> Strona g≥ůwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2018
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoÔĽŅ
Czym sa mysli i uczucia, jakie maja zadanie i jaka jest ich geneza (przyczyny)?
Data 02/12/2010 19:49  Autor Andrzej Struski  KlikniÍś 3472  JÍzyk Polish
 

Czym s¬Ī my¬∂li i uczucia, jakie maj¬Ī zadanie i jaka jest ich geneza (przyczyny)?  

My¶l i uczucia.
   Cz¬≥owiek posiada wyj¬Ītkowo rozbudowany system psycho – emocjonalny, jest postaci¬Ī, która nie ma sobie równych we wszech¬∂wiecie. 
   System psycho – emocjonalny cz¬≥owieka jest z¬≥o¬Ņony z pi√™ciu podstawowych elementów;

   1/ mózg wraz z systemem percepcji,
    2/ umys¬≥ nad ¬∂wiadomo¬∂ci,
    3/ umys¬≥ pod ¬∂wiadomo¬∂ci,
    4/ splot s¬≥oneczny, 
    5/ ¬∂wiadomo¬∂√¶.Zadaniem systemu psycho – emocjonalnego, które wynika z przyczyny ewolucji, jest zarz¬Īdzanie postaci¬Ī cz¬≥owieka z wcielon¬Ī dusz¬Ī w zakresie ¬Ņycia biologicznego i duchowego, tocz¬Īcego si√™, w ¬∂rodowisku spo¬≥ecznym na ziemi.

MY¦LI I ICH POWSTAWANIE


System psycho – emocjonalny, jest skonfigurowany w taki sposób, by naturalne bytowe potrzeby cz¬≥owieka, wnosi¬≥y podstawow¬Ī przyczyn√™ do hierarchii jego procesu dzia¬≥ania. Proces my¬∂lowy, inicjowany jest w sferze zmys¬≥owej, która podlega mózgowi. Z mózgu informacje obrazuj¬Īce postrzegane stany, s¬Ī przesy¬≥ane do umys¬≥u nad ¬∂wiadomo¬∂ci. Ten twór astralny, umys¬≥ nad ¬∂wiadomo¬∂ci posiada olbrzymi potencja¬≥ w zakresie zdolno¬∂ci my¬∂lenia.
   Po otrzymaniu informacji z mózgu, opracowuje najlepsz¬Ī wed¬≥ug jego ocen, informacj√™ o stanie reakcji. W nast√™pnej kolejno¬∂ci, informacja o stanie reakcji jest przesy¬≥ana do drugiego umys¬≥u astralnego pod ¬∂wiadomo¬∂ci. Ten drugi umys¬≥ astralny, odpowiada za bezpiecze√Īstwo potrzeb bytowych cz¬≥owieka. Z natury, jego potencja¬≥ inteligencji jest nieporównywalnie ni¬Ņszy od potencja¬≥u nad ¬∂wiadomo¬∂ci. Jednak do wykonywania powierzonych mu zada√Ī, taki musi by√¶. 
   Po otrzymaniu informacji z nad ¬∂wiadomo¬∂ci, pod ¬∂wiadomo¬∂√¶ ocenia przydatno¬∂√¶ formy reakcji opracowanej przez nad ¬∂wiadomo¬∂√¶. W przypadku, gdy reakcja cz¬≥owieka mo¬Ņe by√¶ niekorzystna w stosunku do potrzeb bytowych, pod ¬∂wiadomo¬∂√¶ ¬Ņ¬Īda od nad ¬∂wiadomo¬∂ci, zmiany programu informacji o stanie reakcji. 
   W trakcie uzgadniania warto¬∂ci reakcji, pomi√™dzy umys¬≥ami astralnymi, znajduj¬Īca si√™ obr√™bie splotu s¬≥onecznego woda w postaci wolnych mikro kropelek, podlega szczególnego rodzaju wp¬≥ywom. Te bardzo ma¬≥e kuleczki wody, podlegaj¬Ī wp¬≥ywowi pola magnetycznego gdzie zostaj¬Ī nasycone magnetycznie. 
   Emiterem tego pola magnetycznego jest splot s¬≥oneczny, a ¬Ņe ta emisja przebiega w przestrzeni umys¬≥u pod ¬∂wiadomo¬∂ci, dochodzi do wzajemnego oddzia¬≥ywania. Szczególn¬Ī cech a fizyczn¬Ī pod ¬∂wiadomo¬∂ci, jest zdolno¬∂√¶ zmiany swojej obj√™to¬∂ci przestrzennej.

   W stanie fizycznym, który mo¬Ņna okre¬∂li√¶ jako naturalny, pod ¬∂wiadomo¬∂√¶ posiada tak¬Ī wielko¬∂√¶, jaka pozostaje w sytuacji, gdy nie zachodz¬Ī procesy uzgadniania warto¬∂ci dla jako¬∂ci reakcji. W momencie, gdy cz¬≥owiek ¬∂wiadomie decyduje, co ma czyni√¶, dochodzi do zmiany wielko¬∂ci przestrzeni pod ¬∂wiadomo¬∂ci. 
   Taka zmiana, zag√™szczenia lub rozrzedzenia masy materii w przestrzeni pod ¬∂wiadomo¬∂ci i splotu s¬≥onecznego, jest przyczyn¬Ī do zmiany stanu pola magnetycznego tego rejonu. Taka zmienna magnetyczna w ka¬Ņdej chwili, inaczej wp¬≥ywa i nasyca mikro kropelki wody, które si√™ tam znajduj¬Ī a nie s¬Ī zwi¬Īzane w ciele biologicznym 
Swobodne kropelki wody, które z natury posiadaj¬Ī podobny potencja¬≥ magnetyczny, tu w tym zmiennym ¬∂rodowisku, uzyskuj¬Ī ró¬Ņnorodno¬∂√¶. Taka ró¬Ņnorodno¬∂√¶ potencja¬≥u magnetycznego, mikro kropelek wody objawia si√™ w postaci du¬Ņej ró¬Ņnicy w ¬∂rednicy ich w¬≥asnego sferycznego pola magnetycznego.


MATERIA EMOCJONALNA.   Dzia¬≥anie splotu s¬≥onecznego, powoduje „ci¬∂nienie magnetyczne”, jest to przyczyna, do wzajemnego wi¬Īzania si√™, mikro kropelek wody w zbiory przestrzenne. Konfiguracja tych bry¬≥ jest ¬∂ci¬∂le zale¬Ņna od tematu. Taka konfiguracja jest szczególn¬Ī form¬Ī zapisu informacji, zwi¬Īzanej z procesem my¬∂lenia.
   Zbiór form w postaci ró¬Ņnego kszta¬≥tu przestrzennych bry¬≥ek, zbudowanych z kropelek wody jest ci¬Īgiem zapisu informacyjnego, który jest zgodny ze stanem akcji i reakcji. Cz√™¬∂√¶ takiego zbioru, przedostaje si√™ do mózgu gdzie, uzyskuj¬Ī przestrzenn¬Ī form√™ materii eterycznej, zwana my¬∂lokszta¬≥tami.
Zdecydowanie najwi√™ksza ilo¬∂√¶, powstaj¬Īcych w przestrzeni splotu s¬≥onecznego formacji my¬∂lowych, przenika w przestrze√Ī otaczaj¬Īc¬Ī cz¬≥owieka.
   Jest to, materia emocjonalna, masa materii, która powstaje niezale¬Ņnie od woli cz¬≥owieka. W zale¬Ņno¬∂ci od stopnia nasilenia emocji, ta materia posiada charakter okre¬∂lany jako uczucia lub emocje.

 

© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¬Ņszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod¬Ī autora tekstu oraz podaniem linku.