> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur
Data 04/06/2010 14:36  Autor Andrzej Struski  Klikni 3413  Jzyk Polish
Dla twórców nadszed³ czas inicjacji/aktywacji procesu ewolucji materii we wszech¶wiecie. Proces ten bêdzie przebiega³ w ¶rodowisku fizycznym olbrzymiej kulistej przestrzeni, której ¶rednica siêga bilionów lat ¶wietlnych. 

 
J±dro wszech¶wiata matka czarnych dziur

   Dla twórców nadszed³ czas inicjacji/aktywacji procesu ewolucji materii we wszech¶wiecie. Proces ten bêdzie przebiega³ w ¶rodowisku fizycznym olbrzymiej kulistej przestrzeni, której ¶rednica siêga bilionów lat ¶wietlnych. Przestrzeni nasyconej ciemn± materi±, materia³em przygotowanym jako sk³adnik do tworzenia materii ewolucyjnej wszech¶wiata. Pierwsze objawy dzia³ania (budowy j±dra) w procesie inicjacji ¿ycia wszech¶wiata, mo¿na rozpoznaæ poprzez reakcjê fizyczn± ciemnej materii. Reakcja ta, objawia siê wibracj± czarnych pere³ek, które poprzez konstrukcjê ca³ostek przekazuj± informacjê o stanie reakcji na ca³± przestrzeñ wszech¶wiata. Jednorodna wielko¶æ, jak równie¿ ich regularna budowa geometryczna nie stanowi bariery czasowej dla przesy³u informacji o stanie reakcji. Ka¿da ingerencja zmieniaj±ca stan fizyczny ciemnej materii w dowolnym miejscu, mo¿e byæ rozpoznana w ka¿dym innym miejscu przestrzeni wszech¶wiata, praktycznie w tym samym czasie.

Strumieñ ¶wiec±cej, silnie namagnesowanej masy o przekroju milionów lat ¶wietlnych z niewiarygodn± prêdko¶ci±, jest kierowany prosto do centrum kulistej przestrzeni wszech¶wiata. W samym centrum, przygotowana magnetyczna bariera zawija czo³o strumienia i ta olbrzymia niesamowicie zagêszczona masa materii zaczyna tworzyæ wiruj±c± kule. J±dro nieustannie przybiera na wielko¶ci, uzyskuj±c coraz wiêksz± prêdko¶æ wiru. Ten niesamowity strumieñ zachowuje siê tak, jakby nie chcia³ zaprzestaæ dostarczania dodatkowej masy do powiêkszaj±cego siê j±dra wszech¶wiata. Nawet zwiêksza tempo i coraz bardziej rozpêdza kulê ognistej materii. Ta z kolei, ro¶nie w oczach i zaczyna swoj± prêdko¶ci± powierzchniow± przewy¿szaæ prêdko¶æ strumienia i przyspieszaæ jego bieg.

W pewnym momencie, olbrzymia kulista i niewiarygodnie zagêszczona masa wiruj±cej materii staje siê niewidoczna. Zaraz potem strumieñ zasilaj±cy j±dro, równie¿ staje siê niewidoczny, prêdko¶æ materii przekroczy³a prêdko¶æ ¶wiat³a. Nie widaæ ju¿, ani strumienia ani kuli, jednak proces budowy j±dra wszech¶wiata jeszcze siê nie zakoñczy³. Strumieñ zasila je bezustannie, nawet zwiêksza tempo dozowania tej silnie namagnesowanej materii.

Ciemna materia nieustannie reaguje na dzia³anie tego procesu fizycznego, jednak w pewnym czasie nastaje ca³kowity spokój, tak jakby wszystko siê zakoñczy³o, jakby nie by³o strumienia materii i olbrzymiej ognistej kuli.

Intryguj±cy jest ten brak reakcji ciemnej materii i to, co wydarzy³o siê w samym sercu wszech¶wiata w miejscu, gdzie znikn±³ strumieñ i olbrzymia kula wiruj±cej materii.

Istnieje wyt³umaczenie takiego stanu rzeczy, moc grawitacyjna tej wiruj±cej masy materii. Jej grawitacja mog³a osi±gn±æ tak± si³ê, która w zakresie pewnego obszaru, wszystko wci±gnê³a do swego wnêtrza.
                    
 
Czarna Dziura

Czarna Dziura jest zbiorem wiruj±cej z szybko¶ci± ponad ¶wietln± materii o wyj±tkowo du¿ym zagêszczeniu, co sprawia, ¿e jej grawitacja osi±ga wrêcz niesamowite parametry a samo j±dro i przestrzeñ wokó³ jest niewidoczna.

Gdy¶my teraz mogli wejrzeæ w sam ¶rodek wszech¶wiata objawi³aby nam siê potê¿na wiruj±ca kula materii, centralna czarna dziura. Olbrzymie j±dro w dalszym ci±gu jest zasilane z tego samego strumienia. Ten strumieñ materii, który zasila j±dro wszech¶wiata musi z ka¿d± chwila zwiêkszaæ szybko¶æ przesy³u. Tak zwiêkszaj±cy siê potencja³ wiruj±cej masy i jej szybko¶æ powierzchniowa w pewnym momencie odrzuci strumieñ materii. Si³y od¶rodkowe, jakie dzia³aj± na powierzchni wiruj±cego j±dra w pewnym momencie musz± pomimo olbrzymiego przyci±gana grawitacyjnego wyrzuciæ strumieñ materii w przestrzeñ wszech¶wiata.

Pokona on drogê w absolutnej pró¿ni na d³ugo¶ci wielu miliardów lat ¶wietlnych i uderzy w przestrzeñ wype³nion± ciemn± materi±, które znajduje siê poza sfer± poch³aniania wszelkiej materii przez j±dro wszech¶wiata. Sta³e zasilanie j±dra materi± pozwoli na wyrzucenie w przestrzeñ kolejnych strumieni galaktycznych.

Sam moment wyrzucenia takiego strumienia mo¿emy okre¶liæ mianem wybuchu posiadaj±cego kolosaln± skalê, tak jakby w jednym momencie i jednym miejscu, wybuch³y miliardy gwiazd. Po serii wyrzucenia kolejnych strumieni galaktycznych, (takich wybuchów) zasilanie j±dra wszech¶wiata zostaje przerwane.

Olbrzymia szybko¶æ pêdz±cej materii w strumieniu galaktycznym wielokrotnie przekracza prêdko¶æ ¶wiat³a. Dopiero w trakcie penetracji przestrzeni, w której ¶rodowisku fizycznym znajduje siê ciemna materia ten niesamowity pêd bêdzie siê zmniejsza³

 
¬ród³o ewolucji wszech¶wiata

Ten pierwszy moment ewolucji, na ogó³ uto¿samiany z wielkim wybuchem, jest najbardziej tajemniczym w ca³ym procesie ewolucji wszech¶wiata.
Proces fizyczny inicjacji – budowy j±dra wszech¶wiata i wystrzelenia spiral galaktycznych - nie ma nic wspólnego z wybuchem. Gdyby taki mia³ miejsce, to ca³a siatka krystaliczna ca³ostek, z których zbudowana jest ciemna materia by³aby zmieciona a Platon wskazywa³by nieistniej±c± formê materii. Ten proces fizyczny mo¿na okre¶liæ mianem serii potê¿nych reakcji fizycznych, które w ostateczno¶ci jako wybuchy mog± byæ okre¶lone. Jednak w rzeczywisto¶ci s± to ¶ci¶le zaplanowane i kontrolowane procesy inicjacji ruchu materii w przestrzeni wszech¶wiata. Materii, która posiada przygotowane przez twórców cechy w³asne a pod wp³ywem nadanego jej potencja³u pêdu wykona za³o¿one zadanie inicjacji w procesie ewolucji materii wszech¶wiata. Suma mocy objawionej w ruchu wszystkich spiral galaktycznych, jest potencja³em dla ¿ycia ca³ego wszech¶wiata na czas przewidziany przez jego budowniczych.© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.

-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA