> Strona główna > Blog > >
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
Lip
10
2012
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
 
Tags -
Sie
08
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
 
Tags -
Kwi
28
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
“Przydomek, który przyj±³ Nostradamus ³±czy poprzez sk³ad literowy postaæ Chrystusa, Nostradamusa i Syna Cz³owieczego, który w czasach ostatecznych wed³ug Proroctw ma ¿yæ na Ziemi”  
Tags -
Lut
27
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu
Hollie wraz z matk± zg³osi³y na policji sprawê znêcania siê  wymieniaj±c w raporcie  nazwiska sprawców i ¶wiadków - znale¼li siê tam m.in. szeryf, wy¿si  funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer stra¿y , ksiêgowi, pielêgniarki, pracownicy socjalnych.
Tags -
Lut
27
2011
Rank
Materialy nades³ane do redakcji portalu

STRUKTURA SIECI

napisa³ David Icke

Proszê rozsy³ajcie to wszêdzie gdzie mo¿ecie.  Link do wys³ania ...

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/35-redmuluc/247-david-icke-pedofilia-i-satanizm.html

Tags -