> Strona główna > Blog > >
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Przyroda
>  Blog
Gru
05
2012
Rank
Egipt i Rennes-le-Château
 THE HOUSE OF GRAAL’S TESTAMENT - part 3 and part 4
Tags -
Gru
05
2012
Rank
Egypt and Rennes-le-Château
 THE HOUSE OF GRAAL’S TESTAMENT  part 1 and part 2
Tags -
Gru
04
2012
Rank
Egipt i Rennes-le-Château
 TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4
Tags -
Gru
04
2012
Rank
Egipt i Rennes-le-Château
  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2
Tags -
Lip
10
2012
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
 
Tags -
Cze
21
2012
Rank
Nostradamus

 
Tags -
Lut
11
2012
Rank
Ró¿ne
 Artyku³ nades³any do redakcji portalu


 08:48, 09.02.2012 /PAP

Wyliczyli, ile kosztowa³y skandale pedofilskie w ko¶ciele

W RZYMIE SYMPOZJUM NT. SEKSUALNYCH DEWIACJI
 
Ko¶ció³ traci przez duchownych      Fot. Wikipedia 

Ponad dwa miliardy dolarów - tyle kosztowa³ Ko¶ció³ na ca³ym ¶wiecie skandal pedofilii w¶ród ksiê¿y. Takie dane przedstawili amerykañscy eksperci podczas trwaj±cego w Rzymie sympozjum na temat walki z dewiacjami seksualnymi w szeregach duchowieñstwa. 

Michael Bemi, prezes stowarzyszenia National Catholic Risk Retention oraz Patricia Neal, konsultantka programu obrony dzieci z Oklahomy, zaprezentowali swoje dane podczas sympozjum pod has³em "Ku uzdrowieniu i odnowie" na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie. Zjechali siê na nie biskupi ze 110 krajowych episkopatów. 

Amerykanie podkre¶lili, ¿e przedstawiona przez nich suma - ponad dwa miliardy dolarów, to ³±czne straty finansowe ponoszone przez Ko¶ció³. Nie chodzi tylko o kwoty odszkodowañ dla ofiar, ale wszystkie szkody w³±cznie ze skutkami spadku liczby wiernych. - To szkody dla ca³ej misji Ko¶cio³a - og³osili amerykañscy delegaci podczas obrad.

Miêdzynarodow± konferencjê, odbywaj±c± siê przy wsparciu Watykanu i z udzia³em przedstawicieli kilku kongregacji, zakoñczy prezentacja inicjatyw na rzecz walki z pedofili± i prewencji. Jedn± z nich bêdzie powo³anie Centrum na Rzecz Ochrony Dzieci z siedzib± w Monachium i o¶rodka kszta³cenia on-line przygotowuj±cego materia³y edukacyjne dla duszpasterzy na temat zapobiegania i reagowania w przypadkach takich nadu¿yæ.

mk/iga 

¬ród³o:  
http://www.tvn24.pl/12691,1734217,0,1,wyliczyli--ile-kosztowaly-skandale-pedofilskie--w-kosciele,wiadomosc.html 


Ksi±dz: w Ko¶ciele od 1700 lat molestuje siê dzieci

PAP | dodane 2012-02-07 (16:25)

Seksualne wykorzystywanie dzieci "jest od zawsze plag± naszego spo³eczeñstwa i naszego Ko¶cio³a" - powiedzia³ amerykañski ksi±dz Stephen Rossetti podczas trwaj±cego w Rzymie sympozjum biskupów z ca³ego ¶wiata na temat skandalu pedofilii. 

- To z³o prze¶laduje nas od stuleci - podkre¶li³ w wyst±pieniu na obradach, odbywaj±cych siê pod has³em "Ku uzdrowieniu i odnowie" na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie z udzia³em przedstawicieli 110 episkopatów i prze³o¿onych 30 zgromadzeñ zakonnych. To pierwsza taka narada w historii Ko¶cio³a. 

Ksi±dz Rossetti zauwa¿y³, ¿e ju¿ podczas Soboru w mie¶cie Elvira w Hiszpanii w 306 roku uchwalono kanon, zgodnie z którym "tym, którzy wykorzystuj± seksualnie dzieci bêdzie odmawiana komunia ¶wiêta, tak¿e w obliczu ¶mierci". 

- Wydaje siê, ¿e przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci by³y tak liczne w Hiszpanii 1700 lat temu, ¿e wymaga³o to specjalnego kanonu - o¶wiadczy³ 
ksi±dz ze Stanów Zjednoczonych. 

Doda³ nastêpnie, ¿e kiedy pod koniec lat 90. minionego wieku wybuch³ skandal pedofilii w USA, mówiono w Ko¶ciele, ¿e to tylko amerykañski problem. 

- Potem powiedziano, ¿e to tylko problem strefy angloamerykañskiej, potem, ¿e to tylko problem Zachodu. Potem jednak wydarzy³o siê to we W³oszech, w Niemczech, w innych krajach - przypomnia³. 

- Dzisiaj nareszcie 
Ko¶ció³ jest ¶wiadom tego, ¿e nadu¿ycia ze strony duchowieñstwa to problem ca³ego ¶wiata - stwierdzi³ ks. Rossetti z Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie. 

Na rzymskim sympozjum g³os zabra³a tak¿e ofiara wykorzystywania, Marie Collins, która opowiedzia³a biskupom o swych do¶wiadczeniach z dzieciñstwa, gdy jako 13-latka pad³a ofiar± pedofilii w szpitalu. - Zaczê³am wracaæ do zdrowia w dniu, w którym mój gwa³ciciel przyzna³ siê przed sêdzi± do winy - podkre¶li³a kobieta. 

- Sprawiedliwo¶æ jest konieczno¶ci± dla ofiar wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieñstwa - stwierdzi³a. 

(ib)
¬ród³o:   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Ksiadz-w-Kosciele-od-1700-lat-molestuje-sie-dzieci,wid,14233974,wiadomosc.html?ticaid=1de75&_ticrsn=5

 

Nades³a³a Cecylia Gawron

Tags -
Sie
08
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
 
Tags -
Kwi
28
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
“Przydomek, który przyj±³ Nostradamus ³±czy poprzez sk³ad literowy postaæ Chrystusa, Nostradamusa i Syna Cz³owieczego, który w czasach ostatecznych wed³ug Proroctw ma ¿yæ na Ziemi”  
Tags -
Strona 1/3 1 2 3 > >|