> Strona g│ˇwna > Blog
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano>  Blog
Mistyczna Katedra w Chartres
Data 17/12/2010 13:44  Autor Magdalena Struska  Klikni੠15112  Jŕzyk Polish
Chartes-miasto po┬│o┬┐one na szlaku Pary┬┐-Santiago de Compostela. Mistyczna Katedra w Chartres


Chartes-miasto po┬│o┬┐one na szlaku Pary┬┐-Santiago de Compostela.
Ujawniono, ¿e pierwsi mieszkañcy tych ziem osiedlili siê tu w okresie paleolitu w wid³ach miêdzy rzekami:Couesnon i Eure.
Pó┬╝niej w czasach rzymskich istnia┬│a w tym miejscu osada Celtów - Carnutum lub Autricum.
Chartres uwa┬┐ane by┬│o za najwa┬┐niejsze miejsce w Galii i by┬│o centrum druidyzmu.
W nast├¬pnym okresie w mie┬Âcie pojawi┬│o si├¬ chrze┬Âcija├▒stwo, wówczas za spraw┬▒ dwóch  misjonarzy :Eodalda i Altinaw  III.w. przekszta┬│ci┬│o si├¬ w siedzib├¬ wa┬┐nego biskupstwa.
W latach 1140-1260 na wzgórzu nad rzek┬▒ Eure na dawnych gruzach ┬Âwi┬▒tyni roma├▒skiej wybudowano gotyck┬▒  Katedr├¬-Cathedrale Notre Dame de Chartres.
 

                              
 Legenda

III wiek – wed┬│ug legendy do Chartres przybywaj┬▒ pierwsi chrze┬Âcijanie i odnajduj┬▒ w grocie celtyck┬▒ rze┬╝b├¬ brzemiennej kobiety, któr┬▒ uznaj┬▒ za wyobra┬┐enie brzemiennej Marii Panny. Uznaj┬▒ to za cud i buduj┬▒ pierwszy drewniany ko┬Âció┬│;

 

Budowniczowie

Gotyckie ┬Âwi┬▒tynie kryj┬▒ wiele tajemnic, wiadomo tylko ┬┐e budowniczowie tych niezwyk┬│ych budowli ┬┐yli bardzo skromnie, ca┬│e ┬┐ycie po┬Âcili i sk┬│adali ┬Âluby wstrzemi├¬┬╝liwo┬Âci.

Tworzyli ┬Âcisle zamkni├¬t┬▒ grupe osób pos┬│uguj┬▒cych si├¬ tajemniczym ┬┐argonem zwanym’ARGOT”
Dzia┬│ali ┬Âci┬Âle wed┬│ug praw fizyki, tak ogromne budowle mimo wszystko sprawiaj┬▒ wra┬┐enie nieziemsko lekkich. Specjalna technika umo┬┐liwi┬│a osi┬▒gni├¬cie tak niezwyk┬│ego efektu, gdy┬┐ mury tych ┬Âwiaty├▒ podtrzymywane by┬│y z zewn┬▒trz przez przypory oraz ┬│uki przyporowe.

W Katedrze Chartres mo┬┐na podziwia├Ž ró┬┐norodno┬Â├Ž i  mnogo┬Â├Ž wielu symboli –patrz zdj.poni┬┐ej 

 

Budowniczowie byli niezwyk┬│ymi astronomami i astrologami  zastosowali oni w Katedrze Chartres bia┬│┬▒ p┬│ytk├¬ z charakterystycznym metalowym guzikiem  który umieszczono w prawej (po┬│udniowej) nawie bocznej, w dzie├▒ przesilenia letniego, 21 czerwca, pomi├¬dzy godzina 12:45 i 12:55 o┬Âwietlaj┬▒ promienie s┬│o├▒ca ustawionego w zenicie

 
Znana badaczka ┬Âredniowiecznych Katedr  Aleksandra Ol├¬dzka – Frybesowa uwa┬┐a, ┬┐e labirynty w ┬Âwi┬▒tyniach mia┬│y  zwi┬▒zek z tajemniczymi obrz├¬dami budowniczych rytua┬│ów maso├▒skich.

 

Cathedrale Notre Dame w Chartres

Katedr├¬ zorientowano na planie ┬│aci├▒skiego krzy┬┐a, który wie├▒cz┬▒ dwie niesymetryczne wie┬┐e: po┬│udniowa-uko├▒czona w roku 1165(o wys.105m)oraz pó┬│nocn┬▒ – uko├▒czon┬▒ w roku 1513 (o wys.115m).
O wielkim monumentalizmie budowli ┬Âwiadczy chocia┬┐by fakt, ┬┐e jego fundamenty s┬▒ wpuszczone w g┬│┬▒b ziemi a┬┐-8 metrów.
Do wn├¬trza Katedry prowadzi trójdrzwiowy  PORTAIL  ROYAL  -Portal Królewski, w którym bogactwo rze┬╝b zapowiada, i┬┐ jest to jedna z najbardziej pi├¬knych ┬Âwi┬▒ty├▒ ┬Âwiata, gdzie samych rze┬╝b jest ponad 10 tysi├¬cy.
Nad  drzwiami Portalu Royal znajduje si├¬ rozeta przedstawiaj┬▒ca S┬▒d Ostateczny, pozosta┬│e rozety zdobi┬▒ fasad├¬ pó┬│nocn┬▒ i po┬│udniow┬▒.


 
 

 ┬Žwi┬▒tynia jako jedyna we Francji posiada trzydrzwiowe rze┬╝bione portale od strony po┬│udniowej i pó┬│nocnej.


 
 

Bardzo intryguj┬▒cy jest  tu zespó┬│ witra┬┐y pochodz┬▒cych z XIIIw.-163; 4 z XIIw; 21z XIVw.
43 z nich tworz┬▒ rozety, pozosta┬│e umieszczone s┬▒ w oknach ostro┬│ukowych.
Jest to najwi├¬kszy na ┬Âwiecie zbiór witra┬┐y w jednym miejscu gdzie ca┬│kowita ich powierzchnia przekracza 2,5 tysi┬▒ca m2.

Tajemnice Labiryntu
Ca┬│a katedra ozdobiona jest ezoteryczno-mistycznymi symbolami, do najbardziej tajemniczych zaliczany jest labirynt u┬│o┬┐ony w posadzce Katedry  po┬Ârodku nawy mi├¬dzy 3-7 filarem symbolizuj┬▒cy przej┬Âcie od ziemskiego ┬┐ycia do niebia├▒skiego zwany  alchemiczn┬▒ ┬Âcie┬┐k┬▒.
 


 .W badaniach radiestecyzyjnych Labiryntu wykazano, ┬┐e  w jego centrum jest bardzo silne promieniowanie energii geopatycznej . Miejscu tym dochodzi┬│o do silnej reakcji mi├¬dzy geomagnetyzmem Ziemi a ludzkim organizmem co z kolei powodowa┬│o impulsy elektromagnetyczne dzia┬│aj┬▒ce na mózg b├¬d┬▒cej tam osoby, która doznawa┬│a „o┬Âwiecenia”.
Pod Labiryntem w Chartres odkryto 14 cieków wodnych sztucznie przemieszczonych przez budowniczych.

Oficjalna wersja do czego s┬│u┬┐y┬│ Labirynt

Labirynt zosta┬│ skonstruowany w  oko┬│o 1200 roku, wiadomo ┬┐e u┬┐ywano go do odbycia  symbolicznej pielgrzymki – dla tych którzy nie wzi├¬li udzia┬│u w Krucjacie do Ziemi ┬Žwi├¬tej- cz├¬sto nazywano go Drog┬▒ Jerozolimsk┬▒-Niebiesk┬▒ Jeruzalem lub Aktem Pokuty.
Ca┬│a trasa Labiryntu mierzy oko┬│o 262 metry.
Pielgrzymi ca┬│┬▒ tras├¬ Labiryntu pokonywali na kolanach osi┬▒gaj┬▒c po kolei poszczególne stopnie wtajemniczenia mistycznego by w ko├▒cowej jego fazie dotrze├Ž do znajduj┬▒cej si├¬ na ┬Ârodku  Labiryntu  rozety na krzy┬┐u – znaku wiedzy i Chrystusa.

 

Od roku 1979  Katedr├¬  wpisano na  list├¬ ┬Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Ciekawostka:

Po┬│o┬┐enie Katedr we Francji jest odwzorowaniem Gwiazdozbioru Panny.  


Opracowa┬│a Magdalena Struska

 


http://www.budowle.pl/building,katedra-w-chartres.html-- wybrane zdjecia

© Magdalena Struska  Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.