> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Swiadomosc
Data 07/04/2010 12:40  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4466  Jŕzyk Polish
 

┬Žwiadomo┬Â├Ž.
 

┬Žwiadomo┬Â├Ž jest terminem okre┬Âlaj┬▒cym instrument, który objawia si├¬, jako efekt procesu powstawania i rozwoju ┬┐ycia w obszarze pola magnetycznego ka┬┐dej formy materii o┬┐ywionej. Wyst├¬puje w zwi┬▒zku z ka┬┐d┬▒ form┬▒ ┬┐ycia, a powstaje w naturalnym procesie ewolucji, na planie pola magnetycznego materii o┬┐ywionej. ┬Žwiadomo┬Â├Ž istniej┬▒ca przy formach biologicznych, objawia swoje dzia┬│anie w przestrzeni biopola. Instrument w postaci ┬Âwiadomo┬Âci, s┬│u┬┐y do zarz┬▒dzania procesami podtrzymania i rozwoju, nigdy do samo tworzenia nowego objawu ┬┐ycia. Jako taki, sama w sobie i tylko dla siebie nie mo┬┐e istnie├Ž, jest tworem wynikaj┬▒cym z efektów dzia┬│ania ju┬┐ objawionego stanu i potencja┬│u postaci. Nadrz├¬dnym w dalszym procesie jej rozwoju i niezb├¬dnym do utrzymania uzyskanego stanu i potencja┬│u ka┬┐dej formy ┬┐ycia. ┬Žwiadomo┬Â├Ž jest tylko, i a┬┐, instrumentem ju┬┐ objawionej formy ┬┐ycia. Z tego wynika, ┬┐e ┬Âwiadomo┬Â├Ž nie jest integraln┬▒, lecz zintegrowan┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ sk┬│adow┬▒ ka┬┐dej formy materii o┬┐ywionej

┬Žwiadomo┬Â├Ž pierwotna.

Najprostsz┬▒ form┬▒ w procesie ewolucji wszech┬Âwiata na planie materii o┬┐ywionej jest ustrój fizyczny pojedynczego atomu z jednym elektronem, a postaci┬▒ najbardziej z┬│o┬┐on┬▒, jest cz┬│owiek fizyczno-duchowy. Atom wodoru posiada dwa aspekty w┬│asne, przy czym jeden objawia si├¬ w postaci sta┬│ej (nie podlegaj┬▒cej zmianom) a drugi w postaci zmiennej. Posta├Ž sta┬│a atomu jest zbiorem materii tworz┬▒cej j┬▒dro, które z kolei tworzy pole magnetyczne (grawitacyjne), natomiast posta├Ž zmienna obejmuje obszar pola magnetycznego wraz ze zwi┬▒zanymi w nim elektronami, i z ca┬│ym zbiorem ró┬┐nych cz┬▒stek materii.
┬Žwiadomo┬Â├Ž pierwotna objawia si├¬ jako charakter atomu, który okre┬Âla jego zdolno┬Â├Ž do tworzenia konfiguracji atomowych – pierwiastków. Pierwiastki z kolei s┬▒ pierwocinami materii sta┬│ej i ca┬│ego obserwowanego przez cz┬│owieka ┬┐ycia wszech┬Âwiata.

┬Žwiadomo┬Â├Ž wtórna.

Zbiory atomowe w postaci pierwiastków zespolonych w posta├Ž skaln┬▒, tworz┬▒ ró┬┐ne rodzaje minera┬│ów, które po erozji wyst├¬puj┬▒ w na planetach jako py┬│ (proch), lub inne formy rozdrobnionej ska┬│y. Cz┬▒steczki py┬│u ska┬│y krzemianowej minera┬│u, który zdominowa┬│ pow┬│ok├¬ skaln┬▒ naszej planety, (krzemiany to ponad 80 procent (%) wszystkich wyst├¬puj┬▒cych minera┬│ów) posiadaj┬▒ szczególn┬▒ budow├¬ krystaliczn┬▒. Ten pierwiastek posiada jeden atom krzemu i cztery atomy tlenu, taki zbiór, utworzy form├¬ krystaliczn┬▒ w postaci czworo┬Âcianu.
Czworo┬Âcian jest bry┬│┬▒ wyj┬▒tkow┬▒, jako jedyna z po┬Âród wszystkich przestrzennych form geometrycznych posiada tyle samo ┬Âcian, co i wierzcho┬│ków. Taka cecha w budowie fizycznej minera┬│u umo┬┐liwia mu, bardzo dobry kontakt z wszystkimi pierwiastkami.
W zwi┬▒zku z tak┬▒ budow┬▒ krzemianów i ich dominuj┬▒c┬▒ ilo┬Âci┬▒ w ca┬│ej masie skalnej na planecie, nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e pierwiastki krzemianowe s┬▒ ┬╝ród┬│em materii o┬┐ywionej a w konsekwencji biologii.
.
Atomy w zale┬┐no┬Âci od konfiguracji tworz┬▒ ró┬┐norodne pierwiastki te konfiguracje, które utworz┬▒ minera┬│y przyczyniaj┬▒ si├¬ do zaistnienia procesu tworzenia materii sta┬│ej. W efekcie posta├Ž skalna wi┬▒┬┐e ró┬┐ne konfiguracji atomowe, czym przyczynia si├¬ do u┬Âpienia ┬Âwiadomo┬Âci pierwotnej ka┬┐dego z atomów, z których powsta┬│ minera┬│. U┬Âpiona ┬Âwiadomo┬Â├Ž, nie utraci┬│a swojej zdolno┬Âci, nie utraci┬│a równie┬┐ swego potencja┬│u. Atomy zespolone w skale maja ograniczon┬▒ swobod├¬ ruchu a poprzez zwi┬▒zanie z innymi atomami zrealizowa┬│y swój potencja┬│ wyra┬┐ony w ┬Âwiadomo┬Âci pierwotnej. Ten stan fizyczny jest odwracalny i ka┬┐dy atom po uwolnieniu ze zwi┬▒zku odzyskuje zdolno┬Â├Ž do ┬│┬▒czenia w inne konfiguracje, okre┬Âlone charakterem w┬│asnej budowy i wynikaj┬▒cej z niej ┬Âwiadomo┬Âci

Powsta┬│y ró┬┐norodne pierwiastki, dla biologii najwa┬┐niejsze to, woda i krzemiany..
Forma geometryczna pierwiastka krzemianu, mo┬┐e uzyska├Ž proporcje czworo┬Âcianu regularnego, je┬┐eli wszystkie cztery atomy tlenu stanowi┬▒ce o rozmieszczeniu wierzcho┬│ków tego kryszta┬│u, b├¬d┬▒ posiada┬│y identyczn┬▒ mas├¬.
Posta├Ž pierwiastka, tu kryszta┬│u w postaci regularnego czworo┬Âcianu, charakteryzuje si├¬ okre┬Âlonymi cechami, które s┬▒ sum┬▒ wypadowa cech atomów (┬Âwiadomo┬Âci pierwotnej) w swej istotnej cz├¬┬Âci u┬Âpionej, jednak tworz┬▒cej wektor wspólnego oddzia┬│ywania. Jest to ┬Âwiadomo┬Â├Ž wtórna, zebrany efekt wielu ┬Âwiadomo┬Âci pierwotnych, która w warunkach minera┬│u oddaje tylko cz├¬┬Â├Ž sumy potencja┬│u wszystkich atomów wchodz┬▒cych w sk┬│ad pierwiastka, lub zbioru pierwiastków. Takie ograniczenie jest spowodowane tym, ┬┐e pierwiastek mineralny wyst├¬puje w postaci skalnej, która usypia ca┬│y, lub cz├¬┬Â├Ž potencja┬│u ┬Âwiadomo┬Âci pierwotnej.

Innym pierwiastkiem, istotnym dla biologii, jest woda. Nie jest to pierwiastek mineralny i suma cech ┬Âwiadomo┬Âci pierwotnej, jaka dysponuj┬▒ atomy tlenu i wodoru, jest u┬Âpiona w zdecydowanie mniejszym stopniu ni┬┐ w krzemianie. Cz┬▒steczka wody, mikro-kropelka dysponuje wi├¬ksz┬▒ sum┬▒ wypadow┬▒ potencja┬│ów zawartych w jej atomach sk┬│adowych. Potencjalnie zdolno┬Âci swoich atomów sk┬│adowych, lepiej wykorzystuje woda, jej ┬Âwiadomo┬Â├Ž wtórna jest aktywniejsza.

┬Žwiadomo┬Â├Ž zebrana.

┬Žrodowisko wodne jest ┬Ârodowiskiem rozwoju biologii w dos┬│ownym tego s┬│owa rozumieniu. To w wodzie drobiny krzemianów w postaci py┬│u, albo nawet w postaci pojedynczych cz┬▒stek, jako geometryczne formy kryszta┬│ków minera┬│u, przyczyniaj┬▒ si├¬ do powstania nowych zwi┬▒zków. Wzajemne oddzia┬│ywanie pól magnetycznych minera┬│u i cz┬▒stki wody w ┬Ârodowisku wodnym, przyczynia si├¬ do tworzenia nowych mo┬┐liwo┬Âci w postaci cechy wypadowej wynikaj┬▒cej z indywidualnych cech dwu ┬Âwiadomo┬Âci wtórnych tego zwi┬▒zku.
Powstaje ┬Âwiadomo┬Â├Ž zebrana, która poza sum┬▒ cech matecznych (suma cech ┬Âwiadomo┬Âci wtórnych) uzyskuje now┬▒ warto┬Â├Ž, jest ni┬▒ zbiór efektów nietrwa┬│ych, które zanikaj┬▒ po rozwi┬▒zaniu zwi┬▒zku wody i minera┬│u.

Trzy typy cech w┬│asnych, jakimi dysponuj┬▒ kolejne w ewolucji, istotne dla ┬┐ycia cz┬│owieka zbiory materialne, ukazuj┬▒ trzy ┬╝ród┬│a ┬Âwiadomo┬Âci.

Pierwsze ┬╝ród┬│o ┬Âwiadomo┬Âci: ┬Žwiadomo┬Â├Ž pierwotna, jest to cecha sta┬│a atomów.

Drugie ┬╝ród┬│o ┬Âwiadomo┬Âci: ┬Žwiadomo┬Â├Ž wtórna, jest to suma cech sta┬│ych objawiana wed┬│ug mo┬┐liwo┬Âci ekspansji pierwiastka.

Trzecie ┬╝ród┬│o ┬Âwiadomo┬Âci: ┬Žwiadomo┬Â├Ž zebrana, jest to suma cech ┬Ârodowisk, plus efekt wyst├¬puj┬▒cy w trakcie ich wspólnej reakcji.

Kolejne etapy ewolucji ┬Âwiadomo┬Âci, b├¬d┬▒ wynikiem ┬│┬▒czenia si├¬ pierwiastków w ró┬┐norodnych, mniej lub bardziej trwa┬│ych zbiorach – formach ┬┐ycia. B├¬d┬▒ powstawa┬│y coraz bardziej rozbudowane instrumenty w postaci ┬Âwiadomo┬Âci zebranej, które pozwol┬▒ kroczy├Ž ewolucji, a┬┐ do wyewoluowania ma┬│py cz┬│ekokszta┬│tnej.

Jednak na tej drodze istniej┬▒ naturalne bariery, które bez ingerencji z zewn┬▒trz nie przynios┬│yby spodziewanego efektu. Pierwsz┬▒ tak┬▒ barier┬▒ jest powstanie komórki biologicznej z ca┬│ym jej dobrodziejstwem procesów chemicznych. W ocenie tego etapu ewolucji, za┬│amuj┬▒ r├¬ce zwolennicy teorii „ewolucjonizmu” a podnosz┬▒ g┬│owy zwolennicy „kreacjonizmu”. ┬Žledz┬▒c dalej proces ewolucji biologii, napotykamy kolejna barier├¬, przemian├¬ ma┬│py cz┬│ekokszta┬│tnej w cz┬│owieka. Tu ewolucjoni┬Âci ju┬┐ ca┬│kiem sobie nie radz┬▒ z kolei kreacjoni┬Âci zacieraj┬▒ r├¬ce.

A mo┬┐e jest jeszcze inne wyja┬Ânienie tej ca┬│ej awantury?
Abstrahuj┬▒c od przyczyn, które le┬┐a┬│y u podstaw startu ewolucji wszech┬Âwiata jako ca┬│o┬Âci, bez w┬▒tpienia mo┬┐emy wskaza├Ž zbyt du┬┐o cech wspólnych cz┬│owieka i ma┬│py, ju┬┐ nie wskazuj┬▒c wspólnoty z innymi gatunkami, by z zamkni├¬tymi oczami przyj┬▒├Ž teori├¬ kreacjonizmu. Jednak zwolennikom teorii ewolucjonizmu do pe┬│ni szcz├¬┬Âcia tak ma┬│o a zarazem tak du┬┐o brakuje. Komórka nie mog┬│a powsta├Ž w naturalnych warunkach planety.

Pytanie; kto przygotowa┬│ odpowiednie warunki do startu ewolucji biologii na naszej planecie?
W jaki sposób i jakie by┬│y warunki przemiany ma┬│py w cz┬│owieka?
Dlaczego pozosta┬│a populacja ma┬│p na planecie, nie mia┬│a szans za┬│apa├Ž si├¬ na poci┬▒g wywo┬┐┬▒cy cz├¬┬Â├Ž osobników w kierunku ludzko┬Âci?

W obu tych przypadkach, musia┬│y w naturalny tok ewolucji ingerowa├Ž czynniki zgo┬│a nienaturalne. Mo┬┐e nale┬┐y po┬│┬▒czy├Ž obie teorie, t├¬ ┬Âwiadcz┬▒c┬▒ o naturalnym procesie ewolucji cz┬│owieka i t├¬, która mówi, ┬┐e cz┬│owieka i nie tylko stworzy┬│ Bóg. Wówczas wyja┬Ânione kwestie ewolucji mo┬┐na by uzupe┬│ni├Ž boskim wp┬│ywem w miejscach, których wyja┬Âni├Ž nie sposób i nazwa├Ž tak┬▒ teori├¬ - ewolucjo-kreacjonizmem.

┬Žwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka.

Teoria teori┬▒, cz┬│owiek istnieje i o dziwo posiada wyj┬▒tkowo rozbudowany instrument ┬Âwiadomo┬Âci. ┬Žwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka, to ju┬┐ nie ┬Âwiadomo┬Â├Ž pierwotna czy wtórna i mimo, ┬┐e w istocie jest ona ┬Âwiadomo┬Âci z┬│o┬┐on┬▒, to od powstania zr├¬bów ┬Âwiadomo┬Âci z┬│o┬┐onej musia┬│o up┬│yn┬▒├Ž sporo wody. Cz┬│owiek posiada najbardziej rozbudowan┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž, spo┬Âród wszystkich istniej┬▒cych we wszech┬Âwiecie form ┬┐ycia. Mimo, ┬┐e w pokorze zginamy kark przed wieloma bóstwami, mimo, ┬┐e ho┬│ubimy wielkim aczkolwiek nieznanym istotom, to mo┬┐e wreszcie podnie┬Âmy si├¬ do poziomu naszej ┬Âwiadomo┬Âci i doce├▒my siebie. Logicznie analizuj┬▒c proces ewolucji biologii i dziwny aczkolwiek wielki skok do cz┬│owiecze├▒stwa, przy tym z rozs┬▒dkiem uwzgl├¬dniaj┬▒c sfer├¬ duchow┬▒ naszej posta├Ž w oparciu o realia odczu├Ž i dozna├▒, poznajmy siebie. Nie mo┬┐e i nie powinna istota z tak rozbudowana ┬Âwiadomo┬Âci┬▒, by├Ž s┬│ug┬▒ wyimaginowanych, je┬┐eli nie celowo wyeksponowanych, postaci o┬│tarzowych. Odzyskajmy wreszcie godno┬Â├Ž, jakiej oczekuje od nas Bóg.

Na jakiej podstawie mo┬┐na wysun┬▒├Ž tez├¬, ┬┐e ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka jest najbardziej rozbudowanym instrumentem we wszech┬Âwiecie?
Jakie przes┬│anki wskazuj┬▒ na nasze prawo do stwierdzenia, ┬┐e w istocie posiadamy tak┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž?
Czym mo┬┐emy uzasadni├Ž jej potencja┬│ i szczególne cechy, jakimi powinna si├¬ charakteryzowa├Ž?

To, ┬┐e potrafimy je┬Â├Ž i spa├Ž stawia nas w szeregu wszystkich gatunków biologicznych, których celem jest przetrwanie, szczerze mówi┬▒c jeste┬Âmy w tym gorsi od wszystkich pozosta┬│ych. Cz┬│owiek potrafi by├Ž wyj┬▒tkowo kreatywny, tak bardzo kreatywny, ┬┐e z u┬Âmiechem na ustach niszczy w┬│asne ┬Ârodowisko i zdrowie.
Powa┬┐nie mówi┬▒c istnieje kilka faktów, które wskazuj┬▒ na szczególne mo┬┐liwo┬Âci cz┬│owieka. Posiadamy pami├¬├Ž, która potrafi si├¬ rozci┬▒ga├Ž jak „balon” i jeszcze nikt nie okre┬Âli┬│ granic jej pojemno┬Âci. Znane s┬▒ przypadki geniuszu, gdy cz┬│owiek osi┬▒ga nadludzk┬▒ zdolno┬Â├Ž. Je┬┐eli mo┬┐e osi┬▒gn┬▒├Ž jeden to znaczy, ┬┐e inny nie osi┬▒gn┬▒┬│ takich zdolno┬Âci, dlatego, ┬┐e w jego ┬Âwiadomo┬Âci nie zadzia┬│a┬│y te mechanizmy, które by┬│y aktywne u geniusza. Ewolucja dysponuje takimi procesami, które precyzyjnie reguluj┬▒ warunki ┬┐ycia, nigdy ┬┐adna forma nie otrzymuje nic w nadmiarze a z drugiej strony, otrzymuje wszystko, co jej jest niezb├¬dne do ┬┐ycia.

© Struski Andrzej de Merowing.