> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Dlaczego czlowiek ma umysl
Data 02/12/2010 20:23  Autor Andzej Struski  Klikni 2512  Jzyk Polish
 

Dlaczego cz³owiek ma umys³

   Umys³ a raczej umys³y, które posiada cz³owiek, s± niezbêdne do tworzenia z³o¿onych procesów my¶lowych. Trzy umys³y cz³owieka, s± tak dobrane, by ka¿dy mia³ do wykonania zadanie dotycz±ce wp³ywu na postêpowanie cz³owieka, wp³ywu, który jest zgodny z wyewoluowanymi predyspozycjami istot tworz±cych.
   Umys³ pod¶wiadomo¶ci, tworz± istoty duchowe, których ewolucja jest jeszcze silnie zwi±zana z postaciami fizycznymi. Tworz± umys³, który dba o potrzeby bytowe cz³owieka i jest w stanie wynegocjowaæ swoje cele.
   Z kolei umys³ nad¶wiadomo¶ci, tworz± istoty duchowe zdecydowanie wy¿ej wyewoluowane. Ich potrzeby s± oderwane od spraw bytowych, tak rozwiniête istoty realizuj± siê w gronie my¶licieli. To, co bêd± pragnê³y zrealizowaæ, poprzez dzia³anie i my¶lenie cz³owieka, nie zawsze bêdzie zgodne z zamierzeniami pod¶wiadomo¶ci
   Trzeci umys³ ¶wiadomo¶æ, powstaje w celu kontrolowania wp³ywu na postêpowanie cz³owieka, dwóch umys³ów duchowych. ¦wiadomo¶æ, ma obowi±zek postawiæ tym umys³om, takie ¿±danie, by zrealizowa³y jej zamiary w kwestii postêpowania cz³owieka.
   Taka forma konstrukcji umys³ów i ich wzajemnej zale¿no¶ci, pozwala rozwijaæ w systemie psycho -emocjonalnym cz³owieka procesy my¶lowo- uczuciowe daleko odbiegaj±ce od naturalnych potrzeb postaci fizycznej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej podstawowych potrzeb. Cz³owiek tworzy nieporównywalnie wy¿szej jako¶ci uczucia w stosunku do innych istot, przy tym zachowuje swoj± przyziemn± egzystencjê.
   Dusza, która jest wcielana w cia³o cz³owieka, potrzebuje materii emocjonalnej odpowiadaj±cej takie wysokiej warto¶ci uczuciowej, wynikaj±cej z odpowiedniej jako¶ci my¶li.
   Wysoka jako¶æ procesów my¶lowych, mo¿e powstawaæ tylko w umys³ach istot wysoko wyewoluowanych. Tu taki stan warto¶ci, zabezpiecza umys³ nad¶wiadomo¶ci. Jednak¿e istota, która posiada taki umys³ ju¿ dawno, dziêki procesowi rozwoju zatraci³a cechy istoty fizycznej. 
   Odpowiednio nasycona materia emocjonalna mo¿e powstawaæ tylko w systemach emocjonalnych istot fizycznych. A materia emocjonalna, któr± musi cechowaæ z jednej strony odpowiedni potencja³ a z drugiej jako¶æ, nie powstanie ani w jednej, ani w drugiej istocie.
   Z takich potrzeb charakterów i z takich przyczyn tworzenia siê materii emocjonalnej, narodzi³ siê pomys³, wyewoluowania cz³owieka. Postaci cz³owieka, która bêdzie posiada³a potrzeby fizyczne i potrzeby duchowe. Tak rozwijaj±cego siê cz³owieka, który w obu aspektach swojej osobowo¶ci, mo¿e osi±gaæ wysok± jako¶æ ¿ycia.
   W trójuk³adowej formie umys³u ¶wiadomo¶æ ma zadanie trzymania w ryzach zapêdów duchowych umys³u nad¶wiadomo¶ci i zgodê na takie spe³nianie potrzeb bytowych, które bêd± do przyjêcia przez umys³ nad¶wiadomo¶ci.


 
© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.