> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Kratownica przestrzenna jako plyta drogowa
Data 04/02/2011 16:54  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5599  Jŕzyk Polish

Po próbach stabilizacji gruntu, gdzie zastosowana konstrukcja kratowa tak doskonale si├¬ spisa┬│a, postanawiamy zbudowa├Ž prototyp p┬│yty drogowej.


Kratownica przestrzenna jako p┬│yta drogowa.

 

Po próbach stabilizacji gruntu, gdzie zastosowana konstrukcja kratowa tak doskonale si├¬ spisa┬│a, postanawiamy zbudowa├Ž prototyp p┬│yty drogowej. Za┬│o┬┐enie by┬│o takie, ┬┐e p┬│yta powinna spe┬│ni├Ž zadanie, utworzenia skutecznie dzia┬│aj┬▒cej powierzchni drogi jezdnej dla ka┬┐dego rodzaju pojazdów w warunkach bagiennych. Poza nami nikt inny w powodzenie takiego eksperymentu nie wierzy┬│.

 

Ogólnie wyst├¬puj┬▒ca opinia ┬Âwiadczy┬│a, ┬┐e podczas u┬┐ytkowania takiej drogi na bagnie torfowym, b├¬dzie ona systematycznie si├¬ zag┬│├¬bia┬│a i w efekcie uniemo┬┐liwi jazd├¬, w szczególno┬Âci ci├¬┬┐kim samochodom. Z zasady nie bior├¬ pod uwag├¬ opinii innych ludzi dotycz┬▒cych mojej pracy i jestem wyj┬▒tkowo uparty. Te dwie, jak mówi┬▒ negatywne cechy pozwoli┬│y mi wykona├Ž prototyp i przeprowadzi├Ž pierwsz┬▒ tego typu na ┬Âwiecie prób├¬ terenow┬▒. Mówili „to nie zda egzaminu” siatk├¬ z drutu chce po┬│o┬┐y├Ž na bagno i samochodami je┬╝dzi├Ž, chocia┬┐by┬ blach┬▒ z jednej strony os┬│oni┬│. Uparcie odpowiada┬│em blacha tylko przeszkodzi.

 

Do dzisiejszego dnia mam przed oczami prób├¬ stabilizacji, gdzie moje poprzednie za┬│o┬┐enie (równie ┬┐arliwie krytykowane), tak doskonale zda┬│o egzamin w najbardziej trudnych warunkach terenowych. Posiadam, nie tylko negatywne cechy, ale równie┬┐ pozytywne, przydatne szczególnie dla wynalazcy. Potrafi├¬ jakim┬ zmys┬│em odczytywa├Ž zachowanie konstrukcji w stosunku do jej dynamicznych zachowa├▒. W trakcie próby stabilizacji czu┬│em, ┬┐e ta konstrukcja kratowa w jaki┬ sposób skutecznie wi┬▒┬┐e si├¬ z gruntem, tworzy swego rodzaju poduszk├¬ nie daj┬▒c┬▒ si├¬ zanurzy├Ž.

 

Trzy tygodnie wystarczy┬│o mi na zbudowanie kratownicy przestrzennej jako p┬│yty drogowej, która posiada┬│a identyczn┬▒ zasad├¬ konstrukcji, jak kratownica stabilizuj┬▒ca grunt bagienny. T├¬ zasad├¬ konstrukcji, zastosowa┬│em ju┬┐ w 1999r. do moich pierwszych rozwi┬▒za├▒ w konstrukcji budowlanej. Polega ona na przyj├¬ciu jednakowej d┬│ugo┬Âci dla wszystkich odleg┬│o┬Âci mi├¬dzyw├¬z┬│owych w ca┬│ej konstrukcji no┬Ânej.

 


Fot. 1 P┬│yta w trakcie jej budowy.

Tu jest widoczna po┬│owa szeroko┬Âci p┬│yty drogowej, której budowa zostanie uko├▒czona w bardzo korzystnym czasie. Pierwsze dni wrze┬Ânia 2007r, to czas bardzo du┬┐ych opadów deszczu. W┬│a┬Ânie na ten czas p┬│yta zosta┬│a kompletnie uko├▒czona i mog┬│a by├Ž przetransportowana do kopalni torfu, gdzie deszcze ca┬│kowicie sparali┬┐owa┬│y transport torfu z wyrobisk.

 

  

 Fot. 2 Prototyp p┬│yty drogowej przygotowany do transportu na miejsce prób terenowych.

 

 

Fot. 3 Próba wytrzyma┬│o┬Âci konstrukcyjnej kratownicy przestrzennej.

 
 

Fot. 4 Koparka przejecha┬│a przez ┬Ârodkow┬▒ cz├¬┬Â├Ž podpartej tylko na kra├▒cach p┬│yty.
 

Zarówno drapie┬┐ny najazd, jak i przejazd przez ┬Ârodek p┬│yty ca┬│ej oko┬│o dwudziesto tonowej koparki, nie uszkodzi┬│ konstrukcji. Taka próba by┬│a dla mnie istotna z punktu widzenia wytrzyma┬│o┬Âci spawów. Takie rozwi┬▒zanie konstrukcyjne kratownicy przestrzennej, wymaga zastosowania ┬│┬▒czenia pr├¬tów stykiem wierzcho┬│kowym. Zastosowa┬│em okre┬Âlon┬▒ technik├¬ spawania i chcia┬│em sprawdzi├Ž jej skuteczno┬Â├Ž. Taka próba jest istotna, jako do┬Âwiadczenie w toku tworzenia technologii produkcji.

 

 

Fot. 5 P┬│yta zosta┬│a po┬│o┬┐ona na miejsce próby terenowej.

 
 

Fot. 6 Widok koparki na p┬│ycie.

 

Teraz mo┬┐na oceni├Ž jak du┬┐a jest koparka w stosunku do p┬│yty, zaledwie jedna trzecia d┬│ugo┬Âci g┬▒sienic opiera si├¬ na p┬│ycie. W tej pozycji b├¬dzie ona pracowa┬│a ┬│aduj┬▒c transport torfu.

 
 

 

Fot. 7 Widoczne pochylenie koparki ┬Âwiadczy, ┬┐e nabiera urobek.

 
  
 

Fot. 8 Koparka w kolejnych pochyleniach zanurza p³ytê.

 

 
 

Fot. 9 Najg³êbsze zanurzenie p³yty.

 
 

Fot. 10 Koparka zje┬┐d┬┐a z p┬│yty.
 

W pierwszym okresie kopana p┬│yta uzyskiwa┬│a coraz g┬│├¬bsze zanurzenie, jednak z czasem pracy koparki ten proces uleg┬│ odwróceniu. P┬│yta zacz├¬┬│a si├¬ wynurza├Ž i podnosi├Ž kopark├¬, gdy po za┬│adunku transportu koparka zje┬┐d┬┐a┬│a z p┬│yty, ta ju┬┐ prawie ca┬│kowicie by┬│a wynurzona. Taki stan zachowania konstrukcji kratowej p┬│yty, ┬┐e powinna ona utrzyma├Ž stabilne po┬│o┬┐enie w przestrzeni wierzchniej warstwy mokrego torfu zak┬│ada┬│em, lecz, ┬┐e wynurzy si├¬ ona wraz z kopark┬▒ nawet mnie zaskoczy┬│o.

Takie zachowanie p┬│yty pokaza┬│o, ┬┐e przewidywana prze zemnie jej zdolno┬Â├Ž do utrzymywania si├¬ na powierzchni bagna by┬│a uzasadniona. Zdolno┬Â├Ž konstrukcji wykaza┬│a, ┬┐e niemo┬┐liwe sta┬│o si├¬ faktem dowiedzionym fizycznie. Próby u┬┐ytkowe prowadzone na nast├¬pnych p┬│ytach potwierdzi┬│y wyj┬▒tkowe a tym samym bardzo korzystne cechy naszego rozwi┬▒zania technicznego.

 

Odkry├Ž nowe rozwi┬▒zanie, czy wynalazek, jest rzecz┬▒ stosunkowo prost┬▒, strome schody rozpoczynaj┬▒ si├¬ na drodze jego kolejnych etapów wdra┬┐ania.

Pierwszym etapem wdra┬┐ania kratownicy przestrzennej, jako p┬│yty drogowej by┬│o opracowanie technologii produkcji i wykonanie pierwszych egzemplarzy u┬┐ytkowych. Próby u┬┐ytkowe wykazuj┬▒ czy pomys┬│ zda┬│ egzamin, na planie technicznym i u┬┐ytkowym.

 

Moje rozwi┬▒zanie, b├¬d┬▒ce istot┬▒ konstrukcyjn┬▒ kratownicy przestrzennej posiada prost┬▒ zasad├¬, która mówi, ┬┐e wszystkie w├¬z┬│y konstrukcji no┬Ânej s┬▒ wzajemnie od siebie oddalone na jednakow┬▒ odleg┬│o┬Â├Ž. Ta zasada konstrukcyjna zosta┬│a przez nas zastosowane jako istota konstrukcji no┬Ânej w budowlach ca┬│kowicie odpornych na powa┬┐ne skutki trz├¬sienia ziemi, zastosowali┬Âmy j┬▒ do zbudowania kratownicy przestrzennej przeznaczonej do stabilizacji gruntów niestabilnych, na tej zasadzie konstrukcyjnej, jest oparta równie┬┐ p┬│yta drogowa.

 

Mimo, ┬┐e istota rozwi┬▒zania konstrukcyjnego, jest najprostsz┬▒ z wszelkich mo┬┐liwych rozwi┬▒za├▒, to technologia produkcji p┬│yty drogowej, wcale taka nie jest. Wykonanie gotowego egzemplarza wymaga takiej koordynacji technologicznej, która pozwoli precyzyjnie zespoli├Ž metod┬▒ spawania, tysi┬▒ce stalowych pr├¬tów. Nast├¬pnie, efekt tej pracy musi spe┬│ni├Ž warunki precyzji i wytrzyma┬│o┬Âci.

 

 

 

 
 

Fot. 11 Pierwsze wyprodukowane p┬│yty.
 

Opracowali┬Âmy technologi├¬ produkcji, wraz z niezb├¬dnymi do takiej produkcji przyrz┬▒dami. Widoczne na zdj├¬ciu p┬│yty, s┬▒ pierwszymi egzemplarzami, które zosta┬│y sprzedane w listopadzie 2007r. One w próbach u┬┐ytkowych potwierdzi┬│y wszystkie walory tego rozwi┬▒zania.

 

Dla nas czas i zdarzenia zwi┬▒zane z p┬│yt┬▒ drogow┬▒, który nast┬▒pi w procesie wdro┬┐enia gospodarczego, okaza┬│y si├¬ czasem ca┬│kowitej pora┬┐ki. Przyczyn┬▒ tej pora┬┐ki, jest kolejna moja wada, wiara w ludzi. Taka cecha daje cz┬│owiekowi rado┬Â├Ž, ale nie daje chleba. Zosta┬│em perfidnie oszukany na polu prawa, przez inwestora z Krakowa, który nie tylko pozbawi┬│ mnie udzia┬│ów, ale równie┬┐ odar┬│ nas z prawa autorów, do splendoru, gdy wynalazek uzyskuje publiczne nominacje.

 

Z podanych na tacy rozwi┬▒za├▒ dotycz┬▒cych zastosowania p┬│yty drogowej i innych zwi┬▒zanych z t┬▒ konstrukcj┬▒ zastosowa├▒, inwestor i jego firma opublikowali zbiór informacji przewrotnie mówi┬▒cy, ze te wszystkie rozwi┬▒zania to efekt pracy in┬┐ynierów firmy i polskich naukowców, którzy z nimi wspó┬│pracuj┬▒.

 

Do uzyskania tych wszystkich informacji, przysz┬│y inwestor rozpocz┬▒┬│ gr├¬ w przyjaciela. Najpierw spotkanie w Krakowie i pierwsze psychologiczne manipulacje, potem przyjazd do nas i pocz┬▒tek tworzenia wi├¬zi na ró┬┐nych p┬│aszczyznach. Kolejne moje wizyty w Krakowie i wspólne obszary zainteresowa├▒ a nawet cech i zachowa├▒. Wszystko po to by w pewnym momencie w┬│o┬┐y├Ž mi pióro do r├¬ki i uzyska├Ž podpis pozbawiaj┬▒cy mnie wszystkiego. Umia┬│ doskonale wykorzysta├Ž sytuacj├¬ chwili. Wiedzia┬│ wszystko o naszej sytuacji finansowej, wdra┬┐aj┬▒c p┬│yt├¬ drogow┬▒ pot├¬┬┐nie si├¬ zad┬│u┬┐yli┬Âmy. Swoje post├¬powanie wzgl├¬dem warunków okre┬Âlaj┬▒cych uzgodnienia i umowy wi┬▒za┬│ z czasem, trudno┬Âci i problemów w mojej rodzinie. Potrafi┬│ do osi┬▒gni├¬cia w┬│asnego celu, ┬┐erowa├Ž na problemach ze zdrowiem, jakie wyst├¬powa┬│y u moich ma┬│ych dzieci czy ┬┐ony.

 

Ten ca┬│y misterny plan dzia┬│ania na polu pozbawienia nas wszystkich praw zwi┬▒zanych a t┬▒ konstrukcj┬▒ kratow┬▒, wymy┬Âli┬│ cz┬│owiek, który mieni┬│ si├¬ by├Ž w elicie. Ojciec jego, wówczas Europose┬│, matka wybitna lekarka, on sam o sobie mówi┬│, „Kardyna┬│ Dziwisz mówi do mnie Wojtu┬” i „z Papierzem jada┬│em obiady”.

Istny kwiat polskiego chrze┬Âcija├▒stwa, taka ró┬┐a, co chwil├¬ kwitnie a reszt├¬ czasu k┬│uje. W┬│a┬Âciwie to nie wiem, czy ┬Âw. wojtu┬ to ró┬┐a, czy ró┬┐o-krzy┬┐owiec. Mnie i moj┬▒ rodzin├¬ ukrzy┬┐owa┬│, chyba ju┬┐ do Polski dotar┬│a inkwizycja.

 

© Andrzej Struski de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.