> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy
Data 12/04/2010 16:54  Autor Andrzej Struski   Klikni੠4734  Jŕzyk Polish
Koniec procesu istnienia mo┬┐emy cz├¬sto obserwowa├Ž, pocz┬▒tek jest du┬┐o trudniejszy do rozpoznania a ju┬┐ pocz┬▒tek, który posiada znamiona ┬╝ród┬│a jest ca┬│kiem zakryty.

Teoria istnienia wszelkich rzeczy.
„Wszystko ma swój pocz┬▒tek i koniec”
 


Koniec procesu istnienia mo┬┐emy cz├¬sto obserwowa├Ž, pocz┬▒tek jest du┬┐o trudniejszy do rozpoznania a ju┬┐ pocz┬▒tek, który posiada znamiona ┬╝ród┬│a jest ca┬│kiem zakryty. Pierwszymi przyczynami ┬╝ród┬│owymi z punktu widzenia ┬┐ycia cz┬│owieka s┬▒ aspekty, które przyczyni┬│y si├¬ do ewolucji wszech┬Âwiata a nast├¬pnie biologii. Pocz┬▒tek tak wielkiego procesu, jakim jest ewolucja wszech┬Âwiata, który w efekcie objawia si├¬ niezliczon┬▒ wr├¬cz ilo┬Âci┬▒ i obfito┬Âci┬▒ form ┬┐ycia, musi wynika├Ž z bardzo wa┬┐kiej przyczyny i potrzeby. Wed┬│ug zasady, która mówi, ┬┐e: „nic nie istnieje bez przyczyny” Wszech┬Âwiat do swego powstania równie┬┐ potrzebowa┬│ przyczyny.

Ka┬┐de przedsi├¬wzi├¬cie musi by├Ž rekompensowane efektami, wynikaj┬▒cymi z jego istnienia i dzia┬│ania. Twórcy wszech┬Âwiata musz┬▒ posiada├Ž mo┬┐liwo┬Â├Ž korzystania z efektów, jakie powstaj┬▒ w procesie jego rozwoju w tym przypadku ewolucji, która w okre┬Âlonym czasie doprowadzi do powstania efektu zgodnego z potrzebami budowniczych wszech┬Âwiata. (Rozdzia┬│ I Potrzeby twórców wszech┬Âwiata).

Skala tego olbrzymiego przedsi├¬wzi├¬cia wskazuje na nieograniczone (z naszego punktu widzenia) mo┬┐liwo┬Âci technologiczne twórców wszech┬Âwiata.
Do realizacji takiego przedsi├¬wzi├¬cia poza potrzeb┬▒ jego utworzenia, niezb├¬dne s┬▒ jeszcze mo┬┐liwo┬Âci jego wykonania na planie fizycznym. Bior┬▒c pod uwag├¬ wielko┬Â├Ž obszaru, jaki zajmuje przestrze├▒ wszech┬Âwiata, (jest to minimum kilka bilionów lat ┬Âwietlnych jego ┬Ârednicy) aktywacja ruchu materii sk┬│adaj┬▒cej si├¬ na t├¬ cz├¬┬Â├Ž materii wszech┬Âwiata, która podlega ewolucji wymaga┬│a zastosowania niewyobra┬┐alnych wr├¬cz mocy i nadzwyczajnej technologii.

W tym miejscu zasadn┬▒ jest sprawa odniesienia si├¬ do istniej┬▒cych teorii, które mówi┬▒ o innych pogl┬▒dach na kwestie zwi┬▒zane z powstaniem wszech┬Âwiata i cz┬│owieka. Teoria kreacjonizmu wskazuje Boga jako stworzyciela wszelkiego istnienia z kolei teoria ewolucjonizmu za pocz┬▒tek istnienia wszech┬Âwiata przyjmuje czas wielkiego wybuchu (Big-Bang). Zarówno jedna jak i druga posiadaj┬▒ zbyt du┬┐o sprzeczno┬Âci, chocia┬┐by ze zdrowym rozs┬▒dkiem, nie mówi┬▒c ju┬┐ o tym, ┬┐e nie ma w nich logiki, by mo┬┐na je przyj┬▒├Ž za prawdopodobne.

Oceniaj┬▒c teori├¬ kreacjonizmu w aspekcie zawartych tam niektórych kwestii, nale┬┐y uzna├Ž za zasadne dzia┬│anie nierozpoznanych przez nauk├¬ si┬│ nadprzyrodzonych. Równie┬┐ procesy ewolucyjne wskazywanych teori┬▒ ewolucjonizmu. Nie istnieje naukowe wyja┬Ânienie procesu ewolucyjnego, jaki móg┬│ spowodowa├Ž powstanie komórki biologicznej. Brak jest wyja┬Ânienia wszystkich kwestii, które okre┬Âlaj┬▒ proces ewolucji cz┬│owieka, jako postaci zbyt odbiegaj┬▒cej od otaczaj┬▒cych go form zwierz├¬cych. Te braki dotycz┬▒ tylko aspektów zdolno┬Âci cz┬│owieka, natomiast jego fizyczno┬Â├Ž tylko w nik┬│ym procencie odbiega od niektórych przedstawicieli ┬Âwiata zwierz├¬cego. To podobie├▒stwo na planie fizycznym dowodzi powstania fizycznej postaci cz┬│owieka procesów naturalnym procesie ewolucji. Brak jest wyja┬Ânienia jedynie kwestie; jak powsta┬│a komórka biologiczna i jakie by┬│y przyczyny skoku ewolucyjnego cz┬│owieka na planie jego zdolno┬Âci?

Te dwa jak┬┐e istotne problemy mog┬▒ by├Ž wyja┬Ânione informacjami zawartymi w teorii kreacjonizmu. I mimo, ┬┐e ona nie mówi tego wprost to, je┬┐eli wyci┬▒gniemy logiczne wnioski z opisu stworzenia i z informacji o istnieniu ┬Âwiata duchowego, mo┬┐emy przyj┬▒├Ž istnienie jakiego┬ wp┬│ywu nieznanych nam si┬│ na ewolucj├¬ wszech┬Âwiata i cz┬│owieka.

Najbardziej aktywny wp┬│yw si┬│ zewn├¬trznych (teoria kreacjonizmu) musia┬│ zaistnie├Ž w czasie aktywacji ruchu materii wszech┬Âwiata. Tu nale┬┐y przyj┬▒├Ž istnienie wcze┬Âniejszych dzia┬│a├▒ maj┬▒cych na celu przygotowanie obszaru i ┬Ârodowiska fizycznego dla przeprowadzenia takiej aktywacji. Obecnie dzia┬│aj┬▒cy potencja┬│ ruchu materii wszech┬Âwiata, uzyska┬│ w tamtym okresie ca┬│┬▒ swoj┬▒ moc.

W my┬Âl teorii mówi┬▒cej o wielkim wybuchu to z jego mocy pochodzi potencja┬│ ruchu materii wszech┬Âwiata. Jednak┬┐e wskazywanie wybuchu jako ┬╝ród┬│a istnienia wszech┬Âwiata, jest teori┬▒ delikatnie mówi┬▒c ma┬│o prawdopodobn┬▒ a ju┬┐ na pewno mijaj┬▒c┬▒ si├¬ z logik┬▒ i widocznymi procesami ewolucji. W tamtym tak newralgicznym dla ┬┐ycia wszech┬Âwiata czasie musia┬│y zaistnie├Ž procesy fizyczne, które podlega┬│y ┬Âci┬Âle okre┬Âlonym programom i kontrolowanym wp┬│ywom.

Nale┬┐y za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e twórcy wszech┬Âwiata posiadali zdolno┬Âci technologiczne, które pozwoli┬│y im, na przesy┬│anie w centrum obszaru wszech┬Âwiata materii z szybko┬Âci┬▒ kilkukrotnie wi├¬ksz┬▒ od szybko┬Âci ┬Âwiat┬│a. Ulokowana w centrum wszech┬Âwiata materia o du┬┐ej g├¬sto┬Âci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzy┬│a centraln┬▒ „czarn┬▒ dziur├¬”. Jej wiruj┬▒ce j┬▒dro powinno posiada├Ž ┬Ârednic├¬ stek milionów lat ┬Âwietlnych a jego szybko┬Â├Ž na powierzchni wielokrotnie przekracza szybko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a. Posiada ono odpowiednio silne pole grawitacji, która wspólnie z szybko┬Âci┬▒ powierzchniow┬▒ umo┬┐liwia wyrzucenie w przestrze├▒ wszech┬Âwiata kolejnych po sobie nast├¬puj┬▒cych strumieni takiej samej materii, z jakiej zbudowane jest j┬▒dro wszech┬Âwiata. Seria takich wystrza┬│ów - ekspansji mo┬┐e by├Ž oceniona jako jeden wybuch, mimo, ┬┐e z wybuchem nie ma nic wspólnego. (Rozdzia┬│ II Potencja┬│ twórczy i technologiczny budowniczych wszech┬Âwiata).


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA