> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
cz. V Czarne perelki i calostka
Data 25/04/2010 21:22  Autor Andrzej Struski  Klikni 2570  Jzyk Polish
Ostatni skok przestrzenny, pomniejszy³ w naszej wyobra¼ni czworo¶cian cz³owieka do wielko¶ci czworo¶cianu równego jednej „ca³ostce”.

 
 Czarne pere³ki i ca³ostka.

   Ostatni skok przestrzenny, pomniejszy³ w naszej wyobra¼ni czworo¶cian cz³owieka do wielko¶ci czworo¶cianu równego jednej „ca³ostce”. Ta najmniejsza z po¶ród wszystkich wystêpuj±cych we wszech¶wiecie cz±stek, jest tysi±ce razy mniejsza od najmniejszego fotonu ¶wiat³a. Posiada w³asn± formê przestrzenn± z czterema wierzcho³kami, na których s± magnetycznie ulokowane, bardzo mocno zagêszczone kuliste zbiory materii. Ich wielko¶æ w stosunku do „ca³ostki”, (która dla porównania posiada wielko¶æ kilku centymetrów), jest taka jak g³ówka od szpilki. S± to stalowo/czarne kuleczki „czarne pere³ki” posiadaj±ce bardzo du¿± masê w stosunku do zajmowanej przez „ca³ostkê” przestrzeni.

Te szczególne kuleczki powsta³y w trakcie tworzenia przestrzeni wszech¶wiata z materii, która uprzednio wype³nia³a ca³± tê przestrzeñ a obecnie znajduje siê poza obrze¿ami wszech¶wiata. Drobne zrównowa¿one magnetycznie „igie³ki”, pod olbrzymim ci¶nieniem by³y zespalane w kulki i ³±czone w zbiory czworo¶cianów foremnych „ca³ostki”. W trakcie erozji „czarne pere³ki” uwalniaj± pojedyncze „ciemne igie³ki”, które wype³niaj ca³a przestrzeñ wewn±trz i na zewn±trz „ca³ostki”.

 
 Ciemne igie³ki.

   Wokó³ bezw³adnie unosz± siê te pod³u¿ne formy materii. Ilo¶æ ich w takiej przestrzeni, jak± zajmuje nasz czworo¶cian, jest bardzo du¿o. Pochodzenie, tej szczególnej materii to efekt erozji czarnych pere³ek. Podczas erozji z ich powierzchni odrywaj± siê cienkie p³atki, które nastêpnie rozsypuj± siê na widoczne woko³o igie³ki. Przyczyna takiej erozji, le¿y w stopniu nasycenia czarnymi igie³kami ca³ego ¶rodowiska. Erozja trwa³a do momentu nasycenia, gdy ono ponownie siê zmniejszy odrywaæ siê bêd± kolejne p³atki i rozsypywaæ w postaci igie³ek.
   
W ¶rodowisku, które mo¿emy teraz poznawaæ, brak jest przyczyn do wtórnego zagêszczania igie³ek a co jest z tym zwi±zane, nie powstaje przyczyna do wyst±pienia erozji. By takie przyczyny mog³y zaistnieæ, musi w tym ¶rodowisku fizycznym wyst±piæ zdarzenie w formie ingerencji dynamicznej lub magnetycznej, które zagê¶ci pewn± ilo¶æ materii.

W obserwacji materii wszech¶wiata dotarli¶my do tego miejsca w³a¶nie w tym celu, by tak± ingerencje rozpoznaæ. Odbyli¶my dalek± drogê w g³±b konstrukcji krystalicznej przestrzeni wszech¶wiata. Konstrukcji, która jest identyczna zarówno tu gdzie teraz obserwujemy swobodnie unosz±c± siê w przestrzeni materiê, z której powstanie ca³a materia wszech¶wiata, jak i tam z k±t przybyli¶my. W ¶wiecie biologii, istnieje niewidoczna dla zmys³ów cz³owieka siatka przestrzenna, której forma jest proporcjonalna do tej najmniejszej formy, siatki u³o¿onej z czarnych pere³ek.

W taki sposób powstaje ciemna materia, która obecnie wype³nia wszech¶wiat, i z której wespó³ z materi± strumieni, powsta³a ca³a materia ewolucyjna wszech¶wiata. Formacje „ca³ostek”, rozlokowane w ca³ej przestrzeni wszech¶wiata, swoj± mas± zawart± w „czarnych pere³kach” zabezpieczaj± sta³e nasycenie „ciemnymi igie³kami” ca³ej swobodnej przestrzeni miêdzygwiezdnej. W sytuacji, gdy okre¶lona porcja „ciemnych igie³ek”, ewentualnie i „ca³ostek” zostanie zwi±zana materi± wszech¶wiata, opró¿niona przestrzeñ natychmiast jest uzupe³niana now± porcj± igie³ek.

¦rodowisko „ciemnej materii” wype³niaj±ce ca³± kulist± przestrzeñ wszech¶wiata zosta³o przygotowane przed przyst±pienie do procesu tworzenia centralnego j±dra i wystrzelenia strumieni intergalaktycznych. Jest to masa materii, która bêdzie stawia³a opór pêdz±cym strumieniom intergalaktycznym i strumieniom galaktycznym. Ich pêd z szybko¶ci wielokrotnie przekraczaj±cej szybko¶æ ¶wiat³a, bêdzie spada³ a w przypadku strumieni galaktycznych, zakoñczy siê wirem czarnych dziur, które bêd± j±drami galaktyk.

 
Do zachowania stabilno¶ci, ciemna materia potrzebuje os³ony brzegowej.

Takie ¶rodowisko fizyczne, jakim charakteryzuje siê ciemna materia musi byæ otoczone brzegiem, który nie pozwoli jej na rozp³ywanie - rozprê¿anie. Tak jak woda czy gaz, ciemna materia, do zachowania w³asnego stanu ¶rodowiska, potrzebuje warunków brzegowych tak i ¶rodowisko ciemnej materii równie¿ ich potrzebuje. Wielko¶æ ochrony brzegowej ¶rodowiska ciemnej materii, odpowiadaæ musi wielko¶ci, jaka obejmuje ca³± sferê kulist± wszech¶wiata.

 
Warunki brzegowe ¶rodowiska ciemnej materii.

Obrze¿e wszech¶wiata a wiêc sferyczna „bañka”, musi charakteryzowaæ siê szczególnymi cechami. Nie mo¿e to byæ os³ona posiadaj±ca formê materii sta³ej, lecz raczej aktywny p³aszcz, który spe³ni funkcjê os³ony i funkcjê sta³ego zasilania lub uzupe³niania ciemnej materii w nowe ca³ostki. Potrzeba uzupe³niania mo¿e wyst±piæ, gdy powstaje du¿a ilo¶æ materii gwiezdnej. Bior±c pod uwagê cel, dla którego ciemna materia zosta³a utworzona, czyli materia³ ¼ród³owy ca³ej masy materialnej ewoluuj±cego wszech¶wiata, nale¿y przyj±æ miejscowe wystêpowanie braków w przestrzeni ciemnej materii. Takie braki powinny byæ systematycznie uzupe³niane z materii, która znajduje siê poza os³on± brzegow±, czyli poza sferyczn± przestrzeni± wszech¶wiata.

 Patrz±c z perspektywy na sferyczn± przestrzeñ wszech¶wiata, ujrzymy olbrzymi± kulist± „bañkê wype³nion± ciemn± materi±. Mo¿emy tê przestrzeñ porówna do kulistej sfery wype³nionej jednorodnym gazem. Jeden rodzaj atomów tworzy jednorodny gaz, tak jak jednakowego rodzaju „ca³ostki” i „ciemne igie³ki” tworz± ciemn± materiê. I tu w ¶rodowisku gazowym i tam w ¶rodowisku zbioru ca³ostek, panuje harmonia jednorodnej materii. Je¿eli w takie ¶rodowisko wnika z okre¶lonym potencja³em obca materia, zak³óca naturaln± harmoniê tego ¶rodowiska, czym spowoduje zaistnienie chaosu w miejscu ingerencji. W efekcie, powstanie nowe ¶rodowisko fizyczne odpowiednie do rodzaju ingerencji, które bêdzie siê charakteryzowa³o nowymi warunkami fizycznymi.

Co siê stanie, gdy nie usuniemy przyczyny ingerencji?
Zaistnieje nowe ¶rodowisko, które bêdzie tak d³ugo aktywne, jak d³ugo bêd± dzia³a³y si³y wp³ywu. Po wyga¶niêciu potencja³u wp³ywu, pozostanie nowe ¶rodowisko z ukszta³towanym charakterem fizycznym, ró¿ne od istniej±cego wokó³ ¶rodowiska ciemnej materii. Takiej ingerencja przyczyni³a siê do wyewoluowania nowej formy fizycznej, która bêdzie ewoluowa³a (¿y³a) tak d³ugo, ile wystarczy jej potencja³u do utrzymania ruchu - stanu chaosu. Po zaniku potencja³u powoduj±cego ruch pozostanie w tym miejscu nowa forma fizyczna, lecz w postaci nieaktywnej. Ka¿da forma ewolucji (¿ycia) we wszech¶wiecie, istnieje wed³ug tej zasady a ci±g³o¶æ wystêpowania stanów chaosu jest procesem okre¶lanym jako ewolucja materii wszech¶wiata.

Nie inaczej przebiega proces ewolucji, jaki obserwujemy i w którym bierzemy bezpo¶redni udzia³, jako ludzie. Nie ujmujê tu niczego z warto¶ci cz³owieka jako niezale¿nej, emocjonalnej i inteligentnej formy istoty najwy¿ej rozwiniêtej we wszech¶wiecie. Proces ¿ycia cz³owieka w ca³okszta³cie wszystkich jego warto¶ci, jest jednym cyklem chaosu, cyklem, który wi±¿e w sobie biliony innych podrzêdnych cykli.


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA