> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Maszyna magnetyczna
Data 03/05/2010 21:59  Autor Andrzej Struski  Klikni 3703  Jzyk Polish
 

Maszyna magnetyczna


      ¯ycie powsta³o i rozwija siê w ziemskim ¶rodowisku magnetycznym.
Cz³owiek nie jest wyodrêbniony z tego ¶rodowiska, pozostaje pod jego wp³ywem i sam emituje promieniowanie elektromagnetyczne zwane polem biologicznym lub biopolem.
   
    Wynika to z tego, ¿e na poziomie komórkowym na powierzchni rozmaitych tkanek i narz±dów nieustannie zmieniaj± siê potencja³y elektryczne i skutkiem tego procesu nastêpuje emisja pola elektromagnetycznego, charakterystyczna swoj± czêstotliwo¶ci± dla poszczególnych narz±dów. Potencja³ i czêstotliwo¶æ tego pola zmienia siê pod wp³ywem stanów emocjonalnych i chorobowych. Dodatkowo destruktywny wp³yw na stan kondycyjny komórek biologicznych maj± zmiany w naturalnym, ziemskim ¶rodowisku magnetycznym, które wynika z dzia³alno¶ci cz³owieka. Ta destrukcyjna dzia³alno¶æ cz³owieka objawia siê w zakresie budowy rozmaitych stacji radiowo telewizyjnych, przeka¼nikowych, komunikacji komórkowej, linii wysokiego napiêcia itp. W takim otoczeniu zdrowie cz³owieka jest zagro¿one, zw³aszcza, ¿e nasycenie ¶rodowiska magnetycznego niebezpiecznymi dla zdrowia cz³owieka polami elektromagnetycznymi nie ma koñca.

     Dla celów terapeutycznych istnieje wiele skonstruowanych urz±dzeñ, które przywracaj± równowagê magnetyczn± komórek naszego organizmu. Doskona³ym urz±dzeniem, które mo¿e przywracaæ zak³ócony stan naturalnego magnetyzmu biopola w szczególno¶ci w obszarach najbardziej rozrzedzonych, w których s± zapisane struktury ¶wiadomo¶ci, jest pokazana na zdjêciu konstrukcja. Jest to jedyne tego typu urz±dzenie na ¶wiecie, które odpowiada przestrzeni magnetycznej wszech¶wiata, planety i komórki biologicznej. Wiêkszo¶æ, je¿eli nie wszystkie istniej±ce na ziemi konstrukcje i budowle s± oparte na rozwi±zaniach gdzie podstaw± jest k±t prosty. Zbiór materii uformowany w taki sposób, ¿e jej zagêszczenie (¶ciany domów) we wzajemnym po³o¿eniu tworz± k±ty proste, odchyla bieguny pól magnetycznych w komórkach biologicznych. W komórkach trwale poddawanym takim zak³óceniom z czasem dochodzi do zmian w przebiegu procesów chemicznych, które s± najwa¿niejsze dla prawid³owego ¿ycia komórki i organizmu.

    Sta³e pola magnetyczne s± w stanie przywracaæ stany fizyczne procesów chemicznych do takich konfiguracji, które s± zgodne z ewolucj± materii biologicznej. Przestrzenna konstrukcja tej maszyny magnetycznej, emituje sta³e pola magnetyczne, które s± rozlokowane na wierzcho³kach ka¿dej bry³y krystalicznej tworz±cej konstrukcjê maszyny. Przenikaj±ce przestrzeñ konstrukcji strumienie kolorowego ¶wiat³a, tworz± woko³o imitacjê ruchu form geometrycznych, stwarzaj±c wra¿enie kolorowej geometrycznej g³êbi. D¼wiêk jest trzecim efektem, który podczas obrotów maszyny krystalicznej uzupe³nia wra¿enia wzrokowe i daje pe³niê komfortu. W zale¿no¶ci od si³y magnesów zainstalowanych na wierzcho³kach bry³, maszyna mo¿e odpowiednio g³êboko relaksowaæ biopola cz³owieka. Taki relaks swoj± skuteczno¶æ zawdziêcza formom geometrycznym bry³ czworo¶cianów regularnych, które sk³adaj± siê na konstrukcjê maszyny. Taka przestrzeñ geometryczna jest odwzorowaniem pierwotnego ¼ród³a geometrii w procesie ewolucji materii.


© Struski Andrzej de Merowing.