> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. VIII Jak sie rodza galaktyki
Data 15/06/2010 13:16  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4465  Jŕzyk Polish
Galaktyka jest zbiorem wiruj┬▒cej wokó┬│ niewidocznego j┬▒dra materii w postaci gwiazd i wszelkiego rodzaju innych cia┬│ kosmicznych. Jak ka┬┐dy wiruj┬▒cy zbiór materii, tak i galaktyka musi posiada├Ž w┬│asn┬▒ moc nap├¬dow┬▒.

 
Jak siê rodz± galaktyki?
 

Galaktyka jest zbiorem wiruj┬▒cej wokó┬│ niewidocznego j┬▒dra materii w postaci gwiazd i wszelkiego rodzaju innych cia┬│ kosmicznych. Jak ka┬┐dy wiruj┬▒cy zbiór materii, tak i galaktyka musi posiada├Ž w┬│asn┬▒ moc nap├¬dow┬▒, która ca┬│┬▒ mas├¬ materii przechwyci, rozp├¬dzi i utrzyma w stanie nieustannego w przeci┬▒gu miliardów lat ruchu. Podobnym w dzia┬│aniu wiruj┬▒cym systemem jest uk┬│ad planetarny, gdzie gwiazda centralna w naszym przypadku S┬│o├▒ce jest centralna mas┬▒ wiruj┬▒cego zbioru. Ró┬┐nica pomi├¬dzy gwiazd┬▒ a j┬▒drem galaktyki polega na tym, ┬┐e gwiazda jako j┬▒dro wiruj┬▒cego zbioru jest widoczna, natomiast j┬▒dro galaktyki nie jest widoczne. Gwiazda jako swoiste j┬▒dro wiruj┬▒cego systemu posiada mas├¬ wielokrotnie przekraczaj┬▒c┬▒ mas├¬ ca┬│ego przechwyconego przez jej grawitacj├¬ wiruj┬▒cego zbioru. J┬▒dro galaktyki równie┬┐ musi swoj┬▒ mas┬▒, wielokrotnie przekracza├Ž mas├¬ ca┬│ej galaktyki. Niewidoczna moc istniej┬▒ca w centrum ka┬┐dej galaktyki nie mo┬┐e powstawa├Ž z niczego, jest tylko dla nas niewidoczna forma i rodzaj materii znajduj┬▒cej si├¬ i wiruj┬▒cej w miejscu gdzie powinno wyst├¬powa├Ž j┬▒dro galaktyki.

Z punktu postrzegania materii kosmicznej przez cz┬│owieka i dost├¬pne dla niego instrumenty, widoczne s┬▒ tylko takie formy, które w ruchu kosmicznym nie przekraczaj┬▒ pr├¬dko┬Âci ┬Âwiat┬│a. Niewidoczne j┬▒dro galaktyki musi wirowa├Ž z szybko┬Âci┬▒ przekraczaj┬▒c┬▒ pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a, st┬▒d jest niewidoczne. Jego olbrzymia masa, niewidoczna dla oka w swym niesamowitym p├¬dzie tworzy pot├¬┬┐n┬▒ si┬│├¬ grawitacyjn┬▒, która poch┬│ania ca┬│┬▒ materi├¬ w odleg┬│o┬Âci milionów lat ┬Âwietlnych. Ta materia, która znajduje si├¬ poza obszarem tego przyci┬▒gania grawitacyjnego jest utrzymywana w polu ju┬┐ o wiele s┬│abszej grawitacji i tworzy zbiór widoczny w postaci galaktyki.

 
Jak powstaje j┬▒dro galaktyki?

J±dro galaktyki jest swego rodzaju czarn± dziur±, tylko du¿o wiêksza.
Czarna dziura równie┬┐ musi posiada├Ž w┬│asne j┬▒dro, tylko jego du┬┐o mniejsza masa ni┬┐ j┬▒dra galaktyki a przy tym wi├¬ksza pr├¬dko┬Â├Ž powierzchniowa tworzy intensywne pole grawitacji, lecz posiada ono mniejszy zasi├¬g w przestrzeni. J┬▒dro czarnej dziury, tak samo jak j┬▒dro galaktyki, sk┬│ada si├¬ w przewa┬┐aj┬▒cej wi├¬kszo┬Âci z materii oderwanej od strumienia intergalaktycznego. Powstaj┬▒ one, gdy przebijaj┬▒cy si├¬ przez przestrze├▒ wszech┬Âwiata z ponad ┬Âwietln┬▒ szybko┬Âci┬▒ strumie├▒ intergalaktyczny spr├¬┬┐a przed sob┬▒ napotykan┬▒ ciemn┬▒ materie. W efekcie odrywaj┬▒ce si├¬ od strumienia zbiory materii zaczynaj┬▒ wirowa├Ž i p├¬dz┬▒ we w┬│asnych kierunkach. Wielko┬Â├Ž takich odrywaj┬▒cych si├¬ zbiorów mo┬┐e osi┬▒ga├Ž ┬Ârednic├¬ liczon┬▒ w tysi┬▒cach lat ┬Âwietlnych. Olbrzymia masa i ponad ┬Âwietlna pr├¬dko┬Â├Ž powierzchniowa sprawia, ┬┐e grawitacja takich wiruj┬▒cych kul, osi┬▒ga wr├¬cz niesamowite parametry i s┬▒ niewidoczne. Efekt odrywania si├¬ od p├¬dz┬▒cego w przestrzeni kosmicznej strumienia intergalaktycznego tak du┬┐ych zbiorów materii, zachodzi tylko w miejscu zderzania si├¬ czo┬│a strumienia z ciemn┬▒ materi┬▒. I tylko w tym miejscu zdarze├▒ powstaj┬▒ j┬▒dra galaktyk i czarnych dziur. Zbiory i frakcje materii, które powstaj┬▒ wzd┬│u┬┐ ca┬│ego strumienia podczas jego kontaktu z otoczeniem materialnym, s┬▒ du┬┐o mniejsze i z nich nie mog┬▒ powsta├Ž takie zbiory, które by utworzy┬│y j┬▒dra galaktyczne.
Jednak do prawid┬│owego przebiegu procesu ewolucji materii we wszech┬Âwiecie niezb├¬dne s┬▒ ró┬┐norodne wielko┬Âci frakcji materialnych, takie powstaj┬▒ na obrze┬┐ach strumienia intergalaktycznego w miejscu zderze├▒ jego powierzchni z istniej┬▒c┬▒ ju┬┐ tam nowo powsta┬│┬▒ materi┬▒.
 
Przemieszczaj┬▒ca si├¬ po paraboli i wiruj┬▒ca z olbrzymi┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒ powierzchniow┬▒ kula, posiadaj┬▒ca mas├¬ miliardy razy wi├¬ksz┬▒ od innych zbiorów rozpoczyna proces tworzenia galaktyki.
J┬▒dra, które posiadaj┬▒ wi├¬ksz┬▒ pr├¬dko┬Â├Ž wiru, tworz┬▒ zbiory galaktyczne wygl┬▒daj┬▒ce jak p┬│aski dysk a te, które posiadaj┬▒ce mniejsz┬▒ szybko┬Â├Ž powierzchniow┬▒ tworz┬▒ galaktyki kuliste.

Powsta┬│a swoistego rodzaju olbrzymia czarna dziura, które w rzeczywisto┬Âci jest j┬▒drem galaktyki. Istniej┬▒ równie┬┐ czarne dziury, które zlokalizowane s┬▒ poza j┬▒drem galaktyki. Te kosmiczne obiekty s┬▒ miliony razy mniejsze od czarnych dziur tworz┬▒cych j┬▒dra galaktyczne. Ich ┬╝ród┬│em jest ta sama materia, lecz oderwa┬│a si├¬ od strumienia w mniejszych porcjach masy i wiruj┬▒ z jeszcze wi├¬ksz┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒ powierzchniow┬▒.

Istota procesu fizycznego zwi┬▒zanego z ekspansj┬▒ strumienia intergalaktycznego objawia si├¬ w postaci przebijania si├¬ materii strumienia przez istniej┬▒ce w ca┬│ej przestrzeni wszech┬Âwiata ┬Ârodowisko ciemnej materii. Strumie├▒ intergalaktyczny biegn┬▒c, systematycznie traci materi├¬ znajduj┬▒c┬▒ si├¬ na jego czole i obrze┬┐ach. Dzieje si├¬ tak pod wp┬│ywem zderze├▒ i tarcia materii strumienia z materi┬▒ znajduj┬▒c┬▒ si├¬ w przestrzeni, przez któr┬▒ przebiega strumie├▒.

Oderwane zbiory masy w postaci ró┬┐nej wielko┬Âci form, zmieniaj┬▒ tor lotu i wchodz┬▒ w kolizj├¬ z innymi zbiorami. Wszystkie zjawiska fizyczne, które wyst├¬puj┬▒ w okolicach strumienia intergalaktycznego podlegaj┬▒ wp┬│ywowi mocy, jak┬▒ niesie z sob┬▒ p├¬dz┬▒cy strumie├▒. Szybko┬Â├Ž ruchu strumienia, wielokrotnie przekraczaj┬▒ca pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a, powoduje, ┬┐e procesy fizyczne w jego otoczeniu równie┬┐ przebiegaj┬▒ w pr├¬dko┬Âciach ponad ┬Âwietlnych. Ten obszar jest swego rodzaju „tyglem”, gdzie rodz┬▒ si├¬ bardzo szybko biegn┬▒ce cz┬▒steczki materii. Niezliczone rzesze takich ró┬┐nej wielko┬Âci cz┬▒stek, wyrzucane s┬▒ w przestrze├▒, gdzie na swej drodze napotkaj┬▒, tworz┬▒ce si├¬ lub ju┬┐ istniej┬▒ce zbiory galaktyczne. Niewidoczne p├¬dz┬▒ce z olbrzymi┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒ cz┬▒stki bombarduj┬▒ wszystko, co napotkaj┬▒ na swej drodze. W obszarach zag├¬szczonych chmur materii dochodzi do bardzo intensywnych zdarze├▒ fizycznych. Cz┬▒steczki, p├¬dz┬▒c przechwytuj┬▒ cz┬▒steczki ciemnej materii w efekcie takich zderze├▒ powstaj┬▒ niezliczone ilo┬Âci nowych form materialnych, s┬▒ to pierwsze formy materii ewolucyjnej wszech┬Âwiata. Zdecydowana wi├¬kszo┬Â├Ž powstaj┬▒cej materii wszech┬Âwiata pod┬▒┬┐y za spiral┬▒ galaktyczn┬▒ i w dalszej przysz┬│o┬Âci zostanie poch┬│oni├¬ta przez wi├¬ksze formacje. Rozpoczyna si├¬ ewolucja ┬┐ycia w galaktyce.

© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.

 

-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA