> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Dziesiec przykazan zdrowia
Data 08/04/2010 20:13  Autor Andrzej Struski  Klikni੠8314  Jŕzyk Polish
Ja, zdrowie - mówi├¬ do Ciebie, cz┬│owieku opami├¬taj si├¬!!!

Dziesi├¬├Ž przykaza├▒ zdrowia

Ja, zdrowie - mówi├¬ do Ciebie, cz┬│owieku opami├¬taj si├¬!!!

  • Nie oceniaj.
  • Korzystaj z prawa do w┬│asnego zdania.
  • ┬»yj w rado┬Âci, jest ona eliksirem zdrowia.
  • ┬Žwiadomo┬Â├Ž to Twój instrument na ca┬│e ┬┐ycie.
  • Zapominaj wszystko, co nie dotyczy Ciebie.
  • Id┬╝ drog┬▒ bez konfliktów.
  • Naturalnie si├¬ od┬┐ywiaj i korzystaj z ruchu.
  • Istnieje program ratunkowy – D┬▒b, korzystaj z niego.
  • Korzystaj ze sfery duchowej cz┬│owieka, jest ona z Tob┬▒.
  • Patrz z punktu widzenia Duszy.

Siódmy punk zawiera równie┬┐ "Poznaj technik├¬ oddechu".

Podstaw┬▒ zdrowia cz┬│owieka, jest posiadanie dobrego samopoczucia. ┬úatwo powiedzie├Ž, trudniej wykona├Ž. ┬»ycie w naszej cywilizacji to praca, za któr┬▒ otrzymujemy wynagrodzenie, które jest niezb├¬dne, by utrzyma├Ž zdolno┬Âci do jej kontynuowania. Dla kogo praca i ┬┐ycie jest ┬╝ród┬│em dobrego samopoczucia?
W celu wykonania ca┬│ego procesu odzyskania samopoczucia, nale┬┐y podporz┬▒dkowa├Ž swoje my┬Âlenie i dzia┬│anie okre┬Âlonym rygorom. Prawid┬│owe wykonanie wskaza├▒ pozwoli na uwolnienie si├¬ od zbyt dominuj┬▒cych wp┬│ywów ┬Ârodowiska pracy, ┬┐ycia lub innych ludzi. Pozwoli na uzyskanie i utrzymanie dobrego samopoczucia nawet w trudnej sytuacji. Taki stan naszych emocji, b├¬dzie twórczym czynnikiem w procesie odzyskiwania, a nast├¬pnie utrzymania zdrowia.
Opisany poni┬┐ej zbiór informacji przedstawia 10 punktów, które gdy b├¬d┬▒ prawid┬│owo wykonane i stosowane, pozwol┬▒ ┬┐y├Ž w dobrym samopoczuciu, d┬│ugo ciesz┬▒c si├¬ zdrowiem.

1. Nie oceniaj.

Niepotrzebna ocena wielu ró┬┐nych sytuacji i zdarze├▒, które obserwujemy w otoczeniu, a które nas nie dotycz┬▒, wi┬▒┬┐e z tymi sprawami nasze my┬Âli i pami├¬├Ž. Chcemy czy nie chcemy w trakcie oceniania, ┬│┬▒czymy si├¬ z tym, co podlega naszej ocenie. W jaki┬ sposób przejmujemy stan emocjonalny ludzi, których oceniamy i obci┬▒┬┐amy nim w┬│asny spokój i swobod├¬. Czyni┬▒c tak systematycznie zatracamy jeden z najwa┬┐niejszych atrybutów dobrego samopoczucia, wolno┬Â├Ž my┬Âli. Stajemy si├¬ niewolnikami ┬Ârodowiska, w którym ┬┐yjemy. Problemy innych staj┬▒ si├¬ naszymi, które w odró┬┐nieniu od rado┬Âci innych jako┬ dziwnie przyswajamy, a rado┬Âci innych nie mo┬┐emy doznawa├Ž. W skrajnych przypadkach, stajemy si├¬ niewolnikami pracy, znajomych i rodziny. Gdzie jest tu miejsce na dobre samopoczucie?
W zakresie w┬│a┬Âciwego procesu oceniania mieszcz┬▒ si├¬ tylko sprawy zwi┬▒zane z rzeczami, które dotycz┬▒ nas w sposób bezpo┬Âredni i te, które wymagaj┬▒ normy wspó┬│┬┐ycia w spo┬│ecze├▒stwie. Wszystkie pozosta┬│e nie powinny nas obchodzi├Ž, a nasze zachowanie w sytuacji, gdy zmys┬│y odbieraj┬▒ takie informacje, powinno by├Ž oboj├¬tne.

2. Korzystaj z prawa do w┬│asnego zdania.
Cz┬│owiek jest postaci┬▒, która powinna posiada├Ž dobrze wykszta┬│cone cechy w┬│asnego „ja”. Zdominowanie przez bli┬╝nich lub przez otoczenie jest bardzo destrukcyjnym czynnikiem. Czynnikiem, który blokuje nam dobre samopoczucie i wymusza szeroki zakres stosowania programu ocen. Nie┬Âwiadomie szukamy wyj┬Âcia z pozycji zdominowanego, oceniaj┬▒c wszystko i wszystkich. W taki sposób jeszcze bardziej si├¬ pogr┬▒┬┐amy, trac┬▒c swobod├¬ dzia┬│ania zarówno w my┬Âlach jak i w czynach.
Wyst├¬puj┬▒ takie sytuacje, kiedy nale┬┐y przyj┬▒├Ž jednoznaczn┬▒ postaw├¬ w obronie w┬│asnego zdania. To czy ona oka┬┐e si├¬ w┬│a┬Âciw┬▒ w stosunku do naszego ┬Ârodowiska ┬┐ycia, zweryfikuje samo ┬┐ycie. Jednak, gdy nasze post├¬powanie w kwestii oceniania b├¬dzie w┬│a┬Âciwe, taka postawa b├¬dzie w┬│a┬Âciwa i skuteczna. Uzyskamy wówczas osobist┬▒ postaw├¬ i swoje zdanie, b├¬dzie to druga cegie┬│ka do budowania dobrego samopoczucia.

3. ┬»yj w rado┬Âci jest ona eliksirem zdrowia.
Dla zdrowia rado┬Â├Ž jest jak powietrze dla p┬│uc. Ona pozwala ┬┐y├Ž w zdrowiu, jak równie┬┐ pozwala utracone zdrowie odzyska├Ž. Jednak w pierwszej kolejno┬Âci nale┬┐y odzyska├Ž rado┬Â├Ž ┬┐ycia lub rado┬Â├Ž w ┬┐yciu. Do uzyskania rado┬Âci z ┬┐ycia, niezb├¬dne jest spe┬│nienie dwóch wy┬┐ej opisanych spraw. Nie mo┬┐emy pozwoli├Ž sobie na nadmierne ocenianie obserwowanych rzeczy i musimy uzyska├Ž w┬│asne zdanie w swoich sprawach. Rado┬Â├Ž jak wszystko co si├¬ dzieje posiada swoje przyczyny, bez nich nie mo┬┐e zaistnie├Ž. By takie przyczyny zosta┬│y dobrze wykorzystane nale┬┐y zmobilizowa├Ž swoje si┬│y.

WI├ŐCEJ POMAGAJ SOBIE A MNIEJ SZKOD┬Č INNYM

Rado┬Â├Ž jest stanem emocjonalnym, który z natury ju┬┐ w procesie ewolucji, jest przypisany cz┬│owiekowi. Ka┬┐dy otrzymuje w chwili narodzin jemu nale┬┐n┬▒ „porcj├¬ predyspozycji”, s┬│u┬┐┬▒c┬▒ do tworzenia rado┬Âci bez szczególnej przyczyny na ca┬│e ┬┐ycie. Porcj├¬, która jest wpisana w los. Przez brak zrozumienia i w wyniku b┬│├¬dnej interpretacji istoty ┬┐ycia, ten parametr losu okre┬Âlony zosta┬│ jako naturalnie otrzymany talent. Pewnym wyt┬│umaczeniem potrzeby takiej interpretacji jest sama cecha stanu rado┬Âci, jako ma┬│o efektowna i zbyt popularna. Zast┬▒pienie tego s┬│owa okre┬Âleniem „talenty”, to ju┬┐ co┬Â. Nie taka, jaka┬ zwyk┬│a rado┬Â├Ž, ale o wiele wi├¬cej.
Naturalne cechy przynale┬┐ne cz┬│owiekowi okre┬Âlono mianem „talentów”. Z czasem okre┬Âlenie to przybra┬│o ró┬┐ne cechy, odpowiadaj┬▒ce dziedzinom zdolno┬Âci i umiej├¬tno┬Âci. W tym miejscu, na naturalne predyspozycje cz┬│owieka zosta┬│a za┬│o┬┐ona pu┬│apka. Jej istota polega na ├Žwiczeniu zdolno┬Âci i oddawaniu im swoich uczu├Ž. Cz┬│owiek powi├¬ksza zakres swojej osobowo┬Âci o przestrze├▒ umi┬│owanego tematu. Dochodzi nawet do sytuacji absurdalnych, gdzie w niektórych przypadkach uto┬┐samiamy siebie z czym┬ zewn├¬trznym. Takie otwarcie swojej osobowo┬Âci, to nara┬┐enie jej na niekorzystne, zewn├¬trzne wp┬│ywy. Ka┬┐de niepowodzenie w umi┬│owanym temacie nieodwracalnie pozbawia nas cz├¬┬Âci naturalnej predyspozycji do ┬┐ycia w rado┬Âci. Z czasem cz┬│owiek, który ├Žwicz┬▒c swój talent nie osi┬▒gnie zamierzonych efektów, straci rado┬Â├Ž ┬┐ycia.
W konkluzji do tego jak┬┐e istotnego tematu, mo┬┐na by powiedzie├Ž: „wi├¬cej wysi┬│ku, a mniej rado┬Âci – dziura w zdrowiu”.
Jest to podstawowa, ┬┐yciowa sprawa, istnieje bowiem wiele drobnych sytuacji utraty rado┬Âci, które razem potrafi┬▒ zniszczy├Ž zdrowie. Przyk┬│adem niech b├¬dzie taka sytuacja jak otrzymanie zap┬│aty, która nie zawsze jest wystarczaj┬▒c┬▒ rekompensat┬▒, a cz├¬sto nie wystarcza na pierwsze potrzeby. W pierwszym momencie jest rado┬Â├Ž, lecz szybko zamienia si├¬ w niepokój. Dzieje si├¬ tak, gdy zaczynamy „kombinowa├Ž” - na co wystarczy, a na co zabraknie. Wystarczy ┬┐y├Ž rado┬Âci┬▒ z otrzymanego wynagrodzenia, nawet niewystarczaj┬▒cego, a zmartwienie pozostawi├Ž na pó┬╝niej, oszcz├¬dzimy sobie zdrowia.
Gdy kto┬ chce odzyska├Ž utracone zdrowie, powinien t├¬ spraw├¬ potraktowa├Ž powa┬┐nie i stara├Ž si├¬, by ró┬┐ne sytuacje nie odbiera┬│y mu rado┬Âci. A je┬┐eli ju┬┐ jej nie doznaje, bo ┬┐ycie tak si├¬ u┬│o┬┐y┬│o, nale┬┐y bardzo dok┬│adnie tego typu program uaktywni├Ž.

4. ┬Žwiadomo┬Â├Ž to Twój instrument na ca┬│e ┬┐ycie.
Najwa┬┐niejszy aspekt naszego ┬┐ycia. Tu zapisane s┬▒ wszystkie nasze do┬Âwiadczenia oraz nasze zdolno┬Âci jak równie┬┐ predyspozycja do ┬┐ycia w rado┬Âci, która mo┬┐e nam przywróci├Ž zdrowie.
Ten umys┬│ (┬Âwiadomo┬Â├Ž) tworzymy sami od momentu naszego kontaktu z otoczeniem od pierwszej chwili, w której zewn├¬trzne bod┬╝ce powoduj┬▒ nasz┬▒ reakcj├¬. Jego konfiguracja jest zale┬┐na od naszych predyspozycji i sposobu reakcji na postrzegane i odczuwane bod┬╝ce. Sposób ten, to ca┬│a tajemnica naszej rado┬Âci lub jej braku. W┬│a┬Âciwe reakcje na postrzegane bod┬╝ce zale┬┐┬▒ od potencja┬│u naszej ┬Âwiadomo┬Âci. Je┬┐eli lubimy co┬ robi├Ž oznacza to, ┬┐e czynno┬Â├Ž ta posiada zapisane w niej predyspozycje. Je┬┐eli chcemy zmieni├Ž swoje post├¬powanie i zmniejszy├Ž ilo┬Â├Ž ocenianych sytuacji, musimy wykaza├Ž du┬┐o cierpliwo┬Âci. Proces ten potrwa przez d┬│u┬┐szy czas i b├¬dzie wymaga┬│ od nas,silnej woli do zmian w post├¬powaniu. W efekcie taka zmiana b├¬dzie dla naszego zdrowia korzystna, poza tym uzyskamy wi├¬cej swobody my┬Âlowej, a ta pozwoli nam na lepsz┬▒ organizacj├¬ ca┬│ego ┬┐ycia.

5. Zapominaj wszystko, co nie dotyczy Ciebie.
Prosz├¬ nie traktowa├Ž tego wskazania jako zapominanie wszystkiego, równie┬┐ spraw, które s┬▒ dla nas niezb├¬dne. Program zapominania obejmuje wszystko, co rejestrujemy, w czym bierzemy udzia┬│, a co nie jest dla nas ani przyjemne, ani potrzebne. Tak post├¬puj┬▒c pozbywamy si├¬ balastu, który nas obci┬▒┬┐a, jest smutnym wspomnieniem, nawet, je┬┐eli to wspomnienie dotyczy najbli┬┐szych. Cz┬│owiek ┬┐yje w pierwszej kolejno┬Âci dla siebie, je┬┐eli nie b├¬dzie sob┬▒, có┬┐ zaoferuje innym?

6. Id┬╝ drog┬▒ bez konfliktów.
Ta umiej├¬tno┬Â├Ž mo┬┐e by├Ž cech┬▒ dost├¬pn┬▒ dla ka┬┐dego. Jednak spe┬│nienie zasad takiej drogi jest spraw┬▒, która wymaga ograniczenia wielu cech. Cech, które z pozoru wydaj┬▒ si├¬ nam niezb├¬dne, a ┬┐ycie bez nich sta┬│oby si├¬ nudne. Istniej┬▒ ludzie, którzy w naturalny sposób unikaj┬▒ konfliktów. Je┬┐eli jeszcze w tych sytuacjach nie odczuwaj┬▒ dyskomfortu, to mog┬▒ nazwa├Ž siebie szcz├¬┬Âliwcami. Ich sposób ┬┐ycia stwarza im naturaln┬▒ szans├¬ na utrzymanie zdrowia w lepszej kondycji. Tych, którzy nie przepuszcz┬▒ niczego i reaguj┬▒ na ka┬┐dy bolesny dla nich bodziec czeka solidna praca nad swoimi potrzebami zachowania pozycji w spo┬│ecze├▒stwie. Jednak, gdy ju┬┐ uporaj┬▒ si├¬ z potrzeb┬▒ nadmiernego wykazywania swej s┬│uszno┬Âci w ka┬┐dej sprawie, oka┬┐e si├¬, ┬┐e ta pozycja wcale tak bardzo nie ucierpia┬│a, a pojawi si├¬ wi├¬cej spokoju i rado┬Âci. Tym sposobem jeste┬Âmy bli┬┐ej zdrowia.

7. Naturalnie siê od¿ywiaj i korzystaj z ruchu.
Od┬┐ywianie, czy jedzenie?
Potrzeba organizmu i potrzeba ┬Âwiadomo┬Âci, to dwie ró┬┐ne potrzeby w kwestii od┬┐ywiania. Ta naturalna istnieje tylko w pami├¬ci komórkowej i odzywa si├¬ w postaci szczególnego apetytu, gdy organizm cierpi na zdecydowany brak jakiego┬ sk┬│adnika. Doskona┬│ym przyk┬│adem jest tu kobieta w ci┬▒┬┐y, ona cz├¬sto podlega takim wp┬│ywom ma ró┬┐ne apetyty.
Jak daleko zapl┬▒tali┬Âmy si├¬ w ró┬┐norodno┬Â├Ž jedzenia i zakres przejadania, nawet nie ma sensu wnika├Ž. Obecny cz┬│owiek ma powa┬┐ne problemy ┬Âwiadomo┬Âciowe w tej materii i nie mo┬┐e przyj┬▒├Ž informacji koryguj┬▒cych. To, ┬┐e w┬│a┬Âciwa dieta jest jednym z podstawowych czynników w kwestii zdrowia ka┬┐dy wie. Lecz tylko znikomy procent bierze t┬▒ informacj├¬ pod uwag├¬, a jeszcze mniejszy j┬▒ stosuje jako wytyczn┬▒ w systemie ┬┐ywienia. I có┬┐ z tego, ┬┐e ogólnie znan┬▒ jest teza ┬Âwiadcz┬▒ca o trzech bia┬│ych truciznach (m┬▒ka, cukier i sól), nadal nic si├¬ w tej materii nie zmienia, one maj┬▒ si├¬ doskonale. Pot├¬ga ┬Âwiadomo┬Âci jest dominant┬▒ w ┬┐yciu cz┬│owieka, on tak b├¬dzie post├¬powa┬│ jak nauczy si├¬ w dzieci├▒stwie.
Pytanie podstawowe - czy jest szansa na zmian├¬ tej smutnej rzeczywisto┬Âci w sprawie ┬┐ywienia naszego organizmu?
Je┬┐eli podejdziemy do tej sprawy w taki sposób, ┬┐e potraktujemy j┬▒ jako ┬┐ywienie, a nie jedzenie, szanse rosn┬▒ zdecydowanie. Podej┬Âcie do tego tematu jak do sprawy smacznego jedzenia, poszukiwania wykwintnych potraw, a wr├¬cz kultu jedzenia, jest drog┬▒ w przepa┬Â├Ž.
Kolejnym istotnym elementem na drodze do zdrowia jest ruch. ┬Žwiat w tym temacie wszystko wie, nic tu nie mo┬┐na doda├Ž, publikacje s┬▒ wystarczaj┬▒ce, dla ka┬┐dego co┬ mi┬│ego.
Jednak jest pewna sprawa, która ┬│┬▒czy ruch z oddechem. Technika oddechowa, która jest bezpieczna nawet dla ludzi ob┬│o┬┐nie chorych. Najlepsze efekty daje w pozycji le┬┐┬▒cej, mog┬▒ j┬▒ wi├¬c stosowa├Ž ludzie, którzy maj┬▒ ograniczon┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž ruchu.
Technika oddechowa, która pozwoli przywróci├Ž oddech ma┬│ego dziecka, kiedy ten ma┬│y cz┬│owiek nie zablokowa┬│ jej sobie w┬│asnymi emocjami. Jest to oddech przeponowy, przy którym najwi├¬ksz┬▒ prac├¬ wykonuj┬▒ mi├¬┬Ânie brzucha. Daje on dwa korzystne efekty, p┬│uca s┬▒ wype┬│niane w wi├¬kszej przestrzeni swojej obj├¬to┬Âci i wprowadzamy w ruch ró┬┐ne organy brzuszne. Taki ruch mi├¬┬Âni brzusznych jest bardzo korzystny dla ca┬│okszta┬│tu kondycji brzucha, przy okazji nast├¬puje pozbycie si├¬ nadmiaru t┬│uszczu z jego przestrzeni
Je┬┐eli taki oddech b├¬dziemy wykonywali przez nos, zarówno wdech jak i wydech, to poza samym oddechem mo┬┐emy jeszcze zastosowa├Ž wizualizacj├¬ przep┬│ywu energii ┬┐ycia, tzw. Prany. Odpowiednie jej mentalne prowadzenie, pozwoli skorzysta├Ž z dobrodziejstwa aspektu duchowego naszej postaci.
Ta technika posiada jeszcze jeden ciekawy aspekt, który mo┬┐na potraktowa├Ž prawie jak ├Žwiczenie fizyczne. Omówi├¬ teraz pokrótce jak wykona├Ž taki prawid┬│owy oddech, który da nam powietrze, energi├¬ i gimnastyk├¬, w szczególno┬Âci bezpieczn┬▒ gimnastyk├¬ mi├¬┬Âni pleców i kr├¬gos┬│upa.

K┬│adziemy si├¬ na materacu bez poduszki, zamykamy oczy i rozlu┬╝niamy wszystkie mi├¬┬Ânie. Gdy ju┬┐ ┬│akniemy powietrza, powoli przez nos je wci┬▒gamy. W tym czasie wypychamy podbrzusze do góry, tak jakby┬Âmy chcieli zrobi├Ž z niego balon. Gdy ju┬┐ si├¬ w nas wi├¬cej nic nie mie┬Âci, przerywamy to zach┬│anne ssanie i po chwili rozpoczynamy wydech. Pami├¬tamy o tym, ┬┐e wszystkie mi├¬┬Ânie z wyj┬▒tkiem tych, które mia┬│y zadanie z brzuch zrobi├Ž balon, s┬▒ rozlu┬╝nione.
Przed wydechem, napr├¬┬┐amy wszystkie nasze mi├¬┬Ânie, te, które jeste┬Âmy w stanie napr├¬┬┐y├Ž. W szczególno┬Âci, z wi├¬ksz┬▒ moc┬▒ napr├¬┬┐amy mi├¬┬Ânie po┬Âladków i rozpoczynamy wydech. Oczy ca┬│y czas mamy zamkni├¬te, tak samo usta, które nie bior┬▒ udzia┬│y w oddychaniu, s┬│u┬┐┬▒ do smacznego jedzenia, nie s┬▒ godne zdrowego oddechu. W miar├¬ trwania wydechu stopniowo rozlu┬╝niamy ró┬┐ne partie mi├¬┬Âni, ostatnie rozlu┬╝nione b├¬d┬▒ mi├¬┬Ânie barku i r┬▒k. W ko├▒cowej fazie oddechu i rozlu┬╝niania mi├¬┬Âni, czynimy takie ruchy plecami, jak by┬Âmy chcieli wygodnie roz┬│o┬┐y├Ž je na materacu. Ponownie rozlu┬╝niamy wszystkie mi├¬┬Ânie i z ut├¬sknieniem oczekujemy kolejnego wdechu.
Korzystanie z energii ┬┐ycia, to praca mentalna w programie wizualizacji. Tym programem rozpozna┬│em ca┬│┬▒ budow├¬ duchow┬▒ cz┬│owieka, lecz takie informacje nie s┬▒ mo┬┐liwe do przekazania w formie artyku┬│u. Opracowa┬│em bardzo prosty sposób skorzystania z wizualizacji i pomocy swojemu zdrowiu. Podczas wdechu wizualizujemy jak bia┬│e smugi wraz z powietrzem wp┬│ywaj┬▒ do nosa, a tam oddzielaj┬▒ si├¬ od powietrza i p┬│yn┬▒ w przedniej cz├¬┬Âci naszego cia┬│a do podbrzusza. W tym czasie wypychany jak balon brzuch, który zasysa t├¬ bia┬│┬▒ energi├¬ i gromadzi w postaci wiruj┬▒cej kuli z przodu podbrzusza. Podczas wydechu, bia┬│a energia z tej kuli p├¬dzi przez krocze do kr├¬gos┬│upa i w gór├¬ do g┬│owy. W kolejnych oddechach mo┬┐emy t├¬ energi├¬ rozprowadza├Ž w ró┬┐ne miejsca organizmu, jednak┬┐e pami├¬tajmy, by jej najwi├¬ksza cz├¬┬Â├Ž zawsze by┬│a skierowana do kuli i do kr├¬gos┬│upa.
Je┬┐eli kto┬ b├¬dzie wystarczaj┬▒co uparty, odzyska „oddech dziecka”.

Poznaj technik├¬ oddechu – krok pierwszy.
Przykazanie siódme (cz.I)


Niezwykle istotne dla zdrowia jest od┬┐ywianie i ruch. Gdyby nie by┬│o przyt┬│aczaj┬▒cego nas, ca┬│ego spo┬│ecznego dorobku ludzko┬Âci, to zachowuj┬▒c w┬│a┬Âciwe od┬┐ywianie i ruch - zdrowie by┬│oby z nami. Nie maco gdyba├Ž, zastanówmy si├¬, co zrobi├Ž w tej kwestii w obecnym po┬│o┬┐eniu cz┬│owieka? Ze swojej strony mog├¬ podzieli├Ž si├¬ technikami jakie zastosowa┬│em w swoim ┬┐yciu, a które pomog┬│y mi odzyska├Ž zdrowie i spokój ducha.
Ju┬┐ zbli┬┐a si├¬ dziesi├¬├Ž lat jak nadszed┬│ dla mnie czas, w którym te wszystkie informacje ukszta┬│towa┬│y si├¬ w form├¬ i skutkowa┬│y zmian┬▒ mojego stanu zdrowia i ducha. W tamtym czasie stan mojej ┬Âwiadomo┬Âci by┬│ ju┬┐ wystarczaj┬▒co rozbudowany i mog┬│em po┬│┬▒czy├Ž strz├¬py ró┬┐nych informacji w ca┬│o┬Â├Ž. Nie mog├¬ tog├¬ samego powiedzie├Ž o moim zdrowiu, które dziesi├¬├Ž lat temu powa┬┐nie szwankowa┬│o na wielu poziomach.
W efekcie zbiegu okoliczno┬Âci i logicznego my┬Âlenia opracowa┬│em kilka spójnych technik. W efekcie zastosowania pierwszej techniki oddechowej, której zr├¬by dzia┬│ania opisa┬│em w artykule „Dziesi├¬├Ž przykaza├▒ zdrowia”, pozby┬│em si├¬ problemu jakim jest jedzenie mi├¬sa. Kolejna technika dotyczy szczególnego rodzaju ├Žwicze├▒ fizycznych. Nie wymagaj┬▒ one specjalnej wiedzy, nie potrzebne s┬▒ do wykonywania tej techniki informacje prowadz┬▒cego, jak równie┬┐ dodatkowe przyrz┬▒dy. Mo┬┐na j┬▒ wykonywa├Ž w dowolnym miejscu, wystarczy by móc swobodnie stan┬▒├Ž.
Ostatni┬▒ spraw┬▒ zwi┬▒zan┬▒ z powrotem do zdrowia jest odpowiednia postawa osobista, tu musz├¬ przyzna├Ž, ┬┐e jest to sprawa najtrudniejsza. Jednak┬┐e jest ona najwa┬┐niejsz┬▒ z wszystkich kwestii dotycz┬▒cych zdrowia. To ona pozwala odpowiednio ustosunkowa├Ž si├¬ do wszystkich rzeczy, to ona pozwala stan┬▒├Ž z boku wiru ┬┐ycia.
W tej publikacji przedstawi├¬ pierwszy krok techniki oddechowej, w kolejnych pierwsze kroki nast├¬pnych technik. Potem powróc├¬ do oddechowej, przedstawi├¬ nast├¬pny krok, a┬┐ w ko├▒cu opublikuj├¬ ca┬│o┬Â├Ž.

Smutna rzeczywisto┬Â├Ž
Pytanie podstawowe - czy jest szansa na zmian├¬ tej smutnej rzeczywisto┬Âci w sprawie ┬┐ywienia naszego organizmu i zadbania o zdrowie? Zdecydowanie tak. Wola i konsekwencja, efekt zale┬┐y od tych rzeczy.

Oddech zdrowia i ducha.
Do jego wykonania potrzebna jest odpowiednia pozycja i zachowanie. Wykonujemy go w pozycji le┬┐┬▒cej z zamkni├¬tymi oczami, r├¬ce powinny by├Ž u┬│o┬┐one tak, by nie sprawia┬│y nam dyskomfortu. Oddychamy tylko przez nos a j├¬zyk w trakcie oddechu jest utrzymywany na wzgórku podniebienia. Niew┬▒tpliwie w pierwszym okresie ├Žwicze├▒, ci┬▒g┬│e utrzymywanie czubka j├¬zyka na wzgórku podniebienia b├¬dzie trudne i cz├¬sto o tym mo┬┐na zapomnie├Ž. Z czasem nawet wielogodzinne utrzymywanie je┬┐yka w takiej pozycji nie b├¬dzie sprawia┬│o nam k┬│opotu.

Do wykonywania tych ├Žwicze├▒ niezb├¬dna jest równa powierzchnia. W pierwszym okresie ├Žwicze├▒ najlepszy do tego jest materac, jedna nale┬┐y zwróci├Ž uwag├¬ by by┬│ równo po┬│o┬┐ony, bez wypuk┬│o┬Âci lub wg┬│├¬bie├▒. Ta sprawa jest bardzo istotna ze wzgl├¬du na ├Žwiczenia mi├¬┬Âni pleców i kr├¬gos┬│upa. Podczas ich napr├¬┬┐ania i rozlu┬╝niania, równa powierzchnia zabezpiecza w┬│a┬Âciwe u┬│o┬┐enie tych mi├¬┬Âni. Równie wa┬┐n┬▒ spraw┬▒ jest to, by pozycja cia┬│a by┬│a wyprostowana. Gdy ju┬┐ dobrze si├¬ ulokujemy, mo┬┐emy przyst┬▒pi├Ž do oddychania.
Zarówno wdech jak i wydech nale┬┐y wykonywa├Ž z pe┬│n┬▒ ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ w zakresie jego przebiegu. Podczas wdechu i wydechu, my┬Âli koncentrujemy na drodze, jak┬▒ musi przeby├Ž wdychane i wydychane powietrze. My┬Âlami b├¬dziemy równie┬┐ kontrolowali inne procesy, które s┬▒ zwi┬▒zane z technik┬▒ pobierania wraz z powietrzem bia┬│ej energii. Te informacje przeka┬┐├¬ w kolejnych publikacjach, by nie tworzy├Ž nadmiaru informacji.
W trakcie mentalnego prowadzenia kontroli przep┬│ywu powietrza, oceniamy równocze┬Ânie fizyczn┬▒ aktywno┬Â├Ž tych partii naszego organizmu, które bior┬▒ udzia┬│ w procesie oddechowym. Bardzo wa┬┐ne jest ocenianie przestrzeni wypychanego podbrzusza w trakcie wdechu. Nauczenie si├¬ poprzez zapami├¬tanie, jak i jaka powstaje przestrze├▒ w miejscu gdzie powi├¬ksza si├¬ w trakcie wdechu podbrzusze b├¬dzie istotne do w przysz┬│ych procesach.
Ta sama zasada dotyczy oceny stanu przestrzeni podbrzusza w trakcie wydechu. Teraz ta przestrze├▒ b├¬dzie si├¬ drastycznie zmniejsza┬│a, a w naszej wyobra┬╝ni powierzchnia brzucha si├¬gnie kr├¬gos┬│upa. W trakcie rozpocz├¬cia czynno┬Âci zwi┬▒zanych z wydechem, gdy napinamy wszystkie mo┬┐liwe mi├¬┬Ânie, mentalnie kontrolujemy to napinanie. Nast├¬pnie pod koniec wydechu kontrolujemy rozpr├¬┬┐anie i stan ca┬│kowitego ich rozlu┬╝nienia pomi├¬dzy wydechem, a wdechem.

Rozpoczynamy pierwszy oddech, w┬│a┬Âciwe opanowanie procedury pozwoli w przysz┬│o┬Âci swobodnie nim operowa├Ž, co b├¬dzie niezb├¬dne do poszerzenia informacji zawartych w oddechu obejmuj┬▒cym bia┬│┬▒ energi├¬.

Le┬┐┬▒c w pozycji wyprostowanej z zamkni├¬tymi oczyma i j├¬zykiem na podniebieniu, rozpoczynamy wci┬▒ganie powietrza przez nos. W trakcie wci┬▒gania powietrza systematycznie wypychamy podbrzusze. Gdy wdech zostanie uko├▒czony, brzuch powinien by├Ž maksymalnie wypchni├¬ty.
Tak┬▒ pozycj├¬ utrzymujemy przez czas, jaki jest dla nas mo┬┐liwy, gdy ju┬┐ niezb├¬dnie nale┬┐y powietrze wypu┬Âci├Ž, rozpoczynamy wydech
Przed wydechem napr├¬┬┐amy wszystkie nasze mi├¬┬Ânie, te, które jeste┬Âmy w stanie napr├¬┬┐y├Ž. W szczególno┬Âci i z wi├¬ksz┬▒ moc┬▒ napr├¬┬┐amy mi├¬┬Ânie po┬Âladków i rozpoczynamy wydech. Oczy ca┬│y czas mamy zamkni├¬te, tak samo usta, które nie bior┬▒ udzia┬│y w oddychaniu. W miar├¬ trwania wydechu stopniowo rozlu┬╝niamy ró┬┐ne partie mi├¬┬Âni, ostatnie rozlu┬╝nione b├¬d┬▒ mi├¬┬Ânie barku i r┬▒k. W ko├▒cowej fazie oddechu i rozlu┬╝niania mi├¬┬Âni, czynimy takie ruchy plecami, jak by┬Âmy chcieli wygodnie roz┬│o┬┐y├Ž je na materacu lub w przysz┬│o┬Âci na twardym pod┬│o┬┐u.
Po uko├▒czonym wydechu rozlu┬╝niamy wszystkie mi├¬┬Ânie, i uk┬│adamy je na pod┬│o┬┐u tak, jakby┬Âmy chcieli siebie swobodnie rozp┬│aszczy├Ž. Tak┬▒ pozycj├¬ zachowujemy maksymalnie d┬│ugo, do momentu, gdy kolejny wdech staje si├¬ niezb├¬dny. Oddechy powtarzamy przez czas, jakim w danym czasie dysponujemy. Wskazanym jest by czyni├Ž to, nawet do kilku godzin, jednak nie jest to sprawa istotna z punktu podstawowego stosowania tej procedury.

Oddech zdrowia i ducha.
Krok drugi, mentalne prowadzenie bia┬│ej energii
.

Gdy, ju┬┐ dobrze mamy wy├Žwiczon┬▒ procedur├¬ oddechu, zarówno w pami├¬ci jak i w kwestii fizycznych czynno┬Âci, mo┬┐emy doda├Ž kolejny element ├Žwicze├▒ oddechowych. Jest bardzo wa┬┐n┬▒ spraw┬▒, by wprowadzaj┬▒c kolejne czynno┬Âci nie zak┬│óci├Ž tych, które ├Žwiczyli┬Âmy od pocz┬▒tku. Systematycznie poszerzaj┬▒ca si├¬ formu┬│a posiada bardzo du┬┐y zakres funkcji mentalnych oddechu. Takich, które pozwol┬▒ obj┬▒├Ž ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ przestrzenie eteryczne cz┬│owieka. Je┬┐eli kto┬ posiada odpowiednie predyspozycje, to jego rozwój w dalszej kolejno┬Âci ├Žwiczenia tej procedury oddechowej, mo┬┐e umo┬┐liwi├Ž mu prac├¬ z w┬│asnymi strukturami astralnymi.
Nie jest tajemnic┬▒, sprawa obecno┬Âci przy cz┬│owieku ró┬┐nych atrybutów duchowych. Ta procedura dobrze wy├Žwiczona, pozwala kontrolowa├Ž oddzia┬│ywanie na cz┬│owieka takich form astralnych. Jednak najbardziej po┬┐┬▒danym efektem ├Žwicze├▒ b├¬dzie rozwój naszej ┬Âwiadomo┬Âci i podniesienie jako┬Âci pracy systemu psychoemocjonalnego.
Je┬┐eli mówimy o zdrowiu to w ┬┐adnym przypadku nie mo┬┐emy zapomina├Ž o zdrowiu emocjonalnym i zdrowej ┬Âwiadomo┬Âci. Ten oddech, który ju┬┐ opisa┬│em, pozwala wy├Žwiczy├Ž odpowiedni┬▒ pozycj├¬ i przygotowa├Ž organizm do ├Žwicze├▒ koordynuj┬▒cych synchroniczne zachowania. Organizm fizyczno duchowy cz┬│owieka, wymaga synchronicznych zachowa├▒ w zakresie wszystkich procesów ┬┐yciowych. W takim, zsynchronizowanym stanie organizmu, uzyskujemy czas i spokój a nasze koszty energetyczne zmniejszaj┬▒ si├¬. Cz┬│owiek staje si├¬ coraz bardziej samowystarczalny i mniej agresywny, przy tym czuje si├¬ bezpieczny.
Bardzo wa┬┐n┬▒ i równie korzystn┬▒ jak synchronizacja, jest sprawa bezpiecze├▒stwa dla naszych systemów duchowych. Gdy poznawa┬│em kolejne etapy tej procedury, to mog┬│em sobie u┬Âwiadomi├Ž fakt pe┬│nej niezale┬┐no┬Âci, moich zmys┬│ów i mojej sfery duchowej. Komfort bezpiecze├▒stwa, gdy go rozpozna┬│em by┬│ dla mnie czym┬ zupe┬│nie nowym. Do┬Âwiadczenie zmys┬│owe, odczuwane jako pe┬│na niezale┬┐no┬Â├Ž cz┬│owieka. Poza tym w dalszym etapie ├Žwicze├▒, pozna┬│em zasady wp┬│ywu duchowych sfer astralnych na cz┬│owieka. Dopiero wówczas mog┬│em rozpozna├Ž istot├¬ zagro┬┐enia, jakie potencjalnie czyha na cz┬│owieka. Moja technika oddechowa, która w tamtym czasie by┬│a ju┬┐ odpowiednio rozwini├¬ta, pozwala┬│a mi na odczuwanie pe┬│nego komfortu bezpiecze├▒stwa.

Zapraszam ch├¬tnych, którzy chc┬▒ pozna├Ž tajniki mentalnych sfer mojej techniki oddechowej do zapoznania si├¬ z dalszymi instrukcjami.

Krok II.

Maj┬▒c dobrze opanowane techniki pierwszego kroku procedury oddechowej, mo┬┐emy podczas wdechu i wydechu, do┬│┬▒czy├Ž mantry i wizualizacj├¬. Wszystkie s┬│owne zwroty, b├¬d┬▒ okre┬Âla┬│y stan naszej pracy mentalnej w trakcie oddychania. Wypowiedzi tych zwrotów „mantr” b├¬d┬▒ bezg┬│o┬Âne przy stale zamkni├¬tych ustach i j├¬zyku na podniebieniu. Taka wypowied┬╝, jest raczej form┬▒ mentalna a nie werbaln┬▒. Jednak celowo rozgraniczam spraw├¬ mantr wypowiadanych w my┬Âlach i mentalnego ogl┬▒du sytuacji, dla potrzeb leprzej orientacji w przestrzeni dzia┬│ania. Takie rozgraniczenie pozwala nam na tworzenie szerszego horyzontu zdarze├▒.
Ten horyzont posiada p┬│aszczyzn├¬ fizyczn┬▒, która obejmuje ca┬│okszta┬│t zdarze├▒ ruchowych. Dalej mie┬Âci si├¬ w horyzoncie zbiór s┬│ownie okre┬Âlanych rzeczy. Natomiast p┬│aszczyzna mentalna, integralnie po┬│┬▒czona z wypowiadanymi mantrami, przenosi nasz┬▒ wyobra┬╝nie w ┬Âwiat eteryczny. Woln┬▒ wol┬▒ ka┬┐dego ├Žwicz┬▒cego jest sprawa, jak daleko pójdzie w ten ┬Âwiat eteryczny. Nie istnieje tu pu┬│apka niesamowitych dozna├▒, jakie doznaj┬▒ podró┬┐uj┬▒cy cia┬│ami astralnymi. Wszystkie zdarzenia s┬▒ pod pe┬│na kontrol┬▒, a d┬│ugi czas ├Žwicze├▒, pozwala oswaja├Ž si├¬ z nowymi do┬Âwiadczeniami.
Najwa┬┐niejsz┬▒ rzecz┬▒ z punktu naszego bezpiecze├▒stwa, jest sprawa kontroli naszej ┬Âwiadomo┬Âci. W trakcie bardziej zaawansowanych ├Žwicze├▒, gdy uzyskujemy mentalny kontakt z przestrzeni┬▒ eteryczn┬▒, nie tracimy ani na chwil├¬ kontroli w┬│asnej ┬Âwiadomo┬Âci. Ta procedura nie otwiera poza ┬Âwiadomych dozna├▒. Ja ju┬┐ pozna┬│em praktycznie wszystko, co jest niezb├¬dne cz┬│owiekowi do zrozumienia i uzyskania potrzebnej wiedzy i nigdy nie zaistnia┬│a sytuacji kontaktu poza ┬Âwiadomo┬Âci┬▒. Cz┬│owiek jest nadistost┬▒ i on powinien decydowa├Ž wed┬│ug swojej woli, co chce osi┬▒gn┬▒├Ž i w jaki sposób.

Teraz mo┬┐emy przyst┬▒pi├Ž do poszerzenia czynno┬Âci w trakcie procedury jednego oddechu. W trakcie wci┬▒gania powietrza przez nos widzimy, jak wraz z powietrzem wdychamy smugi wygl┬▒daj┬▒ce jak bia┬│a mg┬│a. W tym czasie, w my┬Âlach wypowiadamy s┬│owa „pobieram bia┬│┬▒ energi├¬”.
W trakcie wydechu widzimy, jak w komorze nosowej te smugi bia┬│ej energii, oddzielaj┬▒ si├¬ od powietrza i w p┬│ynnej postaci poprzez j├¬zyk p┬│yn┬▒ do kana┬│u twórczego, który znajduje si├¬ pod powierzchni┬▒ skóry na ┬Ârodku piersi. W tym czasie w my┬Âlach mówimy s┬│owa „przesy┬│am bia┬│┬▒ energi├¬ do kana┬│u twórczego”.
Niezb├¬dnym jest, by podczas oddychania wykonywa├Ž prawid┬│owo wszystkie opisane w pierwszym kroku czynno┬Âci ruchowe. Te czynno┬Âci drugiego kroku, którymi uzupe┬│nili┬Âmy proces oddechowy s┬▒ uzupe┬│nieniem a nie zast├¬pstwem poprzednich. Pe┬│na i skuteczna formu┬│a, wymaga precyzyjnego zachowania wszystkich czynno┬Âci. Najwa┬┐niejsz┬▒ rzecz┬▒ jest w┬│a┬Âciwe opanowanie techniki. Opanowanie do takiego stopnia, ┬┐e gdy wprowadzamy kolejny element formu┬│y to poprzedni ju┬┐ wykonujemy z pami├¬ci.
Po zapami├¬taniu i do┬Âwiadczeniu mentalnego prowadzenia energii do kana┬│u twórczego, mo┬┐emy przyst┬▒pi├Ž do przesy┬│ania jej dalej.
W trakcie kolejnej procedury, przy wdechu nic si├¬ nie zmienia, wszystkie czynno┬Âci pozostaj┬▒ takie same.
W trakcie procedury wydechu widzimy, jak w komorze nosowej te smugi bia┬│ej energii, oddzielaj┬▒ si├¬ od powietrza i w p┬│ynnej postaci poprzez j├¬zyk p┬│yn┬▒ do kana┬│u twórczego i dalej do bia┬│ek kuli energii. Znajduje si├¬ ona w przednie cz├¬┬Âci podbrzusza, tam gdzie wytwarzamy pust┬▒ przestrze├▒ w trakcie wdechu.
W tym czasie w my┬Âlach mówimy s┬│owa „przesy┬│am bia┬│┬▒ energi├¬ do kana┬│u twórczego i dalej do bia┬│ej kuli energii”
T├¬ procedur├¬ nale┬┐y dobrze opanowa├Ž, by mo┬┐na by┬│o przyst┬▒pi├Ž do dalszego mentalnego prowadzenia bia┬│ej energii, a w dalszej kolejno┬Âci energii ┬┐ycia.

Krok III.

Systematyczne ├Žwiczenie techniki oddechowej z wielu wzgl├¬dów jest korzystne dla zdrowia.
Jedna z zasad prawid┬│owego stosowania, mojej techniki oddechowej, wymaga u┬┐ycia p┬│askiego i sztywnego pod┬│o┬┐a do prowadzenia ├Žwicze├▒. W pierwszym okresie mo┬┐e to by├Ž materac, jednak po opanowaniu pozycji i procedury fizycznych ruchów zwi┬▒zanych z fazami oddechu, wskazane jest stosowanie twardych pod┬│o┬┐y.
Ja stosuj├¬ do tych ├Žwicze├▒ idealnie równ┬▒, tward┬▒ i podgrzewan┬▒ p┬│yt├¬ magnetyczn┬▒, wykonan┬▒ z minera┬│ów, które s┬▒ u┬│o┬┐one wed┬│ug zasady z┬│otego podzia┬│u. Na takim pod┬│o┬┐u, mo┬┐na wyczu├Ž prac├¬ ka┬┐dego mi├¬┬Ânia pleców i po┬Âladków. A najwa┬┐niejsze jest to, by┬Âmy czuli jak uk┬│ada si├¬ kr├¬gos┬│up. Podczas oddychania jest on w okre┬Âlonych momentach p┬│asko uk┬│adany na p┬│ycie. Takich odczu├Ž nie rozpoznamy na materacu, lub jakim┬ innym pod┬│o┬┐u o takiej konsystencji, jak┬▒ posiada materac.
Ta najwa┬┐niejsza sprawa, jak┬▒ jest prosty kr├¬gos┬│up, nie powinna przy├Žmi├Ž innych partii mi├¬┬Âni, które mo┬┐emy wy├Žwiczy├Ž stosuj┬▒c t├¬ metod├¬ oddychania. Mi├¬┬Ânie brzucha to druga, co do wielko┬Âci partia mi├¬┬Âniowa, która bierze aktywny udzia┬│ w oddychaniu. Podczas wdechu, gdy wypychamy podbrzusze, wówczas maksymalnie rozci┬▒gamy wi├¬kszo┬Â├Ž mi├¬┬Âni brzucha. Jest to taki stopie├▒ rozci┬▒gni├¬cia tych mi├¬┬Âni, jaki w normalnych warunkach naszej egzystencji nie wyst├¬puje.
Z kolei wci┬▒ganie podbrzusza w trakcie wydechu, doprowadza te same partie mi├¬┬Âniowe, które przed chwil┬▒ by┬│y maksymalnie rozci┬▒gni├¬te, do maksymalnego skurczu. Doskona┬│a gimnastyka i profilowanie brzucha. Ka┬┐dy, kto b├¬dzie ├Žwiczy┬│ ten system oddechowy zachowa lub odzyska w┬│a┬Âciw┬▒ sylwetk├¬.
Trzeci┬▒ parti┬▒ mi├¬┬Âniow┬▒, która bierze aktywny udzia┬│ w procedurze zwi┬▒zanej z oddychaniem, s┬▒ mi├¬┬Ânie po┬Âladków i pasa biodrowego. W przypadku tej partii mi├¬┬Âniowej, twarde pod┬│o┬┐e tak samo jak w stosunku do mi├¬┬Âni pleców, b├¬dzie sprzyja┬│o efektywniejszym ├Žwiczeniom.
Te trzy partie mi├¬┬Âniowe, bior┬▒ aktywny udzia┬│ w procesie oddechowym, co nie oznacza, ┬┐e pozosta┬│e mi├¬┬Ânie musz┬▒ by├Ž pomini├¬te. Napr├¬┬┐enia mi├¬┬Âni wyst├¬puj┬▒ w trakcie wydechu a ┬Âci┬Âlej w jego, pierwszej fazie. Podczas, gdy napr├¬┬┐amy mi├¬┬Ânie pleców i po┬Âladków, mo┬┐emy napr├¬┬┐y├Ž wszystkie mi├¬┬Ânie naszego cia┬│a. W tym momencie, gdy jeszcze nie rozpoczynamy wydechu, napr├¬┬┐amy nie tylko te mi├¬┬Ânie, które s┬▒ niezb├¬dne do prawid┬│owej procedury wydechu, ale wszystkie na naszym ciele. Czynimy tak jak by┬Âmy chcieli, usztywni├Ž ca┬│┬▒ swoj┬▒ posta├Ž i to napr├¬┬┐enie utrzyma├Ž przez pierwszy okres wydechu. Stan takiego napr├¬┬┐enia, zale┬┐y od wydolno┬Âci fizycznej organizmu, na jak┬▒ sta├Ž nas w danym czasie. Z czasem w trakcie ├Žwicze├▒ nasza wydolno┬Â├Ž b├¬dzie si├¬ zwi├¬ksza┬│a a napr├¬┬┐enia mi├¬┬Âni b├¬d┬▒ coraz silniejsze i d┬│u┬┐sze.

Dalsza procedura oddechowa, III kroku.
Teraz nale┬┐y popracowa├Ž nad czysto┬Âci┬▒ i dzia┬│aniem „bia┬│ej kuli energii”.
W poprzednim oddechu doprowadzili┬Âmy „bia┬│┬▒ energi├¬” do „kuli bia┬│ej energii”, której w┬│a┬Âciwym miejscem po┬│o┬┐enia jest podbrzusze. Jednak by jej wielko┬Â├Ž by┬│a odpowiednia a szybko┬Â├Ž wiru i czysto┬Â├Ž zmagazynowanej w niej energii zagwarantowana, nale┬┐y zachowa├Ž ┬Âcis┬│┬▒ procedur├¬ mentaln┬▒ i fizyczn┬▒ programu oddechowego.

├ćwiczenia oddechowe zawsze rozpoczynamy od pocz┬▒tku programu, by po kilku powtórzeniach przechodzi├Ž do kolejnych kroków. Te kilka powtórze├▒ w okresie pocz┬▒tkowym ├Žwicze├▒, mo┬┐e by├Ž a nawet powinno by├Ž zast┬▒pione kilkunastoma a nawet kilkudziesi├¬cioma powtórzeniami.

Jak ju┬┐ przebrn├¬li┬Âmy z rado┬Âci┬▒, przez powtórzenia poprzednich kroków, przyst├¬pujemy do procedury, której jeszcze nie ├Žwiczyli┬Âmy. Nastrój emocjonalny podczas ├Žwicze├▒, b├¬dzie wp┬│ywa┬│ na jako┬Â├Ž energii, któr┬▒ zgromadzimy w kuli. W tym kroku, poznamy procedur┬▒ oczyszczania i budowania „bia┬│ej kuli energii”.

Procedura III kroku.
Musimy pami├¬ta├Ž o wszystkich elementach ├Žwicze├▒, jakie wykonujemy podczas wdechu. Nie nale┬┐y zapomina├Ž o takich funkcjach procedury, jak trzymanie j├¬zyka na podniebieniu i ci┬▒gle zamkni├¬tych ustach. W czasie wdechu, wszystkie mi├¬┬Ânie musimy mie├Ž ca┬│kowicie rozlu┬╝nione. Jedyne, które pracuj┬▒, to mi├¬┬Ânie maksymalnie wypychaj┬▒ce podbrzusze w celu nabrania jak najwi├¬kszej ilo┬Âci powietrza. Pozosta┬│e s┬▒ wiotkie i odpr├¬┬┐one, zawsze przed rozpocz├¬ciem ├Žwicze├▒, po┬Âwi├¬├Žmy klika minut na rozlu┬╝nianie mi├¬┬Âni ca┬│ego organizmu. Swobodnie le┬┐┬▒c na plecach, rozlu┬╝niamy po kolei wszystkie partie i pojedyncze mi├¬┬Ânie.

W trakcie wci┬▒gania powietrza przez nos, widzimy jak wraz z powietrzem wdychamy smugi wygl┬▒daj┬▒ce jak bia┬│a mg┬│a. W tym czasie, w my┬Âlach wypowiadamy s┬│owa „pobieram bia┬│┬▒ energi├¬”, jednocze┬Ânie maksymalnie wypychaj┬▒c podbrzusze.

W czasie pomi├¬dzy wdechem i wydechem (d┬│ugo┬Â├Ž tego czasu zale┬┐y od naszego wy├Žwiczenia i mo┬┐e trwa├Ž nawet kilka sekund) napr├¬┬┐amy wszystkie mi├¬┬Ânie.

W trakcie procedury wydechu, widzimy jak w komorze nosowej te smugi bia┬│ej energii, oddzielaj┬▒ si├¬ od powietrza i w p┬│ynnej postaci poprzez j├¬zyk p┬│yn┬▒ do kana┬│u twórczego i dalej do bia┬│ej kuli energii.
W tym czasie w my┬Âlach mówimy s┬│owa „przesy┬│am bia┬│┬▒ energi├¬ do kana┬│u twórczego i dalej do bia┬│ej kuli energii”
Równie┬┐ w tym czasie rozpoczynamy wydychanie powietrza i systematyczne rozlu┬╝nianie mi├¬┬Âni. Czynimy to w wolnym tempie i stopniowo rozlu┬╝niamy kolejne mi├¬┬Ânie tak, by po uko├▒czeniu wydychania powietrza wszystkie by┬│y rozpr├¬┬┐one.

Po kilku powtórzeniach ostatniego oddechu z poprzednich ├Žwicze├▒, przyst├¬pujemy do nowej procedury. Program powi├¬kszy si├¬ o kolejne czynno┬Âci, by one mog┬│y by├Ž w┬│a┬Âciwie wykonane musimy mie├Ž na nie odpowiedni czas i zapas bia┬│ej energii. Czas i dyspozycj├¬ energii, uzyskamy zmieniaj┬▒c procedur├¬ wdechu.

Procedura wdechu kroku III – oczyszczania i budowy „kuli bia┬│ej energii”.

Pierwszy wdech, kroku III.
W trakcie wci┬▒gania powietrza przez nos, widz├¬ jak wraz z powietrzem wdycham smugi wygl┬▒daj┬▒ce jak bia┬│a mg┬│a, w komorze nosowej te smugi bia┬│ej energii, oddzielaj┬▒ si├¬ od powietrza i w p┬│ynnej postaci poprzez j├¬zyk p┬│yn┬▒ do kana┬│u twórczego.
W tym czasie, w my┬Âlach wypowiadam s┬│owa „pobieram bia┬│┬▒ energi├¬ i
przesy┬│am j┬▒, do kana┬│u twórczego”(w celu skrócenia procedury s┬│ownej, która zawsze wymaga wi├¬cej czasu ni┬┐ my┬Âlowa, wypowiadamy w my┬Âlach tylko opis pocz┬▒tkowy i ko├▒cowy a w wizualizacji obserwujemy ca┬│y program).
Jednocze┬Ânie maksymalnie wypycham podbrzusze.

W czasie pomi├¬dzy wdechem i wydechem napr├¬┬┐amy wszystkie mi├¬┬Ânie.
W wizualizacji, podczas przerwy pomi├¬dzy wdechem i wydechem, mo┬┐emy obserwowa├Ž istniej┬▒cy stan „kuli bia┬│ej energii”, do której za chwil├¬ wprowadzimy bia┬│┬▒ energie.

Pierwszy wydech, kroku III.
W trakcie wydechu widz├¬, jak bia┬│a energia z kana┬│u twórczego, z du┬┐┬▒ szybko┬Âci┬▒ uderza w górn┬▒ cz├¬┬Â├Ž kuli i biegnie po jej powierzchni, prawostronnym wirem (patrz┬▒c na kul├¬ z góry). W tym samym momencie, w którym bia┬│a energia uderzy w powierzchni├¬ kuli, zobaczymy jej stan w postaci koloru i kszta┬│tu powierzchni. Ukaza├Ž si├¬ nam mog┬▒ ewentualne braki w konstrukcji kuli, lub nietypowe formy jako zak┬│ócenia.
Podczas wydechu w my┬Âlach wypowiadam s┬│owa; „oczyszczam kul├¬ bia┬│ej energii”
W trakcie wydech stosujemy ca┬│┬▒ procedur├¬ fizycznych czynno┬Âci ruchowych.

Dodatkowe informacje do pierwszego oddechu, kroku III.

W kolejnych powtórzeniach tego oddechu, zwracamy szczególn┬▒ uwag├¬ na stan powierzchni kuli i mentalnie kierujemy strumie├▒ bia┬│ej energii wirem po jej powierzchni. W miejscach silniej zanieczyszczonych, wir strumienia utrzymujemy d┬│u┬┐ej.

Drugi wdech, kroku III.
W trakcie wci┬▒gania powietrza przez nos, widz├¬ jak wraz z powietrzem wdycham smugi wygl┬▒daj┬▒ce jak bia┬│a mg┬│a, w komorze nosowej te smugi bia┬│ej energii, oddzielaj┬▒ si├¬ od powietrza i w p┬│ynnej postaci poprzez j├¬zyk p┬│yn┬▒ do kana┬│u twórczego.
W tym czasie, w my┬Âlach wypowiadam s┬│owa „pobieram bia┬│┬▒ energi├¬ i
przesy┬│am j┬▒, do kana┬│u twórczego”(w celu skrócenia procedury s┬│ownej, która zawsze wymaga wi├¬cej czasu ni┬┐ my┬Âlowa, wypowiadamy w my┬Âlach tylko opis pocz┬▒tkowy i ko├▒cowy a w wizualizacji obserwujemy ca┬│y program).
Jednocze┬Ânie maksymalnie wypycham podbrzusze.

W czasie pomi├¬dzy wdechem i wydechem napr├¬┬┐amy wszystkie mi├¬┬Ânie.
W wizualizacji, podczas przerwy pomi├¬dzy wdechem i wydechem, mo┬┐emy obserwowa├Ž istniej┬▒cy stan „kuli bia┬│ej energii”, do której za chwil├¬ wprowadzimy kolejn┬▒ parti├¬ bia┬│ej energii.

Drugi wydech, kroku III.
W trakcie wydechu widz├¬, jak bia┬│a energia z kana┬│u twórczego, z du┬┐┬▒ szybko┬Âci┬▒ uderza w górn┬▒ cz├¬┬Â├Ž kuli i biegnie po bia┬│ej, ju┬┐ oczyszczonej powierzchni. Strumie├▒ bia┬│ej energii prawostronnym wirem (patrz┬▒c na kul├¬ z góry), sprowadzamy po powierzchni do przeciwnego wierzcho┬│ka kuli i rozpoczynamy zabudowywanie jej powierzchni.
Podczas wydechu w my┬Âlach wypowiadam s┬│owa; „buduj├¬ kul├¬ bia┬│ej energii”
W trakcie wydech stosujemy ca┬│┬▒ procedur├¬ fizycznych czynno┬Âci ruchowych.

Dodatkowe informacje do drugiego oddechu, kroku III.

W kolejnych oddechach, systematycznie nak┬│adamy cienkie smugi bia┬│ej energii na powierzchni├¬ kuli. Rozpoczynamy od przeciwleg┬│ego (dolnego) wierzcho┬│ka kuli i stopniowo dbaj┬▒c o dok┬│adno┬Â├Ž i szczelno┬Â├Ž budowy powierzchni kuli, czynimy tak a┬┐ ca┬│┬▒ jej powierzchni├¬ pokryjemy now┬▒ pow┬│ok┬▒.

8. Istnieje program ratunkowy – D┬▒b, korzystaj z niego.
Stosujemy ten program w sytuacji kryzysowej, gdy daje o sobie zna├Ž irytacja, zdenerwowanie lub stres. Pozwala on pozby├Ž si├¬ tych niebezpiecznych dla naszego samopoczucia stanów. D┬▒b jest drzewem o ugruntowanej pozycji po┬Âród innych przedstawicieli ziemskiej przyrody, jest traktowany jak Król. Taki status daje mu mo┬┐liwo┬Â├Ž szczególnego dzia┬│ania. Dzia┬│anie to objawia si├¬ w taki sposób, ┬┐e cz┬│owiek, który o nim my┬Âli w czasie kryzysu emocjonalnego uzyskuje spokój. By dobrze skorzysta├Ž z takiego dobrodziejstwa przyrody, nale┬┐y si├¬ odpowiednio przygotowa├Ž.
W tym celu musimy poszuka├Ž taki d┬▒b, który b├¬dzie dla nas tworzy┬│ przyjemny widok, przy którym nasze samopoczucie b├¬dzie przyjemne. Teraz nale┬┐y zapami├¬ta├Ž chwil├¬, gdy obcujemy z tym wybranym i pi├¬knym dla nas d├¬bem. Zapami├¬tujemy jego wygl┬▒d, jego zapach i d┬╝wi├¬ki jakie tam s┬│yszymy. Ten obraz bogaty we wszystko co zauwa┬┐yli┬Âmy w trakcie obcowania z d├¬bem, b├¬dzie dla nas programem wizualizacji i pami├¬ci w czasie, gdy wyst┬▒pi problem.
Przyk┬│adem takiego zastosowania niech b├¬dzie przypadek, gdy jaka┬ sytuacja nas mocno zirytuje. Nale┬┐y w takim momencie przywo┬│a├Ž do pami├¬ci czas i miejsce spotkania z d├¬bem i przez chwil├¬ o tym spotkaniu pomy┬Âle├Ž. Gdy nasze nerwy si├¬ uspokoj┬▒ mo┬┐emy powróci├Ž do dalszego dzia┬│ania.

9. Korzystaj ze sfery duchowej cz┬│owieka, jest ona z Tob┬▒.
Pomijanie sfery duchowej, a co gorsze ┬Âwiadome jej odrzucanie jest kardynalnym b┬│├¬dem. Jeste┬Âmy spo┬│ecze├▒stwem, które dzi├¬ki rozwojowi nauki, odrzuci┬│o istnienie duchowej cz├¬┬Âci cz┬│owieka. A ta cz├¬┬Â├Ž, to wcale nie jaki┬ tam dodatek, jaki┬ marginalny dziwny przylepiec. To w pe┬│ni zintegrowana z cz├¬┬Âci┬▒ biologiczn┬▒ i równie wa┬┐na po┬│owa postaci cz┬│owieka. S┬▒ dziedziny ┬┐ycia, które gdy pomijamy t├¬ duchow┬▒ po┬│ow├¬, wr├¬cz destrukcyjnie wp┬│ywaj┬▒ na nasz┬▒ fizyczno┬Â├Ž, tak wi├¬c musimy przy tym bra├Ž pod uwag├¬ mo┬┐liwo┬Â├Ž zak┬│ócenia zdrowia.
Istotn┬▒ kwesti┬▒ w sprawie zak┬│ócenia kondycji fizycznej cz┬│owieka z przyczyny zaniedbania strony duchowej jest w┬│a┬Âciwa synchronizacja obu cz├¬┬Âci. Mechanizmem, który pozwala nam zachowa├Ž synchronizacj├¬ sfery fizycznej i duchowej jest nasz osobisty magnetyzm. Jego potencja┬│ zale┬┐y od stanu naszych uczu├Ž i emocji. Te z kolei wynikaj┬▒ z postawy, jak┬▒ prezentujemy w stosunku do naszego ┬Ârodowiska ┬┐ycia. Poruszane wy┬┐ej sprawy, zwi┬▒zane z samopoczuciem, s┬▒ wynikiem nie tylko kwestii ju┬┐ wy┬┐ej wskazywanych, ale równie┬┐ tych, które wynikaj┬▒ z wp┬│ywu sfery duchowej.
Umiej├¬tne korzystanie z naszych duchowych mo┬┐liwo┬Âci pozwala wyzwoli├Ž ┬Âwiadomo┬Â├Ž z uwarunkowa├▒, które s┬▒ niekorzystne dla dobrego samopoczucia. Sfera duchowa poprzez sw┬▒ niezawis┬│o┬Â├Ž i swobod├¬ mo┬┐e by├Ž wykorzystana w ka┬┐dym momencie, nawet w chwili najwi├¬kszego kryzysu emocjonalnego. Jej dyspozycja, mimo tak ulotnego w ocenie cz┬│owieka rodzaju, jest zaskakuj┬▒co skuteczna w dzia┬│aniu, a efekty mo┬┐emy odczu├Ž natychmiast.
Jednak by osi┬▒ga├Ž dobre efekty, nale┬┐y odpowiednio ustosunkowa├Ž si├¬ do ca┬│okszta┬│tu naszej duchowo┬Âci. Przyj┬▒├Ž i ze zrozumieniem akceptowa├Ž wszystkie mo┬┐liwo┬Âci jej pozytywnych wp┬│ywów na nasz┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž. Taka akceptacja jest matk┬▒ sukcesu jaki mo┬┐emy osi┬▒ga├Ž w sytuacji codziennych problemów.

10. Patrz z punktu widzenia Duszy.
Ten aspekt lub jak kto woli - to miejsce, mo┬┐e by├Ž dla ka┬┐dego zbawieniem z punktu widzenia nie tylko ducha, ale i zdrowia. Dusza jest tak┬▒ niezale┬┐n┬▒ form┬▒ bezpiecze├▒stwa w postaci cz┬│owieka, która pozwala, je┬┐eli j┬▒ dobrze zrozumiemy - unika├Ž wszelkich problemów. Prosz├¬ mnie ┬╝le nie zrozumie├Ž, tu nie chodzi o mo┬┐liwo┬Â├Ž unikania zdarze├▒, lecz o unikni├¬cie problemów emocjonalnych zwi┬▒zanych ze zdarzeniami. Dusza jest niezale┬┐n┬▒ postaci┬▒, niezale┬┐n┬▒ do takiego stopnia, ┬┐e nie ma dost├¬pu do jej ┬Âwiadomo┬Âci. Jednak┬┐e odpowiednie uto┬┐samienie si├¬ z t┬▒ postaci┬▒ pozwala na komfort bezpiecze├▒stwa emocjonalnego.
W jaki sposób uto┬┐sami├Ž si├¬ z Dusz┬▒, by nasze dzia┬│anie zda┬│o egzamin w postaci odpowiednich efektów?
Cz┬│owiek jako posta├Ž z┬│o┬┐ona z trzech aspektów mo┬┐e by├Ž okre┬Âlony w ka┬┐dym z nich z osobna. I tak - aspekt fizyczny to wszystko, co dotyczy cia┬│a fizycznego plus ┬Âwiadomo┬Â├Ž, która jako umys┬│ fizyczno – eteryczny jest umiejscowiona w aurze wokó┬│ cia┬│a. Mo┬┐emy ten aspekt opisa├Ž lub okre┬Âli├Ž w sposób zrozumia┬│y, jest on dost├¬pny zmys┬│om fizycznym. Cia┬│o czujemy, widzimy, doznajemy jego bytu i rozpoznajemy efekty jego istnienia. Ten aspekt naszej postaci jest dla cz┬│owieka jasny i zrozumia┬│y.
Kolejny, to aspekt duchowy i mimo, ┬┐e jest bezpo┬Ârednio z cia┬│em fizycznym po┬│┬▒czony oraz wzajemnie z nim koreluje i wspó┬│┬┐yje, to dla wielu, a nawet dla zdecydowanej wi├¬kszo┬Âci jest niezrozumia┬│y. Takie niezrozumienie jest przyczyn┬▒ braku synchronizacji i wzajemnej korelacji, która w przypadku zrozumienia mog┬│aby przynosi├Ž obopólne korzy┬Âci.
Trudno cz┬│owiekowi, który rozumie i przyjmuje istnienie tylko aspektu fizycznego zrozumie├Ž i przyj┬▒├Ž istnienie strony duchowej. Jeszcze trudniej przyjdzie nam zrozumie├Ž i uto┬┐sami├Ž si├¬ z Dusz┬▒. Nawet te osoby, które uwa┬┐aj┬▒, ┬┐e rozumiej┬▒ istot├¬ duchowo┬Âci, nie zrozumiej┬▒ Duszy, je┬┐eli nie rozdziel┬▒ skutecznie dwóch poprzednich aspektów. Przede wszystkim aspektu duchowo┬Âci cz┬│owieka, który ukazuje nam ca┬│y ┬Âwiat wp┬│ywu duchowego. Je┬┐eli skutecznie nie wy┬│┬▒czymy tego ┬Âwiata duchowo┬Âci z aspektu duszy, je┬┐eli nie rozdzielimy go tak samo wyra┬╝nie, jak rozdzielamy fizyczno┬Â├Ž od duchowo┬Âci, nigdy nie zrozumiemy istoty Duszy. ┬Žwiat duchowo┬Âci i duchów opieku├▒czych, tak samo jak i duchów inkarnowanych nie ma nic wspólnego z Dusz┬▒.
Dusza to posta├Ž niezale┬┐na, pochodz┬▒ca z cywilizacji twórców wszech┬Âwiata i cz┬│owieka. Ona pochodzi z cywilizacji, która wraz z ewolucj┬▒ wszech┬Âwiata spowodowa┬│a ewolucj├¬ i istnienie tych wszystkich duchów opieku├▒czych i pó┬│bogów znanych z ró┬┐nych mitycznych przekazów.
Cz┬│owiek jako jedyna istota we wszech┬Âwiecie ma prawo, a nawet obowi┬▒zek uto┬┐samia├Ž si├¬ z Dusz┬▒. Ma prawo korzysta├Ž z wszystkich przywilejów w zakresie mentalnym jakie mog┬│aby posiada├Ž Dusza. Ona sama nie mo┬┐e z nich korzysta├Ž ze wzgl├¬du na ograniczenia natury fizycznej. Brak synchronizacji jej postaci z postaci┬▒ fizyczno duchow┬▒ cz┬│owieka na odpowiednich poziomach kontaktu, uniemo┬┐liwia korzystanie z przywilejów. W┬│a┬Âciwe uto┬┐samienie z Dusz┬▒, nie oznacza po┬│┬▒czenia si├¬ z ni┬▒, jest to niewykonalne z przyczyny braku synchronizacji. Uto┬┐samienie cz┬│owieka z Dusz┬▒ mo┬┐e zainspirowa├Ž ca┬│y szereg przywilejów. Te przywileje objawi┬▒ swoje walory w momencie osi┬▒gni├¬cia odpowiedniego stanu psychicznego, emocjonalnego i duchowego.
W sytuacji kryzysowej, stan uto┬┐samienia z w┬│asn┬▒ Dusz┬▒ daje komfort pe┬│nej niezale┬┐no┬Âci. Daje spokój i dobre samopoczucie nawet w chwili najwy┬┐szych zagro┬┐e├▒. Takie uto┬┐samienie, to gwarancja w┬│a┬Âciwej drogi emocjonalnej, drogi ┬┐ycia, której efekty zawsze b├¬d┬▒ po stronie rado┬Âci.------- > CZY TEGO POSZUKAJA WTAJEMNICZENI? 

------- > cz. VIII Jak sie rodza galaktyki  

------- > cz. VIII Jak sie rodza galaktyki 

------- > Blekitne jablka – Rennes le Chateau - dokumentacja fotograficzna  

------- > DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz1  

------- > DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz2

------- > Eksperyment Filadelfia 

------- > Syriusz w epoce Piramid 

------- > Co czeka czlowieka po smierci?

------- > Mistyczna Katedra w Chartres

------- > KONIEC SWIATA, CZY KONIEC PAMIECI 

------- > Trojca Swieta - KOD? © Andrzej Struski de Merowing