> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Wrzesie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Trojca Swieta - KOD?
Data 04/12/2010 12:46  Autor Andrzej Struski  Klikni੠7227  Jŕzyk Polish
 

Trójca ┬Žwi├¬ta - KOD?Doktryna chrze┬Âcija├▒ska mówi; Bóg ojciec, Syn bo┬┐y, Duch ┬Žwi├¬ty.
Po ludzku brzmi: Bóg, Ojciec, Syn, Bo┬┐y, Duch, ┬Žwi├¬ty. Te same s┬│owa, mog┬▒ mówi├Ž zupe┬│nie, co innego.


  Trójca ┬Âwi├¬ta, obraz Boga, Nieba i ┬Âwi├¬to┬Âci. 
  Religia ocenia t├¬ spraw├¬ z trzech punktów widzenia a raczej z trzech punktów w┬│asnych potrzeb.

   Bóg ojciec, posta├Ž Boga, który zarazem jest ojcem i stwórc┬▒ wszech rzeczy. Potrzeb┬▒ wygenerowania takiej postaci, by┬│ parasol dla dogmatów z jednej strony a z drugiej, Bóg, którego postaci nijak nie obejmiesz w ramy okre┬Âle├▒ znanych cz┬│owiekowi, jest On ponad wszystko.

   Syn bo┬┐y, ta posta├Ž musia┬│a zaistnie├Ž, by spe┬│ni├Ž charakter nici ┬│┬▒czno┬Âci, pomi├¬dzy wiernymi a Bogiem. Kanony religii daj┬▒ nadziej├¬ wiernym na po┬│┬▒czenie si├¬ z ojcem w niebiosach, pod warunkiem spe┬│nienia naznaczonej dla nich drogi.

   Duch ┬Âwi├¬ty, szaty bosko┬Âci i niebios, ┬Âwiat istot wy┬┐szych, pos┬│anników Boga. Bez istoty Ducha ┬Âwi├¬tego, gro aspektów zwi┬▒zanych z dogmatami, pozbawionych by┬│o by mocy. Naturalne odczucia i objawy wp┬│ywu ┬Âwiata eterycznego, oddala┬│yby wiernych od o┬│tarza. Ubrane w szaty Ducha ┬Âwi├¬tego, s┬▒ silnym magnesem, lub ciekawym aspektem dzia┬│ania Boga.

   Bóg i Niebo przedstawiane w taki sposób wiernym, staj┬▒ si├¬ nieprzeniknion┬▒, lecz zach├¬caj┬▒c┬▒ z czasem oczekiwan┬▒ i niezb├¬dn┬▒ ojczyzn┬▒ duszy. Wielki Bóg ojciec, dla jednych ka┬┐┬▒cy dla innych dobrotliwy, jednak zawsze i wsz├¬dzie obecny, wszechmocny i wszystko widz┬▒cy. Zawsze i w ka┬┐dej sprawie mo┬┐e przys┬│a├Ž Ducha ┬Âwi├¬tego, jako sprawiedliwe ramie, lub tylko jako pos┬│annika.

   Wykorzystywanie informacji, jakie wynikaj┬▒ z chrze┬Âcija├▒skiej interpretacji opisu Boga i Nieba w postaci Trójcy ┬Žwi├¬tej, jest przyk┬│adem, manipulacji dla potrzeb wiary. Jest to naturalne „prawo” ka┬┐dej formacji kultowej. Nie s┬▒dz├¬ by na ziemi w naszym spo┬│ecze├▒stwie istnia┬│a religia, ukazuj┬▒ca cechy Boga, zgodne z potrzeb┬▒ ludzi, zawsze jest to potrzeba kap┬│anów.

   Jednak nic nie dzieje si├¬ bez przyczyny a efekt mo┬┐e by├Ž w ró┬┐ny sposób wykorzystany. Zgodnie z t┬▒ dewiz┬▒, odczytam informacje zawarte w s┬│owach, które sk┬│adaj┬▒ si├¬ na tekst Trójcy ┬Žwi├¬tej. Odczytanie b├¬dzie mia┬│o charakter zgodny z punktem widzenia cz┬│owieka. Jednak nie b├¬dzie ono, odnosi┬│o si├¬ do tekstu w sposób kultowy, jedyn┬▒ zasad┬▒ odczytania, jest logiczne okre┬Âlenie warto┬Âci ka┬┐dego s┬│owa, wed┬│ug jego naturalnego wskazania.

   Bóg; Istota najwy┬┐sza, któr┬▒ cz┬│owiek okre┬Âla jako posta├Ž istniej┬▒c┬▒ w niebie.

   Ojciec; Wskazanie ojca w kontek┬Âcie do Boga i ojca; jako postaci istniej┬▒cych w niebie, ukazuje nam dwa aspekty ojca.
   Nie mo┬┐na wykluczy├Ž kwestii, czy Bóg jest, czy nie jest ojcem. Jednak tu jest On przedstawiony w aspekcie Boga i ojca. Postaci ojca, przedstawionej tylko w aspekcie jego indywidualnej sprawy dotycz┬▒cej ojcostwa.
   Drugi aspekt tego wskazania, wed┬│ug powiedzenia „jak na górze tak i na dole”, porównuje ojcostwo na ziemi z ojcostwem w niebie.

   Ojcostwo, ujmuje wiele aspektów ┬┐ycia cz┬│owieka, nie tylko ojca biologicznego, ale równie┬┐ wszystkie sprawy zwi┬▒zane z wychowaniem i opiek┬▒.
   Wskazanie dwóch postaci, jednej - Boga i drugiej - ojca, obrazuje spo┬│ecze├▒stwo w niebie, w którym istniej┬▒ aspekty ┬┐ycia rodzinnego i opieku├▒czego. Inn┬▒ warto┬Âci┬▒, jak┬▒ mo┬┐emy odczyta├Ž, jest prawo Boga do ojcostwa w pe┬│nym znaczeniu tego s┬│owa. Inaczej t├¬ spraw├¬ ujmuj┬▒c; Bóg mo┬┐e by├Ž ojcem, ale niezale┬┐nie od tego jest Bogiem.

   Syn; Trzecia posta├Ž potwierdza wcze┬Âniejsze za┬│o┬┐enia, dodaj┬▒c ┬Âcis┬│e wskazanie na istnienie rodzin w niebie. Uprzednie okre┬Âlenie dwóch postaci, wskazywa┬│o na mo┬┐liwo┬Â├Ž istnienia rodzin, posta├Ž syna dowodzi istnienia tej kwestii. Jednak dodatkowo, wprowadza nowy istotny element w sprawie rodziny. Brak wskazania córki, mimo, ┬┐e na ziemi taka forma rozwoju istnieje, mówi, ┬┐e w niebie nie istnieje p┬│e├Ž jako warunek rozwoju istot.
   Postacie ojca i syna, pozwalaj┬▒ nam okre┬Âli├Ž cechy ┬┐ycia rodzinnego w niebie a przede wszystkim istnienie rodziny, która rozwija si├¬ bezp┬│ciowo.

   Bo┬┐y; Ten przymiotnik wskazuje na cechy spo┬│ecznego ┬┐ycia w niebie. „┬»y├Ž po bo┬┐emu”, to oznacza ca┬│kowicie pozytywn┬▒ form├¬ ┬┐ycia rodzinnego i spo┬│ecznego. Przymiotnik „bo┬┐y”, przypisany trzem uj├¬tym wcze┬Âniej postaciom, zamyka sk┬│ad osobowy istot ┬┐yj┬▒cych w niebie.
   Jest w takiej formie przedstawiania postaci ┬┐yj┬▒cych w niebie, jest zawarta informacja, ┬┐e to s┬▒ wszystkie rodzaje postaci, jakie tam istniej┬▒ i ┬┐yj┬▒. 
   ┬»ycie po bo┬┐emu, jako cecha zachowa├▒ spo┬│ecznych, jest wskazówk┬▒ na stan rozwoju spo┬│eczno┬Âci nieba. Wszyscy w tej spo┬│eczno┬Âci s┬▒ równi, niezale┬┐nie od statusu.
   Inn┬▒ cech┬▒ wskazuj┬▒c┬▒ na rodzaj ┬┐ycia w niebie jest kolejne okre┬Âlenie s┬│owne, Duch.

   Duch; Z punktu widzenia cz┬│owieka w kontek┬Âcie do poprzednich informacji, w taki sposób jest wskazana forma ┬┐ycia – istnienia, w cywilizacji nieba. Wszyscy, zarówno Bóg, jak i ojciec, czy syn, ┬┐yj┬▒ w postaci duchowej.
   Jest tu ukazane zrównanie wszystkich istot tam ┬┐yj┬▒cych. Ró┬┐norodno┬Â├Ž postaci a w szczególno┬Âci przypisanie mian Bóg, której┬ z nich, mówi o hierarchii istniej┬▒cej, w cywilizacji nieba. 

    ┬Žwi├¬ty; Tak okre┬Âlamy najwy┬┐sz┬▒ jako┬Â├Ž ┬┐ycia i post├¬powania. Na przymiotnik „┬Âwi├¬ty” zas┬│uguj┬▒ tylko osoby idealne z punktu widzenia spo┬│ecznego zachowania. W kwestii nieba i ┬┐yj┬▒cej tam spo┬│eczno┬Âci, mo┬┐emy przyj┬▒├Ž, ┬┐e tamto ┬┐ycie spo┬│eczne, istnieje w najwy┬┐szej formie rozwoju. Osi┬▒gni├¬ty zosta┬│ szczyt ewolucji spo┬│ecznej. 


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html