> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Czym sa mysli i uczucia, jakie maja zadanie i jaka jest ich geneza (przyczyny)?
Data 02/12/2010 19:49  Autor Andrzej Struski  Klikni 3303  Jzyk Polish
 

Czym s± my¶li i uczucia, jakie maj± zadanie i jaka jest ich geneza (przyczyny)?  

My¶l i uczucia.
   Cz³owiek posiada wyj±tkowo rozbudowany system psycho – emocjonalny, jest postaci±, która nie ma sobie równych we wszech¶wiecie. 
   System psycho – emocjonalny cz³owieka jest z³o¿ony z piêciu podstawowych elementów;

   1/ mózg wraz z systemem percepcji,
    2/ umys³ nad ¶wiadomo¶ci,
    3/ umys³ pod ¶wiadomo¶ci,
    4/ splot s³oneczny, 
    5/ ¶wiadomo¶æ.Zadaniem systemu psycho – emocjonalnego, które wynika z przyczyny ewolucji, jest zarz±dzanie postaci± cz³owieka z wcielon± dusz± w zakresie ¿ycia biologicznego i duchowego, tocz±cego siê, w ¶rodowisku spo³ecznym na ziemi.

MY¦LI I ICH POWSTAWANIE


System psycho – emocjonalny, jest skonfigurowany w taki sposób, by naturalne bytowe potrzeby cz³owieka, wnosi³y podstawow± przyczynê do hierarchii jego procesu dzia³ania. Proces my¶lowy, inicjowany jest w sferze zmys³owej, która podlega mózgowi. Z mózgu informacje obrazuj±ce postrzegane stany, s± przesy³ane do umys³u nad ¶wiadomo¶ci. Ten twór astralny, umys³ nad ¶wiadomo¶ci posiada olbrzymi potencja³ w zakresie zdolno¶ci my¶lenia.
   Po otrzymaniu informacji z mózgu, opracowuje najlepsz± wed³ug jego ocen, informacjê o stanie reakcji. W nastêpnej kolejno¶ci, informacja o stanie reakcji jest przesy³ana do drugiego umys³u astralnego pod ¶wiadomo¶ci. Ten drugi umys³ astralny, odpowiada za bezpieczeñstwo potrzeb bytowych cz³owieka. Z natury, jego potencja³ inteligencji jest nieporównywalnie ni¿szy od potencja³u nad ¶wiadomo¶ci. Jednak do wykonywania powierzonych mu zadañ, taki musi byæ. 
   Po otrzymaniu informacji z nad ¶wiadomo¶ci, pod ¶wiadomo¶æ ocenia przydatno¶æ formy reakcji opracowanej przez nad ¶wiadomo¶æ. W przypadku, gdy reakcja cz³owieka mo¿e byæ niekorzystna w stosunku do potrzeb bytowych, pod ¶wiadomo¶æ ¿±da od nad ¶wiadomo¶ci, zmiany programu informacji o stanie reakcji. 
   W trakcie uzgadniania warto¶ci reakcji, pomiêdzy umys³ami astralnymi, znajduj±ca siê obrêbie splotu s³onecznego woda w postaci wolnych mikro kropelek, podlega szczególnego rodzaju wp³ywom. Te bardzo ma³e kuleczki wody, podlegaj± wp³ywowi pola magnetycznego gdzie zostaj± nasycone magnetycznie. 
   Emiterem tego pola magnetycznego jest splot s³oneczny, a ¿e ta emisja przebiega w przestrzeni umys³u pod ¶wiadomo¶ci, dochodzi do wzajemnego oddzia³ywania. Szczególn± cech a fizyczn± pod ¶wiadomo¶ci, jest zdolno¶æ zmiany swojej objêto¶ci przestrzennej.

   W stanie fizycznym, który mo¿na okre¶liæ jako naturalny, pod ¶wiadomo¶æ posiada tak± wielko¶æ, jaka pozostaje w sytuacji, gdy nie zachodz± procesy uzgadniania warto¶ci dla jako¶ci reakcji. W momencie, gdy cz³owiek ¶wiadomie decyduje, co ma czyniæ, dochodzi do zmiany wielko¶ci przestrzeni pod ¶wiadomo¶ci. 
   Taka zmiana, zagêszczenia lub rozrzedzenia masy materii w przestrzeni pod ¶wiadomo¶ci i splotu s³onecznego, jest przyczyn± do zmiany stanu pola magnetycznego tego rejonu. Taka zmienna magnetyczna w ka¿dej chwili, inaczej wp³ywa i nasyca mikro kropelki wody, które siê tam znajduj± a nie s± zwi±zane w ciele biologicznym 
Swobodne kropelki wody, które z natury posiadaj± podobny potencja³ magnetyczny, tu w tym zmiennym ¶rodowisku, uzyskuj± ró¿norodno¶æ. Taka ró¿norodno¶æ potencja³u magnetycznego, mikro kropelek wody objawia siê w postaci du¿ej ró¿nicy w ¶rednicy ich w³asnego sferycznego pola magnetycznego.


MATERIA EMOCJONALNA.   Dzia³anie splotu s³onecznego, powoduje „ci¶nienie magnetyczne”, jest to przyczyna, do wzajemnego wi±zania siê, mikro kropelek wody w zbiory przestrzenne. Konfiguracja tych bry³ jest ¶ci¶le zale¿na od tematu. Taka konfiguracja jest szczególn± form± zapisu informacji, zwi±zanej z procesem my¶lenia.
   Zbiór form w postaci ró¿nego kszta³tu przestrzennych bry³ek, zbudowanych z kropelek wody jest ci±giem zapisu informacyjnego, który jest zgodny ze stanem akcji i reakcji. Czê¶æ takiego zbioru, przedostaje siê do mózgu gdzie, uzyskuj± przestrzenn± formê materii eterycznej, zwana my¶lokszta³tami.
Zdecydowanie najwiêksza ilo¶æ, powstaj±cych w przestrzeni splotu s³onecznego formacji my¶lowych, przenika w przestrzeñ otaczaj±c± cz³owieka.
   Jest to, materia emocjonalna, masa materii, która powstaje niezale¿nie od woli cz³owieka. W zale¿no¶ci od stopnia nasilenia emocji, ta materia posiada charakter okre¶lany jako uczucia lub emocje.

 

© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.