> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Co czeka czlowieka po smierci?
Data 15/11/2010 21:02  Autor Andrzej Struski  Klikni 5029  Jzyk Polish
 
Co czeka cz³owieka po ¶mierci?W stosunku do ¶mierci i duszy nie istnieje ró¿nica pomiêdzy lud¼mi. Cz³owieka po ¶mierci czekaj± okre¶lone procedury, lecz ich charakter nie dotyczy oddzia³ywania na poziomie ¶wiadomo¶ci. ¦wiadomo¶æ jest pierwszym aspektem cz³owieka, który koñczy ¿ycie w dos³ownym tego znaczeniu Dzia³anie ¶wiadomo¶ci zanika wraz z zaprzestaniem dzia³ania cz³owieka na poziomie percepcji. Jednak zbiór w postaci materii, bêd±cej baz± ¶wiadomo¶ci istnieje do momentu istnienia biopola cz³owieka.
Nastêpnym aspektem postaci cz³owieka, który przestaje funkcjonowaæ jest nad¶wiadomo¶æ. Czynno¶ci tego umys³u trac± mo¿liwo¶æ dzia³ania z chwil± zaprzestania pracy mózgu. W momencie, gdy mózg nie tworzy ju¿ my¶lokszta³tów, nad¶wiadomo¶æ nie otrzymuje informacji o stanie reakcji jak równie¿, wyników zwi±zanych z dzia³aniem systemu percepcji.
Koniec dzia³ania, nad¶wiadomo¶ci jest sygna³em do wyprowadzenia z cz³owieka wcielonej duszy. Wraz z dusza s± odinstalowane trzy inkarnowane cia³a astralne, które wchodz± w sk³ad nad¶wiadomo¶ci.
Kolejnym etapem, koñczenia programu ¿ycia cz³owieka jest obumieranie cia³a biologicznego z co siê z tym wi±¿e zaniku biopola. Zanik biopola, jest sygna³em do odprowadzenia kolejnych trzech istot astralnych inkarnowanych w dolne, czakramy, które tworzy³y pod¶wiadomo¶æ. Wraz z zanikiem biopola równie¿, zanika zbiór materii umys³u ¶wiadomo¶ci cz³owieka.
Koniec istnienia cz³owieka to rozwi±zanie wszystkich form biologicznych i uwolnienie cz±stek mineralnych, które s± okre¶lane mianem prochu.


 

"Czy nasze wspomnienia, my¶li, osobowo¶æ zgin± po ¶mierci pow³oki cielesnej?"


Cz³owiek w swojej postaci fizyczno- duchowej, posiada dwa umys³y duchowe; nad¶wiadomo¶æ i pod¶wiadomo¶æ, umys³ fizyczno – eteryczny, jakim jest ¶wiadomo¶æ i mózg, jako przetwornik, transmiter i system zarz±dzania ¿yciem biologicznym. Je¿eli do tego zbioru dodamy, sze¶æ inkarnowanych istot duchowych, które z jednej strony wchodz± w sk³ad umys³ów duchowych a z drugiej s± indywidualnymi istotami, wra¿liwymi na materiê emocjonaln±, to mamy ogólny obraz mo¿liwo¶ci dzia³ania i kodowania. Ka¿da z tych form w zakresie w³asnego oddzia³ywania, wnosi swoje cechy i predyspozycje a w odwrotnym kierunku, koduje efekty emocjonalne lub my¶lowe dzia³ania cz³owieka.
Zgodnie z powiedzeniem „w przyrodzie nic nie ginie”, wszystkie efekty dzia³ania cz³owieka s± przejmowane przez ró¿ne formy w odpowiednim dla nich aspekcie.
Po ¶mierci pow³oki cielesnej, ja okre¶lam cia³o, nie jako pow³okê tylko jako postaæ fizyczn±, ta ró¿nica jest istotna w kwestii ca³ej postaci cz³owieka. Po ¶mierci postaci fizycznej, informacje o stanie ¿ycia biologicznego, materia emocjonalna i zbiór form my¶lowych, s± w sposób naturalny przejête, przez w³a¶ciwe im formy duchowe.
Po ¶mierci cz³owieka nie pozostaje i w dalszym ci±gu, ju¿ nie bêdzie dzia³a³ umys³ ¶wiadomo¶ci.
 


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html