> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Tajemnice Rennes Cz. 4 Krew Chrystusa
Data 09/05/2010 12:53  Autor Andrzej Struski  Klikni 2490  Jzyk Polish
 

Krew Chrystusa
Dwie niewiasty w ci±¿y.

Zbli¿enie postaci Magdaleny z krzy¿em na rêkach.

Ponad wej¶ciem do ko¶cio³a, po¶ród innych rze¼b jest ustawiona postaæ niewiasty w widocznej ci±¿y. W wizerunku tej rze¼by s± widoczne dwie szczególne rzeczy, które s± istotne w kontek¶cie do miejsca gdzie jest ona ustawiona. Kontekst miejsca, nad wej¶ciem g³ównym do ko¶cio³a chrze¶cijañskiego odnosi siê do kultu chrystusowego i postaci dla tego kultu najwa¿niejszych. Najwa¿niejsz± postaci± tego kultu jest Chrystus, niewiasta tu wyeksponowana powinna byæ druga w tym kulcie. Drug± po Chrystusie postaci± kultu chrze¶cijañskiego jest jego matka Maryja, jednak widoczne atrybuty wizerunku wykluczaj± postaæ matki Chrystusa.

Niewiasta trzyma na rêkach krzy¿ z ukrzy¿owanym Chrystusem i jest w tym czasie w ci±¿y. Matka Chrystusa mog³aby trzymaæ po ¶mierci syna krzy¿ z jego wizerunkiem, jednak ci±¿ê wyklucza ju¿ sama istota przekazów kultowych, które mówi±, ¿e Chrystus by³ jedynym synem Marii. Nie jest tu przedstawiona matka Chrystusa, wiêc musi tu byæ eksponowana jaka¶ inna niewiasta, równie dla kultu lub dla Chrystusa wa¿na.

Postument, na którym stoi druga figurka niewiasty w ci±¿y.

Wspóln± cech± obu postaci, niewiasty nad wej¶ciem do ko¶cio³a i na postumencie jest widoczna u nich ci±¿a. Postument jest w mniejszym stopniu zwi±zany kontekstowo ze ¶wi±tyni±, jednak bezpo¶rednia jego lokalizacja przed wej¶ciem pozwala na odniesienie kontekstowe. Widoczna ci±¿a z natury przekazów kultowych równie¿ tu, wyklucza postaæ matki Chrystusa.

Pierwsze istotne pytanie: czy obie figurki przedstawiaj± tê sam± postaæ?
Drugie istotne pytanie: jak± niewiastê, lub niewiasty ukazuj± nam te wizerunki?

Rze¼ba na postumencie posiada wiêcej istotnych szczegó³ów, które mog± wyja¶niæ kwestie dotycz±ce to¿samo¶ci jednej, lub obu niewiast.


Korona na g³owie niewiasty wykonana z kilku elementów, które przedstawiaj± wie¿e.

Korona symbolizuje w³adze królewsk±, lub tytu³ królewski. Ta niewiasta jest przedstawiona jako królowa, która jest zwi±zana z chrze¶cijañstwem, o czym ¶wiadczy kolejny atrybut pokazany na rze¼bie.

 
Zbli¿enie wizerunku tajemniczej niewiasty w ci±¿y i widoczny ró¿aniec na prawej rêce.

Ró¿aniec, który niewiasta ma przewieszony na prawej rêce, jest atrybutem religii chrze¶cijañskiej. Korona na g³owie mówi o królowej zwi±zanej z chrze¶cijañstwem królowej w ci±¿y, której stan jest istotny dla wymowy tego wizerunku. Wygl±d korony zbudowanej z wie¿, jest tak dalece odbiegaj±cy od standardów budowy innych koron, ¿e nale¿y go potraktowaæ w szczególny sposób. Jakiekolwiek inne korony w tym i wszystkie istniej±ce na g³owie matki Chrystusa nawet nie przypominaj± tej, tu widocznej.

Odniesienie do wie¿y w kontek¶cie Rennes le Chateau, przywo³uje nam skojarzenie z wie¿± Magdal±, stoj±c± kilkadziesi±t metrów dalej. Z kolei wygl±d wie¿y w koronie przywodzi na my¶l wie¿ê Boga, symbol kary za grzechy i symbol zniszczenia starego porz±dku w celu odbudowy nowego porz±dku ¿ycia cz³owieka w jego ¶rodowisku. Królowa przedstawiona w wizerunku postaci na tej rze¼by, jest przedstawiona jako swego rodzaju wys³annik Boga na ziemie w celu przeprowadzenia tu istotnych zmian, które s± zwi±zane ze zniszczeniem starego porz±dku. Z kolei jest ona zwi±zana z kultem Chrze¶cijañskim, lecz ¿yje w czasie pó¼niejszym ni¿ Magdalena ukazana na drugim pos±gu, w tym czasie, gdy ju¿ istnieje obrz±dek ró¿añcowy.


Dwie ró¿ne niewiasty zwi±zane z Chrystusem, których wizerunek jest eksponowany w obliczu ¶wi±tyni chrze¶cijañskiej, i ¿adna z nich nie jest matk± Chrystusa. Do tego nie ma tu w otoczeniu ko¶cio³a ekspozycji przedstawiaj±cej jego matkê. Taki charakter rze¼b mówi, ¿e niewiasty tu przedstawiane s± w jaki¶ sposób istotne w stosunku do tego miejsca i bezpo¶rednio zwi±zane z rodem Chrystusa. Z rodem w pe³nym tego s³owa znaczeniu, gdzie jest uwzglêdniona kwestia dzieci (fizycznie widoczna ci±¿a) i krwi rodowej (kwestia rodu Dawidowego).

Sprawa, która dotyczy postaci eksponowanej ponad wej¶ciem do ko¶cio³a jest kwesti± znan±, Magdalena wed³ug wielu ¼ród³owych przekazów by³a towarzyszk± ¿ycia Chrystusa. Wizerunek niewiasty w ci±¿y z ukrzy¿owanym Chrystusem na rêkach, mo¿e wskazywaæ tamt± kobietê. Jest czas po ukrzy¿owaniu, w którym Magdalena nosi ci±¿ê a ojcem dziecka jest ukrzy¿owany cz³owiek. Znan± historycznie jest sprawa, ¿e Magdalena emigruje do Europy, jednym ze wskazywanych miejsc jej przebywania s± okolice Rennes le Chateau. Do dzisiejszego dnia kult Magdaleny w chrze¶cijañstwie po³udniowej Francji jest praktykowan± odmian± chrze¶cijañstwa. Tak, wiêc to ona jest najwa¿niejsz± postaci± poza Chrystusem po¶ród wszystkich eksponowanych postaci w Rennes le Chateau.

Kogo reprezentuje druga z eksponowanych postaci niewiast?

Wspólny aspekt w wizerunku obu niewiast to stan widocznego fizycznie macierzyñstwa. Taki wizerunek posiada swoj± wymowê w postaci wspólnego rodu, który tu w kontek¶cie do miejsca ekspozycji odnosi siê fizycznie do Chrystusa a duchowo do Boga. Fizyczny aspekt rodu Chrystusa, który zwi±zany z Magdalen± posiada potomstwo, jest tu wskazany jako kontynuacja linii rodowej w czasie przysz³ym (aspekt ró¿añcowy), poprzez niewiastê z koron± i jej potomstwo. Aspekt duchowy, który odnosi siê do Boga jest ujêty w ca³okszta³cie spraw narodu ¿ydowskiego w szczególno¶ci rodu Dawidowego, i swego rodzaju kontynuacji kulturowej w religii chrze¶cijañskiej.

© Struski Andrzej de Merowing.