> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Milosc warunkowa i milosc bezwarunkowa.
Data 17/04/2010 21:55  Autor Andrzej Struski  Klikni੠6576  Jŕzyk Polish
 

 
Mi┬│o┬Â├Ž warunkowa i mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa.

   Stan zakochania bez wzajemno┬Âci, mo┬┐e by├Ž uznany za mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkow┬▒. Brak zwrotu, czyli okazywania postawy odpowiedniej do przekazywanych warto┬Âci my┬Âlowo – uczuciowych, spowoduje wygasanie „ognia mi┬│o┬Âci”. W zale┬┐no┬Âci od potencjalnych mo┬┐liwo┬Âci dawania bez zwrotu, ten czas mo┬┐e by├Ž d┬│u┬┐szy lub krótszy, lecz zawsze si├¬ sko├▒czy. W efekcie, po takim do┬Âwiadczeniu, stan psycho-emocjonalny cz┬│owieka b├¬dzie gorszy, ni┬┐ by┬│ przed tym do┬Âwiadczeniem.
   W procesie mi┬│o┬Âci bezwarunkowej, efekt emocjonalny b├¬dzie si├¬ zmniejsza┬│ z czasem trwania uczucia bez wzajemno┬Âci. W zamian powstan┬▒, ┬┐al i smutek, niekorzystne stany uczuciowe, które s┬▒ naturalnymi efektami zawodu uczuciowego.
   „Mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa”, jest procesem uczuciowym, który nie posiada ┬╝ród┬│a do powstawania zwrotu okazywanych uczu├Ž, nie mo┬┐e by├Ž w ┬┐adnym przypadku okre┬Âlana mianem mi┬│o┬Âci. Mi┬│o┬Âci┬▒ jest taka forma post├¬powania, w której, dwie strony maj┬▒ co┬ do zaoferowania.
   W systemach uczuciowych i emocjonalnych cz┬│owieka, nie istniej┬▒ mechanizmy, które bez wymiany warto┬Âci, mog┬▒ aktywowa├Ž procesy wytwarzaj┬▒ce pozytywne stany emocjonalnie.
   
   W tym miejscu musz├¬ wyja┬Âni├Ž istot├¬ mechanizmów s┬│u┬┐┬▒cych do tworzenia si├¬ uczu├Ž i emocji u cz┬│owieka. Efektem dzia┬│ania tych mechanizmów, s┬▒ nieustannie powstaj┬▒ce stany uczuciowe lub emocjonalne. Istnienie efektu ┬Âwiadczy, ┬┐e istnieje jaki┬ stan. Ka┬┐dy stan, musi posiada├Ž okre┬Âlone w┬│a┬Âciwo┬Âci, te z kolei mówi┬▒ o jego charakterze fizycznym.
   Zgodnie z zasad┬▒, która mówi o istnieniu, wszystko, co istnieje charakteryzuje si├¬ jakim┬ stanem. W procesie powstawania, twór osi┬▒ga kolejne stadia rozwoju, posiadaj┬▒ce okre┬Âlon┬▒ form├¬ i mas├¬. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e emocje jako efekt procesu uczuciowego, powstaj┬▒c jako stan, uzyskuj┬▒ form├¬ i mas├¬. Do powstawania emocji, niezb├¬dny jest odpowiedni mechanizm, który z przyczyny oddzia┬│ywania procesu uczuciowego, wytworzy stan emocjonalny.

   W ┬┐adnym przypadku, nie mo┬┐na za┬│o┬┐y├Ž twierdzenia, które oddziela stany emocjonalne od mi┬│o┬Âci. W trakcie wyst├¬powania procesu uczuciowego, powstaj┬▒ efekty w postaci stanów emocjonalnych. Mi┬│o┬Â├Ž jako zbiór procesów uczuciowych, jest przyczyn┬▒ do powstawania wielu efektów emocjonalnych.
   Stany emocji, które s┬▒ efektem wynikaj┬▒cym z mi┬│o┬Âci, s┬▒ w pe┬│ni uzale┬┐nione od jako┬Âci warunków, jakie okre┬Âlaj┬▒ postaw├¬ adwersarza. Je┬┐eli proces uczuciowy jest jednostronny, „mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa”, brak adwersarza, to w takiej sytuacji, nie mo┬┐e wyst┬▒pi├Ž zwrot wynikaj┬▒cy z okazywanych uczu├Ž. Z czasem w przypadku „mi┬│o┬Âci bezwarunkowej”, okazywanie uczu├Ž b├¬dzie coraz s┬│absze, a┬┐ w ko├▒cu zaniknie. Efekty emocjonalne, w procesie mi┬│o┬Âci bezwarunkowej, b├¬d┬▒ powstawa┬│y proporcjonalnie do stanu uczu├Ž, który b├¬dzie coraz s┬│abszy a┬┐ ca┬│kowicie zaniknie.

   Bardzo wa┬┐ne jest zrozumienie istoty dzia┬│ania procesów uczuciowych i powstawania stanów emocjonalnych. Efekty emocjonalne u cz┬│owieka powstaj┬▒ tylko i wy┬│┬▒cznie podczas dzia┬│ania, w┬│asnych stanów uczuciowych. Jednak ich motorem jest zachowanie partnera, stany uczuciowe wyst├¬puj┬▒ce u partnera, musz┬▒ by├Ž objawione jego postaw┬▒. Brak aktywnej postawy w zachowaniu adwersarza, nie równowa┬┐y okazywanych stanów uczuciowych. Tylko zwrot w postaci odpowiedniego zachowania partnera, zrównowa┬┐y nam, okazywane mu, nasze uczucia. Taki zwrot jest motorem do aktywnego dzia┬│ania naszego procesu uczuciowego i powstawania odpowiednich stanów emocjonalnych. S┬▒ to niezb├¬dne warunki do zaistnienia mi┬│o┬Âci.
   Mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa, jest iluzj┬▒ bez warto┬Âci dla cz┬│owieka, który z natury nie mo┬┐e ┬┐y├Ž bez uczu├Ž i emocji. Jej idea, musia┬│a powsta├Ž w ┬Ârodowisku wrogim cz┬│owiekowi a w szczególno┬Âci cz┬│owiekowi, którego celem ┬┐ycia jest spe┬│nianie potrzeb Boga. Spe┬│nianie takich potrzeb, które wynikaj┬▒ z ┬┐ycia w szcz├¬┬Âciu i mi┬│o┬Âci.
   Te osoby, które propaguj┬▒ mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkow┬▒, nie rozumiej┬▒ istoty dzia┬│ania procesów uczu├Ž i mi┬│o┬Âci. Nie rozumiej┬▒, ┬┐e potrzeby Boga i potrzeby cz┬│owieka, b├¬d┬▒ zrealizowane tylko w trakcie ┬┐ycia, w którym wyst├¬puje mi┬│o┬Â├Ž warunkowa. Skala osi┬▒gni├¬├Ž cz┬│owieka na tym polu, jest ┬Âci┬Âle zale┬┐na, od wystarczaj┬▒co d┬│ugiego czasu wyst├¬powania mi┬│o┬Âci warunkowej i równie warunkowych procesów uczuciowych. Je┬┐eli takie stany wyst├¬puj┬▒, cz┬│owiek jest odporny na wszelkie z┬│o i niedost├¬pny dla ciemnej strony ┬┐ycia. Jest wzorem i przyjacielem, nie szuka pomocy i nie obci┬▒┬┐a innych swymi problemami.
   Mi┬│o┬Â├Ž warunkowa, jest niezb├¬dnym elementem w ┬┐yciu cz┬│owieka a mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa, mo┬┐e wypali├Ž uczucia cz┬│owieka do cna.

© Struski Andrzej de Merowing.