> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
FONTANNA - A LOS I SUKCES CZLOWIEKA
Data 01/05/2010 12:00  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3395  Jŕzyk Polish
 

FONTANNA – A LOS I SUKCES CZ┬úOWIEKA


    Stany, w jakich mo┬┐e znajdowa├Ž si├¬ woda na planecie posiadaj┬▒cej biologi├¬, s┬▒ najbardziej rozpowszechnionymi formami wyst├¬powania pierwiastka. Ka┬┐dy stan posiada w┬│asne cechy fizyczne, poprzez które aktywnie wp┬│ywa na otoczenie. Na ziemi a szczególnie w otoczeniu cz┬│owieka maj┬▒ one w┬│asne nazwy takie jak: ocean, morze, rzeka, jezioro, ┬╝ród┬│o, gejzer, wodospad, deszcz, para wodna, chmura itp. Przydatno┬Â├Ž wody okre┬Âlaj┬▒ poj├¬cia: woda do picia, woda przemys┬│owa, czy ┬Âcieki. Woda mo┬┐e by├Ž gor┬▒ca, ciep┬│a, zimna, lub w postaci lodu czy ┬Âniegu. Wszystko to s┬▒ stany naturalne. Najbli┬┐sze cz┬│owiekowi okre┬Âlenia to woda do picia, woda ┬┐ycia, woda komórkowa i ┬Ârodowisko wodne ┬┐ycia biologii.

    Dzi├¬ki specyficznemu charakterowi wody, jakim jest ró┬┐norodno┬Â├Ž jej stanów, mo┬┐e ona w ró┬┐nym czasie znajdowa├Ž si├¬ w ciele cz┬│owieka lub w jego ┬Ârodowisku. W postaci pary wodnej lub wilgoci, jest przenoszona przez wiatr w ka┬┐de miejsce na ziemi. Podczas kontaktu z cia┬│em biologicznym zostaje pobierana przez komórki, gdzie bierze udzia┬│ w procesach chemicznych. Komórka biologiczna, tak jak ka┬┐da forma biologii, sk┬│ada si├¬ w wi├¬kszej cz├¬┬Âci z wody. Procesy chemiczne opieraj┬▒ swoje dzia┬│anie na cz┬▒stkach zag├¬szczonej materii wed┬│ug rodzaju rozmieszczonych w wodzie komórkowej. Ka┬┐da komórka posiada zdolno┬Â├Ž pobierania i wydalania wody, dzi├¬ki takiej zdolno┬Âci, mo┬┐e oczyszcza├Ž swoje ┬Ârodowisko biologiczne z produktów odpadowych powstaj┬▒cych w procesach chemicznych.

       Woda, która jest wydalana z komórki posiada zapisan┬▒ magnetycznie pami├¬├Ž zdarze├▒, jakie zachodzi┬│y w jej procesach ┬┐yciowych. Taki zapis jest dokonany si┬│┬▒ pola magnetycznego mikro kropelki lub pierwiastka wody. Zbiór zapisu ┬│┬▒czy w sobie stosown┬▒ konfiguracj├¬ ┬Âwiat┬│a i d┬╝wi├¬ku, jak równie┬┐ wi├¬kszych cz┬▒stek zag├¬szczonej materii. Charakter wzajemnej konfiguracji tych rzeczy, tworzy zapis ┬Âwiadcz┬▒cy o tym, co dzia┬│o si├¬ w procesach ┬┐yciowych komórki.

      Komórki biologiczne posiadaj┬▒ równie┬┐ w┬│asne sta┬│e cechy, one wynikaj┬▒ z fizycznej budowy wszystkich instrumentów komórki. Konstrukcja fizyczna zwi┬▒zana w┬│asnym polem magnetycznym, bezustannie emituje charakterystyczne dla siebie ┬Âwiat┬│o i d┬╝wi├¬k. Sta┬│e cechy s┬▒ zbiorem rodzajowych konfiguracji, z┬│o┬┐onym z odpowiednich konstrukcji fizycznych, które b├¬d┬▒ zawsze emitowa├Ž w┬│a┬Âciwy dla siebie rodzaj ┬Âwiat┬│a i d┬╝wi├¬ku. Taka emisja jest swego rodzaju wi┬▒zk┬▒ informacyjn┬▒, która ┬Âwiadczy o rodzaju i stanie komórki. Przechwycona przez wod├¬ uzyskuje mniej lub bardziej trwa┬│y zapis, który mo┬┐e by├Ž przenoszony w ka┬┐de miejsce na ziemi.

    Woda ze ┬╝róde┬│ g┬│├¬bokich (na przyk┬│ad oligoce├▒ska) nie zawiera, lub zawiera skromniejszy zapis z ┬┐ycia komórek biologicznych. W zamian posiada w sobie zapisu uformowanego w ┬Ârodowiskach magnetycznego emitowanego przez minera┬│y, jakie otacza┬│y ja pod ziemi┬▒. Woda ta po prostu nie by┬│a „u┬┐ywana” przez procesy biologiczne. Taka woda umo┬┐liwia cz┬│owiekowi zdecydowanie lepsz┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž oczyszczenia i regeneracji, lecz nie przenosi informacji o jego potrzebach i stanie fizycznym.

    Woda dzi├¬ki odpowiedniej nazwie stanu czy miejsca ma inny wp┬│yw na ┬┐ycie cz┬│owieka. Ten wp┬│yw mo┬┐e by├Ž korzystny lub szkodz┬▒cy. Cz┬│owiek b├¬d┬▒c istot┬▒ w wi├¬kszo┬Âci zbudowan┬▒ z wody podlega prawom zachowania si├¬ i dzia┬│ania rodzajowego ┬Ârodowiska wodnego. Swoim dzia┬│aniem kszta┬│tuje ┬Ârodowisko wodne ┬Âwiadomie lub nie┬Âwiadomie, zmieniaj┬▒c w┬│asne otoczenie i cia┬│o. Ró┬┐ne stany ukszta┬│towanych ┬Ârodowisk wodnych, b├¬d┬▒ przywiesi┬│y zamierzone lub niezamierzone, efekty dla cz┬│owieka.

    Jedn┬▒ z form takiego kszta┬│towania jest nadawanie nazw ró┬┐nym naturalnie istniej┬▒cym lub sztucznym ┬Ârodowiskom wodnym. Przyk┬│adami s┬▒ s┬│owa: morze, rzeka, wodospad, woda gor┬▒ca, woda zimna, woda ┬┐ycia, pompa wodna, ci┬Ânienie wody, fontanna. Ka┬┐de takie okre┬Âlenie nadaje dodatkowy charakter wodzie i jej ┬Ârodowisku.
Z takiego przydanego, lub uformowanego ┬Ârodowiska wodnego, korzysta fontanna. Istota dzia┬│ania fontanny, polega na nadaniu ruchu wodzie, która znajduje si├¬ w okre┬Âlonym miejscu. Charakter fizyczny fontanny wynika z jej budowy i zastosowanych mechanizmów do tworzenia ci┬Ânienia wody. S┬▒ to widoczne cechy fontann, jednak w ┬Âwietle powy┬┐szych informacji, fontanna jako ┬Ârodowisko wodne posiada jeszcze inne niewidoczne cechy.

KONSTRUKCJA FONTANNY

    W ka┬┐dym instrumencie, rodzaj wysy┬│anej informacji zale┬┐y od rodzaju materia┬│u i konstrukcji jego budowy. Fontanna jako instrument jest najbardziej bliska biologii, bo materia┬│, z którego jest skonstruowana to przede wszystkim woda. Dlatego tak dobrze i harmonijnie odbiera sygna┬│y z otaczaj┬▒cego j┬▒ ┬Ârodowiska biologicznego i jest komunikatorem w┬│a┬Âciciela fontanny z zewn├¬trznym ┬Ârodowiskiem. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja pozwala na to, ┬┐eby potrzeby w┬│a┬Âciciela fontanny skuteczniej by┬│y realizowane. Proces realizacji potrzeb w┬│a┬Âciciela fontanny, nie wynika z jego woli, tylko ze stanu jego ┬Âwiadomo┬Âci i charakteru dzia┬│ania, cech, które woda mo┬┐e przej┬▒├Ž z jego postaci fizycznej.

       Przebieg takiego procesu odbywa si├¬ wed┬│ug naturalnego zachowania si├¬ wody na planecie gdzie istnieje biologia. Wiod┬▒cymi instrumentami w takich procesach, s┬▒ oddzia┬│ywania pól magnetycznych zwi┬▒zanych ze ┬Ârodowiskami wodnymi i klimat planety. W ┬Ârodowiskach wodnych s┬▒ zapisywane informacje, które z kolei wraz z wyparowan┬▒ woda b├¬d┬▒ przenoszone w ró┬┐ne miejsca na ca┬│ej planecie. Woda, która posiada informacje z miejsca jej poprzedniego ┬Ârodowiska, przeka┬┐e je w tym ┬Ârodowisku, które j┬▒ absorbuje w nast├¬pnej kolejno┬Âci.


© Struski Andrzej i MMagdalena Struska de Merowing.