaj¬Ī wra¬Ņliwo¬∂√¶ uczuciow¬Ī i dysponuj¬Ī opcj¬Ī samooceny w¬≥asnej postawy uczuciowej, nie rozwin¬Ī si√™ w naturze.

Procesy takie zaistniej¬Ī tylko, gdy tu opisywana posta√¶ posiada dodatkowy umys¬≥. Umys¬≥, który jest podporz¬Īdkowany ¬∂wiadomo¬∂ci. Jednak¬Ņe nie mo¬Ņe on istnie√¶ jako cz√™¬∂√¶ ¬∂wiadomo¬∂ci. Bo w takim przypadku, poszerza¬≥by zakres dzia¬≥ania opcji ¬∂wiadomo¬∂ci, nie realizuj¬Īc w¬≥a¬∂ciwie samooceny uczuciowej.

Nale¬Ņy przyj¬Ī√¶, ¬Ņe posta√¶, która ma tworzy√¶ mi¬≥o¬∂√¶, musi posiada√¶ kolejny trzeci instrument w sk¬≥adzie psycho – emocjonalnym. Musi by√¶ to instrument poza ¬∂wiadomy a z tego wynika, ¬Ņe nie mo¬Ņe by√¶ zwi¬Īzany w sposób biologiczny z postaci¬Ī.

W taki sposób, odkrywamy rzecz szczególn¬Ī. Twórca mi¬≥o¬∂ci musi realizowa√¶ swoje ¬Ņycie, nie tylko na planie cia¬≥a biologicznego. By odpowiedni proces my¬∂lenia móg¬≥ zaistnie√¶, niezb√™dna jest sfera duchowa, tu objawiana w postaci umys¬≥u poza ¬∂wiadomego.

Dowodem na niezb√™dno¬∂√¶ dzia¬≥ania umys¬≥u poza ¬∂wiadomego, jest konieczno¬∂√¶ realizacji procesów, samokontroli stanów uczuciowych. Procesy uczuciowe, które powinny by√¶ kontrolowane, s¬Ī realizowane na planie ¬∂wiadomo¬∂ci postaci. By skutecznie mog¬≥y by√¶ kontrolowane, musi istnie√¶ taki instrument, który posiada wi√™ksz¬Ī szybko¬∂√¶ reakcji, ni¬Ņ te, które przebiegaj¬Ī w ¬∂wiadomo¬∂ci.

¬¶wiadomo¬∂√¶ istnieje w przestrzeni biopola i aury. Procesy szybsze musz¬Ī dzia¬≥a√¶ w przestrzeni o mniejszym zag√™szczeniu masy, ni¬Ņ ta, jak¬Ī charakteryzuj¬Ī si√™, biopole i aura.

W ocenie stanu istoty, która mo¬Ņe tworzy√¶ procesy uczuciowe a w ich efekcie mi¬≥o¬∂√¶, doszli¬∂my w tym opisie do granicy mo¬Ņliwo¬∂ci rozwoju istoty biologicznej. Jednak cz¬≥owiek jest istot¬Ī biologiczn¬Ī a zarazem postaci¬Ī zdoln¬Ī do tworzenia mi¬≥o¬∂ci. Jak to wyt¬≥umaczy√¶?

Wniosek mo¬Ņe by√¶ tylko jeden. Cz¬≥owiek jest postaci¬Ī, która oprócz swego fizycznego aspektu, posiada dodatkowo, aspekt, lub aspekty postaci duchowej. Tylko w tej przestrzeni, mo¬Ņe by√¶ zrealizowany umys¬≥ poza ¬∂wiadomy, niezb√™dny do tworzenia procesów my¬∂lowych, szybszych ni¬Ņ te, które przebiegaj¬Ī w ¬∂wiadomo¬∂ci.

Reasumuj¬Īc; te trzy instrumenty, mog¬Ī realizowa√¶ procesy uczuciowe w efekcie, których powstanie mi¬≥o¬∂√¶. Lecz, bez kolejnego czwartego instrumentu, sama czynno¬∂√¶ twórcza materii emocjonalnej, jako objawu materialnego na planie emocji, nie mo¬Ņe by√¶ zrealizowana.

Tym kolejnym instrumentem jest Splot s¬≥oneczny. Instrument, który swoje dzia¬≥anie realizuje na planie postaci biologicznej. A ¬∂ci¬∂lej okre¬∂laj¬Īc, na planie biopola i magnetyzmu, postaci biologicznej. W jego przestrzeni dzia¬≥ania z materia¬≥u wodnego, pochodz¬Īcego z wody po¬Ņywienia, powstaj¬Ī formacje my¬∂lo kszta¬≥tów. S¬Ī one wi¬Īzane magnetycznie, wed¬≥ug wzoru, jaki niesie proces my¬∂lowo uczuciowy.

W taki sposób, przedstawi¬≥em ogólny opis postaci, która mo¬Ņe tworzy√¶ emocje mi¬≥o¬∂ci. Taka posta√¶, nie mo¬Ņe zaistnie√¶ jako efekt naturalnej ewolucji. Do jej realizacji, jest niezb√™dna ingerencja si¬≥ duchowych. Z¬≥o¬Ņono¬∂√¶ takiej postaci sugeruje nam, ¬Ņe ta ingerencja jest efektem, istnienia okre¬∂lonych potrzeb do tworzenia materii emocjonalnej przez wyselekcjonowane postacie.

Pozosta¬≥ do okre¬∂lenia jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, tym razem ju¬Ņ w odniesieniu do cz¬≥owieka. Poprzednie oceny, dotycz¬Īce wyst¬Īpienia niezb√™dnych sk¬≥adowych w budowie postaci tworz¬Īcej mi¬≥o¬∂√¶, wskazuj¬Ī niespotykan¬Ī we wszech¬∂wiecie wybitnie z¬≥o¬Ņon¬Ī jednostk√™. Cz¬≥owiek w zakresie swej budowy, t√™ niespotykan¬Ī jednostk√™, jeszcze zdecydowanie przerasta.

W sk¬≥adzie systemu psycho – emocjonalnego cz¬≥owieka, wyst√™puj¬Ī dodatkowe warto¬∂ci. Jedn¬Ī z nich jest umys¬≥ Pod¬∂wiadomo¬∂ci, drug¬Ī potencja¬≥ intelektualny obu umys¬≥ów poza ¬∂wiadomych.

Umys¬≥ Pod¬∂wiadomo¬∂ci, jest dodatkowym instrumentem, który pozwala na tworzenie szerokiego spektrum emocji. To spektrum z jednej strony, dzia¬≥aniem Pod¬∂wiadomo¬∂ci oferuje zmys¬≥om, zainteresowanie sprawami bytu fizycznego i ogólnie poj√™tej materii. Z drugiej strony, Nad¬∂wiadomo¬∂√¶ wznosi nas na duchowe wy¬Ņyny zainteresowania sprawami niematerialnymi.

Ostatni czynnik, który objawia si√™ u cz¬≥owieka i wynosi nas ponad wszystkie inne istoty, to, potencja¬≥ intelektualny naszych umys¬≥ów poza ¬∂wiadomych. S¬Ī one z¬≥o¬Ņone z potencja¬≥u wielu istot duchowych. Istoty te posiadaj¬Ī w¬≥asny rozwój intelektualny i cechy osobiste, które maj¬Ī odniesienie do warto¬∂ci uczuciowych.

Tu, s¬≥u¬Ņ¬Īc cz¬≥owiekowi swoim potencja¬≥em, oferuj¬Ī mu du¬Ņe mo¬Ņliwo¬∂ci twórcze w zakresie procesów my¬∂lowych. We wspólnym dzia¬≥aniu tych umys¬≥ów i przy uczuciowym potencjale ¬∂wiadomo¬∂ci, cz¬≥owiek jest niedo¬∂cignionym twórc¬Ī emocji w ca¬≥ym wszech¬∂wiecie.

© Andrzej Struski de Merowing.