> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Interpretacja wybuchowej notatki wskazujacej Mesjasza przez Rabina Kadurii
Data 09/12/2010 19:12  Autor Andrzej Struski  Klikni 5872  Jzyk Polish
 

Interpretacja wybuchowej notatki wskazuj±cej Mesjasza przez Rabina Kadurii 


Wybuchowa notatka zmar³ego rabina wskazuje imiê Mesjasza!

Ju¿ na samym pocz±tku, tkwi b³±d w interpretacji sprawy zwi±zanej z notatk± rabina. Zwrot „wskazuje imiê Mesjasza”, jest tendencyjny, jako ¿e zawê¿a pole oceny tre¶ci, zawartej w ca³okszta³cie tematu. W temacie s± ujête informacje, które mówi± nie tylko o imieniu Mesjasza, ale równie¿ wskazuj± inne warto¶ci z nim zwi±zane.

”¦wiat ¿ydowski trzyma tê tajemnicê nie wiedz±c, co z ni± uczyniæ, jak j± zinterpretowaæ, jak j± prze³kn±æ. Jest tak wybuchowa, a jednocze¶nie tak prawdziwie pora¿aj±ca, ¿e ortodoksyjni ¯ydzi nie chc± w ni± uwierzyæ.”

CI sami ortodoksyjni ¯ydzi, jeszcze nie tak dawno oddali by ¿ycie za uwielbianego rabina. Wystarczy³o, ¿e przekaza³ informacje, które godz± w ich kanony warto¶ci kultowych i sta³ siê prawie wrogiem ortodoksów.
Ta kwestia zwi±zana z charakterem religijnego my¶lenia, dotyczy równie¿ chrze¶cijan, którzy rozpatruj±c zawarte w temacie informacje, nie bêd± mogli prze³kn±æ, pewnych cech przypisywanych, maj±cemu nadej¶æ Mesjaszowi.


„Zaklejona w kopercie notatka mia³a byæ wed³ug ¿yczenia rabina otwarta dopiero teraz.”

Tu nasuwa siê istotne pytanie; Dlaczego rabin, który sporz±dza notkê jesieni± 2005r. zastrzega sobie sprawê, by otwarto j± zaledwie pó³tora roku pó¼niej?
Jakie znaczenie ma ten czas?
Nie mo¿e tu chodziæ o samo przyj¶cie Mesjasza, chyba, ¿e mia³by siê w tym czasie narodziæ. Z drugiej strony, czas narodzenia jest wykluczony wskazywanym sposobem dzia³ania Mesjasza. Ma On korzystaæ z mediów, jak równie¿ w ró¿ny sposób objawiaæ siê ludziom, czego nowo narodzone dziecko nie mo¿e uczyniæ.
Czas pó³tora roku jest istotny, skoro zosta³ przez rabina okre¶lony i to na pewno nie bez przyczyny. Ten czas, nie tylko dotyczy istotnej rzeczy w sprawie objawienia Mesjasza, ale równie¿ j± wskazuje. W ¿adnym innym razie takie zastrze¿enie rabina nie mia³oby sensu.
Co wskazuje czas pó³torej roku?
Mo¿e wskazywaæ tylko jedno; w tym czasie Mesjasz uczyni zapowiadane rzeczy.
Teraz nale¿y zadaæ kolejne pytanie; Jakie s± to rzeczy, które uczyni Mesjasz a s± one zapowiadane przez rabina?

Kwestia pierwsza; Imiê Mesjasza.


„¿e Mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, zwany tak¿e Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus.”

Kwestia druga; Co uczyni na ziemi.

„Podniesie On ludzi i udowodni, ¿e Jego s³owa i prawo s± wa¿ne”
”Zdanie powy¿sze zapisane po hebrajsku brzmi:
Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim,”


Z tego zdania ortodoksyjni ¯ydzi odczytuj± dwie informacje, imiê Mesjasza i Jego efekt dzia³ania na ziemi. Brak jest tu wyja¶nienia, jak do takich wniosków doszli, chocia¿ jedna sprawa du¿o wyja¶nia; u¿yli kaba³y, a wiêc rodzaju wró¿by. Nie ma gwarancji, lub jej nie przedstawiono, czy rabin jasno wskaza³ na konieczno¶æ w tym przypadku u¿ycia kaba³y. Nale¿y wzi±æ pod uwagê wa¿n± rzecz, wskazywany Mesjasz nie wi±¿e siê z kultem, którego Kaduri jest rabinem.
Pytanie; Czy s³usznie u¿yto kaba³y do tematu Mesjasza, prawdopodobnie nie uznaj±cego kaba³y, i czy rabin sobie tego ¿yczy³?


„z którego ortodoksyjni ¯ydzi interpretuj±c je w ¶wietle stosowanych przez siebie kabalistycznych schematów, wyczytuj± w³a¶nie imiê Yehoshua, syna Yohozadaka.”

Czy jest to w³a¶ciwe imiê, czy tylko jest tu wskazany efekt Jego dzia³ania?

„wyczytuj± w³a¶nie imiê Yehoshua, syna Yohozadaka.”

Poni¿ej w tek¶cie, jest zawarta informacja, ¿e ortodoksyjni ¯ydzi ju¿ wcze¶niej niepokoili siê zachowaniem rabina. W takim ¶wietle Jego notka, która niewiele ma wspólnego z religi± ¯ydowsk±, uzyskuje wiêksz± warto¶æ. Rabin napisa³ j± po przemy¶leniach a nie z powodu jakiego¶ duchowego uniesienia.

„Oprócz tajemniczej notatki, ortodoksyjnych ¯ydów "niepokoj±" i inne epizody z ostatnich lat ¿ycia swego mistrza.”

Takie spotkanie, które bez w±tpienia musia³o siê odbyæ na planie duchowym, mog³o zmieniæ sposób my¶lenia rabina i uznaæ mo¿liwo¶æ przyj¶cia Mesjasza z poza ¶rodowiska kultu ¯ydowskiego.

„Na kilka miesiêcy przed swoj± ¶mierci± rabin Kaduri zaskoczy³ swoich uczniów publicznym o¶wiadczeniem w ¶wiêto Yom Kippur, mówi±c i¿ „spotka³ siê z Mesjaszem”.

Jak z tego tekstu wynika, nie tylko rabin Kaduri, ale równie¿ inni rabini przewiduj± przyj¶cie Mesjasza, ale po ¶mierci Ariela Sharona. W kontek¶cie do innych informacji, bêdzie to przyj¶cie Mesjasza, który ju¿ dzia³a na ziemi.

„Wed³ug rabina Kaduri, jak równie¿ wed³ug przewidywañ innych znanych rabinów, jak Haim Cohen, Nir Ben Artzi czy jego ¿ony Haim Kneiveskzy, Mesjasz ma przyj¶æ do ludu Izraela „po ¶mierci Ariela Sharona” [B. premier znajduje siê ca³y czas w stanie ¶pi±czki.]”

W gronie rodzinnym w przypadku rodziny rabinów Kaduri, czêste by³y rozmowy na temat maj±cego przyj¶æ Mesjasza i musia³ byæ poruszany temat Mesjasza z poza kultu. W takim ¶wietle s³owa Jego syna rabina Dawida Kaduri, w których podwa¿a wiarygodno¶æ ojca, zdaj± siê nie byæ szczere.

„Wnuk rabina Kaduri, rabin Yosef Kaduri twierdzi, ¿e jego dziadek wielokrotnie przed ¶mierci± mówi³ o przyj¶ciu Mesjasza i Zbawieniu, które przyniesie.”

Tu ujêta kwestia wynika z zapowiedzi Jezusa Chrystusa, który wielokrotnie zapowiada³ przyj¶cie Syna Cz³owieczego. Mesjasz, który pochodzi z rodu Dawidowego w konsekwencji i z rodu Chrystusa, bêdzie posiada³ pewne cech wynikaj±ce z tego tematu.

„Opis Mesjasza – podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net – zbli¿ony jest do opisu przyj¶cia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, danego w Nowym Testamencie.”

Tymi s³owami rabin porusza sprawê, wiary w Mesjasza, ¿yj±cego fizycznie na ziemi.

„Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?” – pyta siê rabin Yitzhak Kaduki”.

Sprawa ta bêdzie wygl±da³a ró¿nie, jedni uwierz± inni nie, jednak Ci, którzy uwierz± bêd± lud¼mi nie-religijnymi. W tych s³owach zawarty jest dowód na to, ¿e Mesjasz bêdzie wyra¿a³ negatywne opinie o religii.

„Nie, na pocz±tku niektórzy z nas uwierz± w Niego, inni jednak nie. £atwiej bêdzie uwierzyæ w Niego i pod±¿yæ za Nim ludziom nie-religijnym ni¿ ortodoksyjnym.”

Fizyczno¶æ Mesjasza bêdzie trudna do przyjêcia, jednak jest to dowód, ¿e bêdzie ¿y³ jako normalny cz³owiek, na co równie¿ wskazuj± inne ¼ród³a.

„[…] Trudno bêdzie uwierzyæ i zrozumieæ Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom. Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu.”

W tym tek¶cie odnajdujemy dwie niezmiernie istotne informacje, ¶wiadcz±ce o Mesjaszu. Ta, która mówi, ¿e nie bêdzie piastowa³ ¿adnych stanowisk, wskazuje na brak wykszta³cenia, które stawia cz³owieka na odpowiednim stanowisku w hierarchii spo³ecznej lub gospodarczej. Druga informacja, która mówi, ¿e bêdzie korzysta³ z mediów w celu komunikowania siê, wskazuje rodzaj tego kontaktu. Mo¿e to byæ tylko internet w przypadku innych mediów, nie móg³by z nich korzystaæ, tylko by³by w nich przedstawiany.

„Jako przywódca, Mesjasz nie bêdzie piastowa³ ¿adnych stanowisk, ale bêdzie pomiêdzy lud¼mi, jak równie¿ bêdzie korzysta³ z mediów do komunikowania siê. Jego panowanie bêdzie czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowa³y bêd± tylko Sprawiedliwo¶æ i Prawda.”

„Rabin Kaduri stwierdza dalej, ¿e “Objawienie Mesjasza przyjdzie w dwóch fazach:”


W tej fazie, kontakt internetowy u³atwi Mesjaszowi przekazywanie informacji, które potwierdz± jego pozycjê. W trakcie przekazywania tych informacji nie bêdzie znany.

„w pierwszej bêdzie potwierdza³ swoj± pozycjê jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni siê”

Potem ujawni siê, ¯ydom, którzy nie s± zwi±zani religi± i ludziom z innego narodu.

„Potem ujawni siê niektórym ¯ydom, niekoniecznie tym uczonym w Pi¶mie [Torze]. Ujawni siê nawet ludziom prostym.”

W nastêpnej kolejno¶ci, ujawni siê ca³emu ¶wiatu, w którym ¿yje, bêd±c potomkiem rodu Dawidowego.

„Dopiero wtedy ujawni siê On ca³emu narodowi, a ludzie bêd± dziwili siê: ‘Czy to jest ten Mesjasz?’ Wielu bêdzie zna³o Jego Imiê, lecz nie bêdzie wierzy³o, ¿e ten w³a¶nie jest Mesjaszem”.

Potem przyjdzie do swojego narodu i wyzwoli Jerozolimê z panowania wszystkich religii.

"Gdy Mesjasz przyjdzie, wyzwoli On Jerozolimê spod panowania innych religii, które chc± rz±dziæ tym miastem. Bêd± one walczy³y pomiêdzy sob±."

Symbole przypominaj±ce krzy¿e, które zauwa¿ono w manuskryptach rabina, to nic innego jak wskazówki dotycz±ce ¶wiêtej geometrii, któr± to dziedzinê nauki ma wyja¶niæ Mesjasz. Taka wskazówka znajduje siê w Testamencie Boga, odczytanego w Rennes le Chateau
.
„Udostêpniono wiele w³asnorêcznie sporz±dzonych przez rabina Yitzchak Kaduri manuskryptów. To co natychmiast rzuci³o siê w oczy specjalistom, by³a du¿a ilo¶æ symboli przypominaj±cych krzy¿.”

Pierwszym, który nie uwierzy³ w proroctwo rabina Yitzhaka Kaduri, jest jego syn rabin David Kaduri.

„O, nie! To jest profanacja! Ludzie bêd± uwa¿ali, ¿e mój ojciec wskaza³ na niego! [czyli Mesjasza Chrze¶cijan]”. © Andrzej Struski de Merowing spadkobierca Rodu Dawidowego.


Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.


http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html