> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Lipiec 2017
P W C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Trylogia Niebo, Bog, Dusza, Czlowiek.
Data 09/12/2010 19:36  Autor Andrzej Struski  Klikni 1876  Jzyk Polish
 

 
Trylogia

Niebo, Bóg, Dusza, Cz³owiek.

 
 
Wszystko, co istnieje ma swoje ¼ród³o,
Nic, co istnieje nie trwa wiecznie.

Nie tylko wiara jest pos³añcem Boga,
Wokó³ nas istniej± dowody na Jego rzeczywisto¶æ.


Odwieczny dylemat;

Jest Bóg?
Czy Boga nie ma?
Czy Niebo to tylko wymys³?
Czy istnieje w rzeczywisto¶ci?
Co to jest Dusza?
Czym jest duch?
Jak siê ma do tego cz³owiek?

Mo¿na by ca³± tê sprawê uj±æ w jednym pytaniu;
Czy cz³owiek to tylko cia³o, czy równie¿ duch?

Równie¿ mo¿na ca³± tê sprawê uzasadniæ jedn± kwesti±;
Wszystko ma swój pocz±tek i koniec!

Ale co oznacza termin „wszystko”?
Jeden powie:- „wszystko” to rzeczy, któr± mogê dotkn±æ, zobaczyæ i poczuæ.
Inny doda:- „wszystko” to równie¿ to, o czym my¶lê, mówiê i co s³yszê.
A moja wyobra¼nia to nie istnieje, powie jeszcze kto¶.
A moja wiara, powie oddany sprawie, nie ma jej ¼ród³a, jest ¶lepa?

Wiara, wyobra¼nia i my¶li, czy je dotkniesz, namacasz, zobaczysz?

To s± równie¿ rzeczy, nie posiadaj± widocznego i namacalnego cia³a – materii, ale istniej±. Ich postaæ istnieje w bardzo rozrzedzonej masie, ale to nie znaczy, ¿e nie s± to rzeczy.

Wiara ukazuje ¶wiat wielu rzeczy, wyobra¼nia pozwala znale¼æ siê w ¶wiecie, którego nie postrzegamy piêcioma zmys³ami, my¶li pobudzaj± rzeczy w niewidocznym ¶wiecie.

Ponówmy pytani:
Czy Bóg istnieje?

W kontek¶cie do ca³ej rzeczywisto¶ci istnienia, brak jest podstaw by wykluczyæ Jego rzeczywisto¶æ. W konsekwencji, nie mamy podstaw do wykluczenia istnienia wszelkich rzeczy z naszej wiary, wyobra¼ni i my¶li.

,Jednak logika i rozwaga, poparta rozs±dkiem przybli¿y nam pojêcie stanu istnienia wszelkich rzeczy. I tak, rzeczywisto¶æ Boga skrajnie ró¿ni siê od rzeczywisto¶ci stanu my¶li w aspekcie wyobra¼ni. Pojêcie nieba, równie¿ jest wielo znaczne, odnosi siê ono, do ró¿nych aspektów jego rzeczywisto¶ci. Z kolei nam najbli¿sze pojêcie nienamacalnej rzeczywisto¶ci, pojêcie cz³owieka duchowego, posiada szersze umocowania dowodowe. W tym aspekcie, ¶wiat rzeczy, których nie mo¿emy ani zobaczyæ, ani dotkn±æ, lub chocia¿by us³yszeæ, nie jest ju¿ taki tajemniczy i czêsto zdarzaj± siê sytuacje, gdy siê odkrywa przed ludzkimi zmys³ami.

Takim najprostszym otwarciem siê ¶wiata eterycznego, jest aura, która wystêpuje w otoczeniu cz³owieka. Jej postrzeganie to ju¿ nie tylko kwestia posiadania zdolno¶ci poza zmys³owych, aurê mo¿na zidentyfikowaæ posiadanymi przez naukê instrumentami.

Inne stany rzeczywisto¶ci, których instrumenty nie rejestruj±, s± nierozpoznawalne z prostej przyczyny; gêsto¶æ ich masy w³asnej jest mniejsza, ni¿ gêsto¶æ tych rejestrowanych.

Reasumuj±c; nie mamy podstaw do tego, by wykluczyæ istnienie Boga, istnienie nieba i istnienie sfer duchowych zwi±zanych z postaci± cz³owieka i nie tylko cz³owieka. Z kolei, wiara, wyobra¼nia i my¶li, wskazuj± nam ró¿ne aspekty objawów rzeczywistych form ¿ycia w niebie, lub postaci Boga. Coraz doskonalsze instrumenty, poszerzaj± horyzont wiedzy o ¶wiecie eterycznym, a postrzeganie poza zmys³owe wrêcz szeroko otwiera ¶wiat duchowo¶ci wokó³ cz³owieka.

Wiele nurtów kulturowych i religijnych, obrazuje Boga i cz³owieka na p³aszczy¼nie wspólnych cech, a nadziej± dla wiernych jest powrót do nieba. Takie odniesienie, do Boga i nieba, posiada du¿e znaczenie do zrozumienia istoty tych spraw.

Religie ziemskie, obdar³y bosk± rzeczywisto¶æ z szat logiki i ka¿da dla w³asnych potrzeb, w jaki¶ sposób „przyozdobi³a” j± w³asnym wyobra¿eniem.

Chrze¶cijañstwo, uwi³o rzeczywisto¶æ swojego Boga na krzy¿u i w umartwieniu za grzechy, otaczaj±c biskupów przepychem, jaki prezentuje Watykan, Bazylika i muzeum watykañskie. Wykorzysta³a Rzym i cesarstwo rzymskie jako moc dla tworzenia pañstwa kardyna³ów i komercjalnej instytucji.

Islam z kolei, wysoko stawia swojego Boga, ale Jego ogrody obiecuje ka¿demu, kto wyka¿e siê heroizmem, w ró¿nych aspektach ¿ycia.

Religie wschodu, utka³y kobierzec, którego wygody osi±gnie ka¿dy, kto pod±¿a ¶cie¿k± nauczyciela.

Tybet, duchowo¶æ Tybetu, g³êboko wnika w ¶wiadomo¶æ cz³owieka, du¿o obiecuje, ale i du¿o wymaga, szczególnie od swych adeptów.

Olbrzymi± szkodê dla rzeczywisto¶ci boskiej, wyrz±dzi³y przeró¿ne sekty,
Które wysysaj± z cz³owieka jego moc w³asn±, odbieraj±c mu jego woln± wolê. Tworz± grupy niewolnicze, wykorzystywane dla celów chorego przywódcy.

Na planie logicznej oceny zdarzeñ, bior±c pod uwagê powy¿sze odniesienia do istnienia rzeczy nienamacalnych, opisa³em prawdopodobne formy i zasady istnienia Boga i nieba w trzech tematycznych zbiorach.


Czesc. I Niebo - Srodowisko Zycia Duszy
Czesc II. Ustroj Nieba

© Struski Andrzej de Merowing.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.