> Strona główna > Blog > Budowa Wszech¶wiata > Liczby Ewolucji- Teoria: Andrzej Struski
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
Liczby Ewolucji- Teoria: Andrzej Struski
Data 19/02/2011 20:31  Autor Struski Andrzej  Klikniêæ 2176  Jêzyk Polish
Ewolucja ¿ycia wszech¶wiata, swój pocz±tek bierze z najmniejszego zbioru materii, który powstaje w trójkowym procesie jej formowania (rozwoju).
Ewolucja ¿ycia wszech¶wiata, swój pocz±tek bierze z najmniejszego zbioru materii, który powstaje w trójkowym procesie jej formowania (rozwoju). Taka zasada odpowiada za powstanie ka¿dego objawu ¿ucia wszech¶wiata, zarówno gwiazd jak i biologii. Mimo, ¿e niewyja¶nione jest ¼ród³o przyczyn warunkuj±cych powstanie komórki biologicznej z jej ca³ym chemicznym mechanizmem, to ten brak w wiedzy nie zmienia charakteru trójkowej formy rozwoju materii w procesie ewolucji wszech¶wiata. Objawem tego typu formy rozwoju jest równie¿ przyk³ad nam najbli¿szy, „matka + ojciec; tworz± dziecko, przyczyniaj±c siê do rozwoju gatunku”.

 

Na ka¿dym etapie ewolucji ¿ycia we wszech¶wiecie, musza zaistnieæ przyczyny do dalszego jej rozwoju. „Matka”, jako pierwsza przyczyna, musi posiadaæ okre¶lone cechy w³asne, które posiadaj± zdolno¶æ, jednak brak jest im, potencja³u do ekspansji. Jest to rodzaj ¶rodowiska fizycznego, chemicznego lub biologicznego, które zu¿y³o dostêpny i przyswajalny potencja³ rozwoju. W tym momencie oczekuje na zaistnienie w zewnêtrznym ¶rodowisku takiej przyczyny, „ojca”, która w harmonii z jej zdolno¶ciami pozwoli na rozwój i powstanie nowego ¶rodowiska w postaci „dziecka”.

 

W procesie ewolucji wszech¶wiata, wystêpuj± ró¿norakie formy rozwoju pojedynczego etapu trójkowego. Charakteryzuj± siê one, nasyceniem i jako¶ci± procesów wewnêtrznych „matki”. Etapy pierwszego rzêdu, nie s± z³o¿one i dzia³aj± tam najprostsze procesy (tylko) fizyczne. Zanim wyewoluuj± siê pierwsze efekty „dziecko”, które bêd± mog³y przyj±æ miano „matki” posiadaj±cej przyczyny w³asne, które umo¿liwi± zaistnienie efektu „dziecka” jako procesu chemicznego, up³ynie du¿o czasu w ewolucyjnym ¿yciu wszech¶wiata. W tym czasie rozwinie siê szereg coraz bardziej z³o¿onych etapów ewolucji na planie fizyki wszech¶wiata.

 

Etapy ewolucji w obszarze procesów fizycznych i chemicznych, potrzebuj± nieporównywalnie krótszego czasu, do osi±gniêcia zdolno¶ci tworzenia procesów na planie etapów ewolucji biologii. Jednak intensywno¶æ rozwoju w takich procesach jest du¿o wiêksza. Taka proporcja, wystêpuje równie¿ w stosunku do nastêpnego rodzaju ewolucji we wszech¶wiecie;- ewolucji biologii.

 

Nies³ychanie du¿a z³o¿ono¶æ wystêpuj±cych w ewolucji wszech¶wiata etapów, musi posiadaæ bardzo precyzyjnie wyznaczane ramy, które obwaruj± zachowanie za³o¿onych kierunków ekspansji. Instrumentem, który formuje, lub wymusza drogê i charakter dla procesów ewolucji jest magnetyzm. Ten rodzaj instrumentu, charakteryzuje siê wyj±tkowo du¿± precyzj± w dzia³aniu, mo¿na nawet pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e jest on absolutnie precyzyjny. Zakres dzia³ania magnetyzmu w procesie ewolucji wszech¶wiata, obejmuje ka¿dy etap i ka¿d± cz±stkê. Spe³nia on rolê wszêdobylskiego spoiwa a zarazem precyzyjnie rozdziela ró¿ne zbiory materii. Jest to instrument, który potrafi formowaæ w ruchu uprzednio zespolone zbiory, który równie¿ potrafi zachowa pamiêæ formy, przez miliardy lat.

 

Magnetyzm pozwala na zastosowanie matematycznego opisu zdarzeñ, jakie wystêpuj± w formowaniu ró¿nych rodzajów ewolucji ¿ycia we wszech¶wiecie. Ka¿dy rodzaj posiada w³asn± i bezpieczn± ¶cie¿kê rozwoju, której etapy mo¿na okre¶liæ i uj±æ w ramy odniesieñ liczbowych. Proces ewolucji trójkowej, obliguje do przyjêcia szczególnej formy policzalno¶ci. Brak jest w takim procesie przyczyn do matematycznego rozró¿nienia funkcji „matki” i „ojca”. S± to z naturalnego skutku, dwie równorzêdne przyczyny do zaistnienia koñcowego efektu w postaci „dziecka”, który automatycznie w momencie ukoñczenia procesu staje siê „matk±’, a wiêc jedn± z dwóch przyczyn wyj¶ciowych, jednak jest now±, inn± form± w obszarze warto¶ci.

 

Za³o¿y³em zastosowanie dziewiêciostopniowej skali liczb i zbioru okre¶lanego liczbami;- 0;-10;-20, itd, jako podstawy zaistnienia jednej lub kilku skali rozwoju, klasyfikowanej kolejnymi liczbami z szeregu liczbowego od 1 do 9. Taki opis matematyczny bêdzie tylko wskazywa³ stopieñ rozwoju indywidualnej formy na jej drodze ewolucji, wyka¿e tylko jej indywidualny charakter a nie odniesie siê do innych form na planie policzalno¶ci.

 

Naturalnie istniej±ce ograniczenie w zakresie policzalno¶ci ogólnej, jest rekompensowane w obszarze obrazowania charakteru okre¶lanej jednostki.

Dla przyk³adu we¼my pierwszy etap ewolucji materii na planie fizycznym;-

„matka” i „ojciec” bêd± tu opisane liczb± „0” a efekt „dziecko” liczb± „1”, (0-1). Identycznych form fizycznych opisanych jako (0-1), powstanie niezliczona ilo¶æ, jest to forma pierwocin. Z takiej materii w dalszym procesie powstanie szereg form fizycznych a nastêpnie d¼wiêk i ¶wiat³o, w jeszcze dalszej kolejno¶ci powstan± atomy, dalej gwiazdy i ca³a masa materialna wszech¶wiata.

 

W odniesieniu do cz³owieka, którego postaæ fizyczno-duchowa, jest efektem ewolucji na planach;- fizycznym, chemicznym, biologicznym i eterycznym, zastosowanie policzalno¶ci bêdzie bardzo z³o¿one. W obszarze „0”-„10”-„20” itd. Bêd± istnia³y cztery wielo liczbowe pola, po jednym dla ka¿dego planu. Z kolei w obszarze szeregu od 1 do 9, tylko w zakresie do dziewiêciu, w zale¿no¶ci od aktualnego stanu rozwoju cz³owieka. Szereg do dziewiêciu, bêdzie obrazowa³ stan fizyczno duchowy cz³owieka, który mo¿e byæ przyjmowany w odniesieniu do odpowiednich dla ka¿dej liczby kolorów-wibracji.

Struski Andrzej