> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Instrument - Harfa i Lira
Data 14/11/2010 16:12  Autor Andrzej Struski  Klikni 4029  Jzyk Polish
 
Harfa i Lira

Instrument wykonany z kilkuset prêtów stalowych ¶ci¶le oparty na.wzorcach ¶wiêtej geometrii.
W swojej konstrukcji posiada dwa zbiory czworo¶cianów regularnych, ka¿dy z nich odpowiada liczbie 72, w efekcie zbiory te tworz± formacjê o 24 wierzcho³kach, z których s± wyprowadzone proste równoleg³e do krawêdzi centralnego sze¶cianu.
Taki efekt geometryczny utworzy³ formê trzech prostopad³o¶cianów wzajemnie siê przenikaj±cych, które posiadaj± wspólny ¶rodek.
Ka¿dy prostopad³o¶cian posiada proporcje Arki Przymierza.
Tak wiêc trzy prostopad³o¶ciany razem tworz± Potrójn± Arkê Przymierza.
D³ugo¶ci krawêdzi w zbiorach czworo¶cianów s± jednakowe i wynosz± 144 mm.
Zbiór promieni wykonanych z prêta stalowego oparty na wierzcho³kach tej konstrukcji pozwala na uzyskanie d¼wiêków imituj±cych szerok± gamê tonacji dzwonów.
 
 
© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.