> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. V Czarne perelki i calostka
Data 25/04/2010 21:22  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2941  Jŕzyk Polish
Ostatni skok przestrzenny, pomniejszy┬│ w naszej wyobra┬╝ni czworo┬Âcian cz┬│owieka do wielko┬Âci czworo┬Âcianu równego jednej „ca┬│ostce”.

 
 Czarne pere┬│ki i ca┬│ostka.

   Ostatni skok przestrzenny, pomniejszy┬│ w naszej wyobra┬╝ni czworo┬Âcian cz┬│owieka do wielko┬Âci czworo┬Âcianu równego jednej „ca┬│ostce”. Ta najmniejsza z po┬Âród wszystkich wyst├¬puj┬▒cych we wszech┬Âwiecie cz┬▒stek, jest tysi┬▒ce razy mniejsza od najmniejszego fotonu ┬Âwiat┬│a. Posiada w┬│asn┬▒ form├¬ przestrzenn┬▒ z czterema wierzcho┬│kami, na których s┬▒ magnetycznie ulokowane, bardzo mocno zag├¬szczone kuliste zbiory materii. Ich wielko┬Â├Ž w stosunku do „ca┬│ostki”, (która dla porównania posiada wielko┬Â├Ž kilku centymetrów), jest taka jak g┬│ówka od szpilki. S┬▒ to stalowo/czarne kuleczki „czarne pere┬│ki” posiadaj┬▒ce bardzo du┬┐┬▒ mas├¬ w stosunku do zajmowanej przez „ca┬│ostk├¬” przestrzeni.

Te szczególne kuleczki powsta┬│y w trakcie tworzenia przestrzeni wszech┬Âwiata z materii, która uprzednio wype┬│nia┬│a ca┬│┬▒ t├¬ przestrze├▒ a obecnie znajduje si├¬ poza obrze┬┐ami wszech┬Âwiata. Drobne zrównowa┬┐one magnetycznie „igie┬│ki”, pod olbrzymim ci┬Ânieniem by┬│y zespalane w kulki i ┬│┬▒czone w zbiory czworo┬Âcianów foremnych „ca┬│ostki”. W trakcie erozji „czarne pere┬│ki” uwalniaj┬▒ pojedyncze „ciemne igie┬│ki”, które wype┬│niaj ca┬│a przestrze├▒ wewn┬▒trz i na zewn┬▒trz „ca┬│ostki”.

 
 Ciemne igie┬│ki.

   Wokó┬│ bezw┬│adnie unosz┬▒ si├¬ te pod┬│u┬┐ne formy materii. Ilo┬Â├Ž ich w takiej przestrzeni, jak┬▒ zajmuje nasz czworo┬Âcian, jest bardzo du┬┐o. Pochodzenie, tej szczególnej materii to efekt erozji czarnych pere┬│ek. Podczas erozji z ich powierzchni odrywaj┬▒ si├¬ cienkie p┬│atki, które nast├¬pnie rozsypuj┬▒ si├¬ na widoczne woko┬│o igie┬│ki. Przyczyna takiej erozji, le┬┐y w stopniu nasycenia czarnymi igie┬│kami ca┬│ego ┬Ârodowiska. Erozja trwa┬│a do momentu nasycenia, gdy ono ponownie si├¬ zmniejszy odrywa├Ž si├¬ b├¬d┬▒ kolejne p┬│atki i rozsypywa├Ž w postaci igie┬│ek.
   
W ┬Ârodowisku, które mo┬┐emy teraz poznawa├Ž, brak jest przyczyn do wtórnego zag├¬szczania igie┬│ek a co jest z tym zwi┬▒zane, nie powstaje przyczyna do wyst┬▒pienia erozji. By takie przyczyny mog┬│y zaistnie├Ž, musi w tym ┬Ârodowisku fizycznym wyst┬▒pi├Ž zdarzenie w formie ingerencji dynamicznej lub magnetycznej, które zag├¬┬Âci pewn┬▒ ilo┬Â├Ž materii.

W obserwacji materii wszech┬Âwiata dotarli┬Âmy do tego miejsca w┬│a┬Ânie w tym celu, by tak┬▒ ingerencje rozpozna├Ž. Odbyli┬Âmy dalek┬▒ drog├¬ w g┬│┬▒b konstrukcji krystalicznej przestrzeni wszech┬Âwiata. Konstrukcji, która jest identyczna zarówno tu gdzie teraz obserwujemy swobodnie unosz┬▒c┬▒ si├¬ w przestrzeni materi├¬, z której powstanie ca┬│a materia wszech┬Âwiata, jak i tam z k┬▒t przybyli┬Âmy. W ┬Âwiecie biologii, istnieje niewidoczna dla zmys┬│ów cz┬│owieka siatka przestrzenna, której forma jest proporcjonalna do tej najmniejszej formy, siatki u┬│o┬┐onej z czarnych pere┬│ek.

W taki sposób powstaje ciemna materia, która obecnie wype┬│nia wszech┬Âwiat, i z której wespó┬│ z materi┬▒ strumieni, powsta┬│a ca┬│a materia ewolucyjna wszech┬Âwiata. Formacje „ca┬│ostek”, rozlokowane w ca┬│ej przestrzeni wszech┬Âwiata, swoj┬▒ mas┬▒ zawart┬▒ w „czarnych pere┬│kach” zabezpieczaj┬▒ sta┬│e nasycenie „ciemnymi igie┬│kami” ca┬│ej swobodnej przestrzeni mi├¬dzygwiezdnej. W sytuacji, gdy okre┬Âlona porcja „ciemnych igie┬│ek”, ewentualnie i „ca┬│ostek” zostanie zwi┬▒zana materi┬▒ wszech┬Âwiata, opró┬┐niona przestrze├▒ natychmiast jest uzupe┬│niana now┬▒ porcj┬▒ igie┬│ek.

┬Žrodowisko „ciemnej materii” wype┬│niaj┬▒ce ca┬│┬▒ kulist┬▒ przestrze├▒ wszech┬Âwiata zosta┬│o przygotowane przed przyst┬▒pienie do procesu tworzenia centralnego j┬▒dra i wystrzelenia strumieni intergalaktycznych. Jest to masa materii, która b├¬dzie stawia┬│a opór p├¬dz┬▒cym strumieniom intergalaktycznym i strumieniom galaktycznym. Ich p├¬d z szybko┬Âci wielokrotnie przekraczaj┬▒cej szybko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a, b├¬dzie spada┬│ a w przypadku strumieni galaktycznych, zako├▒czy si├¬ wirem czarnych dziur, które b├¬d┬▒ j┬▒drami galaktyk.

 
Do zachowania stabilno┬Âci, ciemna materia potrzebuje os┬│ony brzegowej.

Takie ┬Ârodowisko fizyczne, jakim charakteryzuje si├¬ ciemna materia musi by├Ž otoczone brzegiem, który nie pozwoli jej na rozp┬│ywanie - rozpr├¬┬┐anie. Tak jak woda czy gaz, ciemna materia, do zachowania w┬│asnego stanu ┬Ârodowiska, potrzebuje warunków brzegowych tak i ┬Ârodowisko ciemnej materii równie┬┐ ich potrzebuje. Wielko┬Â├Ž ochrony brzegowej ┬Ârodowiska ciemnej materii, odpowiada├Ž musi wielko┬Âci, jaka obejmuje ca┬│┬▒ sfer├¬ kulist┬▒ wszech┬Âwiata.

 
Warunki brzegowe ┬Ârodowiska ciemnej materii.

Obrze┬┐e wszech┬Âwiata a wi├¬c sferyczna „ba├▒ka”, musi charakteryzowa├Ž si├¬ szczególnymi cechami. Nie mo┬┐e to by├Ž os┬│ona posiadaj┬▒ca form├¬ materii sta┬│ej, lecz raczej aktywny p┬│aszcz, który spe┬│ni funkcj├¬ os┬│ony i funkcj├¬ sta┬│ego zasilania lub uzupe┬│niania ciemnej materii w nowe ca┬│ostki. Potrzeba uzupe┬│niania mo┬┐e wyst┬▒pi├Ž, gdy powstaje du┬┐a ilo┬Â├Ž materii gwiezdnej. Bior┬▒c pod uwag├¬ cel, dla którego ciemna materia zosta┬│a utworzona, czyli materia┬│ ┬╝ród┬│owy ca┬│ej masy materialnej ewoluuj┬▒cego wszech┬Âwiata, nale┬┐y przyj┬▒├Ž miejscowe wyst├¬powanie braków w przestrzeni ciemnej materii. Takie braki powinny by├Ž systematycznie uzupe┬│niane z materii, która znajduje si├¬ poza os┬│on┬▒ brzegow┬▒, czyli poza sferyczn┬▒ przestrzeni┬▒ wszech┬Âwiata.

 Patrz┬▒c z perspektywy na sferyczn┬▒ przestrze├▒ wszech┬Âwiata, ujrzymy olbrzymi┬▒ kulist┬▒ „ba├▒k├¬ wype┬│nion┬▒ ciemn┬▒ materi┬▒. Mo┬┐emy t├¬ przestrze├▒ porówna do kulistej sfery wype┬│nionej jednorodnym gazem. Jeden rodzaj atomów tworzy jednorodny gaz, tak jak jednakowego rodzaju „ca┬│ostki” i „ciemne igie┬│ki” tworz┬▒ ciemn┬▒ materi├¬. I tu w ┬Ârodowisku gazowym i tam w ┬Ârodowisku zbioru ca┬│ostek, panuje harmonia jednorodnej materii. Je┬┐eli w takie ┬Ârodowisko wnika z okre┬Âlonym potencja┬│em obca materia, zak┬│óca naturaln┬▒ harmoni├¬ tego ┬Ârodowiska, czym spowoduje zaistnienie chaosu w miejscu ingerencji. W efekcie, powstanie nowe ┬Ârodowisko fizyczne odpowiednie do rodzaju ingerencji, które b├¬dzie si├¬ charakteryzowa┬│o nowymi warunkami fizycznymi.

Co siê stanie, gdy nie usuniemy przyczyny ingerencji?
Zaistnieje nowe ┬Ârodowisko, które b├¬dzie tak d┬│ugo aktywne, jak d┬│ugo b├¬d┬▒ dzia┬│a┬│y si┬│y wp┬│ywu. Po wyga┬Âni├¬ciu potencja┬│u wp┬│ywu, pozostanie nowe ┬Ârodowisko z ukszta┬│towanym charakterem fizycznym, ró┬┐ne od istniej┬▒cego wokó┬│ ┬Ârodowiska ciemnej materii. Takiej ingerencja przyczyni┬│a si├¬ do wyewoluowania nowej formy fizycznej, która b├¬dzie ewoluowa┬│a (┬┐y┬│a) tak d┬│ugo, ile wystarczy jej potencja┬│u do utrzymania ruchu - stanu chaosu. Po zaniku potencja┬│u powoduj┬▒cego ruch pozostanie w tym miejscu nowa forma fizyczna, lecz w postaci nieaktywnej. Ka┬┐da forma ewolucji (┬┐ycia) we wszech┬Âwiecie, istnieje wed┬│ug tej zasady a ci┬▒g┬│o┬Â├Ž wyst├¬powania stanów chaosu jest procesem okre┬Âlanym jako ewolucja materii wszech┬Âwiata.

Nie inaczej przebiega proces ewolucji, jaki obserwujemy i w którym bierzemy bezpo┬Âredni udzia┬│, jako ludzie. Nie ujmuj├¬ tu niczego z warto┬Âci cz┬│owieka jako niezale┬┐nej, emocjonalnej i inteligentnej formy istoty najwy┬┐ej rozwini├¬tej we wszech┬Âwiecie. Proces ┬┐ycia cz┬│owieka w ca┬│okszta┬│cie wszystkich jego warto┬Âci, jest jednym cyklem chaosu, cyklem, który wi┬▒┬┐e w sobie biliony innych podrz├¬dnych cykli.


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA