> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Tajemnice Rennes Cz.2 Serce Chrystusa
Data 30/04/2010 10:18  Autor Andrzej Struski  Klikni 2621  Jzyk Polish
 

Tajemnice Rennes
Cz. 2 Serce Chrystusa.

    Proszê zwróciæ uwagê, jak wa¿ne okazuj± siê szczegó³y, które zosta³y ujête w konstrukcji wizerunków. Co mo¿na stwierdziæ na podstawie analizy figurek dwóch niewiast?
Przede wszystkim wskazuj± one stan ci±¿y, który jest przypisany obu przedstawianym niewiastom. Jednak¿e z ogólnego wizerunku nie mo¿emy bli¿ej okre¶liæ, jakie autentyczne postacie s± tymi rze¼bami przedstawione.

   Jest w Rennes le Chateau pewna wskazówka, ukazuj±ca sposób odczytania informacji, która jest ukryta w konstrukcji wizerunków rze¼b i malowide³. Jak bardzo jest ona cenn± wskazówk±, przekonali¶my siê ju¿ pierwszego dnia ogl±dania zabytków Rennes. Tê wskazówkê ksi±dz B. Sauniere umie¶ci³ w takim miejscu, by dostêpno¶æ do niej maksymalnie utrudniæ. Drugie piêtro jego willi i niezbyt du¿± wielko¶æ rze¼by Jezusa Chrystusa, uzna³ za wystarczaj±co bezpieczne miejsce ukrycia bardzo wa¿nej wskazówki.

Willa Betaniia z widoczn± wysoko ustawion± figurk± Chrystusa.

    Sama rze¼ba jest ¶rednich rozmiarów figur±, ulokowan± na wysoko¶ci drugiego piêtra. Praktycznie do tej rze¼by przypadkowy turysta nie ma dostêpu w celu dok³adnego obejrzenia jej wygl±du nale¿a³oby wej¶æ do niej po odpowiednio d³ugiej drabinie. My skorzystali¶my z prostego sposobu, zdjêcie powiêkszali¶my tak, a¿ mo¿na by³o rozró¿niæ ka¿dy szczegó³.

Powiêkszona fotografia figurki przedstawiaj±cej postaæ Chrystusa z sercem na piersi.

     Ogólnie rzecz oceniaj±c, jest to chyba najczê¶ciej eksponowany wizerunek Chrystusa. W tym przypadku, mo¿na by równie¿ t± ekspozycjê przyj±æ w taki sam sposób, gdyby nie jedna drobna, acz istotna szczególna forma wizerunku serca Chrystusa.

Wizerunek serca Chrystusa.

      Serce, które symbolizuje twarz, taki wizerunek zobaczyli¶my po maksymalnym powiêkszeniu zdjêcia w komputerze. W pierwszej chwili zaskoczenie, tak mo¿na okre¶liæ stan, jaki nas ogarn±³ w momencie, gdy zobaczyli¶my powiêkszenie zdjêcia. Jednak nie bez przyczyny, taki wygl±d serca zosta³ wykonany na tej figurce Chrystusa.
    Na pierwszy rzut oka wymowa tego wizerunku przywo³uje na my¶l wygl±d twarzy cz³owieka. Te nad wyraz wyeksponowane oczy i brak widocznych ust, to g³ówne cechy wizerunku serca, który mamy przed oczami. Tak jednoznacznie wyeksponowane cechy szeroko otwartych oczu i ca³kowicie zamkniêtych ust, posiadaj± zbyt wyrazista wymowê, by mo¿na by³o ja pomin±æ i przej¶æ nad ni± do porz±dku dziennego. Oprócz tej, tak wyrazistej wymowy serca a raczej w zwi±zku z ni±, nale¿y dok³adnie zanalizowaæ ca³± wymowê wizerunku rze¼by Chrystusa.

    Z po¶ród wielu szczególnych cech tego wizerunku w pierwszej kolejno¶ci nale¿y wyja¶niæ kwestiê; dlaczego na rze¼bie, która jest usytuowana tak wysoko, ¿e ma³e szczegó³y z do³u nie s± widoczne, jest wykonany tak wymowny wizerunek serca?
Bez w±tpliwo¶ci, ten wizerunek zosta³ wykonany w konkretnym celu i ma przekazaæ informacje, które z niego wynikaj±. Jednak dla cz³owieka ogl±daj±cego tê rze¼bê z miejsca przed will±, jest on ca³kowicie zakryty. Tu zamys³ ksiêdza B. Sauniere, musia³ byæ motywowany jak±¶ szczególn± potrzeb±. Jedno jest pewne, wymowa tego wizerunku nie by³a przeznaczona dla ka¿dego, kto spojrzy z do³u na rze¼bê Chrystusa.

    Inn± kwesti± jest sam charakter wymowy szczególnego wygl±du serca, który jest w jaki¶ sposób wzmocniony miejscem posadowienia rze¼by. Rze¼ba tak wysoko stoj±ca, dysponuje szerszym horyzontem „widzenia”, ni¿ gdyby by³a ustawiona nisko. Istotna tu jest kwestia „widzenia”, bo taki przekaz niesie wizerunek serca, nie oznacza to jednak, ¿e nale¿y patrzeæ z tego samego punktu, w którym stoi figurka Chrystusa. Raczej wskazane jest zwrócenie uwagi na wiele ró¿nych znaków, znajduj±cych siê w du¿ym otoczeniu tego miejsca.

    Na ogó³ istniej±ce znaki s± mniej lub bardziej widoczne i w przeci±gu jakiego¶ czasu wszystkie lub ich wiêkszo¶æ zostan± odkryte. Jednak ten wizerunek, nakazuje uwa¿nie patrzeæ, mówi± o tym szeroko otwarte oczy. Jest tu wskazana jeszcze jedna istotna informacja, która dotyczy wyszukiwania znaków. Mianowicie szczelnie zakryte usta, przy szeroko otwartych oczach, przekazuj± dodatkow± informacjê. Mówi ona; nie szukaj s³ów, lub napisów, szukaj form, kszta³tów, rysunków inaczej mówi±c, szukaj informacji zawartych w obrazach i w znakach.

    Inna kwestia tego wizerunku uzupe³nia wskazanie, obrazuj±c dodatkowo temat poszukiwañ. Serce jest ¶ci¶le zwi±zane z krwi± z kolei krew mo¿e byæ symbolem linii rodowej, tu serce Chrystusa mo¿e wskazywaæ sprawy zwi±zane z rodem Chrystusa.

    W konkluzji do ca³okszta³tu wymowy wizerunku zawartego w tej rze¼bie, mo¿na przyj±æ, ¿e w Rennes le Chateau znajduj± siê ukryte w ró¿nych obrazach i znakach informacje, które bêd± ¶wiadczy³y o rodzie Chrystusowym. Jednak odnalezienie ich wymaga du¿ej spostrzegawczo¶ci, bo nie s± one przedstawione ani w sposób widoczny dla ka¿dego, (szeroko otwarte oczy mówi±, ¿e obrazy w swej wymowie bêd± odno¶ne a nie jednoznacznie ukazuj±ce) ani nie s± przedstawione w prostej wymowie (zakryte usta mówi±, ¿e nie bêdzie w tych informacjach prostych zwi±zków znaczeniowych). Te informacje bêd± raczej ukazane alegorycznie i w odniesieniu do warto¶ci zwi±zanych z szeroko pojêt± spraw± Chrystusa, rodu Chrystusowego i religii Chrystusowej.
Tu wskazywane formy zapisu informacji w postaci obrazów i znaków zgo³a niewidocznych, musz± byæ umieszczone na rzeczach widocznych i zwi±zanych z tematem ca³ego przekazu. Te ukryte znaki musz± byæ czê¶ci± wiêkszych wizerunków i obrazów, czê¶ci± rze¼b a nawet budowli. One musz± siê znajdowaæ tu, wokó³ wilii Betanii w ca³ym obszarze twórczego dzia³ania ksiêdza B. Sauniere, jak równie¿ autorów rze¼b i malowide³.

© Andrzej Struski de Merowing.