> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Teoria dotyczaca czasu budowy Sfinksa i piramid w Gizie
Data 07/04/2010 18:12  Autor Andrzej Struski  Klikni੠16097  Jŕzyk Polish
Ile realnie przez dwadziescia lat mozna na bylo ustawiac; blokow w na piramidzie, uzywajac czterech ramp do ich transportu?

Teoria dotyczaca czasu budowy Sfinksa i piramid w Gizie.
Piramidy i Sfniks starsze niz; cywilizacja Egiptu.
 

Do zbudowania Wielkiej piramidy w Gizie uzytych zostalo oko┬│o dwa miliony trzysta tysi├¬cy kamiennych bloków. By tak┬▒ ilo┬Â├Ž kamiennych bloków, dostarczy├Ž i ustawi├Ž w odpowiednim miejscu konstrukcji piramidy Cheopsa, nale┬┐a┬│o ka┬┐dego dnia ustawi├Ž ich a┬┐ po 330. Opisana przez archeologów i badaczy technika budowy piramid, polega┬│a na stosowaniu usypanych z piasku ramp, po których wci┬▒gano pojedyncze bloki kamienne. Do ustawienia dwóch milionów trzystu tysi├¬cy kamiennych bloków, nawet cztery u┬┐ywane rampy zabezpieczy┬│yby dopiero jedn┬▒ ósm┬▒ potrzebnego czasu. Dodatkowo ustawienie czterech ramp na wy┬┐szych poziomach monta┬┐u, nie jest mo┬┐liwe do wykonania z punktu widzenia organizacji robót.. Je┬┐eli jednak by┬│yby cztery rampy, to z kolei, po ka┬┐dej z nich, co dziewi├¬├Ž minut, musia┬│by by├Ž transportowany jeden kamienny blok.
Wci┬▒gni├¬cie jednego blok na godzin├¬, jest ostatecznie do przyj├¬cia, lecz w takim przypadku, gdy, zamiast co dziewi├¬├Ž minut transportowany jest jeden blok, co godzin├¬, czas budowy wyd┬│u┬┐a si├¬ siedmiokrotnie. Budowa musia┬│aby w takiej sytuacji, trwa├Ž nie dwadzie┬Âcia a sto czterdzie┬Âci lat.

Istniej┬▒ dowody odkryte w badaniach archeologicznych, które jednoznacznie okre┬Âlaj┬▒ czas prac wykonywanych w trakcie budowy piramid. Wielk┬▒ piramid├¬ w Gizie zbudowano w czasie panowania faraona Cheopsa. Odkryte ┬Âlady, mówi┬▒ o zaanga┬┐owaniu olbrzymich si┬│ i ┬Ârodków, by┬│y tam zorganizowane dzia┬│ania na olbrzymi┬▒ skal├¬, i na tej podstawie, zosta┬│o przyj├¬te stwierdzenie, które okre┬Âla czas budowy wielkiej piramidy.

Fakty faktami a logika mówi zupe┬│nie, co innego. W prosty sposób mo┬┐na wyliczy├Ž, ┬┐e w tak krótkim czasie, (dwadzie┬Âcia lat panowania Faraona Cheopsa) nie by┬│o mo┬┐liwo┬Âci ustawienia dwóch i pó┬│ miliona kamiennych bloków na piramidzie Cheopsa. Jednak wielka piramida istnieje i tego faktu nie sposób pomin┬▒├Ž. Badania archeologiczne dowodz┬▒, ┬┐e piramida Cheopsa by┬│a budowana za ┬┐ycia tego faraona. Fakt, przeciwko faktowi. Z jednej strony siedmiokrotny brak czasu, na ustawienie wszystkich bloków piramidy z drugiej strony w tamtym czasie na tej piramidzie ustawiano kamienne bloki. S┬▒ dowody, ┬┐e je transportowano i obrabiano a nast├¬pnie istniej┬▒ dowody, ┬┐e je ustawiano na piramidzie.
Ale czy istniej┬▒ dowody na to, ┬┐e wszystkie bloki wielkiej piramidy by┬│y ustawiane na piramidzie w czasie panowania Faraona Cheopsa?

Ile realnie przez dwadzie┬Âcia lat mo┬┐na by┬│o ustawi├Ž bloków na piramidzie, u┬┐ywaj┬▒c czterech ramp do ich transportu?
Znu┬┐my, ┬┐e prace trwa┬│y przez ca┬│y czas to jest oko┬│o 8200 dni w przeci┬▒gu dwudziestu lat. Ka┬┐dego dnia w czasie dwunastu godzin, (nie mo┬┐na liczy├Ž godzin nocnych) ustawiono 48 bloków. Przez 8200 dni budowniczowie mogli ustawi├Ž prawie 400.000 bloków.
Takie za┬│o┬┐enia jest bardzo optymistyczne i mog┬│o si├¬ uda├Ž tylko wtedy, gdy co godzin├¬ na ka┬┐dej z czterech ramp przetransportowano jeden blok. Taka ilo┬Â├Ž wcale nie musia┬│a by├Ž ustawiona a du┬┐a cz├¬┬Â├Ž czasu mog┬│a by├Ž po┬Âwi├¬cona na prace zwi┬▒zane z po┬│o┬┐eniem bia┬│ej wykonanej z wapienia wypolerowanej pow┬│oki na ca┬│ej powierzchni piramidy. Istnienie takiej pow┬│oki jest rzecz┬▒ dowiedzion┬▒ a na piramidzie Chefrena jeszcze istniej┬▒ pozosta┬│o┬Âci po takiej pow┬│oce.

W kontek┬Âcie dwudziestu lat czasu prac przy wielkiej piramidzie, mo┬┐na ┬Âmia┬│o przyj┬▒├Ž za┬│o┬┐enie, ┬┐e budowniczowie po┬│o┬┐yli du┬┐o mniej ni┬┐ 400.000 bloków.
A mo┬┐e po┬│o┬┐ono tylko wierzchnie warstwy, dla jakich┬ wówczas istotnych powodów?

Wyja┬Ânienie tej problematycznej kwestii jest mo┬┐liwe, gdy spojrzymy na wygl┬▒d drugiej, co do wielko┬Âci piramidy w Gizie. Piramida Chefrena posiada inny wygl┬▒d a jest to zwi┬▒zane z rozebraniem pewnej ilo┬Âci kamiennych bloków w jej wy┬┐szych partiach. 

Na fotografii przedstawiaj┬▒cej obraz cz├¬┬Âci ┬Âciany bocznej piramidy Chefrena, mo┬┐emy zobaczy├Ž rzecz specyficzn┬▒. Z pod warstw niekszta┬│tnych skalnych bloków widocznych na powierzchni obu piramid, tu na piramidzie Chefrena, wy┬│ania si├¬ kilkadziesi┬▒t rz├¬dów kamiennych bloków zupe┬│nie inaczej wygl┬▒daj┬▒cych, ni┬┐ te w warstwach zewn├¬trznych.
Ten ods┬│oni├¬ty pas pokazuje nam inn┬▒ struktur├¬ konstrukcyjn┬▒ kamiennych bloków. Rz├¬dy u┬│o┬┐onych bloków prezentuj┬▒ du┬┐┬▒ precyzj├¬ wykonania. Wszystkie bloki wygl┬▒daj┬▒ jakby by┬│y identycznej wielko┬Âci, inaczej ni┬┐ te, którymi by┬│y przykryte, a które kiedy┬ zosta┬│y z tej piramidy zdj├¬te.

Odkryty pas kilkudziesi├¬ciu rz├¬dów, ukazuje nam istniej┬▒c┬▒ w g┬│├¬bi inn┬▒ konstrukcj├¬ piramidy Chefrena, która zosta┬│a przykryta dodatkowymi warstwami kamiennych bloków. Widoczne s┬▒ tu, dwie kultury techniczne. Bloki u┬│o┬┐one w warstwach zewn├¬trznych, posiadaj┬▒ ró┬┐ne wielko┬Âci, tamte w g┬│├¬bi, wszystkie posiadaj┬▒ zbli┬┐one do siebie wymiary.

Wygl┬▒d piramidy, który wy┬│ania si├¬ z pod warstw ma┬│o precyzyjnego poszycia ukazuje nam inn┬▒ konstrukcj├¬. W odkrytym pasie mo┬┐emy zobaczy├Ž precyzyjnie wykonan┬▒ regularna konstrukcj├¬ piramidy schodkowej. Jednakowej wielko┬Âci kamienne bloki, ukazuj┬▒ harmoni├¬ konstrukcji. Odnosi si├¬ wra┬┐enie, jakby parametry stopni by┬│y zsynchronizowane z wymiarami i kszta┬│tem ca┬│ej teraz niewidocznej piramidy.

Ju┬┐ na pierwszy rzut oka wida├Ž, ┬┐e s┬▒ tu prezentowane dwa style i ró┬┐ne potrzeby:
Pierwszy styl, widoczny w konstrukcji schodkowej, ukazuje piramid├¬, która mo┬┐e by├Ž urz┬▒dzeniem do wzmacniania d┬╝wi├¬ku. Kolejne warstwy kamiennych bloków, s┬▒ proporcjonalnie mniejsze w obwodzie z kolei identyczna wysoko┬Â├Ž ka┬┐dej warstwy synchronizuje d┬│ugo┬Â├Ž fali d┬╝wi├¬kowej, kumuluj┬▒c d┬╝wi├¬k w mniejszej masie ka┬┐dej kolejnej warstwy. Mo┬┐na przyj┬▒├Ž teori├¬, ┬┐e nieznani budowniczowie piramidy Chefrena, chcieli przesy┬│a├Ž, lub odbiera├Ž informacj├¬ d┬╝wi├¬kow┬▒ za po┬Ârednictwem piramidy, lub obu piramid.

Drugi styl, jaki jest widoczny na powierzchni piramidy Chefrena ukazuje nam pozosta┬│o┬Âci po g┬│adkiej i l┬Âni┬▒cej powierzchni piramidy. Niewiele pozosta┬│o z bia┬│ej wapiennej pow┬│oki, jak┬▒ by┬│y pokryte obie piramidy, jedynie ju┬┐ wyblak┬│e resztki przypominaj┬▒ ┬Âwietno┬Â├Ž z czasów faraona Cheopsa. Nurt kulturowy, który obowi┬▒zywa┬│ w staro┬┐ytnym Egipcie, charakteryzowa┬│ si├¬ kolorowymi zdobieniami a zewn├¬trzny wygl┬▒d budowli charakteryzowa┬│ si├¬ wyko├▒czeniem wykonanym z du┬┐ym pietyzmem. Faraon Cheops postanowi┬│ przystosowa├Ž na potrzeby grobowca, jedn┬▒ z istniej┬▒cych ju┬┐ piramid schodkowych. Jednak jej wygl┬▒d nie pasowa┬│ do obowi┬▒zuj┬▒cego trendu w budownictwie. Postanowi┬│ zmieni├Ž zewn├¬trzny wizerunek piramidy, przy okazji olbrzymi wk┬│ad pracy uwiarygodni┬│ majestat grobowca króla. Grobowca wykonanego przez naród i budowanego odpowiednim wysi┬│kiem, tak by król by┬│ zadowolony.
Takie zamierzenie wymaga┬│o podj├¬cia olbrzymiego przedsi├¬wzi├¬cia budowlanego. Pokrycie piramidy warstwami, kamiennych bloków by┬│o zamierzeniem, które archeolodzy przyj├¬li jako proces budowy ca┬│ej budowli. W tym przypadku czas stu czterdziestu lat, móg┬│ skróci├Ž si├¬ do dwudziestu. Przy bardzo dobrej organizacji, dwadzie┬Âcia lat wyt├¬┬┐onej pracy, mog┬│o wystarczy├Ž do pokrycia ca┬│ej powierzchni piramidy.
Taka teoria jest wyja┬Ânieniem jednej zagadki, która polega┬│a na tym, jakim cudem budowniczowie w dwadzie┬Âcia lat posadowili na konstrukcji piramidy dwa i pó┬│ miliona kamiennych bloków?
Jednak nie wyja┬Ânia innej zagadki, kto zbudowa┬│ piramidy schodkowe i kiedy one powsta┬│y?

Tu w sukurs, co do czasu ich budowy, mo┬┐e nam przyj┬Â├Ž szczególny wygl┬▒d powierzchni, skalnej postaci Sfinksa. Na Sfinksie istniej┬▒ efekty erozji ska┬│y w postaci wy┬┐┬│obie├▒ spowodowanych wod┬▒ i ubytków spowodowanych piaskiem niesionym przez wiej┬▒cy wiatr..

Sfinks starszy od naszej cywilizacji.
Ile tysi┬▒cleci stoi w Gizie rze┬╝ba Sfinksa? 

Podstawowa teza Johna Westa i Roberta Schocha z Boston University, którzy przeprowadzi┬│ badania geologiczne:
”to korozja wodna pozostawi┬│a ┬Âlady na Sfinksie i by┬│a to woda deszczowa.”

„Tak to korozja wodna pozostawia takie ┬Âlady na ska┬│ach”, jednak teza Johna Westa i Roberta Schocha z Boston University, która w s┬│owach: „i by┬│a to woda deszczowa”, nie jest tez┬▒ kompletn┬▒ a wr├¬cz w istotnej cz├¬┬Âci b┬│├¬dn┬▒.
W naturalnych warunkach woda deszczowa rze┬╝bi ska┬│├¬ tworz┬▒c wy┬┐┬│obienia w miejscach gdzie sp┬│ywaj┬▒ cieki zebranej wody podczas opadów deszczu. Na fotografii przedstawionej po stronie prawej widoczne s┬▒ pionowe wy┬┐┬│obienia i te utworzy┬│a woda deszczowa w czasie opadów.
Z kolei na obu fotografiach s┬▒ widoczne du┬┐o g┬│├¬bsze, (ni┬┐ tek z wody deszczowej) ┬Âlady erozji ska┬│y, z której zosta┬│ wykuty pos┬▒g Sfinksa. Widoczna s┬▒, jako poziome Bardzo g┬│├¬bokie wy┬┐┬│obienia. S┬▒ one charakterystyczne dla wy┬┐┬│obie├▒, jakie tworzy woda znajduj┬▒ca si├¬ w akwenie np. morskim. Czy móg┬│ to by├Ž akwen wodny, w którym gromadzi┬│y si├¬ wody deszczowe pochodz┬▒ce z opadów uprzednio rze┬╝bi┬▒cych pionowe wy┬┐┬│obienia?

Wyst├¬puje tu szczególna kolejno┬Â├Ž powstawania wy┬┐┬│obie├▒, na fotografii z prawe strony widoczne pionowe wy┬┐┬│obienia istniej┬▒ na wcze┬Âniej wyrze┬╝bionej formie poziomej. Gdyby przyj┬▒├Ž tez├¬, ┬┐e zarówno poziome jak i pionowe ┬┐┬│obienia powsta┬│y z przyczyn dzia┬│ania wody deszczowej, to niezb├¬dnym jest wyja┬Ânienie kilku nie┬Âcis┬│o┬Âci.

1/ Musia┬│ istnie├Ž akwen wodny by woda z tego akwenu spowodowa┬│a erozj├¬ warstwach os┬│abionego spoiwa skalnego. W taki sposób mog┬│o powsta├Ž, pierwsze od do┬│u poziome wy┬┐┬│obienie.

2/ Po opadni├¬ciu poziomu wody w akwenie z przyczyny, której powsta┬│o dolne wy┬┐┬│obienie, powinien nast┬▒pi├Ž okres wystarczaj┬▒co intensywnych opadów by powsta┬│y wy┬┐┬│obienia pionowe na pierwszym poziomym wy┬┐┬│obieniu.

3/ Taki cykl zdarze├▒ musia┬│by powtórzy├Ž si├¬ tyle razy ile istnieje poziomych ┬┐┬│obie├▒ na postaci Sfinksa.

Te trzy warunki obrazuj┬▒ ró┬┐ne nie┬Âcis┬│o┬Âci:

1/ Wy¿³obienia pionowe, jakie uczyni³a woda deszczowa istniej± na wszystkich wy¿³obieniach poziomych a nawet te istniej±ce na dolnej warstwie poziomej s± najg³êbsze.

2/ Na lewej fotografii, s┬▒ widoczne skutki erozji wiatrowej, gdzie piasek niesiony wiatrem zeszlifowa┬│ lico wy┬┐┬│obie├▒ poziomych i istniej┬▒cych na nich wy┬┐┬│obie├▒ pionowych, czyli deszczowych. 

Na fotografii przedstawiaj±cej g³owê Sfinksa jest widoczna nienaruszona przez erozjê wodn± lub wiatrow± warstwa pow³oki. Widniej±ce tu braki tej pow³oki s± skutkiem uszkodzeñ mechanicznych, najprawdopodobniej poczynionych przez cz³owieka.

W konkluzji nale┬┐y okre┬Âli├Ž czasowy przebieg zdarze├▒, jakie by┬│y przyczynami erozji i zniszcze├▒ mechanicznych na postaci Sfinksa.

1/ Oddzia┬│ywania, które by┬│y przyczyn┬▒ powstania wielu warstw poziomych mog┬│y powstawa├Ž w kolejnych nast├¬puj┬▒cych po sobie obni┬┐aj┬▒cych si├¬ poziomach wody w akwenie, który si├¬ga┬│ postaci Sfinksa.

2/ Z kolei wy┬┐┬│obienia pionowe, mog┬│y powsta├Ž w jednym okresie deszczowym, przes┬│ank┬▒, która wskazuje na tak┬▒ tez├¬, jest charakter wy┬┐┬│obie├▒ deszczowych na wszystkich poziomach. T┬▒ przes┬│ank┬▒ jest g┬│├¬boko┬Â├Ž wy┬┐┬│obie├▒ pionowych, która zwi├¬ksza si├¬ na kolejnych, (oceniaj┬▒c w dó┬│) wy┬┐┬│obieniach poziomych. Taka przes┬│anka mówi, ┬┐e suma oddzia┬│uj┬▒cej wody ka┬┐dego cieku, zwi├¬ksza si├¬ w miar├¬ ┬│┬▒czenia si├¬ takich cieków.

3/ Na tych poziomych wy┬┐┬│obieniach, które znajduj┬▒ si├¬ najwy┬┐ej wyst├¬puj┬▒ skutki erozji wiatrowej, drobiny piasku niesionego wiatrem jednocze┬Ânie szlifowa┬│y obydwa rodzaje istniej┬▒cych ju┬┐ wy┬┐┬│obie├▒ wodnych. Wiatr w taki sposób, móg┬│ oddzia┬│ywa├Ž tylko na istniej┬▒ce ju┬┐ obydwa rodzaje wy┬┐┬│obie├▒ wodnych. Erozja wiatrowa jest ostatnim okresem czasowym, który zmienia┬│ wygl┬▒d postaci Sfinksa.

4/ Wp┬│yw erozji wiatrowej, nie jest identyczny na ca┬│ym dost├¬pnych dla wiatru obszarze postaci Sfinksa. Powierzchnia postaci, która musia┬│a by├Ž dost├¬pna dla wiatru przez najd┬│u┬┐szy czas, czyli g┬│owa, jest wolna od zmian charakterystycznych dla erozji spowodowanej piaskiem niesionym przez wiatr.

5/ Deszczowa woda, która sp┬│ywa┬│a po g┬│owie Sfinksa, nie uczyni┬│a ┬┐adnej erozji na jej powierzchni. W tej przes┬│ance istnieje dowód na to, ┬┐e woda deszczowa nie mog┬│a uczyni├Ž erozji w pow┬│oce Sfinksa, bez uprzedniego oddzia┬│ywania wody z akwenu. Z kolei, je┬┐eli w akwenie znajdowa┬│aby si├¬ woda deszczowa, (akwen by┬│by s┬│odkowodny) równie┬┐ woda taka nie uczyni┬│aby erozji w pow┬│oce znajduj┬▒cej si├¬ na postaci Sfinksa.

W konkluzji, w akwenie musia┬│a si├¬ znajdowa├Ž woda s┬│ona, sól morska mog┬│a spenetrowa├Ž pow┬│ok├¬ Sfinksa i umo┬┐liwi├Ž kolejny wp┬│yw wody deszczowej i wiatru.

Wniosek;
Sfinks istnia┬│ w tym miejscu, gdy tu, do jego postaci si├¬ga┬│y brzegi jakiego┬ morza lub oceanu.

Oceniaj┬▒c znane okresy wyst├¬powania zmian klimatycznych, mo┬┐emy przyj┬▒├Ž, ┬┐e ostatni obecny okres suszy trwa od oko┬│o 6 do 7 tysi├¬cy lat. Istniej┬▒ wskazania, które mówi┬▒, ┬┐e w tym rejonie Afryki w okresie poprzedzaj┬▒cym obecny okres klimatu pustynnego istnia┬│ tu klimat bardzo wilgotny z bardzo du┬┐ymi opadami deszczu.

Jednak nasuwa si├¬ niezwykle istotne pytanie: W jakim okresie klimatycznym do podnó┬┐a Sfinksa si├¬ga┬│o morze?
Bior┬▒c pod uwag├¬ czas 6 do 7 tysi├¬cy lat klimatu pustynnego, to nale┬┐y przyj┬▒├Ž podobny okres czasowy dla klimaty deszczowego. W efekcie takich za┬│o┬┐e├▒ mo┬┐emy przyj┬▒├Ž, ┬┐e oko┬│o 11 do 12 tysi├¬cy lat wstecz nie by┬│o tu morza. Patrz┬▒c dalej w g┬│┬▒b czasu, mo┬┐emy zak┬│ada├Ž, ┬┐e przez okres wielu tysi├¬cy lat do podnó┬┐a Sfinksa si├¬ga┬│o morze, obmywaj┬▒c jego posta├Ž ┬┐┬│obi┬│o miejscow┬▒ ska┬│├¬ wokó┬│ niecki skalnej, w której zosta┬│ wykuty Sfinks. Dowód jest widoczny na fotografii, która ukazuje poziome wy┬┐┬│onienia zarówno na postaci rze┬╝by Sfinksa jak i na brzegach skalnej niecki.

Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e wody morskie cofn├¬┬│y si├¬ z okolic Gizy do obecnej postaci morza ┬Âródziemnego oko┬│o 11 do 12 tysi├¬cy lat temu. Jednak nie znamy czasu, jak d┬│ugo wody morskie op┬│ywa┬│y podnó┬┐e Sfinksa, rze┬╝bi┬▒c w tym czasie wszystkie poziome wy┬┐┬│obienia.

Logiczne oceniaj┬▒c zmiany klimatyczne w skali globalnej, powinno si├¬ przyj┬▒├Ž istotne dla takich zmian, globalne przyczyny.
Pierwsz┬▒ przes┬│ank┬▒ logiczn┬▒ a zarazem przes┬│ank┬▒ posiadaj┬▒c┬▒ cechy wskaza├▒ na zmiany globalne w ziemskim klimacie, jest zbiór okresu pustynnego i wilgotnego, które w sumie wskazuj┬▒ na jaki┬ jeden jeszcze wi├¬kszy cykl klimatyczny, zamykaj┬▒cy si├¬ w czasie oko┬│o 12 tysi├¬cy lat.

W takim super globalnym czasie zmian klimatycznych, mo┬┐emy wyró┬┐ni├Ž okres wilgotny i suchy, ale czy w takim samym czasie mo┬┐emy przyj┬▒├Ž zmiany zaistnienia morza i jego ust┬▒pienia?
Dla uzasadnienia takiej tezy, trudno b├¬dzie znale┬╝├Ž wystarczaj┬▒co logiczne przes┬│anki.

W konkluzji mo┬┐na stwierdzi├Ž, ┬┐e na ziemi wyst├¬puj┬▒ okresy klimatyczne charakteryzuj┬▒ce si├¬ cyklicznymi zmianami w skali wielu tysi├¬cy lat.
Dwa cykle, suchy i wilgotny, mog┬▒ by├Ž elementami sk┬│adowymi jednego super globalnego cyklu.
Super globalne cykle mog┬▒, lub nawet powinny posiada├Ž w┬│asny cykl czasowy i jak┬▒┬ przyczyn├¬ takich zmian. W takich cyklach klimatycznych, mo┬┐e dochodzi├Ž do powstawania mórz i do ich cofania si├¬ w inne formy obszarowe.

W kontek┬Âcie tych wszystkich przyczyn, przes┬│anek i efektów, mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e przez okres jednego super globalnego cyklu - oko┬│o 12 tysi├¬cy lat w otoczeniu Piramid i Sfinksa istnia┬│y dwa globalne cykle klimatyczne.
- Obecnie trwaj┬▒cy, klimatu suchego.
- Miniony okres klimatu mokrego, który zako├▒czy┬│ si├¬ oko┬│o 6 ty┬Â. lat temu
Uprzednio w tym rejonie planety istnia┬│ super globalny cykl, w którego czasie przez 12 tys. Lat Sfinksa obmywa┬│y fale morskie.

Kolejne bardzo istotne pytanie:
Kiedy Sfinks zosta┬│ wyrze┬╝biony w skale, na której stoi?
Raczej nielogiczna by³aby odpowied¼ stwierdzaj±ca, ¿e w okresie, kiedy do jego postaci siêga³o morze i ca³a niecka skalna by³a wype³niona wod±.

Trudno by┬│oby pracowa├Ž twórcom Sfinksa pod powierzchni┬▒ wody, tym bardziej, ┬┐e w pierwszy okresie wyst├¬powania tu morza, jego powierzchnia by┬│a wysoka i si├¬ga┬│a do g┬│owy Sfinksa. Z biegiem lat morze obni┬┐a┬│o swoje lustro wody, co jest widoczne na kolejnych poziomach ┬┐┬│obie├▒.

Logicznym wyja┬Ânieniem kwestii czasu budowy piramid i wykonania rze┬╝by Sfinksa, jest przyj├¬cie tezy, ┬┐e te prace musia┬│a wykona├Ž cywilizacji posiadaj┬▒ca odpowiednio wysoko rozwini├¬t┬▒ technologi├¬ i swobodny dost├¬p do terenu wykonywania prac. Nie móg┬│ to by├Ž czas wyst├¬powania dwóch ostatnich super cykli klimatycznych a wi├¬c czas ostatnich 24 ty┬Â. lat.
Mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e te prace zosta┬│y wykonane pod koniec trzeciego licz┬▒c wstecz super globalnego cyklu klimatycznego, gdy w tym rejonie panowa┬│ suchy klimat i rozwin├¬┬│a si├¬ tu cywilizacja posiadaj┬▒ca odpowiedni┬▒ technologi├¬.


Fotografia przedstawia posta├Ž Sfinksa i otaczaj┬▒cej go kamiennej niecki z widocznymi na nich poziomymi wy┬┐┬│obieniami.

 

Fotografia wykonana z satelity przedstawia rejon Gizy jako widok charakterystyczny dla brzegu morskiego.

 

Satelitarne zdj├¬cie zespo┬│u zabytków w Gizie, usytuowanych na wzniesieniu ponad zag┬│├¬bieniem do z┬│udzenia przypominaj┬▒cym typow┬▒ budow├¬ dna i brzegu morskiego.


21.06.2005


Andrzej Struski de Merowing cooperation MariaMagdalena Eurydyka Struska de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autorów tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.