> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Lodowce przyspieszaja tempo rozpadu
Data 02/05/2010 21:41  Autor Andrzej Struski  Klikni 1151  Jzyk Polish
 

Antarktydzki lodowiec szelfowy Wilkinsa, który po poprzednim okresie letnim, utraci³ olbrzymi „kawa³ lodu”, obecnie na pocz±tku lata wygl±da tragicznie.

Widoczne na ostatnio wykonanym zdjêciu satelitarnym, kawa³ki lodu to bagatele wielokilometrowej d³ugo¶ci i szeroko¶ci bry³y lodu. W prawym dolnym naro¿niku fotografii, jest pokazana podzia³ka skali. Ten czarny odcinek pokazuje d³ugo¶æ dziesiêciu kilometrów. Proszê porównaæ tê skale do p³ywaj±cych gór lodowych, które tej zimy oderwa³y siê od l±dolodu lodowca Wilkinsa.','Te niezbyt obiecuj±cy wygl±d lodowca, jest tym bardziej zatrwa¿aj±cy, ¿e swoje oblicze ukazuje wiosn±. Napisane na zdjêciu daty powstania kolejnych pêkniêæ, mówi± nam, ¿e powsta³y one w zimie a wiêc w czasie, kiedy lodowiec powinien stê¿eæ a nie rozsypywaæ siê. Niektóre z tych pêkniêæ maj± po kilkadziesi±t kilometrów d³ugo¶ci i uk³adaj± siê tak jakby ca³y lodowiec mia³ siê po kolei roz³upywaæ. Do tego w lodowcu widaæ dziury, których po zimie nie powinno byæ.


© Andrzej Struski de Merowing.
Lato 2008