> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Wegetarianizm, weganizm czy frutarianizm
Data 08/04/2010 20:03  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5350  Jŕzyk Polish
Z natury ewolucji biologii, cz┬│owiek nie by┬│ przystosowany do jedzenia mi├¬sa i produktów zwierz├¬cych.

Wegetarianizm, weganizm czy frutarianizm.

Z natury ewolucji biologii, cz┬│owiek nie by┬│ przystosowany do jedzenia mi├¬sa i produktów zwierz├¬cych.
Pierwotna forma ┬┐ycia i jedzenia w czasie, gdy cz┬│owiek prowadzi┬│ swoje ┬┐ycie w ┬Ârodowisku raju, nie wymaga┬│a od niego szczególnego wysi┬│ku w zdobywaniu po┬┐ywienia. Mechanizmy ewolucji eksponuj┬▒ form├¬ ┬┐ycia i wszelkie jej potrzeby, wed┬│ug warunków istniej┬▒cych w takim ┬Ârodowisku, w jakim przebiega┬│ ca┬│y proces ewolucji. Istniej┬▒ tam wszelkie niezb├¬dne aspekty do zachowania wyewoluowanej postaci i jej potrzeb. Cz┬│owieka, te mechanizmy wyeksponowa┬│y jako osobnika po┬┐ywiaj┬▒cego si├¬ wy┬│┬▒cznie takim po┬┐ywieniem, jakie móg┬│ znale┬╝├Ž w swoim zasi├¬gu dzia┬│ania, czyli owocami.

Taka zmiana, której efekty mo┬┐emy obecnie obserwowa├Ž na ziemi, nie mog┬│a nast┬▒pi├Ž z dnia na dzie├▒. Wszelki rodzaj specjalnej dzia┬│alno┬Âci w zakresie uprawy czy hodowli, móg┬│ zaistnie├Ž dopiero w sytuacji, gdy cz┬│owiekowi zacz├¬┬│o brakowa├Ž po┬┐ywienia w jego naturalnym ┬Ârodowisku. Brak mo┬┐liwo┬Âci utrzymania si├¬ wyewoluowanego gatunku z przyczyn naturalnych nie wyst┬▒pi, a je┬┐eli tak, to w czasie wielu milionów lat.

Warunki klimatyczne i przyrodnicze ┬Ârodowiska ┬┐ycia cz┬│owieka w raju, (zwane w przekazach ┬úask┬▒ Boga) wymusza┬│y okre┬Âlone post├¬powanie i zachowanie ┬Âcis┬│ych norm u ┬┐yj┬▒cych tam ludzi. Taki naturalny regulator, zabezpiecza┬│ kolejne pokolenia przed zej┬Âciem z okre┬Âlonej drogi ┬┐ycia.

Cz┬│owiek nie by┬│ zmuszany do dbania o swój los bytowy, jego zaplecze w postaci „spi┬┐arni” i miejsca do „spania”, by┬│o w zasi├¬gu r├¬ki. W jego ┬┐yciu emocjonalnym, nie wyst├¬powa┬│y poziomy zwi┬▒zane ze strachem i niepokojem. Nie by┬│o potrzeby do czynienia szczególnego wysi┬│ku, nie mówi┬▒c ju┬┐ o obowi┬▒zku pracy. Ca┬│okszta┬│t warunków ┬┐ycia panuj┬▒cy w takim ┬Ârodowisku, nie zmusza┬│ cz┬│owieka do potrzeby zdobywania lub chocia┬┐by konkurowania o lepsze miejsce do ┬┐ycia.

Mo┬┐emy wyobrazi├Ž sobie ludzi, którzy ┬┐yj┬▒ setki lat w optymalnych warunkach. W tym miejscu, istnieje mo┬┐liwo┬Â├Ž odniesienia si├¬ do informacji biblijnych, które mówi┬▒ o tysi┬▒cletnim wieku pierwotnych ludzi. By tak d┬│ugi czas ┬┐ycia cz┬│owieka móg┬│ si├¬ realizowa├Ž na poziomie cia┬│a fizycznego, musz┬▒ by├Ž spe┬│nione okre┬Âlone warunki.

Organizmy biologiczne posiadaj┬▒ okre┬Âlon┬▒ istot├¬ bytu. Przy organizmach typu zwierz├¬cego, do której to grupy nale┬┐y równie┬┐ organizm cz┬│owieka, tak┬▒ istot┬▒ jest zbiór organów tworz┬▒cych posta├Ž fizyczn┬▒. Z kolei wszystkie organy, posiadaj┬▒ tak┬▒ sam┬▒ istot├¬ powstania i rozwoju. Polega ona na organizacji odpowiedniego do organu typu komórek. W tej ocenie cofaj┬▒c si├¬ do pierwszych komórek, dowiadujemy si├¬, co odkry┬│a nauka. Okazuje si├¬, ┬┐e tych macierzystych komórek jest niewiele w kwestii rodzaju. Odpowiednie zmiany w postaci i formie dzia┬│ania komórek, powstaj┬▒ w trakcie rozwoju organizmu

Komórka jest integralnym tworem, który posiada wszystkie niezb├¬dne do ┬┐ycia, wewn├¬trzne procesy chemiczne. Ró┬┐norodno┬Â├Ž wyst├¬puj┬▒ca pomi├¬dzy postaciami komórek, które tworz┬▒ ró┬┐ne organy, polega na indywidualnych cechach procesów ┬┐yciowych zachodz┬▒cych we wn├¬trzu ka┬┐dej komórki.

Do zachowania tych procesów a zarazem do zachowania ┬┐ycia ca┬│ego organizmu, (tu cz┬│owieka ┬┐yj┬▒cego w raju), wystarczaj┬▒ce by┬│o, spo┬┐ywanie rosn┬▒cych tam owoców. Taki rodzaj ┬┐ywienia nie tylko by┬│ wystarczaj┬▒cy, by┬│ on optymalny, (s┬▒ to prawa ewolucji). Cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy w raju, to znaczy ┬┐yj┬▒cy w odpowiednich warunkach ┬Ârodowiskowych, do takich zaliczy├Ž nale┬┐y równie┬┐ warunki ┬┐ycia emocjonalnego i ┬┐ywi┬▒cy si├¬ owocami, ┬┐y┬│ setki lat w dobrym zdrowiu.

Zmiana takiego stanu ┬┐ycia cz┬│owieka mog┬│a nast┬▒pi├Ž tylko w przypadku szczególnego, tudzie┬┐ zewn├¬trznego, wp┬│ywu na jego potrzeby. Te z kolei spowodowa┬│y zmiany w populacji, której ponad naturalny wzrost spowodowa┬│ brak po┬┐ywienia w naturalnych warunkach.

Teraz ju┬┐ w szybkim tempie rozwin├¬┬│y si├¬ nowe dziedziny ┬┐ycia cz┬│owieka w postaci hodowli i uprawy. Jednak po┬┐ywienie pozyskane z takich ┬╝róde┬│, ró┬┐ni┬│o si├¬ w stosunku do tego z naturalnego ┬Ârodowiska. To po┬┐ywienie, które by┬│o inne z raju zwanego ┬úask┬▒ Boga. Te nowe warunki ju┬┐ nie spe┬│nia┬│y wszystkich cech naturalnego ┬Ârodowiska a co za tym idzie nie spe┬│nia┬│y cech ┬│aski Boga. W tym momencie powsta┬│o zagro┬┐enie spe┬│niania przez cz┬│owieka potrzeb nieba z punktu widzenia Boga.

Nowy rodzaj po┬┐ywienia w szczególno┬Âci tego, które pochodzi┬│o z prowadzenia hodowli zwierz┬▒t i jedzenia mi├¬sa, zdecydowanie wp┬│yn┬▒┬│ na emocje cz┬│owieka. Nast┬▒pi┬│o skrócenie ┬┐ycia, którego przyczyny tkwi┬▒ w dwóch podstawowych kwestiach. Pierwsza dotyczy rodzaju po┬┐ywienia, które do procesów komórkowych wnosi zupe┬│nie inny zbiór sk┬│adników niezb├¬dnych do prawid┬│owego dzia┬│ania przemian chemicznych. Druga dotyczy negatywnych emocji, które swe ┬╝ród┬│o posiadaj┬▒ w tych nowych warunkach ┬┐ycia.

Reasumuj┬▒c spraw├¬ po┬┐ywienia cz┬│owieka, wy┬│ania si├¬ nam posta├Ž, która je┬┐eli b├¬dzie w swym jad┬│ospisie posiada├Ž przewag├¬ owoców, uzyska zdolno┬Â├Ž do naturalnych reakcji odporno┬Âciowych organizmu. Obecnie ┬┐yj┬▒cy cz┬│owiek, jest w stosunku do postaci ┬┐yj┬▒cej w naturalnym ┬Ârodowisku i ┬┐ywi┬▒cej si├¬ owocami, nieporównywalnie mniej skutecznym instrumentem z punktu widzenia potrzeb Boga. W kontek┬Âcie do d┬│ugo┬Âci ┬┐ycia i jako┬Âci zdrowia, nie posiada dobrego odniesienia, jest zaledwie strz├¬pem tamtej postaci.

To, ┬┐e mi├¬so obecnie znajduj┬▒ce si├¬ w po┬┐ywieniu cz┬│owieka, przez wielu jest uwa┬┐ane za jego niezb├¬dny sk┬│adnik, okazuje si├¬ by├Ž produktem nabytym. Z natury rzeczy, jest to sk┬│adnik diety, który zaszkodzi┬│ cz┬│owiekowi. Optymalna diet┬▒ dla cz┬│owieka, (oczywi┬Âcie po odwróceniu programu potrzeb komórkowych, który zmieni┬│ si├¬ w czasie zmiany po┬┐ywienia) jest frutarianizm, czyli po┬┐ywienia sk┬│adaj┬▒ce si├¬ tylko z surowych owoców.

© Andrzej Struski de Merowing.