> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Tajemnice Rennes Cz. 4 Krew Chrystusa
Data 09/05/2010 12:53  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2909  Jŕzyk Polish
 

Krew Chrystusa
Dwie niewiasty w ci┬▒┬┐y.

Zbli¿enie postaci Magdaleny z krzy¿em na rêkach.

Ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a, po┬Âród innych rze┬╝b jest ustawiona posta├Ž niewiasty w widocznej ci┬▒┬┐y. W wizerunku tej rze┬╝by s┬▒ widoczne dwie szczególne rzeczy, które s┬▒ istotne w kontek┬Âcie do miejsca gdzie jest ona ustawiona. Kontekst miejsca, nad wej┬Âciem g┬│ównym do ko┬Âcio┬│a chrze┬Âcija├▒skiego odnosi si├¬ do kultu chrystusowego i postaci dla tego kultu najwa┬┐niejszych. Najwa┬┐niejsz┬▒ postaci┬▒ tego kultu jest Chrystus, niewiasta tu wyeksponowana powinna by├Ž druga w tym kulcie. Drug┬▒ po Chrystusie postaci┬▒ kultu chrze┬Âcija├▒skiego jest jego matka Maryja, jednak widoczne atrybuty wizerunku wykluczaj┬▒ posta├Ž matki Chrystusa.

Niewiasta trzyma na r├¬kach krzy┬┐ z ukrzy┬┐owanym Chrystusem i jest w tym czasie w ci┬▒┬┐y. Matka Chrystusa mog┬│aby trzyma├Ž po ┬Âmierci syna krzy┬┐ z jego wizerunkiem, jednak ci┬▒┬┐├¬ wyklucza ju┬┐ sama istota przekazów kultowych, które mówi┬▒, ┬┐e Chrystus by┬│ jedynym synem Marii. Nie jest tu przedstawiona matka Chrystusa, wi├¬c musi tu by├Ž eksponowana jaka┬ inna niewiasta, równie dla kultu lub dla Chrystusa wa┬┐na.

Postument, na którym stoi druga figurka niewiasty w ci┬▒┬┐y.

Wspóln┬▒ cech┬▒ obu postaci, niewiasty nad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a i na postumencie jest widoczna u nich ci┬▒┬┐a. Postument jest w mniejszym stopniu zwi┬▒zany kontekstowo ze ┬Âwi┬▒tyni┬▒, jednak bezpo┬Ârednia jego lokalizacja przed wej┬Âciem pozwala na odniesienie kontekstowe. Widoczna ci┬▒┬┐a z natury przekazów kultowych równie┬┐ tu, wyklucza posta├Ž matki Chrystusa.

Pierwsze istotne pytanie: czy obie figurki przedstawiaj┬▒ t├¬ sam┬▒ posta├Ž?
Drugie istotne pytanie: jak± niewiastê, lub niewiasty ukazuj± nam te wizerunki?

Rze┬╝ba na postumencie posiada wi├¬cej istotnych szczegó┬│ów, które mog┬▒ wyja┬Âni├Ž kwestie dotycz┬▒ce to┬┐samo┬Âci jednej, lub obu niewiast.


Korona na g┬│owie niewiasty wykonana z kilku elementów, które przedstawiaj┬▒ wie┬┐e.

Korona symbolizuje w┬│adze królewsk┬▒, lub tytu┬│ królewski. Ta niewiasta jest przedstawiona jako królowa, która jest zwi┬▒zana z chrze┬Âcija├▒stwem, o czym ┬Âwiadczy kolejny atrybut pokazany na rze┬╝bie.

 
Zbli┬┐enie wizerunku tajemniczej niewiasty w ci┬▒┬┐y i widoczny ró┬┐aniec na prawej r├¬ce.

Ró┬┐aniec, który niewiasta ma przewieszony na prawej r├¬ce, jest atrybutem religii chrze┬Âcija├▒skiej. Korona na g┬│owie mówi o królowej zwi┬▒zanej z chrze┬Âcija├▒stwem królowej w ci┬▒┬┐y, której stan jest istotny dla wymowy tego wizerunku. Wygl┬▒d korony zbudowanej z wie┬┐, jest tak dalece odbiegaj┬▒cy od standardów budowy innych koron, ┬┐e nale┬┐y go potraktowa├Ž w szczególny sposób. Jakiekolwiek inne korony w tym i wszystkie istniej┬▒ce na g┬│owie matki Chrystusa nawet nie przypominaj┬▒ tej, tu widocznej.

Odniesienie do wie┬┐y w kontek┬Âcie Rennes le Chateau, przywo┬│uje nam skojarzenie z wie┬┐┬▒ Magdal┬▒, stoj┬▒c┬▒ kilkadziesi┬▒t metrów dalej. Z kolei wygl┬▒d wie┬┐y w koronie przywodzi na my┬Âl wie┬┐├¬ Boga, symbol kary za grzechy i symbol zniszczenia starego porz┬▒dku w celu odbudowy nowego porz┬▒dku ┬┐ycia cz┬│owieka w jego ┬Ârodowisku. Królowa przedstawiona w wizerunku postaci na tej rze┬╝by, jest przedstawiona jako swego rodzaju wys┬│annik Boga na ziemie w celu przeprowadzenia tu istotnych zmian, które s┬▒ zwi┬▒zane ze zniszczeniem starego porz┬▒dku. Z kolei jest ona zwi┬▒zana z kultem Chrze┬Âcija├▒skim, lecz ┬┐yje w czasie pó┬╝niejszym ni┬┐ Magdalena ukazana na drugim pos┬▒gu, w tym czasie, gdy ju┬┐ istnieje obrz┬▒dek ró┬┐a├▒cowy.


Dwie ró┬┐ne niewiasty zwi┬▒zane z Chrystusem, których wizerunek jest eksponowany w obliczu ┬Âwi┬▒tyni chrze┬Âcija├▒skiej, i ┬┐adna z nich nie jest matk┬▒ Chrystusa. Do tego nie ma tu w otoczeniu ko┬Âcio┬│a ekspozycji przedstawiaj┬▒cej jego matk├¬. Taki charakter rze┬╝b mówi, ┬┐e niewiasty tu przedstawiane s┬▒ w jaki┬ sposób istotne w stosunku do tego miejsca i bezpo┬Ârednio zwi┬▒zane z rodem Chrystusa. Z rodem w pe┬│nym tego s┬│owa znaczeniu, gdzie jest uwzgl├¬dniona kwestia dzieci (fizycznie widoczna ci┬▒┬┐a) i krwi rodowej (kwestia rodu Dawidowego).

Sprawa, która dotyczy postaci eksponowanej ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a jest kwesti┬▒ znan┬▒, Magdalena wed┬│ug wielu ┬╝ród┬│owych przekazów by┬│a towarzyszk┬▒ ┬┐ycia Chrystusa. Wizerunek niewiasty w ci┬▒┬┐y z ukrzy┬┐owanym Chrystusem na r├¬kach, mo┬┐e wskazywa├Ž tamt┬▒ kobiet├¬. Jest czas po ukrzy┬┐owaniu, w którym Magdalena nosi ci┬▒┬┐├¬ a ojcem dziecka jest ukrzy┬┐owany cz┬│owiek. Znan┬▒ historycznie jest sprawa, ┬┐e Magdalena emigruje do Europy, jednym ze wskazywanych miejsc jej przebywania s┬▒ okolice Rennes le Chateau. Do dzisiejszego dnia kult Magdaleny w chrze┬Âcija├▒stwie po┬│udniowej Francji jest praktykowan┬▒ odmian┬▒ chrze┬Âcija├▒stwa. Tak, wi├¬c to ona jest najwa┬┐niejsz┬▒ postaci┬▒ poza Chrystusem po┬Âród wszystkich eksponowanych postaci w Rennes le Chateau.

Kogo reprezentuje druga z eksponowanych postaci niewiast?

Wspólny aspekt w wizerunku obu niewiast to stan widocznego fizycznie macierzy├▒stwa. Taki wizerunek posiada swoj┬▒ wymow├¬ w postaci wspólnego rodu, który tu w kontek┬Âcie do miejsca ekspozycji odnosi si├¬ fizycznie do Chrystusa a duchowo do Boga. Fizyczny aspekt rodu Chrystusa, który zwi┬▒zany z Magdalen┬▒ posiada potomstwo, jest tu wskazany jako kontynuacja linii rodowej w czasie przysz┬│ym (aspekt ró┬┐a├▒cowy), poprzez niewiast├¬ z koron┬▒ i jej potomstwo. Aspekt duchowy, który odnosi si├¬ do Boga jest uj├¬ty w ca┬│okszta┬│cie spraw narodu ┬┐ydowskiego w szczególno┬Âci rodu Dawidowego, i swego rodzaju kontynuacji kulturowej w religii chrze┬Âcija├▒skiej.

© Struski Andrzej de Merowing.