> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

cz. VII Pierwociny materii wszechswiata
Data 14/06/2010 19:46  Autor Andrzej Struski  Klikni 2502  Jzyk Polish
Strumienie galaktyczne, które zosta³y wystrzelone z powierzchni wiruj±cego j±dra wszech¶wiata z szybko¶ci± wielokrotnie przekraczaj±ca prêdko¶æ ¶wiat³a, ruchem po paraboli przebijaj± siê przez masy ciemnej materii.

Pierwociny materii wszech¶wiata.

Strumienie galaktyczne, które zosta³y wystrzelone z powierzchni wiruj±cego j±dra wszech¶wiata z szybko¶ci± wielokrotnie przekraczaj±ca prêdko¶æ ¶wiat³a, ruchem po paraboli przebijaj± siê przez masy ciemnej materii. Nios± z sob± dwa czynniki – budulec w postaci silnie namagnesowanych cz±stek, jako zaczyn materii i zastosowan± moc dla wszelkiego ruchu we wszech¶wiecie, objawion± w dynamice strumienia. Moc, która wystarczy do aktywowania ruchu w niezliczonych rzeszach galaktyk i wszelkiego ¿ycia w nich, przez miliardy lat. Jak¿e istotne s± te dwa czynniki, dla maj±cej aktywowaæ siê ewolucji materii. Materii, która bêdzie tworzy³a obszary ¿ycia gwiazd we wszech¶wiecie i ró¿norodnego ¿ycia na planetach w uk³adach gwiezdnych.

Je¿eli spojrzymy na tê kwestiê z innej strony, to czy tylko te dwa czynniki wystarcz± by powsta³o ca³e ¿ycie we wszech¶wiecie?

Obserwujemy przecie¿ ¿ycie tak obfite w ró¿nych swoich objawach, a to, co widzimy to niewielki okruszek efektów ca³ej ewolucji materii wszech¶wiata. Poczekajmy a zobaczymy, czy na tym etapie istniej± jakie¶ przyczyny by w to w±tpiæ, lub zarzuciæ budowniczym wystêpowanie braków lub zaniedbañ.

W samej rzeczy w tym momencie budowy wszech¶wiata, przebiega ju¿ trzeci kolejny etap, trójkowego procesu ewolucji. Ka¿dy taki etap, polega na zmianie istniej±cego ju¿ stanu fizycznego, przy udziale czynnika zewnêtrznego. W efekcie, powstanie nowy stan fizyczny ¶rodowiska w obszarze dzia³ania czynnika wp³ywu.
Po ludzku taki proces jest okre¶lany mianem systemu, wed³ug, którego dzia³anie trójkowe porównywane jest do ¿ycia rodziny; matka, ojciec – dziecko.

Matk± w takim procesie fizycznym jest istniej±cy stan fizyczny ¶rodowiska.
Ojcem jest zewnêtrzna przyczyna ingeruj±ca w to ¶rodowisko.
Dzieckiem bêdzie zmieniony stan fizyczny ¶rodowiska - matki, które zmieni siê bezpowrotnie, pod wp³ywem dzia³ania zewnêtrznej przyczyny - ojca.

Taki trójkowy charakter procesu ewolucji dominuje w ca³ym czasie rozwoju wszech¶wiata. Jego pierwszym etapem by³ proces tworzenia ciemnej materii, drugim j±dra wszech¶wiata a obecnie opisywany proces wystrzelenia spiral galaktycznych jest trzecim etapem. W tym procesie trójkowym matk± jest istniej±ce ¶rodowisko ciemnej materii a ojcem pêdz±ce masy materii w spiralach galaktycznych. Dzieckiem bêdzie wiele nowych obszarów. Powstan± one, gdy odrywaj±ce siê od strumienia galaktycznego cz±stki lub wiêksze formy pêdz±cej materii, bêd± ingerowa³y w obszary ciemnej materii, która znajduje siê w stanie harmonii i u¶pienia.

W przestrzeni wszech¶wiata powstaje stan chaosu.

W procesie czwartego etapu trójkowego powstaj± kuliste wiruj±ce zbiory, które w kolejnym etapie utworz± czarne dziury. Najwiêksze z nich uzyskaj± wystarczaj±co du¿± masê, by mog³y swoj± grawitacj± zwi±zaæ materiê wielko¶ci galaktyki.

Silnie namagnesowane cz±stki tworz± zwart± masê strumienia, który jak stalowa w³ócznia w powietrzu, przebija siê przez obszary ciemnej materii. Jego przekrój, (którego ¶rednica mo¿e dochodziæ do milionów lat ¶wietlnych) czo³em zgniata kolejne masy ciemnej materii. W efekcie olbrzymich ci¶nieñ od strumienia odrywaj± siê kolejne „bry³y” materii, które w tym niesamowitym pêdzie uzyskuj± równie niesamowit± prêdko¶æ rotacji. Pêdz±ce strumienie galaktyczne na swojej drodze, tworz± obszary chaosu w jego obrêbie rozpoczyna siê ewolucja materii wszech¶wiata. S± to pierwsze objawy ¿ycia we wszech¶wiecie, jeszcze dla oka cz³owieka niewidoczne, wszystkie procesy, jakie tu zachodz± posiadaj± prêdko¶æ wielokrotnie przekraczaj±c± prêdko¶æ ¶wiat³a.

W efekcie czwartego etapu trójkowego pierwszy raz w ewolucji wszech¶wiata zaistnieje ró¿norodno¶æ pomiêdzy powstaj±cymi formami materii.

Powstaj±ce teraz nowe twory materii, mimo, ¿e jednorodne w postaci budowy fizycznej to s± ró¿norodne w swej wielko¶ci i masie. W kolejnych etapach skala i charakter ró¿norodno¶ci bêdzie siê powiêksza³a, a na planie materii biologicznej osi±gnie swe apogeum. W procesie oddzielania siê czê¶ci materii od zwartej masy strumienia dochodzi do zjawisk fizycznych, które mo¿na by nazwaæ wybuchami. Te, które towarzysz± oddzielaniu siê najwiêkszych mas, mo¿na porównaæ z moc± wybuchu miliardów bomb atomowych w jednym miejscu. Efekty uboczne rozrywania siê strumienia, s± przyczyn± do zmiany kierunku biegu wiêkszo¶ci nowych tworów materialnych. Twory o najwiêkszej masie zachowuj± wymuszony przez têpo spirali, kierunek biegu i szybko¶æ ruchu wirowego. Wszystkie pozosta³e uzyskuj± zmiany w kierunku ruchu i wchodz± w kolizje z innymi tu powstaj±cymi pierwocinami materii.

Moc wyzwolona w trakcie oddzielania siê materii od strumienia, jest motorem dzia³añ w kolejnych etapach trójkowej ewolucji materii.

Jest ona przyczyn± zmian w nowo powsta³ych ¶rodowiskach fizycznych, które „jak grzyby po deszczu” powstaj± wokó³ spirali i wokó³ zbiorowisk nowych obszarów cz±stek materialnych, pêdz±cych szybciej ni¿ ¶wiat³o w ró¿nych kierunkach przestrzeni. Dochodzi tu do szeregu zdarzeñ fizycznych, które mo¿na by nazwaæ kolizjami. Skala tych zdarzeñ jest wrêcz niewyobra¿alna, s± takie, które nale¿y porównaæ do kolizji gwiazd, ale s± równie¿ takie, które s± miliony razy mniejsze od zderzenia fotonów ¶wiat³a. Z natury rzeczy gro zdarzeñ to kolizje o skali mikro, jest ich niezliczona ilo¶æ. Gdyby pêd cz±stek w tych procesach by³ mniejszy od prêdko¶ci ¶wiat³a to o¶lepi³by ka¿d± istotê, któryby spojrza³a w kierunku tego obszaru.


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA