> Strona gwna > F.A.Q.
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
>  F.A.Q.
Regulamin
Regulamin

Artyku³y s± w³asno¶ci± ich autorów i nie mog± byæ kopiowane.
Korzystanie ze strony oznacza akceptacje poni¿szych warunków:

Zabrania siê:

Kopiowania, przetwarzania, zmieniania, przekszta³cania, publikowania, rozpowszechniania, zapisywania (na no¶nikach magnetycznych oraz wszystkich typach no¶ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak równie¿ w postaci drukowanej) artyku³ów, fotografii ich fragmentów w ca³o¶ci b±d¼ czê¶ci, w³±czania ich (lub ich fragmentów) do innych opracowañ ani tworzenia nowych dzie³ na podstawie tych utworów chronionych prawem autorskim znajduj±cych siê na stronie www.andrzejstruski.pl, jak i podstronach, aliasach, subdomenach - (Ka¿dy z tych warunków mo¿e zostaæ uchylony, je¶li uzyska siê zezwolenie w³a¶ciciela praw autorskich).

Kopiowania szablonu, stylu oraz grafiki strony w jakimkolwiek celu bez zgody ich autora.
Ingerowania w pliki strony.

Postanowienia koñcowe:

Autor strony nie odpowiada za nieprawid³owe wy¶wietlanie na przegl±darce IE 6.0 i starszych.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, dalsze korzystanie z serwisu oznacza jego akceptacje.