> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Tajemnice Rennes Cz.2 Serce Chrystusa
Data 30/04/2010 10:18  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3016  Jŕzyk Polish
 

Tajemnice Rennes
Cz. 2 Serce Chrystusa.

    Prosz├¬ zwróci├Ž uwag├¬, jak wa┬┐ne okazuj┬▒ si├¬ szczegó┬│y, które zosta┬│y uj├¬te w konstrukcji wizerunków. Co mo┬┐na stwierdzi├Ž na podstawie analizy figurek dwóch niewiast?
Przede wszystkim wskazuj┬▒ one stan ci┬▒┬┐y, który jest przypisany obu przedstawianym niewiastom. Jednak┬┐e z ogólnego wizerunku nie mo┬┐emy bli┬┐ej okre┬Âli├Ž, jakie autentyczne postacie s┬▒ tymi rze┬╝bami przedstawione.

   Jest w Rennes le Chateau pewna wskazówka, ukazuj┬▒ca sposób odczytania informacji, która jest ukryta w konstrukcji wizerunków rze┬╝b i malowide┬│. Jak bardzo jest ona cenn┬▒ wskazówk┬▒, przekonali┬Âmy si├¬ ju┬┐ pierwszego dnia ogl┬▒dania zabytków Rennes. T├¬ wskazówk├¬ ksi┬▒dz B. Sauniere umie┬Âci┬│ w takim miejscu, by dost├¬pno┬Â├Ž do niej maksymalnie utrudni├Ž. Drugie pi├¬tro jego willi i niezbyt du┬┐┬▒ wielko┬Â├Ž rze┬╝by Jezusa Chrystusa, uzna┬│ za wystarczaj┬▒co bezpieczne miejsce ukrycia bardzo wa┬┐nej wskazówki.

Willa Betaniia z widoczn┬▒ wysoko ustawion┬▒ figurk┬▒ Chrystusa.

    Sama rze┬╝ba jest ┬Ârednich rozmiarów figur┬▒, ulokowan┬▒ na wysoko┬Âci drugiego pi├¬tra. Praktycznie do tej rze┬╝by przypadkowy turysta nie ma dost├¬pu w celu dok┬│adnego obejrzenia jej wygl┬▒du nale┬┐a┬│oby wej┬Â├Ž do niej po odpowiednio d┬│ugiej drabinie. My skorzystali┬Âmy z prostego sposobu, zdj├¬cie powi├¬kszali┬Âmy tak, a┬┐ mo┬┐na by┬│o rozró┬┐ni├Ž ka┬┐dy szczegó┬│.

Powi├¬kszona fotografia figurki przedstawiaj┬▒cej posta├Ž Chrystusa z sercem na piersi.

     Ogólnie rzecz oceniaj┬▒c, jest to chyba najcz├¬┬Âciej eksponowany wizerunek Chrystusa. W tym przypadku, mo┬┐na by równie┬┐ t┬▒ ekspozycj├¬ przyj┬▒├Ž w taki sam sposób, gdyby nie jedna drobna, acz istotna szczególna forma wizerunku serca Chrystusa.

Wizerunek serca Chrystusa.

      Serce, które symbolizuje twarz, taki wizerunek zobaczyli┬Âmy po maksymalnym powi├¬kszeniu zdj├¬cia w komputerze. W pierwszej chwili zaskoczenie, tak mo┬┐na okre┬Âli├Ž stan, jaki nas ogarn┬▒┬│ w momencie, gdy zobaczyli┬Âmy powi├¬kszenie zdj├¬cia. Jednak nie bez przyczyny, taki wygl┬▒d serca zosta┬│ wykonany na tej figurce Chrystusa.
    Na pierwszy rzut oka wymowa tego wizerunku przywo┬│uje na my┬Âl wygl┬▒d twarzy cz┬│owieka. Te nad wyraz wyeksponowane oczy i brak widocznych ust, to g┬│ówne cechy wizerunku serca, który mamy przed oczami. Tak jednoznacznie wyeksponowane cechy szeroko otwartych oczu i ca┬│kowicie zamkni├¬tych ust, posiadaj┬▒ zbyt wyrazista wymow├¬, by mo┬┐na by┬│o ja pomin┬▒├Ž i przej┬Â├Ž nad ni┬▒ do porz┬▒dku dziennego. Oprócz tej, tak wyrazistej wymowy serca a raczej w zwi┬▒zku z ni┬▒, nale┬┐y dok┬│adnie zanalizowa├Ž ca┬│┬▒ wymow├¬ wizerunku rze┬╝by Chrystusa.

    Z po┬Âród wielu szczególnych cech tego wizerunku w pierwszej kolejno┬Âci nale┬┐y wyja┬Âni├Ž kwesti├¬; dlaczego na rze┬╝bie, która jest usytuowana tak wysoko, ┬┐e ma┬│e szczegó┬│y z do┬│u nie s┬▒ widoczne, jest wykonany tak wymowny wizerunek serca?
Bez w┬▒tpliwo┬Âci, ten wizerunek zosta┬│ wykonany w konkretnym celu i ma przekaza├Ž informacje, które z niego wynikaj┬▒. Jednak dla cz┬│owieka ogl┬▒daj┬▒cego t├¬ rze┬╝b├¬ z miejsca przed will┬▒, jest on ca┬│kowicie zakryty. Tu zamys┬│ ksi├¬dza B. Sauniere, musia┬│ by├Ž motywowany jak┬▒┬ szczególn┬▒ potrzeb┬▒. Jedno jest pewne, wymowa tego wizerunku nie by┬│a przeznaczona dla ka┬┐dego, kto spojrzy z do┬│u na rze┬╝b├¬ Chrystusa.

    Inn┬▒ kwesti┬▒ jest sam charakter wymowy szczególnego wygl┬▒du serca, który jest w jaki┬ sposób wzmocniony miejscem posadowienia rze┬╝by. Rze┬╝ba tak wysoko stoj┬▒ca, dysponuje szerszym horyzontem „widzenia”, ni┬┐ gdyby by┬│a ustawiona nisko. Istotna tu jest kwestia „widzenia”, bo taki przekaz niesie wizerunek serca, nie oznacza to jednak, ┬┐e nale┬┐y patrze├Ž z tego samego punktu, w którym stoi figurka Chrystusa. Raczej wskazane jest zwrócenie uwagi na wiele ró┬┐nych znaków, znajduj┬▒cych si├¬ w du┬┐ym otoczeniu tego miejsca.

    Na ogó┬│ istniej┬▒ce znaki s┬▒ mniej lub bardziej widoczne i w przeci┬▒gu jakiego┬ czasu wszystkie lub ich wi├¬kszo┬Â├Ž zostan┬▒ odkryte. Jednak ten wizerunek, nakazuje uwa┬┐nie patrze├Ž, mówi┬▒ o tym szeroko otwarte oczy. Jest tu wskazana jeszcze jedna istotna informacja, która dotyczy wyszukiwania znaków. Mianowicie szczelnie zakryte usta, przy szeroko otwartych oczach, przekazuj┬▒ dodatkow┬▒ informacj├¬. Mówi ona; nie szukaj s┬│ów, lub napisów, szukaj form, kszta┬│tów, rysunków inaczej mówi┬▒c, szukaj informacji zawartych w obrazach i w znakach.

    Inna kwestia tego wizerunku uzupe┬│nia wskazanie, obrazuj┬▒c dodatkowo temat poszukiwa├▒. Serce jest ┬Âci┬Âle zwi┬▒zane z krwi┬▒ z kolei krew mo┬┐e by├Ž symbolem linii rodowej, tu serce Chrystusa mo┬┐e wskazywa├Ž sprawy zwi┬▒zane z rodem Chrystusa.

    W konkluzji do ca┬│okszta┬│tu wymowy wizerunku zawartego w tej rze┬╝bie, mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e w Rennes le Chateau znajduj┬▒ si├¬ ukryte w ró┬┐nych obrazach i znakach informacje, które b├¬d┬▒ ┬Âwiadczy┬│y o rodzie Chrystusowym. Jednak odnalezienie ich wymaga du┬┐ej spostrzegawczo┬Âci, bo nie s┬▒ one przedstawione ani w sposób widoczny dla ka┬┐dego, (szeroko otwarte oczy mówi┬▒, ┬┐e obrazy w swej wymowie b├¬d┬▒ odno┬Âne a nie jednoznacznie ukazuj┬▒ce) ani nie s┬▒ przedstawione w prostej wymowie (zakryte usta mówi┬▒, ┬┐e nie b├¬dzie w tych informacjach prostych zwi┬▒zków znaczeniowych). Te informacje b├¬d┬▒ raczej ukazane alegorycznie i w odniesieniu do warto┬Âci zwi┬▒zanych z szeroko poj├¬t┬▒ spraw┬▒ Chrystusa, rodu Chrystusowego i religii Chrystusowej.
Tu wskazywane formy zapisu informacji w postaci obrazów i znaków zgo┬│a niewidocznych, musz┬▒ by├Ž umieszczone na rzeczach widocznych i zwi┬▒zanych z tematem ca┬│ego przekazu. Te ukryte znaki musz┬▒ by├Ž cz├¬┬Âci┬▒ wi├¬kszych wizerunków i obrazów, cz├¬┬Âci┬▒ rze┬╝b a nawet budowli. One musz┬▒ si├¬ znajdowa├Ž tu, wokó┬│ wilii Betanii w ca┬│ym obszarze twórczego dzia┬│ania ksi├¬dza B. Sauniere, jak równie┬┐ autorów rze┬╝b i malowide┬│.

© Andrzej Struski de Merowing.