> Strona główna > Blog > >
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
Lut
27
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
Hollie wraz z matk± zg³osi³y na policji sprawê znêcania siê  wymieniaj±c w raporcie  nazwiska sprawców i ¶wiadków - znale¼li siê tam m.in. szeryf, wy¿si  funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer stra¿y , ksiêgowi, pielêgniarki, pracownicy socjalnych.
Tags -
Lut
27
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu

STRUKTURA SIECI

napisa³ David Icke

Proszê rozsy³ajcie to wszêdzie gdzie mo¿ecie.  Link do wys³ania ...

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/35-redmuluc/247-david-icke-pedofilia-i-satanizm.html

Tags -
Lut
19
2011
Rank
Budowa Wszech¶wiata
Ewolucja ¿ycia wszech¶wiata, swój pocz±tek bierze z najmniejszego zbioru materii, który powstaje w trójkowym procesie jej formowania (rozwoju).
Tags -
Lut
19
2011
Rank
Egipt i Rennes-le-Château
Spektakl ¦wietlny "Niebieskie Jab³ka'nie by³ nigdy w ca³o¶ci prezentowany publicznie.  Magdalena i Andrzej Struscy przedstawiaj±  2.5 godzinn± dokumentacjê fotograficzn± z tego wydarzenia z dnia 17.01.2011r.w Rennes le Chateau.
Tags -
Lut
05
2011
Rank
2012... i ...
Niektórzy rosyjscy uczeni twierdz±, ¿e w Uk³adzie S³onecznym i na jego planetach zachodz± obecnie dok³adnie
takie same zmiany, jak te, które doprowadzi³y do wymarcia dinozaurów, kiedy to dosz³o do katastroficznej zmiany
ziemskiego klimatu i wzorców pogodowych, a tak¿e przypuszczalnie zamiany miejscami biegunów.

Tags -
Lut
05
2011
Rank
2012... i ...
Majowie pojawili siê, aby poinformowaæ nas o prawach energii kosmicznej tej galaktyki,
która wp³ywa na zachowania wszystkich obiektów i istot znajduj±cych siê w jej granicach.
Tags -
Lut
05
2011
Rank
Wynalazki
Po próbach stabilizacji gruntu, gdzie zastosowana konstrukcja kratowa tak doskonale siê spisa³a, postanawiamy zbudowaæ prototyp p³yty drogowej.
Tags -
Lut
05
2011
Rank
Wynalazki

Dokumentacja próbnego procesu stabilizacji niestabilnego gruntu, po³owa sierpnia 2007r.

Tags -
Lut
05
2011
Rank
Wynalazki

Taka technologia pozwala wykonaæ bardzo szybki monta¿ budynku. W czasie jednego dnia kilka osób, mo¿e zmontowaæ konstrukcje no¶n± wraz z pod³ogami drewnianymi w budynku jednorodzinnym o pow. 300m kw.

Tags -
Sty
16
2011
Rank
Wynalazki

Perpetuum mobile (z ³ac. wiecznie ruchome) – hipoteyczna maszyna, której zasada dzia³ania, wbrew znanym prawom fizyki, umo¿liwia³aby jej pracê w nieskoñczono¶æ. 

Tags -
Sty
16
2011
Rank
Wynalazki
  Taki rodzaj wiatraka posiada du¿o leprze cechy ni¿ wiatraki budowane w tradycyjnej postaci. Du¿ym problemem, jaki musz± pokonaæ inwestorzy przy budowie elektrowni wiatrowej jest sprawa bezpiecznego posadowienia bardzo wysokiego s³upa, na którym jest zawieszone ¶mig³o.
Tags -
Sty
16
2011
Rank
Wynalazki
Elektrownie wodne wykorzystuj± naturaln± moc wody w warunkach grawitacji. elektrownia p³ywaj±ca nie zak³uci ¶rodowiska a tym samym nie wymaga problematycznych pozwoleñ.
Tags -
Sty
16
2011
Rank
Autor: Magdala
Watykan
Watykan jest zbiorem tysiêcy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki ¶w.Piotra, Placu ¶w.Piotra, Muzeum Watykañskiego jak i samego pañstwa-miasta Watykan. 
Tags -
Strona 2/3 < 1 2 3 >