> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Tajemnice Rennes Cz.1 Pierwsze wrazenia
Data 30/04/2010 09:47  Autor Andrzej Struski  Klikni 3041  Jzyk Polish
 

Tajemnice Rennes
Cz. 1 Pierwsze wra¿enia.

Tablica drogowa Rennes le Chateau z oznakowaniem drogi, która koñczy siê w tej miejscowo¶ci.

      Rennes le Chateau tajemnicze miejsce, a mo¿e miejsce tajemnic. Nasza przygoda z t± wyj±tkow± miejscowo¶ci±, dok³adniej z tajemnicami, które ona skrywa rozpoczê³a siê 17-go wrze¶nia 2005 r. Dojechali¶my do tej historycznej miejscowo¶ci o godz. 17-ej po po³udniu w dniu, który okaza³ siê dla nas wyj±tkowo szczê¶liwy. Bo jak inaczej okre¶liæ efekt zdarzenie, które spotka nas, pó¼nym wieczorem, a dziêki niemu odkryjemy poszukiwane przez bardzo wielu ludzi miejsce.
     Wra¿enie emocjonalne, jakiego doznali¶my podczas wjazdu na szczyt i w czasie, gdy tam po raz pierwszy wysiedli¶my z samochodu by³o niesamowite. Ju¿ wcze¶niej, gdy mijali¶my granicê Langwedocji, zarówno ja jak i Magdalena doznali¶my szczególnego uczucia. Emocje te wyra¿a³y g³êbok± rado¶æ, jak± chyba tylko odczuwaj± marynarze po powrocie do domu z d³ugiego rejsu. Te emocje bardzo silne ju¿ wówczas na drodze a teraz jeszcze mocniejsze, by³y wrêcz niesamowite
      Pierwsz± czynno¶ci±, jak± wykonali¶my, by³o obejrzenie panoramy rzucaj±cej siê w oczy doliny otaczaj±cej samotny szczyt, na którym w³a¶nie siê znajdowali¶my i gdzie jest rozlokowana obecnie niewielka górska miejscowo¶æ Rennes le Chateau.
     Po kilku minutach i przej¶ciu kilkudziesiêciu kroków stali¶my ju¿ obok najbardziej znanej budowli w tej miejscowo¶ci. Wie¿a Magdala, bo to ona le¿y najbli¿ej, i po widoku, który rzuca siê w oczy prosto z parkingu, do niej wszyscy kieruj± swoje kroki.

Wie¿a Magdala.

Jej wizerunek z publikacji i obiekt, przed którym stoimy to dla nas, dwie zupe³nie inne warto¶ci. Stoj±c przed ni±, emocje prawie ³zy wyciskaj± z oczu i zdawa³oby siê, ¿e jest to niemo¿liwe, ale one z ka¿d± chwil± ci±gle siê nasilaj±. Pierwszym wra¿eniem, jakie mo¿na odnie¶æ patrz±c na wie¿ê jest jej posadowienie nad sam± krawêdzi±. Prawdopodobnie twórca takiego projektu posadowienia konstrukcji wie¿y, chcia³ w ten sposób co¶ przekazaæ, mo¿e to byæ tylko wra¿enie a mo¿e istotna informacja.

      Po kilku minutach idziemy w kierunku ko¶cio³a i to, co tu zobaczyli¶my zrobi³o na nas niesamowite wra¿enie. Znanych jest du¿o publikacji, które przedstawiaj± zabytki Rennes le Chateau, s± pokazywane zdjêcia jak równie¿ jest wiele opisów. Zwi±zek Magdaleny z Chrystusem, jest w ostatnim czasie tematem bardzo popularnym. Jednak ¿adna ze znanych mi publikacji nie przedstawi³a rzeczy w tym wzglêdzie kluczowej. Okaza³o siê, ¿e historia prezentuje nam szczególne dowody, które w postaci wizerunków mo¿emy obejrzeæ w Rennes le Chateau.

  Gdy stanêli¶my na chodniku, który prowadzi do drzwi wej¶ciowych ko¶cio³a, jeden z takich szczególnych wizerunków objawi³ siê przed naszymi oczami. Jedno spojrzenie na rze¼bê niewiasty, zarówno tej ponad wej¶ciem do ko¶cio³a jak równie¿ tej, na pos±gu po lewej stronie chodnika pokazuje nam widoczn± u obu tych postaci ci±¿ê.

Postaæ Magdaleny z widoczn± ci±¿±, która trzyma krzy¿.

     Wizerunek niewiasty w ci±¿y, która trzyma krzy¿ na rêkach jednoznacznie wskazuje na Magdalenê, która w czasie po ukrzy¿owaniu Chrystusa jest w ci±¿y. Na czas po ukrzy¿owaniu, wskazuje trzymany w jej rêkach krzy¿, atrybut, który nie móg³ w taki sposób wyst±piæ przed ukrzy¿owaniem. Wizerunek Magdaleny w ci±¿y w czasie po ukrzy¿owaniu Chrystusa, dowodzi dwóch istotnych kwestii. Pierwsza z nich to ta, która mówi, ¿e Chrystus mia³ dziecko lub dzieci z Magdalen±.
     Druga kwestia to obowi±zuj±ce zasady spo³eczne; w tamtym czasie, ¯yd a w szczególno¶ci potomek królewskiego rodu i dodatkowo nauczyciel duchowy i moralny, jakim by³ Chrystus, nie móg³ mieæ nie¶lubnego dziecka. Taka kwestia, to dowód na istnienie ma³¿eñstwa Chrystusa i Magdaleny dowód, który jednoznacznie wynika z wizerunku niewiasty, wyrze¼bionego ponad drzwiami wej¶ciowymi do ko¶cio³a chrze¶cijañskiego. Prawdopodobnie miejsce, które artysta wybra³ dla tej rze¼by, ponad drzwiami do ko¶cio³a chrze¶cijañskiego, przyczyni³o siê do tego, ¿e nie zosta³a ona zniszczona.

Zbli¿enie postaci Magdaleny z krzy¿em na rêkach.

      Na tym zbli¿eniu, widoczne s± zdobienia dwóch filarów po obu stronach Magdaleny. Malowid³a s± tak wykonane by w okre¶lonej perspektywie i w odpowiednim zbli¿eniu ukazywa³y wzory przypominaj±ce ma³e dzieci. Motywy, które wskazuj± na p³odno¶æ i rodzinê, wystêpuj± nagminnie w wiêkszo¶ci zdobieñ, istniej±cych w Rennes le Chateau. W tym klimacie zdobniczym, mo¿na odnie¶æ wra¿enie, ¿e wszystko tu wskazuje na istnienie, rodziny z dzieæmi i nale¿y przyj±æ, ¿e wskazywan± rodzin± jest tamta z przed dwóch tysiêcy lat.

© Andrzej Struski  i MMagdalena Struska de Merowing.