> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Wrzesie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Interpretacja wybuchowej notatki wskazujacej Mesjasza przez Rabina Kadurii
Data 09/12/2010 19:12  Autor Andrzej Struski  Klikni੠6430  Jŕzyk Polish
 

Interpretacja wybuchowej notatki wskazuj┬▒cej Mesjasza przez Rabina Kadurii 


Wybuchowa notatka zmar³ego rabina wskazuje imiê Mesjasza!

Ju┬┐ na samym pocz┬▒tku, tkwi b┬│┬▒d w interpretacji sprawy zwi┬▒zanej z notatk┬▒ rabina. Zwrot „wskazuje imi├¬ Mesjasza”, jest tendencyjny, jako ┬┐e zaw├¬┬┐a pole oceny tre┬Âci, zawartej w ca┬│okszta┬│cie tematu. W temacie s┬▒ uj├¬te informacje, które mówi┬▒ nie tylko o imieniu Mesjasza, ale równie┬┐ wskazuj┬▒ inne warto┬Âci z nim zwi┬▒zane.

”┬Žwiat ┬┐ydowski trzyma t├¬ tajemnic├¬ nie wiedz┬▒c, co z ni┬▒ uczyni├Ž, jak j┬▒ zinterpretowa├Ž, jak j┬▒ prze┬│kn┬▒├Ž. Jest tak wybuchowa, a jednocze┬Ânie tak prawdziwie pora┬┐aj┬▒ca, ┬┐e ortodoksyjni ┬»ydzi nie chc┬▒ w ni┬▒ uwierzy├Ž.”

CI sami ortodoksyjni ┬»ydzi, jeszcze nie tak dawno oddali by ┬┐ycie za uwielbianego rabina. Wystarczy┬│o, ┬┐e przekaza┬│ informacje, które godz┬▒ w ich kanony warto┬Âci kultowych i sta┬│ si├¬ prawie wrogiem ortodoksów.
Ta kwestia zwi┬▒zana z charakterem religijnego my┬Âlenia, dotyczy równie┬┐ chrze┬Âcijan, którzy rozpatruj┬▒c zawarte w temacie informacje, nie b├¬d┬▒ mogli prze┬│kn┬▒├Ž, pewnych cech przypisywanych, maj┬▒cemu nadej┬Â├Ž Mesjaszowi.


„Zaklejona w kopercie notatka mia┬│a by├Ž wed┬│ug ┬┐yczenia rabina otwarta dopiero teraz.”

Tu nasuwa si├¬ istotne pytanie; Dlaczego rabin, który sporz┬▒dza notk├¬ jesieni┬▒ 2005r. zastrzega sobie spraw├¬, by otwarto j┬▒ zaledwie pó┬│tora roku pó┬╝niej?
Jakie znaczenie ma ten czas?
Nie mo┬┐e tu chodzi├Ž o samo przyj┬Âcie Mesjasza, chyba, ┬┐e mia┬│by si├¬ w tym czasie narodzi├Ž. Z drugiej strony, czas narodzenia jest wykluczony wskazywanym sposobem dzia┬│ania Mesjasza. Ma On korzysta├Ž z mediów, jak równie┬┐ w ró┬┐ny sposób objawia├Ž si├¬ ludziom, czego nowo narodzone dziecko nie mo┬┐e uczyni├Ž.
Czas pó┬│tora roku jest istotny, skoro zosta┬│ przez rabina okre┬Âlony i to na pewno nie bez przyczyny. Ten czas, nie tylko dotyczy istotnej rzeczy w sprawie objawienia Mesjasza, ale równie┬┐ j┬▒ wskazuje. W ┬┐adnym innym razie takie zastrze┬┐enie rabina nie mia┬│oby sensu.
Co wskazuje czas pó┬│torej roku?
Mo┬┐e wskazywa├Ž tylko jedno; w tym czasie Mesjasz uczyni zapowiadane rzeczy.
Teraz nale┬┐y zada├Ž kolejne pytanie; Jakie s┬▒ to rzeczy, które uczyni Mesjasz a s┬▒ one zapowiadane przez rabina?

Kwestia pierwsza; Imiê Mesjasza.


„┬┐e Mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, zwany tak┬┐e Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus.”

Kwestia druga; Co uczyni na ziemi.

„Podniesie On ludzi i udowodni, ┬┐e Jego s┬│owa i prawo s┬▒ wa┬┐ne”
”Zdanie powy┬┐sze zapisane po hebrajsku brzmi:
Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim,”


Z tego zdania ortodoksyjni ┬»ydzi odczytuj┬▒ dwie informacje, imi├¬ Mesjasza i Jego efekt dzia┬│ania na ziemi. Brak jest tu wyja┬Ânienia, jak do takich wniosków doszli, chocia┬┐ jedna sprawa du┬┐o wyja┬Ânia; u┬┐yli kaba┬│y, a wi├¬c rodzaju wró┬┐by. Nie ma gwarancji, lub jej nie przedstawiono, czy rabin jasno wskaza┬│ na konieczno┬Â├Ž w tym przypadku u┬┐ycia kaba┬│y. Nale┬┐y wzi┬▒├Ž pod uwag├¬ wa┬┐n┬▒ rzecz, wskazywany Mesjasz nie wi┬▒┬┐e si├¬ z kultem, którego Kaduri jest rabinem.
Pytanie; Czy s┬│usznie u┬┐yto kaba┬│y do tematu Mesjasza, prawdopodobnie nie uznaj┬▒cego kaba┬│y, i czy rabin sobie tego ┬┐yczy┬│?


„z którego ortodoksyjni ┬»ydzi interpretuj┬▒c je w ┬Âwietle stosowanych przez siebie kabalistycznych schematów, wyczytuj┬▒ w┬│a┬Ânie imi├¬ Yehoshua, syna Yohozadaka.”

Czy jest to w┬│a┬Âciwe imi├¬, czy tylko jest tu wskazany efekt Jego dzia┬│ania?

„wyczytuj┬▒ w┬│a┬Ânie imi├¬ Yehoshua, syna Yohozadaka.”

Poni┬┐ej w tek┬Âcie, jest zawarta informacja, ┬┐e ortodoksyjni ┬»ydzi ju┬┐ wcze┬Âniej niepokoili si├¬ zachowaniem rabina. W takim ┬Âwietle Jego notka, która niewiele ma wspólnego z religi┬▒ ┬»ydowsk┬▒, uzyskuje wi├¬ksz┬▒ warto┬Â├Ž. Rabin napisa┬│ j┬▒ po przemy┬Âleniach a nie z powodu jakiego┬ duchowego uniesienia.

„Oprócz tajemniczej notatki, ortodoksyjnych ┬»ydów "niepokoj┬▒" i inne epizody z ostatnich lat ┬┐ycia swego mistrza.”

Takie spotkanie, które bez w┬▒tpienia musia┬│o si├¬ odby├Ž na planie duchowym, mog┬│o zmieni├Ž sposób my┬Âlenia rabina i uzna├Ž mo┬┐liwo┬Â├Ž przyj┬Âcia Mesjasza z poza ┬Ârodowiska kultu ┬»ydowskiego.

„Na kilka miesi├¬cy przed swoj┬▒ ┬Âmierci┬▒ rabin Kaduri zaskoczy┬│ swoich uczniów publicznym o┬Âwiadczeniem w ┬Âwi├¬to Yom Kippur, mówi┬▒c i┬┐ „spotka┬│ si├¬ z Mesjaszem”.

Jak z tego tekstu wynika, nie tylko rabin Kaduri, ale równie┬┐ inni rabini przewiduj┬▒ przyj┬Âcie Mesjasza, ale po ┬Âmierci Ariela Sharona. W kontek┬Âcie do innych informacji, b├¬dzie to przyj┬Âcie Mesjasza, który ju┬┐ dzia┬│a na ziemi.

„Wed┬│ug rabina Kaduri, jak równie┬┐ wed┬│ug przewidywa├▒ innych znanych rabinów, jak Haim Cohen, Nir Ben Artzi czy jego ┬┐ony Haim Kneiveskzy, Mesjasz ma przyj┬Â├Ž do ludu Izraela „po ┬Âmierci Ariela Sharona” [B. premier znajduje si├¬ ca┬│y czas w stanie ┬Âpi┬▒czki.]”

W gronie rodzinnym w przypadku rodziny rabinów Kaduri, cz├¬ste by┬│y rozmowy na temat maj┬▒cego przyj┬Â├Ž Mesjasza i musia┬│ by├Ž poruszany temat Mesjasza z poza kultu. W takim ┬Âwietle s┬│owa Jego syna rabina Dawida Kaduri, w których podwa┬┐a wiarygodno┬Â├Ž ojca, zdaj┬▒ si├¬ nie by├Ž szczere.

„Wnuk rabina Kaduri, rabin Yosef Kaduri twierdzi, ┬┐e jego dziadek wielokrotnie przed ┬Âmierci┬▒ mówi┬│ o przyj┬Âciu Mesjasza i Zbawieniu, które przyniesie.”

Tu uj├¬ta kwestia wynika z zapowiedzi Jezusa Chrystusa, który wielokrotnie zapowiada┬│ przyj┬Âcie Syna Cz┬│owieczego. Mesjasz, który pochodzi z rodu Dawidowego w konsekwencji i z rodu Chrystusa, b├¬dzie posiada┬│ pewne cech wynikaj┬▒ce z tego tematu.

„Opis Mesjasza – podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net – zbli┬┐ony jest do opisu przyj┬Âcia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, danego w Nowym Testamencie.”

Tymi s³owami rabin porusza sprawê, wiary w Mesjasza, ¿yj±cego fizycznie na ziemi.

„Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?” – pyta si├¬ rabin Yitzhak Kaduki”.

Sprawa ta b├¬dzie wygl┬▒da┬│a ró┬┐nie, jedni uwierz┬▒ inni nie, jednak Ci, którzy uwierz┬▒ b├¬d┬▒ lud┬╝mi nie-religijnymi. W tych s┬│owach zawarty jest dowód na to, ┬┐e Mesjasz b├¬dzie wyra┬┐a┬│ negatywne opinie o religii.

„Nie, na pocz┬▒tku niektórzy z nas uwierz┬▒ w Niego, inni jednak nie. ┬úatwiej b├¬dzie uwierzy├Ž w Niego i pod┬▒┬┐y├Ž za Nim ludziom nie-religijnym ni┬┐ ortodoksyjnym.”

Fizyczno┬Â├Ž Mesjasza b├¬dzie trudna do przyj├¬cia, jednak jest to dowód, ┬┐e b├¬dzie ┬┐y┬│ jako normalny cz┬│owiek, na co równie┬┐ wskazuj┬▒ inne ┬╝ród┬│a.

„[…] Trudno b├¬dzie uwierzy├Ž i zrozumie├Ž Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom. Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu.”

W tym tek┬Âcie odnajdujemy dwie niezmiernie istotne informacje, ┬Âwiadcz┬▒ce o Mesjaszu. Ta, która mówi, ┬┐e nie b├¬dzie piastowa┬│ ┬┐adnych stanowisk, wskazuje na brak wykszta┬│cenia, które stawia cz┬│owieka na odpowiednim stanowisku w hierarchii spo┬│ecznej lub gospodarczej. Druga informacja, która mówi, ┬┐e b├¬dzie korzysta┬│ z mediów w celu komunikowania si├¬, wskazuje rodzaj tego kontaktu. Mo┬┐e to by├Ž tylko internet w przypadku innych mediów, nie móg┬│by z nich korzysta├Ž, tylko by┬│by w nich przedstawiany.

„Jako przywódca, Mesjasz nie b├¬dzie piastowa┬│ ┬┐adnych stanowisk, ale b├¬dzie pomi├¬dzy lud┬╝mi, jak równie┬┐ b├¬dzie korzysta┬│ z mediów do komunikowania si├¬. Jego panowanie b├¬dzie czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowa┬│y b├¬d┬▒ tylko Sprawiedliwo┬Â├Ž i Prawda.”

„Rabin Kaduri stwierdza dalej, ┬┐e “Objawienie Mesjasza przyjdzie w dwóch fazach:”


W tej fazie, kontakt internetowy u┬│atwi Mesjaszowi przekazywanie informacji, które potwierdz┬▒ jego pozycj├¬. W trakcie przekazywania tych informacji nie b├¬dzie znany.

„w pierwszej b├¬dzie potwierdza┬│ swoj┬▒ pozycj├¬ jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni si├¬”

Potem ujawni si├¬, ┬»ydom, którzy nie s┬▒ zwi┬▒zani religi┬▒ i ludziom z innego narodu.

„Potem ujawni si├¬ niektórym ┬»ydom, niekoniecznie tym uczonym w Pi┬Âmie [Torze]. Ujawni si├¬ nawet ludziom prostym.”

W nast├¬pnej kolejno┬Âci, ujawni si├¬ ca┬│emu ┬Âwiatu, w którym ┬┐yje, b├¬d┬▒c potomkiem rodu Dawidowego.

„Dopiero wtedy ujawni si├¬ On ca┬│emu narodowi, a ludzie b├¬d┬▒ dziwili si├¬: ‘Czy to jest ten Mesjasz?’ Wielu b├¬dzie zna┬│o Jego Imi├¬, lecz nie b├¬dzie wierzy┬│o, ┬┐e ten w┬│a┬Ânie jest Mesjaszem”.

Potem przyjdzie do swojego narodu i wyzwoli Jerozolimê z panowania wszystkich religii.

"Gdy Mesjasz przyjdzie, wyzwoli On Jerozolim├¬ spod panowania innych religii, które chc┬▒ rz┬▒dzi├Ž tym miastem. B├¬d┬▒ one walczy┬│y pomi├¬dzy sob┬▒."

Symbole przypominaj┬▒ce krzy┬┐e, które zauwa┬┐ono w manuskryptach rabina, to nic innego jak wskazówki dotycz┬▒ce ┬Âwi├¬tej geometrii, któr┬▒ to dziedzin├¬ nauki ma wyja┬Âni├Ž Mesjasz. Taka wskazówka znajduje si├¬ w Testamencie Boga, odczytanego w Rennes le Chateau
.
„Udost├¬pniono wiele w┬│asnor├¬cznie sporz┬▒dzonych przez rabina Yitzchak Kaduri manuskryptów. To co natychmiast rzuci┬│o si├¬ w oczy specjalistom, by┬│a du┬┐a ilo┬Â├Ž symboli przypominaj┬▒cych krzy┬┐.”

Pierwszym, który nie uwierzy┬│ w proroctwo rabina Yitzhaka Kaduri, jest jego syn rabin David Kaduri.

„O, nie! To jest profanacja! Ludzie b├¬d┬▒ uwa┬┐ali, ┬┐e mój ojciec wskaza┬│ na niego! [czyli Mesjasza Chrze┬Âcijan]”. © Andrzej Struski de Merowing spadkobierca Rodu Dawidowego.


Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.


http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html