> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Trojca Swieta - KOD?
Data 04/12/2010 12:46  Autor Andrzej Struski  Klikni 6577  Jzyk Polish
 

Trójca ¦wiêta - KOD?Doktryna chrze¶cijañska mówi; Bóg ojciec, Syn bo¿y, Duch ¦wiêty.
Po ludzku brzmi: Bóg, Ojciec, Syn, Bo¿y, Duch, ¦wiêty. Te same s³owa, mog± mówiæ zupe³nie, co innego.


  Trójca ¶wiêta, obraz Boga, Nieba i ¶wiêto¶ci. 
  Religia ocenia tê sprawê z trzech punktów widzenia a raczej z trzech punktów w³asnych potrzeb.

   Bóg ojciec, postaæ Boga, który zarazem jest ojcem i stwórc± wszech rzeczy. Potrzeb± wygenerowania takiej postaci, by³ parasol dla dogmatów z jednej strony a z drugiej, Bóg, którego postaci nijak nie obejmiesz w ramy okre¶leñ znanych cz³owiekowi, jest On ponad wszystko.

   Syn bo¿y, ta postaæ musia³a zaistnieæ, by spe³niæ charakter nici ³±czno¶ci, pomiêdzy wiernymi a Bogiem. Kanony religii daj± nadziejê wiernym na po³±czenie siê z ojcem w niebiosach, pod warunkiem spe³nienia naznaczonej dla nich drogi.

   Duch ¶wiêty, szaty bosko¶ci i niebios, ¶wiat istot wy¿szych, pos³anników Boga. Bez istoty Ducha ¶wiêtego, gro aspektów zwi±zanych z dogmatami, pozbawionych by³o by mocy. Naturalne odczucia i objawy wp³ywu ¶wiata eterycznego, oddala³yby wiernych od o³tarza. Ubrane w szaty Ducha ¶wiêtego, s± silnym magnesem, lub ciekawym aspektem dzia³ania Boga.

   Bóg i Niebo przedstawiane w taki sposób wiernym, staj± siê nieprzeniknion±, lecz zachêcaj±c± z czasem oczekiwan± i niezbêdn± ojczyzn± duszy. Wielki Bóg ojciec, dla jednych ka¿±cy dla innych dobrotliwy, jednak zawsze i wszêdzie obecny, wszechmocny i wszystko widz±cy. Zawsze i w ka¿dej sprawie mo¿e przys³aæ Ducha ¶wiêtego, jako sprawiedliwe ramie, lub tylko jako pos³annika.

   Wykorzystywanie informacji, jakie wynikaj± z chrze¶cijañskiej interpretacji opisu Boga i Nieba w postaci Trójcy ¦wiêtej, jest przyk³adem, manipulacji dla potrzeb wiary. Jest to naturalne „prawo” ka¿dej formacji kultowej. Nie s±dzê by na ziemi w naszym spo³eczeñstwie istnia³a religia, ukazuj±ca cechy Boga, zgodne z potrzeb± ludzi, zawsze jest to potrzeba kap³anów.

   Jednak nic nie dzieje siê bez przyczyny a efekt mo¿e byæ w ró¿ny sposób wykorzystany. Zgodnie z t± dewiz±, odczytam informacje zawarte w s³owach, które sk³adaj± siê na tekst Trójcy ¦wiêtej. Odczytanie bêdzie mia³o charakter zgodny z punktem widzenia cz³owieka. Jednak nie bêdzie ono, odnosi³o siê do tekstu w sposób kultowy, jedyn± zasad± odczytania, jest logiczne okre¶lenie warto¶ci ka¿dego s³owa, wed³ug jego naturalnego wskazania.

   Bóg; Istota najwy¿sza, któr± cz³owiek okre¶la jako postaæ istniej±c± w niebie.

   Ojciec; Wskazanie ojca w kontek¶cie do Boga i ojca; jako postaci istniej±cych w niebie, ukazuje nam dwa aspekty ojca.
   Nie mo¿na wykluczyæ kwestii, czy Bóg jest, czy nie jest ojcem. Jednak tu jest On przedstawiony w aspekcie Boga i ojca. Postaci ojca, przedstawionej tylko w aspekcie jego indywidualnej sprawy dotycz±cej ojcostwa.
   Drugi aspekt tego wskazania, wed³ug powiedzenia „jak na górze tak i na dole”, porównuje ojcostwo na ziemi z ojcostwem w niebie.

   Ojcostwo, ujmuje wiele aspektów ¿ycia cz³owieka, nie tylko ojca biologicznego, ale równie¿ wszystkie sprawy zwi±zane z wychowaniem i opiek±.
   Wskazanie dwóch postaci, jednej - Boga i drugiej - ojca, obrazuje spo³eczeñstwo w niebie, w którym istniej± aspekty ¿ycia rodzinnego i opiekuñczego. Inn± warto¶ci±, jak± mo¿emy odczytaæ, jest prawo Boga do ojcostwa w pe³nym znaczeniu tego s³owa. Inaczej tê sprawê ujmuj±c; Bóg mo¿e byæ ojcem, ale niezale¿nie od tego jest Bogiem.

   Syn; Trzecia postaæ potwierdza wcze¶niejsze za³o¿enia, dodaj±c ¶cis³e wskazanie na istnienie rodzin w niebie. Uprzednie okre¶lenie dwóch postaci, wskazywa³o na mo¿liwo¶æ istnienia rodzin, postaæ syna dowodzi istnienia tej kwestii. Jednak dodatkowo, wprowadza nowy istotny element w sprawie rodziny. Brak wskazania córki, mimo, ¿e na ziemi taka forma rozwoju istnieje, mówi, ¿e w niebie nie istnieje p³eæ jako warunek rozwoju istot.
   Postacie ojca i syna, pozwalaj± nam okre¶liæ cechy ¿ycia rodzinnego w niebie a przede wszystkim istnienie rodziny, która rozwija siê bezp³ciowo.

   Bo¿y; Ten przymiotnik wskazuje na cechy spo³ecznego ¿ycia w niebie. „¯yæ po bo¿emu”, to oznacza ca³kowicie pozytywn± formê ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego. Przymiotnik „bo¿y”, przypisany trzem ujêtym wcze¶niej postaciom, zamyka sk³ad osobowy istot ¿yj±cych w niebie.
   Jest w takiej formie przedstawiania postaci ¿yj±cych w niebie, jest zawarta informacja, ¿e to s± wszystkie rodzaje postaci, jakie tam istniej± i ¿yj±. 
   ¯ycie po bo¿emu, jako cecha zachowañ spo³ecznych, jest wskazówk± na stan rozwoju spo³eczno¶ci nieba. Wszyscy w tej spo³eczno¶ci s± równi, niezale¿nie od statusu.
   Inn± cech± wskazuj±c± na rodzaj ¿ycia w niebie jest kolejne okre¶lenie s³owne, Duch.

   Duch; Z punktu widzenia cz³owieka w kontek¶cie do poprzednich informacji, w taki sposób jest wskazana forma ¿ycia – istnienia, w cywilizacji nieba. Wszyscy, zarówno Bóg, jak i ojciec, czy syn, ¿yj± w postaci duchowej.
   Jest tu ukazane zrównanie wszystkich istot tam ¿yj±cych. Ró¿norodno¶æ postaci a w szczególno¶ci przypisanie mian Bóg, której¶ z nich, mówi o hierarchii istniej±cej, w cywilizacji nieba. 

    ¦wiêty; Tak okre¶lamy najwy¿sz± jako¶æ ¿ycia i postêpowania. Na przymiotnik „¶wiêty” zas³uguj± tylko osoby idealne z punktu widzenia spo³ecznego zachowania. W kwestii nieba i ¿yj±cej tam spo³eczno¶ci, mo¿emy przyj±æ, ¿e tamto ¿ycie spo³eczne, istnieje w najwy¿szej formie rozwoju. Osi±gniêty zosta³ szczyt ewolucji spo³ecznej. 


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html