> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Skarb Swiatyni Salomona.
Data 05/12/2010 19:15  Autor Andrzej Struski   Klikni੠3670  Jŕzyk Polish
 

 

Skarb ┬Žwi┬▒tyni Salomona.

    Odnale┬╝li┬Âmy miejsce, gdzie ukryte jest wej┬Âcie do grot, skrywaj┬▒cych skarb ┬Âwi┬▒tyni.

   ┬Žwi┬▒tynia Salomona, burzona i odbudowywana, ostateczne zburzona 6 sierpnia 70 r. n.e. przez wojska rzymskie, doczeka┬│a swego strasznego losu. Wszystkie kosztowno┬Âci, które si├¬ w niej znajdowa┬│y znalaz┬│y si├¬ w stolicy imperium. Rzym cieszy┬│ si├¬ nimi przez okres 440 lat i straci┬│ je podczas najazdu Wizygotów.
   Podczas zdobycia Rzymu przez Wizygotów 24 sierpnia 410 r. wszystkie te skarby wraz z jeszcze innymi, zosta┬│y wywiezione i ┬Âlad po nich zagin┬▒┬│. Du┬┐ym miastem i zarazem doskonale ukrytym w górach, na terenie gdzie osiedlili si├¬ Wizygoci, by┬│o Rennes le Chateau. Ta górska miejscowo┬Â├Ž, rozlokowana w pi├¬knej dolinie, która mie┬Âci┬│a 50.000-cy mieszka├▒ców, posiada┬│a katarski zamek, który jak na bocianim gnie┬╝dzie le┬┐y na szczycie góry po┬Ârodku doliny. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e skarby, które zosta┬│y zdobyte w wyprawach wojennych a w szczególno┬Âci te z Rzymu, ukryte s┬▒ gdzie┬ w górzystym terenie. Podziemnych grot, które w tych górach obwicie wyst├¬puj┬▒ nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž, wystarczy┬│o tylko je odpowiednio przygotowa├Ž i zabezpieczy├Ž przed z┬│odziejami. Zamiarem zdobywców, lub ich spadkobierców, tego olbrzymiego skarbu, by┬│o takie jego zabezpieczenie, które mia┬│o za zadanie uchroni├Ž skarb do czasów obecnych. Na tak┬▒ okoliczno┬Â├Ž, pozostawione zosta┬│y znaki, które umo┬┐liwi┬▒ odnalezienie wej┬Âcia do tych grot. Informacje o tym, jaki jest rodzaj i wygl┬▒d znaków, zosta┬│y przekazane nast├¬pnym pokoleniom. Te z kolei aktualizowa┬│y informacje w taki sposób, by, gdy nadejdzie czas, nie by┬│o problemu z odnalezieniem w┬│a┬Âciwego miejsca. Najnowsze aktualizacje pomocniczych informacji, wprowadzi┬│ oko┬│o sto lat temu proboszcz miejscowej parafii. Jasno wskaza┬│ ju┬┐ istniej┬▒ce, mi├¬dzy innym takie jak obraz Nikolasa Pousina „ Pasterze Arkadyjscy”, ale równie┬┐ przyczyni┬│ si├¬ do wykonania kilkudziesi├¬ciu znaków w samym Rennes le Chateau. Jednak znaki te posiadaj┬▒ tak zakryt┬▒ wymow├¬, ┬┐e do ich odczytania wpierw potrzebne by┬│o, poznanie samego miejsca.
   Jednak prawo do odnalezienia tego miejsca, maj┬▒ tylko osoby wskazane testamentem. Testament znajduje si├¬ w Rennes le Chateau, zawsze by┬│ wystawiony na widok publiczny, ale jego tre┬Â├Ž jest tak ukryta by, przypadkowa osoba nie mia┬│a szans na jego odczytanie. Kluczem do odczytania testamentu, jest dodatkowa wiedza, któr┬▒ posiada sukcesor skarbu ┬Âwi┬▒tyni Salomona.
   Pierwszy raz do Rennes le Chateau przyjechali┬Âmy 17 wrze┬Ânia 2005r., 17-stka by┬│a jakby przypisana Saunierowi, i tym razem to przypisanie 17-stki potwierdzi┬│o si├¬. Pó┬╝nym wieczorem 17-go wrze┬Ânia, w dniu naszego przyjazdu, podczas powrotu z kolacji do hotelu, który jest rozlokowany w dolinie na po┬│udniowym zboczu góry, Sauniere z za┬Âwiatów przekazuje nam ostatni┬▒ wskazówk├¬. By┬│a ona tak dok┬│adna, ┬┐e kilka dni pó┬╝niej 21 wrze┬Ânia odnale┬╝li┬Âmy poszukiwane miejsce i zrobili┬Âmy zdj├¬cia, które pokazuj┬▒ istniej┬▒ce tam znaki na ska┬│ach. Jak potem przeczytali┬Âmy w jakiej┬ publikacji, Sauniere równie┬┐ 21 wrze┬Ânia odkry┬│ to miejsce.
   Zdj├¬cia poni┬┐ej zamieszczone, nie s┬▒ jedynymi, które tam zrobili┬Âmy, innych jednak nie mo┬┐emy tu opublikowa├Ž ze wzgl├¬du na to, ┬┐e s┬▒ zbyt czytelne.

 
 
 
  
 Fot. nr. 1 Wy┬┐┬│obione wg┬│├¬bienia w skale. 


 Fot. nr. 2 Litera G. widoczna na skale.


   Fot. nr. 3 Litera R widoczna na skale.

 
 Fot. nr. 4 Stacja drogi krzy┬┐owej nr. X.

    Wizerunek Jezusa Chrystusa, na którym pokazuje On palcami prawej d┬│oni, wyra┬╝nie widoczne wg┬│├¬bienia na swym brzuchu. Forma tych wg┬│├¬bie├▒, ró┬┐ni si├¬ znacz┬▒co od naturalnej rze┬╝by mi├¬┬Âni brzusznych. Wskazuj┬▒ce je palce, sugeruj┬▒ istotne znaczenie tych wg┬│├¬bie├▒. Wizerunek nietypowych wg┬│├¬bie├▒, zarówno na brzuchu Chrystusa, jak i na skale, daje du┬┐o do my┬Âlenia, podobie├▒stwo to nie jest przypadkowe.

  
 Fot. nr 1 Wg┬│├¬bienia wy┬┐┬│obione w skale.


 Fot. nr 2 Litera G widoczna na skale. 

 
  Fot. nr. 5 Fresk widniej┬▒cy w ko┬Âciele parafialnym, w Rennes le Chateau.

    Fresk, znajduje si├¬ po przeciwnej stronie o┬│tarza. Jego g┬│ównym motywem, wydaje si├¬ by├Ž, nauka Jezusa Chrystusa na górze. W rzeczy samej, ukazuje on zupe┬│nie, co innego, s┬▒ w jego wizerunku ukryte informacje, które dotycz┬▒ tajemniczego miejsca skrywaj┬▒cego wej┬Âcie do grot, gdzie ukryty jest skarb ┬Âwi┬▒tyni Salomona. Jedna z tych informacji, to litera G namalowana tak plastycznie, ┬┐e wygl┬▒da jak wyrze┬╝biona na zawi┬▒zanym worku. Jednak litera ta, czytelna jest dopiero, po obróceniu obrazu. Worek nie koresponduje z tematem nauki Chrystusowej g┬│oszonej na górze, wskazuje bardziej na skarb lub na z┬│oto. Wygrawerowana na worku litera G, doskonale koresponduje z widoczn┬▒ na skale liter┬▒ G.
   Inne szczególne cechy, ukryte w wizerunkiem fresku, równie┬┐ mówi┬▒ o miejscu wej┬Âcia do grot, ze wzgl├¬dów bezpiecze├▒stwa omówimy je w innej publikacji, wskazuj┬▒ one tak dok┬│adnie na to miejsce, ┬┐e mog┬│oby ono, by├Ž odkryte, przed odczytaniem testamentu, który wskazuje na sukcesora skarbu ┬Âwi┬▒tyni Salomona.

 


   Fot. nr. 6 Wycinek fresku, pokazuj┬▒cy worek w zbli┬┐eniu, jeszcze w pozycji naturalnej.

 
   Fot. nr. 7 Obrócony o 90 stopni w lewo wizerunek worka.
 

    W takiej pozycji, rysunek na worku mo┬┐na odczyta├Ž jako liter├¬ G, jest do tej litery bardzo podobny. Podobie├▒stwo wykazuje równie┬┐ rze┬╝ba linii, która posiada tak┬▒ sam┬▒ form├¬ kraw├¬dzi. 
 

 
 Fot. nr. 8 Pasterze Arkadyjscy. 
 

 
   Fot. nr. 9 Zbli┬┐enie litery R, któr┬▒ wskazuje palcem pasterz.   Dwóch pasterzy, wskazuje w tym samym czasie, dwa ró┬┐ne znaki, pasterz z prawej strony palcem wskazuj┬▒cym lewej r├¬ki, pokazuje co┬ w rodzaju pionowej linii. Pasterz z lewej strony, palcem wskazuj┬▒cym prawej r├¬ki, pokazuje liter├¬ R. Czyni to w taki sposób, ┬┐e cz├¬┬Â├Ž tej litery zostaje przez jego palec zakryta, widoczny kszta┬│t litery to, górna jej po┬│owa i prawa nó┬┐ka.
   Wnioski, jakie bardzo wielu ludzi wyci┬▒gn├¬┬│o z wizerunku tego obrazu, poprowadzi┬│y ich na drog├¬ poszukiwa├▒ ukrytego miejsca, jako ┬┐e uznali ten obraz za podstawowy drogowskaz. Bez w┬▒tpliwo┬Âci, dzie┬│o Pousina jest drogowskazem, ale wskazuje dwa ró┬┐ne kierunki. Pierwszy z tych kierunków wskazuje pasterz z prawej strony, pokazuje lini├¬, któr┬▒ tworz┬▒ kraw├¬dzie kamieni, elementów ┬Âciany grobowca. Uznanie tych kraw├¬dzi jako linii, daj┬▒cej przyczyny do poszukiwa├▒ geometrycznych, wprowadzi┬│o wielu na drog├¬ ┬┐mudnej pracy bez efektów.
   Przed przyst┬▒pieniem, do poszukiwa├▒, nale┬┐y wykluczy├Ž ma┬│o prawdopodobne przyczyny. Pasterz wskazuj┬▒cy praw┬▒ r├¬k┬▒, z zasady prawej r├¬ki wnosi bardziej realne warto┬Âci ni┬┐ pasterz wskazuj┬▒cy lew┬▒ r├¬k┬▒. Kolejn┬▒ istotn┬▒ warto┬Âci┬▒, jest zachowanie pasterzy w trakcie pokazywania znaku. Pasterz pokazuj┬▒cy praw┬▒ r├¬k┬▒, uwa┬┐nie patrzy na znak, który wskazuje. Inaczej zachowuje si├¬ pasterz pokazuj┬▒cy lew┬▒ r├¬k┬▒, patrzy na swoj┬▒ ukochan┬▒ i sam nie wie dok┬│adnie, co pokazuje. Jego wskazania, nie wnosz┬▒ cech prawdopodobie├▒stwa z dwóch powodów, po pierwsze pokazuje lew┬▒ r├¬k┬▒, po drugie nie widzi znaku, który pokazuje.
   Znakiem, który nale┬┐y bra├Ž pod uwag├¬ jest litera R pasterz, który pokazuje ten znak czyni to praw┬▒ r├¬k┬▒ i uwa┬┐nie patrzy, co czyni. Potwierdza to równie┬┐ fakt, ┬┐e to ta litera jest znakiem ze ska┬│, przy wej┬Âciu do grot. 
   Litera wykuta na skale, posiada dok┬│adnie taki kontur, jaki jest widoczny z pod palca pasterza, Nikolas Pousin musia┬│ by├Ž w tym miejscu przed namalowaniem obrazu. Poza tym jego dzie┬│o, skrywa jeszcze inne wskazówki dotycz┬▒ce tego miejsca i tak samo jak na fresku, informacje z tego obrazu, wskazuj┬▒ znaki bardzo widoczne a tych, w tej chwili nie mo┬┐emy ujawni├Ž. Jak ju┬┐ wcze┬Âniej napisa┬│em, znaki te ujawnione zostan┬▒ po odczytaniu testamentu, który znajduje si├¬ w Rennes le Chateau.
   Pozosta┬│a ostatnia kwestia, nasze bezpiecze├▒stwo, które z momentem ujawnienia informacji o tym, ┬┐e to tajemnicze miejsce jest nam znane, staje pod znakiem zapytania. Znane s┬▒ przypadki ┬Âmierci, w niewyja┬Ânionych okoliczno┬Âciach ludzi, którzy mówili, ┬┐e odkryli tajemnic├¬ Sauniera, dotycz┬▒c┬▒ miejsca ukrycia skarbu.
My dla w┬│asnego bezpiecze├▒stwa, przygotowali┬Âmy dwa listy, które w szczegó┬│ach, po przeczytaniu naprowadz┬▒ dok┬│adnie do tego tajemniczego miejsca. Je┬┐eli do okre┬Âlonego czasu nie zg┬│osimy si├¬, najpierw pierwszy potem drugi, listy zostan┬▒ kolejno otwarte i ca┬│a tajemnica zostanie wyjawiona.

GRYF et  MAGDALENA  France 17.09.2005.

 © Andrzej i Magdalena Stuscy de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autorów tekstu oraz podaniem linku.