> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Fontanna fortuny
Data 01/05/2010 13:03  Autor Andrzej Struski  Klikni 3396  Jzyk Polish
 

 Fontanna fortuny.

                Fontanna Fortuny poprzez sw± precyzje i z³o¿ono¶æ kszta³tów konstrukcji, jak i jej zdobienia, umo¿liwia tworzenie bardzo z³o¿onej informacji o w³a¶cicielu fontanny. Fontanna ozdobiona jest elementami przedstawiaj±cymi obiekty istniej±ce w ¶rodowisku ¿ycia cz³owieka, które s± tu odpowiednio rozlokowane.

Fontanna fortuny.

·         Forma geometryczna fontanny u³o¿ona jest wed³ug zasad ¶wiêtej geometrii,

·         Istotne elementy konstrukcji i zdobienia, wykorzystuj± w³a¶ciwo¶ci dzia³ania liczby „21”, jest to znana liczba szczê¶cia finansowego, okre¶lana czêsto jako „oczko”. Templariusze informowali o istnieniu takiego wp³ywu na fortunê finansow±, ukazuj±c r±bek tajemnicy w ozdobach ¶wi±tyni. Ta tajemnicza informacja jest ukryta w formach geometrycznych, bêd±cych ozdobami posadzki w jednej z francuskich katedr. Tymi ozdobami dowiedli, ¿e poznali tajemnice dzia³ania liczby „21” i z niej skorzystali, b³yskawicznie zdobywaj±c fortunê finansow±.

o   Fontanna posiada 21 g³owic, ka¿da z o¶mioma dyszami wodnymi, co daje 168 strumieni wodnych – dysze tak kieruj± strumieniami, ¿e tworz± one dynamiczne przestrzenne struktury krystaliczne.

o   G³owice posiadaj± numeracjê w³asn± zastosowan± wed³ug specjalnego klucza, który zgodny jest z cechami ¿ycia cz³owieka i ¶rodowiska, jakie go otacza, po lewej stronie znajduj± siê numery parzyste (oznaczaj±ce materialno¶æ ¿ycia cz³owieka) a po prawej numery nieparzyste (sfera duchowa)

o   Ca³e zdobienie fontanny jest powielane 21 razy wokó³ jej obwodu, na zewn±trz i wewn±trz jej konstrukcji

o   Pod wod± zamontowano 21 ¶wiate³ o zmiennych kolorach

·         Ruch strumieni wody i zmiana ¶wiate³ sterowane s± komputerem, umieszczonym wewn±trz fontanny, co pozwala tworzyæ ró¿norodne konfiguracje strumieni i ¶wiat³a.

·         Te cechy geometrii i ruchu pozwalaj± na wpisanie w formy zdobieñ danych osobistych w³a¶ciciela (data urodzenia i astrologiczne aspekty) ¶ci¶le ³±cz±c fontannê z jej w³a¶cicielem i dopasowuj±c konfiguracjê fontanny do jego cech osobistych.

·         Taka spójno¶æ astrologiczno- geometryczna korzystaj±ca z mocy finansowej liczby „21” mo¿e skutecznie wspomóc osi±ganie korzy¶ci z zasobów energetycznych kszta³tu ozdób fontanny, które nawi±zuj± do naturalnego ¶rodowiska.

·         Ka¿da z ozdób fontanny niesie indywidualn± cechê, wyeksponowan± jako jej szczególna warto¶æ, istotn± dla cz³owieka.

·         Zwiêkszenie mocy wp³ywu jest osi±gniête poprzez powielenie wszystkich ozdób 21 razy

© MMagdalena i Andrzej Struscy de Merowing.