> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Swieta geometria a rola
Data 08/04/2010 20:27  Autor Andrzej Struski  Klikni੠6169  Jŕzyk Polish
Platon w mistrzowski sposób ukazuje tak wa┬┐ne kwestie, jak odniesienie cia┬│a sta┬│ego do figur geometrycznych, czy materii do ca┬│ostek, form geometrycznych o idealnych proporcjach.

┬Žwi├¬ta geometria a rola "Bry┬│ Plato├▒skich"

Platon w mistrzowski sposób ukazuje tak wa┬┐ne kwestie, jak odniesienie cia┬│a sta┬│ego do figur geometrycznych, czy materii do ca┬│ostek, form geometrycznych o idealnych proporcjach.

Cyt. „Platon uznawa┬│ bowiem, ┬┐e materia zbudowana jest z ca┬│ostek i nie jest podzielna, a ca┬│ostki te maj┬▒ charakter idealny. Nie s┬▒ bowiem cia┬│ami sta┬│ymi, lecz figurami geometrycznymi”.

W tre┬Âci tego cytatu, s┬▒ uj├¬te wskazania, które mówi┬▒ o ca┬│ostkach, materii i cia┬│ach sta┬│ych. Materia zbudowana z ca┬│ostek o idealnym charakterze, jak równie┬┐ w takiej postaci, która jest niepodzielna, to ┬╝ród┬│o, z którego w procesie ewolucji, powsta┬│a materia i ┬┐ycie wszech┬Âwiata.
Te ca┬│ostki o idealnym charakterze, to nic innego jak czworo┬Âciany, idealnego charakteru pierwociny materialnych form przestrzennych. Bry┬│a czworo┬Âcianu, jako jedyna z wszystkich bry┬│ posiada tyle samo wierzcho┬│ków ile ┬Âcian. ┬ú┬▒cz┬▒c si├¬ wzajemnie wierzcho┬│kami, tworzy przestrze├▒ geometryczn┬▒ materii zbudowan┬▒ z ca┬│ostek.
Materia jednorodna konstrukcyjnie, utworzona ze zbioru czworo┬Âcianów nie jest jednorodna w kwestii zag├¬szczenia masy tej materii. Taka niejednorodnie roz┬│o┬┐ona, masa materii w przestrzeni, daje mo┬┐liwo┬Â├Ž do zmiany stanu fizycznego tego ┬Ârodowiska a co za tym idzie, przyczynia si├¬ do aktywacji procesów ewolucji.
Konstrukcja geometryczna materii, która powstaje z czworo┬Âcianów po┬│┬▒czonych wierzcho┬│kami, posiada form├¬ przestrzenna o szczególnym charakterze i kszta┬│cie. Obj├¬to┬Â├Ž czworo┬Âcianów w utworzonej przez nich przestrzeni, zajmuje jedynie 1/6 ca┬│ej obj├¬to┬Âci tej przestrzeni. Jej kszta┬│t ukazuje naturalnie wygenerowane w trakcie powstawania przestrzeni, o┬Âmio┬Âciany regularne, które w klasyfikacji bry┬│ plato├▒skich, s┬▒ na drugiej pozycji.
Te o┬Âmio┬Âciany powstaj┬▒ jako formy wtórne, ich kraw├¬dzie i ┬Âciany, s┬▒ kraw├¬dziami i ┬Âcianami czworo┬Âcianów, bry┬│, które t├¬ przestrze├▒ tworz┬▒. Istniej┬▒ce po utworzeniu przestrzeni formy o kszta┬│cie o┬Âmio┬Âcianów wype┬│niaj┬▒ swoj┬▒ obj├¬to┬Âci┬▒, wolne miejsca w utworzonej przez czworo┬Âciany przestrzeni.

Z wszystkich pi├¬ciu bry┬│ plato├▒skich, tylko sze┬Âcian posiada cechy, które pozwalaj┬▒ mu wype┬│ni├Ž ca┬│┬▒ przestrze├▒. Jednorodnej wielko┬Âci sze┬Âciany, po┬│┬▒czone ┬Âcianami wype┬│ni┬▒ przestrze├▒, same z kolei nie b├¬d┬▒ powiela├Ž w┬│asnej przestrzeni.
Efekt powstawania bry┬│y wtórnej w postaci o┬Âmio┬Âcianów, podczas tworzenia przestrzeni z┬│o┬┐onej z czworo┬Âcianów, to swoistego rodzaju tworzenie si├¬ formy geometrycznej, która wype┬│ni przestrze├▒ w taki sposób, jak sze┬Âcian.
Taka forma przestrzenna, jest zbiorem trzech bry┬│, dwóch czworo┬Âcianów i o┬Âmio┬Âcianu, przy czy jeden z czworo┬Âcianów jest obrócony wierzcho┬│kiem do do┬│u.
Powstawanie materii w przestrzeni form geometrycznych o takiej konstrukcji, pozwala na szerokie mo┬┐liwo┬Âci twórcze w zakresie, ┬┐ycia ewolucyjnego wszech┬Âwiata.

Jak istotna dla ewolucji i ┬┐ycia cz┬│owieka jest ta forma ┬Âwiadczy, pozycja siedz┬▒cego Buddy, która wskazuje na taka form├¬ przestrzenn┬▒ Gdy proporcjonalnie b├¬dziemy powi├¬kszali wskazywan┬▒ figur├¬, to w zakresie odpowiadaj┬▒cym parametrami cz┬│owiekowi, posta├Ž siedz┬▒cego Buddy, wype┬│ni jej przestrze├▒.

Gdyby konstrukcja geometryczna materii w przestrzeni by┬│a zbudowana z sze┬Âcianów, to jej predyspozycje do powstawania nowych form by┬│yby ograniczone. Ograniczenia wynika┬│yby z prostej i jednorodnej budowy sze┬Âcianu. Bry┬│a, która powstaje w przestrzeni czworo┬Âcianów, a któr┬▒ nazwa┬│em, jednostk┬▒ przestrzeni wszech┬Âwiata, jest w tym wzgl├¬dzie bardzo obfitym zbiorem geometrycznym.
Wyst├¬puj┬▒ w konstrukcji tej bry┬│y, k┬▒ty proste, zwarte i rozwarte a dwie z jej dwunastu zewn├¬trznych ┬Âcian, posiadaj┬▒ k┬▒t wewn├¬trzny rozwarty. Wszystkie jej ┬Âciany s┬▒ trójk┬▒tami równobocznymi, niesymetrycznie usytuowanymi na powierzchni bry┬│y, która spe┬│nia cechy, powielarnej jednostki przestrzeni wszech┬Âwiata.
Ta bry┬│a posiada trzynast┬▒ ┬Âcian├¬ w postaci trójk┬▒ta równobocznego, któr┬▒ uzyskuje wraz z konstrukcj┬▒ pierwotnego czworo┬Âcianu. Drugi obrócony czworo┬Âcian i o┬Âmio┬Âcian, s┬▒ formami wtórnymi powstaj┬▒cej przestrzeni geometrycznej materii.

Tak┬▒ przestrzenn┬▒ bry┬│├¬ w formie czworo┬Âcianu opisa┬│ Platon, wskazuj┬▒c na jej cechy jako ca┬│ostki, która z kolei w postaci zbioru form geometrycznych tworzy niepodzieln┬▒ materi├¬.
Ta materia wed┬│ug Platona nie jest w postaci cia┬│a sta┬│ego, tylko w postaci form geometrycznych.

Trafno┬Â├Ž sformu┬│owania opisu przestrzeni i jej konstrukcji, jest u Platona bezwzgl├¬dnie najwy┬┐szej miary. Precyzyjnie okre┬Âli┬│ konstrukcj├¬ przestrzeni wszech┬Âwiata na etapie, gdy jego ┬Ârodowisko fizyczne jest przygotowane, do zainicjowania procesu ewolucji.
Tak┬▒ przestrze├▒ w zakresie jej tworzenia, zarówno, z jakiego materia┬│u i w jakiej postaci, opisa┬│em w postach dotycz┬▒cych budowy wszech┬Âwiata. Nadmieni├¬, ┬┐e z opisem bry┬│ plato├▒skich zetkn┬▒┬│em si├¬ pierwszy raz, kilka tygodni temu.

Je┬Âli mamy do czynienia z materi┬▒, nawet w pocz┬▒tkowym stadium jej tworzenia (ewolucji), to zapewne posiada ona jak┬▒┬ mas├¬. W jaki sposób program ewolucji dzia┬│a poprzez powielanie si├¬ pierwocin materii w zwi┬▒zku z oddzia┬│ywaniem masy?
Jaki zwi┬▒zek mo┬┐e mie├Ž tworzenie si├¬ podstawowych, pierwotnych struktur materii w odniesieniu do pi├¬ciu bry┬│ plato├▒skich z mas┬▒ tej┬┐e materii? czy bry┬│y geometryczne jako pierwociny materii posiadaj┬▒ jak┬▒┬ mas├¬ i w jaki sposób oddzia┬│uje ona na inne elementy (bry┬│y?)?

„Je┬┐eli mamy do czynienia z materi┬▒, nawet w pocz┬▒tkowym stadium jej tworzenia (ewolucji), to zapewne posiada ona jak┬▒┬ mas├¬.”


Ka┬┐da materia posiada mas├¬ w┬│asn┬▒, materia zbudowana z ca┬│ostek wskazywanych przez Platona równie┬┐. Platon nie opisuje procesu, w jakim powstaj┬▒ czworo┬Âciany, równie┬┐ nie okre┬Âla charakteru o┬Âmio┬Âcianu jako formy wtórnej, wskazuje jedynie na istnienie takich form w budowie pierwotnej materii.
W procesie powstawania materii musz┬▒ zaistnie├Ž warunki fizyczne, które zabezpiecz┬▒ po┬┐┬▒dan┬▒ form├¬, jej budowy krystalicznej. Ka┬┐da istniej┬▒ca posta├Ž materialna, wyewoluowana we wszech┬Âwiecie posiada konstrukcj├¬ krystaliczn┬▒. W jednych przypadkach dostrzegaln┬▒ w innych nie. W tych nierozpoznanych, struktury krystaliczne s┬▒ zbyt ma┬│e, st┬▒d nie s┬▒ widoczne.

Materia i jej budowa szczególnie ta, jak┬▒ wskazuje Platon, musi spe┬│nia├Ž cechy form krystalicznych i dla niej w┬│a┬Âciwej masy w┬│asnej. W tym miejscu niezb├¬dne jest usystematyzowanie informacji zwi┬▒zanych z tworzeniem lub ewolucj┬▒ materii, jak równie┬┐ jej masy.
Wszech┬Âwiat posiada dwa rodzaje ┬Ârodowiska fizycznego; ┬Ârodowisko bierne i ┬Ârodowisko podlegaj┬▒ce procesowi ewolucji.

Bierne ┬Ârodowisko fizyczne, przestrzeni wszech┬Âwiata.

Rodzaj bierny jest ┬Ârodowiskiem, które posiada przestrze├▒ wype┬│nion┬▒ tak┬▒ materi┬▒ i w takiej formie jej budowy, jak┬▒ wskazuje Platon,

Cyt. „materia zbudowana jest z ca┬│ostek i nie jest podzielna, a ca┬│ostki te maj┬▒ charakter idealny.”

Materia niepodzielna wyst├¬puje w ┬Ârodowisku fizycznym, które nie zmienia swojego stanu. Forma budowy materii, której przestrze├▒ sk┬│ada si├¬ z idealnych ca┬│ostek, (mikro zbiorów) oznacza, ┬┐e jest ona jednorodna.
┬Žrodowisko fizyczne, które posiada identyczne cechy z tymi wskazanymi przez Platona, opisa┬│em w budowie wszech┬Âwiata, gdy jeszcze nie zna┬│em opisów bry┬│ Plato├▒skich.
W stosunku do form geometrycznych, jakie opisa┬│ Platon i wskazania rodzaju materii, ┬Ârodowisko bierne, zgodne ze wskazaniami Platona w pe┬│ni odpowiada cechom, które tam wykaza┬│em. Posiada ono, form├¬ budowy materii w postaci czworo┬Âcianów i o┬Âmio┬Âcianów foremnych. Wskazany w mojej teorii stan fizyczny przestrzeni wszech┬Âwiata, jest ┬Ârodowiskiem, które nie ulega degradacji lub zmianom w ca┬│ym czasie ewolucji wszech┬Âwiata.

Idealny charakter ca┬│ostek – czworo┬Âcianów mo┬┐e by├Ž zapewniony, tylko, gdy formacja jest zbudowana z identycznych sk┬│adowych. Takie identyczne elementy sk┬│adowe materii, tworz┬▒ materi├¬ jednorodn┬▒ w ca┬│ej przestrzeni wszech┬Âwiata. Masa tych sk┬│adowych tworzy mas├¬ ca┬│ej materii ┬Ârodowiska biernego. W dalszej kolejno┬Âci zdarze├▒, podczas procesu ewolucji wszech┬Âwiata, niewielki procent masy ┬Ârodowiska biernego, wystarczy do powstania ca┬│ej materii ewolucyjnej wszech┬Âwiata.
Czworo┬Âcian jako ca┬│ostka wskazywana przez Platona posiada mas├¬ wynikaj┬▒c┬▒ z masy cz┬▒stek sk┬│adowych, które s┬▒ rozlokowane na jego wierzcho┬│kach. Odpowiednio rozmieszczone w przestrzeni cz┬▒stki sk┬│adowe, s┬│u┬┐┬▒ jako budulec. Ten budulec musi posiada├Ž odpowiedni┬▒ posta├Ž. Ta posta├Ž, powinna by├Ž kulista a masa poszczególnej kulki taka, by pole magnetyczne, które ona wytworzy, ustali┬│o odleg┬│o┬Â├Ž mi├¬dzy wszystkimi kulkami w przestrzeni. Kulki s┬▒ wierzcho┬│kami form geometrycznych, jednorodna wielko┬Â├Ž kulek, utworzy identyczn┬▒ posta├Ž wszystkich bry┬│.
Bry┬│┬▒, jaka powstanie jest czworo┬Âcian foremny, jest on po┬│┬▒czony z s┬▒siaduj┬▒cymi z nim czworo┬Âcianami wierzcho┬│kami. Bry┬│y czworo┬Âcianów nie wype┬│niaj┬▒ swoj┬▒ obj├¬to┬Âci┬▒ ca┬│ej przestrzeni, jaka powstanie. Obj├¬to┬Â├Ž czworo┬Âcianów, to u┬│amek obj├¬to┬Âci ca┬│ej przestrzeni a pozosta┬│┬▒ woln┬▒ przestrze├▒, wype┬│niaj┬▒ o┬Âmio┬Âciany i odwrócone czworo┬Âciany.
Platon ukazuje bierne ┬Ârodowisko fizyczne, które jest obszarem odpowiednio wyposa┬┐onym. Na tym polu w odpowiednich miejscach b├¬dzie inicjowany proces ewolucji wszech┬Âwiata Takie ┬Ârodowisko jest ┬╝ród┬│em materii i wzorcem geometrycznym, dla wszelkich objawów ┬┐ycia, jakie powstan┬▒ w procesie ewolucji.

┬Žrodowisko fizyczne podlegaj┬▒ce procesowi ewolucji.

┬Žrodowisko fizyczne, które okre┬Âli┬│em jako, podlegaj┬▒ce procesowi ewolucji, powstanie w momencie wprowadzenia w przestrze├▒ ┬Ârodowiska biernego, czynnika aktywuj┬▒cego. Miejsca we wszech┬Âwiecie, gdzie przebiegaj┬▒ procesy ewolucji, posiadaj┬▒ szczególny charakter, „podwójnego ┬Ârodowiska fizycznego”. Istnieje tu nigdy nie zmieniaj┬▒ca, swej formy geometrycznej, materia zbudowana z ca┬│ostek okre┬Âlonych przez Platona i materia, z której ewoluuj┬▒ si├¬ wszelkie formy ┬┐ycia wszech┬Âwiata. W tych formach odnajdziemy kszta┬│ty budowy geometrycznej, zgodne z bry┬│ami plato├▒skimi.
Jak z tego wynika, ┬┐ycie mo┬┐e zaistnie├Ž tylko w tym miejscu wszech┬Âwiata, gdzie do ┬Ârodowiska biernego, dodany zostanie czynnik powoduj┬▒cy jego zmian├¬.

“Jak┬▒ rol├¬, pe┬│ni┬▒ bry┬│y plato├▒skie w ca┬│okszta┬│cie ┬Žwi├¬tej Geometrii”?.

Bry┬│y plato├▒skie wskazuj┬▒ nam podstawowe formy geometryczne, które w dalszej ewolucji materii, b├¬d┬▒ wnosi┬│y wzorzec jej krystalicznej budowy. Zakres form, którym cz┬│owiek przyda┬│ miano „┬Âwi├¬tej geometrii”, zale┬┐y od tego, czy materia lub forma, która oddzia┬│uje na cz┬│owieka posiada korzystny wp┬│yw na jego samopoczucie, lub jego potrzeby.
Okre┬Âlanych mianem „┬Âwi├¬tej geometrii”, jest wiele ró┬┐nych rzeczy. Wszystkie posiadaj┬▒ wspólny mianownik; jest nim kszta┬│t geometryczny zbli┬┐ony do formy, jak┬▒ posiadaj┬▒ bry┬│y plato├▒skie. W materii ten kszta┬│t, objawia si├¬ w jej krystalicznej budowie w innych przypadkach, b├¬dzie to forma, która powsta┬│a z przyczyn naturalnych lub zosta┬│a wykonana przez cz┬│owieka.
Wniosek nasuwa siê sam, wszystko, co zachowuje w swojej budowie formy zbli¿one do tych, jakie opisa³ Platon, posiada cechy w³asne, korzystnie wp³ywaj±ce na cz³owieka.
W tym miejscu nale┬┐y wskaza├Ž istotna kwesti├¬, rodzaj „materia┬│u”, z jakiego powstaj┬▒ takie, korzystnie oddzia┬│ywaj┬▒ce rzeczy. Istniej┬▒ cztery podstawowe materia┬│y; d┬╝wi├¬k, ┬Âwiat┬│o, ska┬│a, lub materia o┬┐ywiona. Ka┬┐da z tych rzeczy, musi w swej budowie zawiera├Ž formy geometryczne, zbli┬┐one lub identyczne, ze wskazywanymi przez Platona. Od nasycenia materia┬│u odpowiedni┬▒ ilo┬Âci┬▒, wzorcowych form, b├¬dzie uzale┬┐niona jako┬Â├Ž wp┬│ywu.

„┬Žwi├¬ta Geometria jak zd┬▒┬┐y┬│em zauwa┬┐y├Ž jest podstaw┬▒ budowy struktury materii, jak┬▒ rol├¬ pe┬│ni┬▒ w tym temacie tzw. "bry┬│y plato├▒skie"?

Poza ju┬┐ opisanymi, wzorcowymi formami budowy materii, które zdominowa┬│y bierne ┬Ârodowisko fizyczne wszech┬Âwiata, to w otaczaj┬▒cej nas naturze, generalnie wyst├¬puj┬▒ formy bardziej z┬│o┬┐one a co za tym idzie, mniej odpowiadaj┬▒ce w swej budowie ┬Âwi├¬tej geometrii. By wzorcowe kszta┬│ty, zachowa┬│y swój wp┬│yw w procesie ewolucji materii, musz┬▒ istnie├Ž naturalne mechanizmy powielaj┬▒ce.

Magnetyczny klej.

Ca┬│a materia wszech┬Âwiata jest wzajemnie po┬│┬▒czona przestrzennymi polami magnetycznymi. Ten magnetyczny mechanizm, odpowiada za precyzyjne po┬│o┬┐enie zbiorów materii wzgl├¬dem siebie. Jego oddzia┬│ywanie objawia si├¬, zarówno na planie biernego ┬Ârodowiska fizycznego wszech┬Âwiata, jak równie┬┐ w zakresie wzajemnego po┬│o┬┐enia galaktyk.
Niezmiernie istotn┬▒ cech┬▒ fizyczn┬▒ magnetyzmu, jest absolutna precyzja. Pozwala ona, dok┬│adnie ustawi├Ž wzgl├¬dem siebie, wszystkie wierzcho┬│ki bry┬│ w krystalicznej budowie materii i wyregulowa├Ž kosmiczny zegar. Ca┬│ostki wskazywane przez Platona, równie┬┐ s┬▒ zespolone magnetycznie.
Forma czworo┬Âcianu regularnego, jest przestrzeni┬▒ idealn┬▒ geometrycznie. Jej powielanie, jest powielaniem wzorca a proporcjonalne powi├¬kszanie, ewolucj┬▒ zachowuj┬▒c┬▒ wzorzec. Taki mechanizm pozwala zachowa├Ž pierwotne cechy materii, we wszystkich formach ┬┐ycia, jakie wyewoluuj┬▒ si├¬ w procesie ewolucji wszech┬Âwiata. Na ziemi, czworo┬Âcian jest podstawow┬▒ form┬▒ krystalicznej budowy krzemianów. Te z kolei dominuj┬▒ w skorupie ziemi i z tej przyczyny, na ziemi zosta┬│a zainicjowana ewolucja biologii. W postaci „prochu”, drobin krzemianowych, forma czworo┬Âcianu, przenosi si├¬ do ┬Ârodowiska fizycznego gliny. Z tego ┬Ârodowiska, jest ju┬┐ prosta droga do cia┬│a biologicznego.
W ┬Ârodowisku ┬┐ycia biologicznego, czworo┬Âciany krzemianowe stabilizuj┬▒ ewolucj├¬ biologii w oparciu o podstawowe wzorce geometryczne.

Jaka bry┬│a plato├▒ska pojawi┬│a si├¬ jako pierwsza w procesie "organizowania" wszech┬Âwiata?

Proces organizowania przestrzeni wszech┬Âwiata, nale┬┐y odró┬┐ni├Ž od procesu ewolucji materii wszech┬Âwiata. W pierwszej kolejno┬Âci by┬│a zbudowana przestrze├▒ wszech┬Âwiata. Konstrukcja tej przestrzeni, jest oparta na formach geometrycznych. Bry┬│a czworo┬Âcianu foremnego, Platon t├¬ bry┬│├¬ nazwa┬│ „tetraedr”, jest podstawow┬▒ bry┬│┬▒ konstrukcyjn┬▒ tej przestrzeni. Przestrze├▒ wype┬│niona czworo┬Âcianami, które ┬│┬▒cz┬▒ si├¬ wzajemnie tylko swymi wierzcho┬│kami w naturalny sposób, generuje inne formy przestrzenne. W postaci pierwszej, czyli bez ┬│┬▒czenia si├¬ dwóch lub wi├¬kszej ilo┬Âci bry┬│ wyst├¬puje o┬Âmio┬Âcian foremny, Platon nazywa t├¬ bry┬│├¬ „oktaedr”. Te dwie bry┬│y s┬▒ we wskazaniu Platona numerami 1 i 2, trafno┬Â├Ž jego oceny w kwestii budowy materii, by┬│a precyzyjna.
Platon twierdzi┬│, ┬┐e materia zbudowana jest z bry┬│ foremnych. Twierdzi┬│ równie┬┐, ┬┐e ta foremna jej struktura nie jest cia┬│em sta┬│ym, tylko samymi figurami geometrycznymi.
Przestrze├▒, któr┬▒ tu opisuj├¬, to zbiór takich figur foremnych, o jakich mówi┬│ Platon. Bry┬│y te posiadaj┬▒ tak ma┬│e zag├¬szczenie materii i s┬▒, tak ma┬│ej wielko┬Âci, ┬┐e nie mog┬▒ by├Ž postrzegane jako sta┬│a materia.
Szczególn┬▒ cech┬▒ takiej konstrukcji przestrzennej, jest ró┬┐norodno┬Â├Ž. Lustrzane odbicie czterech trójk┬▒tów równobocznych, które wspólnie, tworz┬▒ wi├¬kszy w kolejno┬Âci trójk┬▒t równoboczny, jest symetryczne. Lustrzane odbicie, bry┬│ przestrzennych, których podstawami s┬▒ te trójk┬▒ty, nie jest symetryczne.
Taka niesymetryczna przestrze├▒ geometryczna, posiadaj┬▒ca symetryczn┬▒ podstaw├¬, daje mo┬┐liwo┬Â├Ž do rozwoju wielorakich form przestrzennych a z drugiej strony zabezpiecza powtarzalno┬Â├Ž rodzaju.
Przestrze├▒ geometryczna wszech┬Âwiata w postaci takiej budowy, jest optymalnym miejscem do ewolucji materii. W kolejnych etapach proporcjonalnego powi├¬kszania bry┬│ geometrycznych, b├¬dzie ona uzyskiwa┬│a coraz wi├¬ksz┬▒ g├¬sto┬Â├Ž, a┬┐ osi┬▒gnie stan cia┬│a sta┬│ego. W kolejnych etapach ewolucji z takiego cia┬│a sta┬│ego w procesie ewolucji biologii, powstanie przyroda. Ostatnim procesem ewolucji jest powstawanie form o coraz mniejszym zag├¬szczeniu. Tak ewoluuje materia eteryczna, cia┬│a duchowe.

© Andrzej Struski de Merowing