> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy
Data 12/04/2010 16:54  Autor Andrzej Struski   Klikni 4239  Jzyk Polish
Koniec procesu istnienia mo¿emy czêsto obserwowaæ, pocz±tek jest du¿o trudniejszy do rozpoznania a ju¿ pocz±tek, który posiada znamiona ¼ród³a jest ca³kiem zakryty.

Teoria istnienia wszelkich rzeczy.
„Wszystko ma swój pocz±tek i koniec”
 


Koniec procesu istnienia mo¿emy czêsto obserwowaæ, pocz±tek jest du¿o trudniejszy do rozpoznania a ju¿ pocz±tek, który posiada znamiona ¼ród³a jest ca³kiem zakryty. Pierwszymi przyczynami ¼ród³owymi z punktu widzenia ¿ycia cz³owieka s± aspekty, które przyczyni³y siê do ewolucji wszech¶wiata a nastêpnie biologii. Pocz±tek tak wielkiego procesu, jakim jest ewolucja wszech¶wiata, który w efekcie objawia siê niezliczon± wrêcz ilo¶ci± i obfito¶ci± form ¿ycia, musi wynikaæ z bardzo wa¿kiej przyczyny i potrzeby. Wed³ug zasady, która mówi, ¿e: „nic nie istnieje bez przyczyny” Wszech¶wiat do swego powstania równie¿ potrzebowa³ przyczyny.

Ka¿de przedsiêwziêcie musi byæ rekompensowane efektami, wynikaj±cymi z jego istnienia i dzia³ania. Twórcy wszech¶wiata musz± posiadaæ mo¿liwo¶æ korzystania z efektów, jakie powstaj± w procesie jego rozwoju w tym przypadku ewolucji, która w okre¶lonym czasie doprowadzi do powstania efektu zgodnego z potrzebami budowniczych wszech¶wiata. (Rozdzia³ I Potrzeby twórców wszech¶wiata).

Skala tego olbrzymiego przedsiêwziêcia wskazuje na nieograniczone (z naszego punktu widzenia) mo¿liwo¶ci technologiczne twórców wszech¶wiata.
Do realizacji takiego przedsiêwziêcia poza potrzeb± jego utworzenia, niezbêdne s± jeszcze mo¿liwo¶ci jego wykonania na planie fizycznym. Bior±c pod uwagê wielko¶æ obszaru, jaki zajmuje przestrzeñ wszech¶wiata, (jest to minimum kilka bilionów lat ¶wietlnych jego ¶rednicy) aktywacja ruchu materii sk³adaj±cej siê na tê czê¶æ materii wszech¶wiata, która podlega ewolucji wymaga³a zastosowania niewyobra¿alnych wrêcz mocy i nadzwyczajnej technologii.

W tym miejscu zasadn± jest sprawa odniesienia siê do istniej±cych teorii, które mówi± o innych pogl±dach na kwestie zwi±zane z powstaniem wszech¶wiata i cz³owieka. Teoria kreacjonizmu wskazuje Boga jako stworzyciela wszelkiego istnienia z kolei teoria ewolucjonizmu za pocz±tek istnienia wszech¶wiata przyjmuje czas wielkiego wybuchu (Big-Bang). Zarówno jedna jak i druga posiadaj± zbyt du¿o sprzeczno¶ci, chocia¿by ze zdrowym rozs±dkiem, nie mówi±c ju¿ o tym, ¿e nie ma w nich logiki, by mo¿na je przyj±æ za prawdopodobne.

Oceniaj±c teoriê kreacjonizmu w aspekcie zawartych tam niektórych kwestii, nale¿y uznaæ za zasadne dzia³anie nierozpoznanych przez naukê si³ nadprzyrodzonych. Równie¿ procesy ewolucyjne wskazywanych teori± ewolucjonizmu. Nie istnieje naukowe wyja¶nienie procesu ewolucyjnego, jaki móg³ spowodowaæ powstanie komórki biologicznej. Brak jest wyja¶nienia wszystkich kwestii, które okre¶laj± proces ewolucji cz³owieka, jako postaci zbyt odbiegaj±cej od otaczaj±cych go form zwierzêcych. Te braki dotycz± tylko aspektów zdolno¶ci cz³owieka, natomiast jego fizyczno¶æ tylko w nik³ym procencie odbiega od niektórych przedstawicieli ¶wiata zwierzêcego. To podobieñstwo na planie fizycznym dowodzi powstania fizycznej postaci cz³owieka procesów naturalnym procesie ewolucji. Brak jest wyja¶nienia jedynie kwestie; jak powsta³a komórka biologiczna i jakie by³y przyczyny skoku ewolucyjnego cz³owieka na planie jego zdolno¶ci?

Te dwa jak¿e istotne problemy mog± byæ wyja¶nione informacjami zawartymi w teorii kreacjonizmu. I mimo, ¿e ona nie mówi tego wprost to, je¿eli wyci±gniemy logiczne wnioski z opisu stworzenia i z informacji o istnieniu ¶wiata duchowego, mo¿emy przyj±æ istnienie jakiego¶ wp³ywu nieznanych nam si³ na ewolucjê wszech¶wiata i cz³owieka.

Najbardziej aktywny wp³yw si³ zewnêtrznych (teoria kreacjonizmu) musia³ zaistnieæ w czasie aktywacji ruchu materii wszech¶wiata. Tu nale¿y przyj±æ istnienie wcze¶niejszych dzia³añ maj±cych na celu przygotowanie obszaru i ¶rodowiska fizycznego dla przeprowadzenia takiej aktywacji. Obecnie dzia³aj±cy potencja³ ruchu materii wszech¶wiata, uzyska³ w tamtym okresie ca³± swoj± moc.

W my¶l teorii mówi±cej o wielkim wybuchu to z jego mocy pochodzi potencja³ ruchu materii wszech¶wiata. Jednak¿e wskazywanie wybuchu jako ¼ród³a istnienia wszech¶wiata, jest teori± delikatnie mówi±c ma³o prawdopodobn± a ju¿ na pewno mijaj±c± siê z logik± i widocznymi procesami ewolucji. W tamtym tak newralgicznym dla ¿ycia wszech¶wiata czasie musia³y zaistnieæ procesy fizyczne, które podlega³y ¶ci¶le okre¶lonym programom i kontrolowanym wp³ywom.

Nale¿y za³o¿yæ, ¿e twórcy wszech¶wiata posiadali zdolno¶ci technologiczne, które pozwoli³y im, na przesy³anie w centrum obszaru wszech¶wiata materii z szybko¶ci± kilkukrotnie wiêksz± od szybko¶ci ¶wiat³a. Ulokowana w centrum wszech¶wiata materia o du¿ej gêsto¶ci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzy³a centraln± „czarn± dziurê”. Jej wiruj±ce j±dro powinno posiadaæ ¶rednicê stek milionów lat ¶wietlnych a jego szybko¶æ na powierzchni wielokrotnie przekracza szybko¶æ ¶wiat³a. Posiada ono odpowiednio silne pole grawitacji, która wspólnie z szybko¶ci± powierzchniow± umo¿liwia wyrzucenie w przestrzeñ wszech¶wiata kolejnych po sobie nastêpuj±cych strumieni takiej samej materii, z jakiej zbudowane jest j±dro wszech¶wiata. Seria takich wystrza³ów - ekspansji mo¿e byæ oceniona jako jeden wybuch, mimo, ¿e z wybuchem nie ma nic wspólnego. (Rozdzia³ II Potencja³ twórczy i technologiczny budowniczych wszech¶wiata).


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA