> Strona g│ˇwna > Blog
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano>  Blog
Pedofilia i Satanizm...cz2
Data 27/02/2011 19:02  Autor Materia┬│ nades┬│any do redakcji portalu  Klikni੠5251  Jŕzyk Polish
Hollie wraz z matk┬▒ zg┬│osi┬│y na policji spraw├¬ zn├¬cania si├¬  wymieniaj┬▒c w raporcie  nazwiska sprawców i ┬Âwiadków - znale┬╝li si├¬ tam m.in. szeryf, wy┬┐si  funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer stra┬┐y , ksi├¬gowi, piel├¬gniarki, pracownicy socjalnych.


 

Hollie wraz z matk┬▒ zg┬│osi┬│y na policji spraw├¬ zn├¬cania si├¬  wymieniaj┬▒c w raporcie  nazwiska sprawców i ┬Âwiadków - znale┬╝li si├¬ tam m.in. szeryf, wy┬┐si  funkcjonariusze policji, prawnicy, oficer stra┬┐y , ksi├¬gowi, piel├¬gniarki, pracownicy socjalnych.  Zezna┬│a tak┬┐e, ┬┐e gwa┬│ty mia┬│y miejsce  w domach prywatnych sprawców  i wewn┬▒trz ┬Âwi┬▒tyni Wolnomularstwa Szkockiego Rytu..

To czego wi├¬kszo┬Â├Ž ludzi nie wie, to to, ┬┐e zespó┬│ Downa powoduje, ze cierpi┬▒cy na t├¬ chorob├¬ s┬▒ niemal idealni jako ┬Âwiadkowie.Zeznaj┬▒ dok┬│adnie tak jak jest i nie maj┬▒ zdolno┬Âci do konfabulacji i przekr├¬cania historii.

Jednak i w tym przypadku po raz kolejny „mur” wzi┬▒┬│ gór├¬. Policja w Grampian najpierw odmówi┬│a prowadzenia ┬Âledztwa w tej sprawie,  pod wp┬│ywem nacisków je wszcz├¬┬│a ale „utkn├¬┬│a” w martwym punkcie i w rezultacie zamkn├¬┬│a spraw├¬.


 

W owym  czasie prokuratorem okr├¬gowym w Aberdeen by┬│ Elish Angiolini. W rejonie Grampian  to prokuratora okr├¬gowa jest zasadniczo s├¬dzi┬▒,  i to ona decyduje czy dochodzenie b├¬dzie dalej prowadzone czy zostanie zamkni├¬te.

Po latach Angiolini powie, ┬┐e jakoby nie by┬│ prokuratorem fiskalnym w momencie kiedy pope┬│nione zosta┬│o domniemane przest├¬pstwo, poza tym nie móg┬│ nic z tym zrobi├Ž i zupe┬│nie nie pami├¬ta sprawy.
Oficjalne dokumenty jednak wskazuj┬▒, ze by┬│o zupe┬│nie inaczej.

Poza tym jak móg┬│by by├Ž nie┬Âwiadomy i nie pami├¬ta├Ž sprawy,  je┬┐eli  jeden z jego szeryfów by┬│ oskar┬┐ony o seryjne gwa┬│ty pope┬│niane na dziewczynce z zespo┬│em Downa?

Prokurator podlegaj┬▒cy Angiolniemu w uzasadnieniu o┬Âwiadczy┬│, ┬┐e nie by┬│o wystarczaj┬▒cych dowodów do prowadzenia post├¬powania w przypadku Hollie, i to pomimo faktu, ┬┐e istnia┬│o wiele dowodów oraz wielu ┬Âwiadków wskazanych przez Hollie, i inne ofiary którzy nigdy nie zostali nawet przes┬│uchani przez policj├¬!!

Jako ciekawostk├¬ mo┬┐na przytoczy├Ž dziwn┬▒ histori├¬ . Podczas kadencji Angioliniego w Aberdeen w 2001 w Daily Telegraph ukaza┬│ si├¬ artyku┬│  - "Prokurator przeprasza 10-letnia dziewczynk├¬ w sprawie o nadu┬┐ycia seksualne” . Artyku┬│ mówi o li┬Âcie jaki  biuro Angoliniego wys┬│a┬│o do innej wykorzystywanej seksualnie dziewczynki, przepraszaj┬▒c za niekompetencje, które zatrzyma┬│y ┬Âledztwo w martwym punkcie.

Biuro Angioliniego  potrzebowa┬│o bardzo du┬┐o czasu – co najmniej 3 lata –  na rozpatrywanie i dochodzenia zanim sprawa trafia┬│a do s┬▒du.  W rezultacie po latach w┬│a┬Ânie za to szeryf zosta┬│ zwolniony. Kim by┬│ ten szeryf? Wg  Hollie Greig jedna z osób  notorycznie nadu┬┐ywaj┬▒ca alkoholu.

W tym samym czasie Daily Telegraph zamie┬Âci┬│ równie┬┐  notatk├¬  "W tym tygodniu okaza┬│o si├¬, ┬┐e sprawa przypadku domniemanego gwa┬│tu na siedmioletnim ch┬│opcu zosta┬│a umorzona z powodu opó┬╝nie├▒ ┬Âledztwa,  co w rezultacie uniemo┬┐liwi┬│o doprowadzenie sprawy do s┬▒du w Aberdeen.”

Elish Angiolini zosta┬│ mianowany przez Parlament  Szkocki 5 pa┬╝dziernika 2006 r. Lord Advocate.  ( Lord Advocate naczelny urz├¬dnik prawny rz┬▒du szkockiego i Korony Szkocji zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Jest najwy┬┐szym oskar┬┐ycielem publicznym w Szkocji i w jego imieniu sporz┬▒dzane s┬▒ akty oskar┬┐enia. Lord Akwokat jest jednym z Wysokich Urz├¬dników Pa├▒stwowych Szkocji. – przypis t┬│umacza)  W grudniu 2009 r. przed┬│u┬┐ono mu raz jeszcze to stanowisko. A wi├¬c mo┬┐na by├Ž pewnym, ┬┐e nie b├¬dzie dalszego post├¬powania przeciwko osobom które wskaza┬│a Hollie Grieg.


 


Odmowa  ┬Âledztwa i stosowania ┬Ârodków prawnych to temat, który przewija sie przez  ca┬│┬▒ t├¬ spraw├¬ i w┬▒tki z ni┬▒ powi┬▒zane. Wujek Hollie Robert i  brat jej matki niejaki "Roy" Greig, zmar┬│ w tajemniczych okoliczno┬Âciach w domniemanym  po┬┐arze samochodu w 1997 r. Domniemanym poniewa┬┐ tak „ustali┬│” i oficjalnie po┬Âwiadczy┬│ lekarz patolog,  w zwi┬▒zku z czym dochodzenia tej sprawie nie by┬│o prowadzone.

Natomiast matka Hollie w raz z osobami, które ja wspiera┬│y zdobyli kopi├¬ dokumentów z sekcji,  która wykaza┬│a m.in.  ┬┐e Robert Greig odniós┬│ powa┬┐ne obra┬┐enia g┬│owy, mia┬│ z┬│amany mostek i dwa ┬┐ebra, zadane narz├¬dziem takim jak kilof.

Poza tym si┬│a mu wlano do gard┬│a whisky (której  nienawidzi┬│) - a nast├¬pnie zosta┬│ wrzucony do p┬│on┬▒cego samochodu. Z tego dokumentu jasno wynika, ┬┐e Robert Greig zosta┬│ zamordowany,  a jednak nie by┬│o ┬┐adnego dochodzenia policji w tej sprawie. Na tym przyk┬│adzie wida├Ž jak mocno jest skorumpowana policja w Grampian.

Hollie opowiedzia┬│a matce, ┬┐e kiedy┬  Robert Greig zauwa┬┐y┬│ jak ojciec uprawia┬│ z ni┬▒ seks i ┬┐e wybuch┬│a awantura. Prawdopodobne jest równie┬┐, ┬┐e ojciec Hollie by┬│ jednym z ludzi, którzy "znale┬╝li" p┬│on┬▒cy samochód Roberta.

Po tym jak Hollie i jej matka zg┬│osi┬│y przest├¬pstwo organom ┬Âcigania rozpocz├¬┬│y si├¬ gro┬╝by, pogró┬┐ki pod ich adresem, by┬│y nie tylko zastraszane ale n├¬kane np. przez za┬│ogi karetek nale┬┐┬▒cych do oddzia┬│ów psychiatrycznych. Pewnego dnia grupa taka wpad┬│a do ich domu, si┬│a wstrzykn├¬li Annie jaki┬ ┬Ârodek i zabrali ja do szpitala na oddzia┬│.

W wyniku tego wszystkiego obydwie zmuszone by┬│y wyjecha├Ž do Anglii. Pomy┬Âl teraz o tym  Dziewczynka z zespo┬│em Downa i jej matka musz┬▒ ucieka├Ž ze Szkocji, aby schroni├Ž si├¬  przed tymi wszystkimi odwa┬┐nymi m├¬┬┐czyznami i kobietami zasiadaj┬▒cymi we w┬│adzach Szkocji.

Jeste┬Âcie ┬┐a┬│o┬Âni, panie i panowie. To jest naprawd├¬, naprawd├¬ ┬┐a┬│osne.


W Anglii Hollie i Anne otrzyma┬│y bardzo du┬┐e wsparcie od Roberta Greena dziennikarza i prezentera, który postanowi┬│ im pomoc, zbiera┬│ dowody i stosowa┬│ ro┬┐nego rodzaju naciski na te chore i skorumpowane szkockie urz├¬dy i o┬Âródki w┬│adzy.

Dzi├¬ki niemu w┬│a┬Ânie BBC zaj├¬┬│a sie  dokumentowaniem tej sprawy - BBC Scotland, BBC Radio Scotland i sztandarowy program BBC News, Panorama. Wszystko sz┬│o dobrze do czasu az w pewnym momencie g┬│ówny reporter poinformowa┬│, ┬┐e ┬Âledztwo wykaza┬│o równie┬┐ inne przypadki pedofilii w Szkocji. Có┬┐, nie brakuje tego. Zaraz potem zadzwoni┬│ i powiedzia┬│, ze nie mo┬┐e nic ju┬┐ robi├Ž w tej sprawie i si├¬ wycofuje bo jest naciskany i otrzymuje gro┬╝by.

Robert Green planowa┬│ tak┬┐e wyst┬▒pienie przed szkockim Parlamentem w Grampian aby zrelacjonowa├Ž spraw├¬ Greig Hollie. W lutym uda┬│ si├¬ do miasta aby dalej w tej sprawie dzia┬│a├Ž  w celu wywalczenia dla Hollie sprawiedliwo┬Âci, ale zosta┬│ aresztowany przez policje.

Colin McKerracher, Szef konstabli policji Grampian nie do┬Â├Ž ┬┐e spowodowa┬│ zamkni├¬cie  dochodzenia w sprawie nadu┬┐y├Ž w stosunku do Hollie Greig, to jeszcze aresztowa┬│ Roberta Green za to, ┬┐e robi┬│ to co nale┬┐a┬│o do policji , kim jest ten cz┬│owiek?... poczekajcie ... Jest Przewodnicz┬▒cym pó┬│nocno-wschodniego szkockiego Komitetu Ochrony Praw Dziecka !


 

Dlaczego kto┬ dzia┬│aj┬▒cy w imi├¬ ochrony dzieci zachowuje si├¬ w ten sposób w odniesieniu do Greig Hollie i Roberta Grena?  By├Ž mo┬┐e uda si├¬ doj┬Â├Ž i do tego.

Kiedy dowiedzieli┬Âmy si├¬ o tym, co sta┬│o si├¬ z Robertem Green, zwo┬│ali┬Âmy ludzi przez Internet  aby zorganizowa├Ž akcj├¬ domagania si├¬ informacji od policji co si├¬ dzieje z Robertem i dlaczego zosta┬│ aresztowany.

Przez ca┬│y weekend nonstop ró┬┐ni ludzie dzwonili na policj├¬ dopytuj┬▒c si├¬ o Roberta.

Co si├¬ okaza┬│o? Robert zosta┬│ oskar┬┐ony z paragrafu o "naruszenie spokoju", paragrafu który ma tak szerokie zastosowanie w Szkocji, ze mo┬┐na mu przypisa├Ž tak naprawd├¬ wszystko i nic.

Rozprawa zosta┬│a wyznaczona w ma┬│ym miasteczku 15 mil od Aberdeen  i zamkni├¬ta dla publiczno┬Âci i mediów.

Tak wygl┬▒da poziom korupcji i terroru na „placu zabaw” szkockich zbirów nale┬┐┬▒cych do  w┬│adz.

Robert zosta┬│ zwolniony za kaucj┬▒, ale zaraz znów wszcz├¬to przeciw niemu post├¬powanie  po to aby klebnowa├Ž mu usta i wstrzyma├Ž dzia┬│ania w sprawie Hollie. W tym samym czasie policja zrobi┬│a nalot na jego dom w Anglii. Wygl┬▒da na to ┬┐e policja n├¬ka prawego cz┬│owieka, który dzia┬│a w imieniu molestowanej dziewczynki z zespo┬│em Downa zamiast prowadzi├Ž dochodzenie i ukara├Ž winnych którzy dopuszczali si├¬ na niej przest├¬pstw i jeszcze do tego niszczy dowody.

Jedna z gazet „ColumnUK”, która relacjonowa┬│a spraw├¬ Hollie i perypetie Roberta otrzyma┬│a w zwi┬▒zku z tym szereg powa┬┐nych ostrze┬┐e├▒ od firmy prawnej Levy&Marce.

W li┬Âcie Levy&Marce informuje, ┬┐e  reprezentuje Lorda Elish Angiolini i grozi wszcz├¬ciem kroków przeciwko ColumnUK za publikowanie sprawy Hollie.
By┬│y pan prokurator fiskalny z Aberdeen z czasu,  kiedy sprawa Hollie mia┬│a miejsce w chwili obecnej zajmuje wysokie stanowisko we w┬│adzach szkockiego wymiaru sprawiedliwo┬Âci.

Jak┬┐e by inaczej?

Mówi si├¬ ┬┐e tak┬┐e inne szkockie media dosta┬│y podobne ostrze┬┐enia a nawet Google mia┬│o z nimi kontakt.


 

Jeden z listów Levy&McRae do ColumnUK  odnosi si├¬ równie┬┐  do szeryfa Graeme Buchanan, który by┬│ jednym ze wskazanych przez Hollie Greig, a wi├¬c prawdopodobnie jego tak┬┐e musz┬▒ reprezentowa├Ž.

Jednym z prawników z firmy Levy&Marce, który podpisywa┬│ si├¬ pod listami z ostrze┬┐eniami by┬│ niejaki Peter Watson - g┬│owa w sporze reprezentuj┬▒c┬▒ rodziny zabitych przez Thomasa Hamiltona w Dunblane w 1996 r. mówi si├¬ tak┬┐e,  ┬┐e odegra┬│ on  "kluczow┬▒ rol├¬" w Trybunale ┬Žledczym kierowanym przez cz┬│onka Stowarzyszenia - Lorda Cullena. Watson, podobnie jak Cullen, jest absolwentem wydzia┬│u prawa Uniwersytetu w Edynburgu.

Poza tym Watson  reprezentowa┬│  równie┬┐ rodzin ofiar w ┬Âledztwie prowadzonym w sprawie  w zamachu  na samolot który rozbi┬│ si├¬ nad Lockerbie,  o który oskar┬┐ona zosta┬│a Libia aby ukry├Ž fakt, ┬┐e s┬│u┬┐by ameryka├▒skie, brytyjskie i prawdopodobnie izraelskie s┬│u┬┐by wywiadów sta┬│y za tym zamachem.

Watson pe┬│ni┬│ równie┬┐ podobn┬▒ rol├¬ w „┬Âledztwie” dotycz┬▒cym katastrofy platformy Piper Alpha i wycieku ropy a na którego na czele sta┬│ cz┬│onek Stowarzyszenia Lord Cullen.

Uniwersytet w  Edynburgu, a w szczególno┬Âci wydzia┬│ prawa, pojawiaj┬▒ si├¬ nagminnie w tych dziwnych przypadkach.

Brytyjski premier Gordon Brown równie┬┐  tam studiowa┬│ i by┬│ nawet rektorem, jego poprzednik Tony Blair, urodzi┬│ si├¬ w tym mie┬Âcie i jego ojciec studiowa┬│ prawo na tym Uniwersytecie.


 

Obecny szkocki sekretarz "sprawiedliwo┬Âci" Kenny MacAskill, jest by┬│ym prawnikiem firmy Levy &Marce oraz kolejn┬▒ osob┬▒ , która studiowa┬│a prawo na Uniwersytecie w Edynburgu.

W odpowiedzi na ┬┐┬▒dania podj├¬cia dzia┬│a├▒ przez szkockie w┬│adze w sprawie siatki pedofilów MacAskill skierowa┬│ do szkockiego parlamentu poprawki do ustaw, które skutecznie zamkn┬▒ drog├¬ dla tych którzy b├¬d┬▒ szukali sprawiedliwo┬Âci zarówno dla Hollie Greig jak i  innych wykorzystywanych dzieci, w przypadkach kiedy w┬│adze i policja wymigaj┬▒ si├¬ od prowadzenia dochodzenia.
Powiedzia┬│ : "Dochodzenie mo┬┐e by├Ž g┬│├¬bok┬▒ traum┬▒ dla ofiar przest├¬pstw. Co┬ na ten temat mo┬┐e wam powiedzie├Ž kolega Robert Greek, po tym jak sam prowadzi┬│ ┬Âledztwo w miejsce organów ┬Âledczych i policji Grampian - ale wielokrotne gwa┬│ty na dzieciach s┬▒ raczej gorsze.”

Dlaczego w takim razie nie jest prowadzone dochodzenie przez w┬│adze i policje w Grampian? Dlaczego ra┬┐┬▒ce zabójstwo ┬│┬▒czone si├¬ z tym przypadkiem nie ujrza┬│o ┬Âwiat┬│a dziennego i policja nie prowadzi dochodzenia?

Jaka by┬│a Pana opowiedz na uzasadnione pytania  Panie„sprawiedliwy” cz┬│owieku? Zamkn┬▒┬│ je Pan - co zakrawa na ha├▒b├¬.

W sierpniu 2009 r. MacAskill wyst┬▒pi┬│ w mediach  wydaj┬▒c o┬Âwiadczenie w sprawie zwolnienia Abdelbaset Ali al-Megrahi,  -  cz┬│owieka uznanego oficjalnie za  winnego zamachu bombowego w Lockerbie. Poinformowa┬│ opini├¬ publiczn┬▒ ┬┐e powodem s┬▒ „sprawy osobiste” a dok┬│adniej to ┬┐e cz┬│owiek ten ma kilka tygodni ┬┐ycia przed sob┬▒. (w chwili pisania tych s┬│ów wci┬▒┬┐ ┬┐yje). Prezydent Obama zareagowa┬│ z przera┬┐eniem na te s┬│owa zwa┬┐ywszy, ┬┐e 189 Amerykanów zgin├¬┬│o w Lockerbie.

Sugerowa┬│bym jednak, ┬┐e prawdziwy powód nag┬│ego zwolnienia Abdelbaset Ali al-Megrahi  nie mia┬│ nic wspólnego z "wspó┬│czuciem"  tych ludzi o czym dobrze wiedzia┬│ Obama.

Sta┬│o si├¬ to raczej ze wzgl├¬du na kolejn┬▒ apelacj├¬ prawników domniemanego terrorysty w 2009 roku, która mog┬│yby zburzy├Ž dotychczasow┬▒ oficjalna wersj├¬ zamachu.

W┬Âród dowodów m.in. znalaz┬│y si├¬:

  • Wa┬┐ne dokumenty CIA odnosz┬▒ce si├¬ do zegara Mebo, który rzekomo zdetonowa┬│ bomb├¬ – dokumenty, które wcze┬Âniej zosta┬│y zatajone przed zespo┬│em obrony.
  • Tony Gauci, g┬│ówny ┬Âwiadek oskar┬┐enia na rozprawie, który rzekomo otrzyma┬│  2 mln $ za zeznania przeciwko Megrahi.
  • Edwin Bollier, w┬│a┬Âciciel Mebo, który powiedzia┬│, ┬┐e w 1991 r. FBI zaproponowa┬│a mu 4 miliony dolarów za potwierdzenie, ┬┐e znaleziony fragment zegara w pobli┬┐u miejsca katastrofy by┬│ cz├¬┬Âci┬▒ zegara MST Mebo13  jakie by┬│y dostarczane do Libii.
  • Ulrich Lumpert, by┬│y pracownik Mebo, który przysi├¬ga┬│ w lipcu 2007 r., ┬┐e prototyp zegara MST 13 zosta┬│ skradziony w 1989 r. oraz to ┬┐e przekazywa┬│ te informacje osobom oficjalnie prowadz┬▒cym ┬Âledztwo w sprawie Lockerbie.

Abdelbaset Ali al-Megrahi zrezygnowa┬│ z odwo┬│ania i apelacji, podczas której mog┬│yby zosta├Ž przedstawione dowody i mia┬│yby  szanse ujrze├Ž ┬Âwiat┬│o dzienne. W zamian za to zgodzi┬│ si├¬ na  zwolnienie z powodów osobistych. Zbieg okoliczno┬Âci.

A wiec widzimy jak to wszystko wygl┬▒da. To co si├¬ sta┬│o z Hollie Greig  i wszystko wokó┬│ tej sprawy to nie wyj┬▒tek. To schemat który si├¬ powtarza cz├¬sto i wsz├¬dzie na ca┬│ym ┬Âwiecie.

Ta sprawa ma  potencja┬│, aby otworzy├Ž puszk├¬ Pandory, która mo┬┐e poch┬│on┬▒├Ž brytyjskich polityków i nie tylko.

Tak si├¬ powinno te┬┐ sta├Ž.

Sprawiedliwo┬Â├Ž dla Hollie. Sprawiedliwo┬Â├Ž dla wszystkich dzieci.

* * *

T┬│umaczy┬│a:  Bou dla davidicke.pl

artyku┬│ pochodzi ze strony www.davidicke.com link bezpo┬Âredni

© 2010 David Icke Website. All Rights reserved.


Materia┬│ nades┬│any do redakcji portalu