> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Tajemnice Watykanu
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Wenecja

Tajemnice Watykanu
Data 15/04/2010 21:55  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 49087  Jêzyk Polish
 
Historia Watykanu

W VI wieku rzymski cesarz, odda³ jeden z pa³acy biskupom Rzymu. W roku 1377 na wzgórzu nad rzek± Tybr wybudowano pa³ac, który sta³ siê rezydencj± papiesk±. Z czasem z tego powsta³o  Pañstwo Ko¶cielne, które rozwinê³o siê na skutek donacji Konstantyna jako ofiarodawcy Rzymu wraz z rozleg³ymi okolicami.  W roku 1870 wybuch³ spór miêdzy Wiktorem Emanuelem II królem W³och, a papie¿em o ziemie. Papie¿owi nie podoba³a siê decyzja w³±czenia Watykanu do Królewstwa W³och i wtenczas og³osi³ siê wiê¼niem Watykanu.  W roku 1929 W³oski faszystowski rz±d Benito Mussoliniego podpisa³ traktaty laterañskie ze Stolic± Apostolsk±, które  to zakoñczy³y d³ugi spór gwarantuj±cy istnienie suwerennego Pañstwa Watykañskiego. Podpisano tak¿e konkordat reguluj±cy stosunki ko¶cielno- religijne we W³oszech.

Papie¿ gr. Papus; ³ac. Pater {ojciec, pasterz}
Pontifex- budowniczy mostów

Tytu³y papieskie:
 • Biskup Rzymu
 • Wikariusz Jezusa Chrystusa
 • S³uga S³ug Bo¿ych
 • Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej
 • Sukcesor Ksiêcia Aposto³ów
 • Najwy¿szy kap³an Ko¶cio³± Powszechnego
 • Suweren Pañstwa Miasta Watykañskiego
 • Prymas Italii
 • Patriarcha Zachodu
 • Ojciec ¦wiêty
 • Wasza ¶wi±tobliwo¶æ
Kto mo¿e zostaæ papie¿em?

Je¶li we¼niemy pod uwagê teorie dotycz±c± tego tematu, to papie¿em mo¿e zostaæ ka¿dy cz³owiek spe³niaj±cy nastêpuj±ce warunki:
 • osoba p³ci mêskiej
 • nie mo¿e byæ ¿onaty
 • musi byæ ochrzczonym katolikiem
Od 1378 roku wybierano papie¿y wy³±cznie z grona cz³onków ¦wiêtego Kolegium Kardynalskiego pe³niê w³adzy otrzymywa³ wówczas gdy wyrazi³ zgodê na wybór oraz momentu z³o¿enia przez kardyna³ów deklaracji pos³uszeñstwa.

Insygnia w³adzy

Po czym nastêpowa³ Akt Intronizacji, polegaj±cy na koronacji papie¿a insygniami w³adzy ¶wieckiej:


Pastora³


 
 1. Tiar±- mitr± biskupi± z trzema koronami.
  Warto zaznaczyæ, ¿e Jan Pawe³ I, Jan Pawe³ II, Benedykt XVI zostali koronowani paliuszem.
 2. Z³oty pier¶cieñ Rybaka
 3. O³owiana pieczêæ z wizerunkiem ¶w. Piotra i ¶w. Paw³a
 4. Pastora³- papie¿e nie u¿ywali zagiêtego pastora³u ich laska by³a w kszta³cie prostego krzy¿a. Pastora³ Jana Paw³a II i Benedykta XVI  nie jest oficjalnym krzy¿em papieskim.
 5. Oko³o 1200 { od VIII do Jana XXIII} lat funkcjonowa³ zwyczaj ca³owania stóp papie¿y.   
 6. Dwa skrzy¿owane klucze z³oty i srebrny, to symbole najwy¿szej w³adzy: - Klucz z³oty- w³adza rozgrzeszania
  - klucz srebrny- wiedza teologiczna i wielka m±dro¶æ do os±du ludzkich grzechów.
 7. papie¿om przys³uguje prawo do noszenia ich na specjalnym tronie.
 8. Podstawowy strój to bia³a jedwabna sutanna zapinana na 30 guzików, w razie zmêczenia papie¿ zak³ada „szantungu” - wyselekcjonowany gatunek jedwabiu.
Najczê¶ciej u¿ywane imiona przez papie¿y to:

Jan; Grzegorz; Benedykt; Klemens; Innocenty; Leon; Pius; Bonifacy; Stefan; Urban.

Najm³odsi papie¿e w historii to:
 • Benedykt IX  by³ trzykrotnie papie¿em { 1032-1048} wybrany w wieku 12 lat
 • Jan XII { 955- 964} 18 lat
 • Grzegorz V { 996- 999] 24 lata
Najstarsi papie¿e:
 • Celestyn V   85 lat
 • Celestyn II {1191-1198} 84 lata
Najkrótsze pontyfikaty:
 • Stefan II { 752} 3 dni
 • Urban VII {1590} 12 dni
Najd³u¿sze pontyfikaty:
 • Pius IX { 1846-1878} 31 lat 7 miesiêcy 21 dni
 • Jan Pawe³ II { 1978- 2005} 26 lat i kilka miesiêcy.
Narodowo¶æ jakiej pochodzili papie¿e:
 • W³ochy- 203
 • Rzym- 100
 • Francja- 17
 • Grecja- 10
 • Bliski Wschód- 8
 • Niemcy- 5
 • Afryka Pólnocna, Hiszpania- 3
 • Dalmacja- 2
 • Portugalia- 2
 • Dacja, Anglia, Holandia, Polska- 1
Wakaty:
 • Przerwa w obsadzaniu Biskupstwa Rzymskiego
 • Najd³u¿szy- 3,5 roku 304-308
 • Nastêpny 310- 311.
Najwa¿niejsze odznaczenia i ordery:


Order Grzegorza Wiekiego Order ¶w. Sylwestra
 • Order Jezusa Chrystusa – ustanowione w 1319 r. przez Jana XXII.
 • Order Z³otej Ostrogi
 • Order Piusa
 • Order ¦wiêtego Grzegorza Wielkiego
 • Order ¶w. Papie¿a ¶w. Sykstusa
 • Krzy¿ pro Ecclesia et Pontifice
 • Medal Zas³u¿onych
 • Order Zakonu Kawalerów ¦w. Grobu w Jerozolimie
 • Bogato zdobiony klejnot- Z³ota Ró¿a
Uznano 263 jako prawowitych papie¿y, 40 jako antypapie¿y.
Poni¿ej wymieniê kilkudziesiêciu papie¿y:
 1. Aleksander I ¶wiêty{105-115};lub{ 109-116};Rzymianin. - rozpowszechni³ u¿ywanie wody ¶wieconej w ko¶ciele
 2. Telesfor ¶w. {125-136}; {128-137}Grek - nakaza³ pasterkê oraz 40 dniowy post przed Wielkanoc±
 3. Anicet ¶w.{155-166};{157-168};Syryjczyk - zabroni³ duchownym noszenia d³ugich w³osów, odtad wszyscy musieli je obcinaæ
 4. Soter ¶w. {166-175};lub{168-177}; Italia - og³osi³, ¿e ma³¿eñstwo jest wa¿ne tylko jako sakrament i tylko wówczas, gdy zostanie pob³ogos³awiony przez kap³an, inaczej nie jest ma³zeñstwem
 5. Marcelin ¶w. { 296-304}; Rzymianin - ofiarowa³ kadzid³o bogom rzymskim, za co zosta³ oskar¿ony o zdradê wiary chrze¶cijañskiej.
 6. Sylweriusz ¶w.{536-537}; Italia - osoba ¶wiecka wybrana na papie¿a gdy¿ by³ synem innego papie¿a, przwagê du¿± w wyborze na stanowisko papie¿a odegra³y wiêzy rodzinne
 7. Wigiliusz { 537-555}; Rzymianin - By³ jedynym ekskomunikowanym  przez Ko¶ció³ Chrze¶cijañski papie¿em
 8. Sabinian { 604- 606}; Italia - wprowadzi³ do u¿ytku powszechnego dzwony ko¶cielne};
 9. Bonifacy IV ¶w. { 608-615}; - ustanowi³ Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych
 10. Witalian {657- 701}; Syryjczyk - wprowadzi³ do Liturgii organy
 11. Sergiusz II ¶w. { 687-701}; Syria - ustanowi³ ¶wiêta: procesje Maryjne; ¶w. matki Boskiej Gromnicznej; modlitwê Baranku Bo¿y w czasie mszy ¶w.
 12. Paschalis I ¶w. { 817- 824}; Rzymianin - jego przeciwników skazywano na ciê¿kie mêczarnie w wiêzieniach, torturowano, wy³upiano oczy.
 13. Formorus {891-896};Biskup Porto - po jego ¶mierci oskar¿ono go o apostazjê. Wykopano jego szcz±tki, ubrano i doprowadzono na proces, na którym skazano go na ¶mieræ a szcz±tki zbeszczeszczono i wrzucono do Tybru.
 14. Sergiusz II {904-911}; Rzymianin - zleci³ zabójstwo swojego poprzednika
 15. Jan XII { 955- 963}; Rzymianin - oskar¿ony o morderstwo i rozwi±z³e ¿ycie
 16. Jan XIII [ 965- 972}; - ustanowi³ pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich w Poznaniu
 17. Sylwester II {999- 1003}; Francja - skonstruowa³ mechaniczny zegarek, utworzy³ arcybiskupstwo w Gnie¼nie
 18. Grzegorz VI {1045- 1046}; Rzymianin - kupi³ urz±d papieski od Benedykta IX
 19. Urban II b³ogos³awiony {1088-1099}; Francja - zapocz±tkowa³ wyprawy krzy¿owe, g³osz±c has³o „Wojny ¦wiêtej” - obieca³ odpusty za udzia³ w wyprawach krzy¿owych
 20. Innocenty II {1196- 1216}; Italia - skodyfikowa³ prawo anty¿ydowskie; min. Utworzy³ specjalne dzielnice, które ogrodzi³ i nazwa³ mianem getto, a w okresie wielkiego tygodnia zabrobi³ ¯ydom wychodziæ na ulice, by³ nastawiony wyj±tkowo anty-¿ydowsko
 21. Bonifacy VIII { 1294-95 - 1303}; Italia - zosta³ oskar¿ony przez króla Francji Filipa IV o herezje, o pedofiliê, biseksualizm, blu¼nierstwa. Zmar³ w napadzie szaleñstwa.
 22. Kalikst III {1455-1458}; Hiszpan, Alfonso de Borgio - wprowadzi³ zwyczaj modlitwy w po³udnie na Anio³ Pañski- by³o to tylko dla uczczenia zwyciêstwa regenta wêgierskiego Jana Hunyadyego nad Turkami, oraz zwyczaj bicia w dzwony w Ko¶ciele
 23. Innocenty VIII { 1484-1492};Italia - wyda³ bullê, a w niej inskrypcjê pt. „M³ot na czarownice”, osobi¶cie mia³ on 16 dzieci.
 24. Pius X {1503}; Italia - panowa³ tylko 26 dni poniewa¿ zmar³ z wycieñczenia d³ug± ceremoni± koronacyjn±.
 25. Leon X {1513-1521}; Italia - para³ siê sprzeda¿± niezliczonej ilo¶ci odpustów,
 26. Pius V ¶w. { 1566- 1572}; Italia - Opublikowa³ Katechizm Rzymski, Msza³ Rzymski, Brewiarz.
 27. Klemens XI { 1700- 1721}; Italia - ustanowi³ ¶wiêto Niepokalanego Poczêcia Maryji.
 28. Grzegorz XVI {1831- 1843}; Italia - nakaza³ polskim biskupom podporz±dkowanie siê zaborcom i zachêcanie do tego ludu.
 29. Pius IX b³ogos³awiony { 1846- 1878}; Italia - og³osi³ dogmat o Niepokalanym poczêciu Maryji Panny.
Spo¶ród wielu papie¿y byli i ¿onaci np.:¶w. Piotr, ¶w. Hormizdas, ¶w. Sylweriusz, ¶w.Feliks III, Grzegorz I, Hadrian II.

Przejd¼my teraz do omówienia niektórych tajemnic Watykanu.

Przytoczê najpierw s³ynne s³owa Hansa Kunga : „Papie¿ jest ostatnim w³adc± absolutnym”- On mo¿e wszystko i od chwili wyboru na tê funkcjê podlega jedynie powadze swojego sumienia i Najwy¿szemu.

Papie¿ Sykstus IV, a latach 1477 zbudowa³ Kaplicê Sekstyñsk±, która znajduje siê w prawej czê¶ci bazyliki ¶w. Piotra, ma ona rozmiary ¦wi±tyni Salomona

40,5 m d³ugo¶ci; 13,5 m szeroko¶ci; 0,7 m wysoko¶ci


Pa³ac Apostolski

Watykan.

Etymologia s³owa vatikanum- wró¿bita
Pater- wieszcz
Na zachodnim brzegu Tybru zbiera³o siê i ¿y³o wielu wró¿bitów.

Ca³ym zapleczem rz±dzi Gubernatoriat oraz wiele departamentów.
Papie¿e i dostojnicy ko¶cielni mieszkaj± w pa³acu Apostolskim.

Sk³ada siê z 50 gmachów, pa³aców, budynków administracji oraz domów mieszkalnych dla personelu. Znajduje siê tam jeden supermarket do, którego wstêp maja osoby z przepustka Gubernatora , kardyna³owie i obs³uga. W markecie tym sa dwie kasy 1 dla duchownych by nie musieli wystawaæ w kolejkach, druga dla pozosta³ych.

W Watykanie jest te¿ jedna fabryka mozaiki, jedna apteka { nie ma w niej sprzeda¿y ¶rodków dla kobiet}, siedem stacji benzynowych.

Aby wej¶æ do Bazyliki ¶w. Piotra trzeba byæ stosownie ubranym, zabrania siê strojów sk±pych i tak dla kobiet: szorty, mini spódniczki, bluzeczki na rami±czkach, podkoszulki, dla mê¿czyzn zabrania siê wchodzenia na teren bazyliki w szortach i k±pielówkach. Dla osób nie maj±cych odpowiedniego ubrania stosuje siê tam czarne nieprzemakalne p³aszcze.

W Watykanie nie urodzi³o siê  jeszcze ¿adne dziecko, w takich przypadkach kobiety s± odwo¿one do szpitali na terytorium w³oskim.

Watykan ma w swoim zapleczu te¿ l±dowisko dla helikopterów, stacje kolejow± { d³ugo¶ci 900 metrów}, która jest po³±czona z kolejami w³oskimi- poci±g watykañski ma pierwszeñstwo przed poci±giem w³oskim.

Nad Watykanem i papie¿em nie istnieje ¿adna w³adza zwierzchnia, jest to pañstwo niepodleg³e, którego papie¿ jest przywódc± nieograniczonym w³adc±.- jest ksiêciem Pañstwa- Miasta Watykanu.

Przestrzeñ powietrzna Watykanu jest ¶ci¶le chroniona przez wojsko w³oskie, ¿aden samolot nie ma prawa przelecieæ nad t± przestrzeni±.,

Watykan ma w³asne przepiêkne ogrody, które s± sztucznie nawadniane maj± 9380uj¶æ, 94 km rur zbiorniki pomieszczaj±ce 12 000 m sze¶ciennych wody.

Bazylika ma rozmiar – 39.800 m kwadratowych powierzchni, 500 kolumn, 430 pos±gów, 40 miniaturowych o³tarzy oraz 30 kopu³.

Znajduje siê tam basen olimpijski 50m d³ugo¶ci, solarium sauna sala gimnastyczna

Obywatele pañstwa- Miasta Watykan musz± mieszkaæ tam gdzie im polecono, mimo ¿e p³aca za wynajem, ponoæ cena za metr kwadratowy jest tam najni¿sza na ¶wiecie
 • Nie p³ac± oni podatków ani we W³oszech ani w kraju, z którego pochodz±.
 • Nie ponosz± ¿adnych op³at za gaz, wodê, telefon, ¶wiat³o czy innych.
 • Maj± prawo korzystaæ z tanich sklepów okazuj±c paszport lub dowód osobisty.
 • Je¶li chc± wyj¶æ z domu po godz. 23.30 musza posiadaæ specjalna przepustkê, natomiast cudzoziemcy aa zmuszeni opu¶ciæ Watykan przed godzin± 23.30.
Jak to wskaza³am w tek¶cie nikt nie rodzi siê z obywatelstwem watykañskim, duchowni otrzymuj± je w momencie wst±pienia na urz±d kardynalski lub biskupi.Avinion


Oprócz Watykanu- Pa³ac Papieski znajduje siê tak¿e w Awinionie we Francji. W XIV wieku by³ to drugi Watykan gdzie rezydowa³o 7 papie¿y.

Hymn Stolicy Apostolskiej:

Rzymie nie¶miertelny Mêczenników i ¦wiêtych
Rzymie nie¶miertelny,
Przyjm nasze b³agania
Cha³a na niebiosach naszemu Panu Bogu,
Pokój wierz±cym i mi³uj±cym Chrystusa
Do Ciebie przychodzimy
Anielski Pasterzu
W Tobie uznajemy Odkupiciela
Dziedzica naszej ¶wiêtej i prawdziwej wiary,
Pocieszenie i ucieczkê dla walcz±cych i wierz±cych, Si³a i terror nie zwyciê¿a nad nami
Prawda i mi³o¶æ zatriumfuj±.

Marsz religijny:

B±d¼ pozdrowiony, Rzymie, wieczna ojczyzno wspomnieñ
Tysi±c palm i tysi±c o³tarzy chwali twe imiê.
Rzymie aposto³ów, matko przewodniku Namiestników,
Rzymie ¶wiat³o narodów- ¶wiat w ciebie wierzy!
B±d¼ pozdrowiony,
Rzymie twe ¶wiat³o nie zga¶nie,
Splendor twego piêkna zwyci꿱 nienawi¶æ i zawi¶æ
Rzymie aposto³ów. Matko i przewodniku Namiestników.
Rzymie ¶wiat³o narodów- ¶wiat w ciebie wierzy!

Kaplica Sekstyñska


W Latach ok. 1473-1481 wzniesiono Kaplicê Sekstyñsk± dla Sykstusa IV.  W tej kaplicy odbywaj± siê Konklawe. Jest to prywatna kaplica Ojca ¶w.  Gdy zakoñczono budowlê,Sykstus zatrudni³ najwybitniejszych artystów malarzy, którzy mieli wykonaæ dekoracjê ¶cian.Kierownictwo nad ca³ym tym projektem powierzy³ Pinturicchio.S± tam min. prace:Boticellego" S±d Moj¿esza i Obmycie trêdowatego"; Perugina "Chrystus wrêczaj±cy klucze do nieba ¶w. Piotrowi"; Girlandaia "Powo³anie uczniów przez Chrystusa".Oraz takie arcydzie³a jak " S±d Ostateczny" malowid³o Micha³a Anio³a. Wed³ug wska¼ników codziennie odwiedza to miejsce ok. 16 000 osób.

Pinakteka


Jest to naj¶wietniejsza galeria obrazów w Rzymie. Znajduje siê ona na samym koñcu Watykanu. Tu¿, za budynkiem znajduj± siê kolejne muzea.  S± w niej dzie³a Lippiego, Crivelliego,  "¦w. Hieronim" Leonarda da Vinci,wspania³e gobeliny, a tak¿e najbardziej makabryczny obraz w ca³ej kolekcji "Mêczeñstwo ¶w. Erazma " Poussina.

Muzea

Pa³ac Watykañski posiada  zró¿nicowane kolekcje - malarstwo renesansowe, staro¿ytne pos±gi,zabytki etruskie,  dzia³ sztuki egipskiej,  W¶ród pos±gów wymieniæ mo¿na:
 • najs³ynniejsz±   klasyczna± rze¼bê- Grupa Laokoona z I w. p.n.e. odkryta w 1506 r.
 • rzymsk± kopie orygina³u z IV w. p.n.e.,Apollo Belwederski
Museo Egizio

W którym mieszcz± siê dwie mumie,kilkana¶cie sarkofagów,urny kanopskie,alabastrowe naczynia.

Museo Gregoriano Etrusco

Dostêpne do obejrzenia przez turystów, s± tutaj przedmioty pochodz±ce z po³udniowej Eturiidzie³a sztuki futeralnej, u¿ytkowej oraz ró¿nego rodzaju rze¼by.

Galeria delli Candelabri

Znajduj± siê tam dekorowane du¿ymi ¶wiecznikami niszepochodz±ce z czasów imperium rzymskiego.

Galeria Gobelinów (Galeria degli Arazzi)

Wisz± tutaj po stronie lewej  przepiêkne arrasy utkane w Belgii wed³ug wzorów pracowni Rafaela.  Natomiast po stronie prawej wisz± wykonane w Rzymie, w pracowniach Barberinich w ok. XVII wieku, sceny przedstawiaj±ce ¿ycie Chrystusa.

Co to jest Konstytucja Apostolska?

Prawo sankcjonowane i zatwierdzane przez Papie¿a jako Wola Bo¿a.

Jaki jest najbardziej kontrowersyjny konkordat w dziejach Watykan?

20 lipca 1933r. zosta³ podpisany z nazistowskimi Niemcami.

Co to jest Trybuna³ Roty?

Organ s±downiczy Watykanu.

Czy Watykan ma w³asne obserwatorium astronomiczne?

Tak. Zosta³o za³o¿one przez papie¿a Grzegorza XIII w Castel Gandolfo, obecnie jest ono równie¿ w Arizonie i zajmuje siê ono badaniami przestrzeni kosmicznej.

Co to jest LEV?

W roku 1926 Pius XI powo³a³ do ¿ycia LEV- Watykañsk± Ksiêgarniê Wydawnicz±- Liberia Editrice Vaticana

Co to jest CTV?

Jest to Watykañskie Centrum Telewizyjne, powsta³e w 1983 roku na polecenie Jana Paw³a II.
Dzia³a na tym planie ca³y sztab choreografów bowiem ka¿dy ruch papie¿a jest ¶ci¶le zaplanowany. Pius XII przed wyst±pieniem w TV zosta³ poddany starannemu makija¿owi.

Czy do dzi¶ istniej± ¦wiête Oficja³- ¦wiêta Inkwizycja?

Istnieje taka instytucja jest jednak zreformowana. Przyjê³a te¿ inna nazwê „ Kongregacja Nauk Wiary”; KNW- s³u¿y i broni doktryn ko¶cio³a teologii, wiary i moralno¶ci katolickiej.

Internet w Watykanie


Watykan posiada trzy serwery, które obs³uguj± :
 1. Micha³- zabezpiecza system przed hakerami, wirusami.
 2. Gabriel- odpowiada na tysi±ce elektronicznych maili
 3. Rafael- zajmuje siê dokumentami pontyfikalnymi.
strona watykañska to: www.Vatican.va

APSA, co to takiego?

Ministerstwo Finansów Watykanu inaczej Administracja Maj±tku Stolicy Apostolskiej.
Papie¿ nie ma prawa posiadaæ w³asnego konta bankowego.

Kto j± za³o¿y³ i jak dzia³a gwardia Szwajcarska?

Kardyna³ Juliano della Rowere, pó¼niej jako papie¿ Juliusz II w roku 1503 wprowadzi³ do Watykanu Gwardiê Szwajcarsk±.

Odpowiada ona min. Za bezpieczeñstwo ca³ego Watykanu i papie¿a, zajmuje siê ochron± wszystkich podró¿y pasterskich, omawia z w³adcami innych pañstw bezpieczeñstwo papie¿a, bezpo¶rednio czuwa tak¿e nad letnia rezydencja papie¿y w pastel Gandolfo.

Do gwardi szwajcarskiej przyjmowani s± tylko mê¿czy¼ni, wy³±cznie szwajcarzy w wieku 25- 30 lat stanu wolnego. Ich wzrost nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 174 cm wys. Koniecznie musza byæ praktykuj±cymi katolikami.

katolikami Gwardii Szwajcarskiej panuje bardzo surowa i ¿elazna dyscyplina, przewa¿nie kandydat podpisuje umowê - kontrakt na 2 lata, ¿adko zdarza ja± siê przypadki pozostawania na d³u¿ej w owej Gwardii z powodu ciê¿kich ¿elaznych regu³ jakie tam obowi±zuj±. S³u¿ba ta wymaga ca³kowitego po¶wiêcenia, podporz±dkowania.

Gwardzista sk³adaj±c przysiêgê jest ubrany w uroczysty strój, he³m z pióropuszem, lewa reka ujmuje papieska flagê a prawa ma podniesiona do góry i wyci±gniête 3 palce. Podczas przysiêgi:

„Przysiêgam s³u¿yæ wiernie, lojalnie i honorowo panuj±cemu najwy¿szemu kap³anowi i po¶wiêciæ mu wszystkie moje si³y je¶li trzeba; z³o¿yæ w ofierze ¿ycie swoje w jego obronie. Tak mi dopomó¿ panie Bo¿e Wszechmog±cy i Wszyscy ¦wiêci; Przysiêgam”.

Jak Watykan korzysta z telefoni?

Watykan ma w³asn± centrale telefoniczn±
Opiekuje siê ni± Zakon Sze¶ciu Braci konfraterni Don Orione- obs³uguj± dziennie ok. 20 000 po³±czeñ.

Czy istnieje co¶ takiego jak Archiwum Relikwii w Watykanie?

Prawo kanoniczne wyznacza by, w ka¿dym ko¶ciele czy te¿ nawet kaplicy przy o³tarzu znajdowa³a siê relikwia. W tym celu utworzono specjalny departament pa³acu Apostolskiego, w którym znajduj± siê metalowe i drewniane skrzynie pe³ne relikwii. Ca³y sztab ludzi pracuje nad doborem relikwii dla danego miejsca jego przeznaczenia.

Pracownicy tego departamentu wysy³aj± na ca³y ¶wiat, setki paczuszek z relikwiami


Bazylika ¶w. Piotra – o³tarz ¶w. Bazylego Wielkiego,
w którym znajduj± siê relikwie ¶w. Jozafata

Co w Watykanie nazywaj± kwiaciarni±?

S± to spore pomieszczenia gdzie sk³adowane s± przedmioty ju¿ nieu¿yteczne lub nigdy nie u¿ywane, których jednak nie mo¿na wyrzuciæ na ¶mietnik. Znajduj± siê tam min. srebrne zastawy, trony przeno¶ne, tysi±ce marmurowych popiersi, obrazy, przedmioty osobistego u¿ytku papie¿y.

Biblioteka Watykañska.

Ogó³em pó³ki maja ok. km, a obecne stalowe rega³y ok. 12 km d³ugo¶ci., nie licz±c tajnego Archiwum. Mie¶ci siê tam ok.. 1 000 000 ksi±¿ek innych traktatów, ponad 100 000 map oraz 100 000 rêkopisów.


Biblioteka Watykañska
 
Co wiadomo na temat tajnego Archiwum Watykañskiego?
 • Do archiwum wstêp maja tylko papie¿e i najwy¿si ranga dostojnicy ko¶cielni.
 • Departament tajnego Archiwum Watykañskiego znajduje siê w Bibliotece Watykañskiej, s± tam przechowywane bardzo poufne dokumenty.
 • Departament ten mie¶ci siê na g³êboko¶ci 25 metrów pod ziemi± i zajmuje dwa podziemne piêtra.
 • Znajduj± siê tam min. : pisma Leonarda da Vinci, Micha³a Anio³a, Galileusza, Erazma z Rotterdamu, Marii Stuart, Bonapartego i wielu innych wybitnych osobisto¶ci oraz skryte dzieje historii.
 • Dokumenty tam z³o¿one nie mog± byæ udostêpnione bez zgody papie¿a, której i tak nigdy nie wydano.
Russicum co to takiego i czym siê zajmowa³o?

Jest to Departament ¦wiêtego Przymierza, który zajmowa³  siê przygotowaniem ksiê¿y do pracy wywiadowczej na terenie by³ego Zwi±zku Radzieckiego.

Czy w Watykanie s± s³u¿by kontrwywiadowcze?

Tak. Maj± one skrót S.P. inaczej Stowarzyszenie Piusa czyli Sodalitiun Pianum.
Ich rola to ¶ledzenie w Watykanie, tych którzy opowiadaj± siê za reform± ko¶cio³a .
Zajmuj± siê tak¿e zdobywaniem informacji od najdrobniejszych danych religijnych, politycznych, a tak¿e o wa¿nych osobisto¶ciach rozpracowywanego pañstwa.

S³u¿by wywiadowcze?

Dzia³aj± pod nazw± Agenci ¶wiêtego Prymasa.
Zbieraj± oni informacje dla monarchów, g³ów pañstw, które wspieraj± katolicyzm i papie¿a.

Czy Watykan ma w³asn± pocztê?

Tak i jest to bardzo dochodowa instytucja.

Mie¶ci siê ona we wnêtrzu bramy ¶w. Anny, w ci±gu roku wysy³a ok. 2 500 000 listów, 7 000 000 pocztówek ok. 20 000 paczek do wiernych, którzy koresponduj± z Watykanem.

Jak dzia³a radio Watykañskie?

Powsta³o ono w 1931 roku. Dzisiaj nadawane s± audycje w 33 jêzykach na ca³y ¶wiat, przez 225 godzin tygodniowo do oko³o 80 000 000 s³uchaczy tego¿ radia.

Co to jest Indem Librorum Prohibitorum?

W bibliotece watykañskiej znajduje siê katalog tzw. Indem ksi±g Zakazanych.
Na li¶cie tego indexu znajduj± siê min.:
 • Dekadencja i upadek cesarstwa Rzymskiego.- Edwarda Gibbona.
 • Katalog muzeów w³oskich{ w którym nie ma rekomendacji muzeum watykañskiego tej¿e przyczyny zosta³ on sklasyfikowany do ksi±g zakazanych}.
 • Hrabia Monte Christo i Trzej muszkieterowie- Aleksandra Dumasa.
 • Traktat o ma¶ciach ma¶ciach oparzenia z XVII wieku i wielu innych dzie³, które w mniemaniu Watykanu mog³yby im zaszkodziæ.
Skarby Watykanu

W¶ród niezliczonych dzie³ Biblioteki Watykañskiej, Archiwum Watykañskiego, Muzeum Watykañskiego, wszelakiego rodzaju klejnotów, zabytków na szczególna uwagê zas³uguje Mitra Piusa X, a mianowicie zdobiona jest ona 529 diademami, 252 per³ami, 32 rubinami, 19 szmaragdami 11 szafirami najwy¿szej klasy kamieniami.

Co to s± ¦wiête Wrota?


Watykan posiada cztery wrota, jedne z nich s± nazwane ¶wiêtymi, gdy¿ s± otwierane co 25 lat Do tej pory by³y one otwierane przy pomocy srebrnego m³ota. Obecnie Jan Pawe³ II w 2000 roku otworzy³ owe drzwi przy pomocy klucza, nastêpne otwarcie dopiero w 2025 roku.

Gdzie le¿y letnia posiad³o¶æ papie¿y?


Posiad³o¶æ ta sk³ada siê z trzech ogromnych budynków, folwarku i wspania³ych ogrodów, le¿y 20 km od Rzymu, nazywa siê Castel Gandolfo i ma ok. 55 hektarów.

Obrz±dki zwi±zane ze ¶mierci± papie¿y


W tle grób ¶w. Piotra w Watykanie.

Najwiêksz± rolê w tych obrz±dkach i procedurze przygotowawczej spe³nia kardyna³ Szambelan..
 1. Trzykrotnie uderza m³oteczkiem papie¿a w czo³o i wzywa go po imieniu, je¶li nie ma odpowiedzi jest to znak, ze papie¿ zmar³.
 2. potem szambelan zdejmuje z palca papie¿a pier¶cieñ rybaka, który niszczy m³otem na kowadle
 3. w pierwsz± noc zmar³y spêdza w Pa³acu Apostolskim
 4. nastêpne 72 godziny w Bazylijce sw. Piotra, gdzie wierni oddaj± mu cze¶æ i ho³d
 5. po trzech dniach sk³adany jest do potrójnej trumny
 6. u stóp papie¿a po³o¿ony jest metalowy cylinder tekstem napisanym przez jednego z kardyna³ów, obok cia³a umieszcza siê trzy woreczki z czerwonego aksamitu ze z³otymi, srebrnymi, miedzianymi monetami po jednej za ka¿dy rok pontyfikatu. Na twarz zmar³ego k³adzie siê jedwabn± zas³onê, a nastêpnie pieczêtuje siê trumnê, która po wszelkich koñcowych uroczysto¶ciach Stra¿ Gwardii Szwajcarskiej sk³ada do krypty ¶w. Piotra w niszy specjalnie zbudowanej dla danego papie¿a.
Konklawe

Wybór nowego papie¿a nastêpuje w wyniku demokratycznych wyborów.

Za pomoc± dymu og³asza siê ¶wiatu czy wybrano ju¿ nowego nastêpcê ¶w. Piotra, wykorzystuje siê do tego specjalny gatunek s³omy, która sprawia, ¿e dym wydostaj±cy siê z komina jest bia³y lub czarny.

Bia³y jest oznak± wyboru nowego papie¿a; czarny za¶ nie, a konklawe takie trwa dalej.

Urzêdy Stolicy Apostolskiej

Papie¿

Sekretariat  Pañstwa - zawsze towarzyszy papie¿owi we wszelkich sprawach jego pos³ugi kap³añskiej, jest najwiêkszym organem Kurii i dzieli sie na poszczególne sekcje:

Pierwsza Sekcja {sprawy generalne}.
Jej zadaniem jest przygotowaæ i skoordynowaæ wszelkie dokumenty, publikacje urzêdowe przekazane przez papie¿a.
Publikuje siê je w urzêdowym dzienniku Watykanu pod nazw± "Acta Apostolice Sedis"

Kongregacje Pontyfikalne - Rady Pontyfikalne:
 • Rada do spraw ¦wieckich
 • Rada do spraw rodziny
 • Rada  Sprawiedliwo¶ci i pokoju"
 • Rada "Cor Unum"
 • Rada do spraw Kultury
 • Rada do spraw jedno¶ci chrze¶cijan
 • Rada do spraw zwi±zanych ze s³u¿b± zdrowia
 • Rada do sporaw kontaktów socjalnych
 • Rada interpretacji tekstów prawniczych
 • Rada odpowiadaj±cva za migrantów i wêdrowców
 • Rada dialogu Miêdzyreligijnego : - komisja do spraw stosunków z  Judaizmem; - komisja do spraw stosunków z Muzu³manami
Sekretariat Pañstwa {sekcja druga}; kontakty miêdzynarodowe

Watykan na bie¿±co utrzymuje dyplomatyczne stosunki z pañstwami Unii Europejskiej w liczbie 172, dzia³a te¿ w oparciu o specjalne zasady na miedzynarodowej arenie Autonomii Pale\\styñskiej i Rosji.
 • Noncjatury za granic±
 • Prefektura Domu Papieskiego
 • Sala prasowa Stolicy Apostolskiej
 • Biuro do spraw Obchodów Liturgicznych Nasjwy¿szego Kap³ana
Papie¿ Zajmuje stanowisko ponad:
 1. Kuri± Rzymsk± - Instytucja ta ma na celu wspomaganie papie¿a w najtrudniejszych sprawach a mianowicie: duszpasterskich, s±downiczych, suwerenno¶ci Pañstwa- Miasta -Watykan, a tak¿e na bie¿±co organizuje wszystkie sprawy zewnetrzne i zachodz±ce wewnatrz Ko¶cio³a.
 2. Kolegium Kardynalskim - Synodem  Biskupów
 3. Wikariatem Pañstwa Miasta Watykan
 4. Gubernatoriatem  Pañstwa Miasta Watykan, który to z kolei dba g³ównie o:
 • Fundusz pomocy medycznej
 • Wszelkiego rodzaju zabytki, pomniki,Galerie Pontyfikalne oraz muzea, do tego zaliczyæ nale¿y tak¿e sta³±  Komisjê Opieki nad Pomnikami
 • O dobór Gwardii szwajcarskiej i prawid³owe jej fumkcjonowanie
 • Trybuna³y watykañskie
 • Specol vaticana oraz IOR
 • S³u¿by wywiadowcze pod nazw± ¦wiête  Przymierze oraz kontrwywiad  pod nazw± Sodalitium Pianumê.
Kongragacje pontyfikalne - nadzoruj± rady pontyfikalne.
Wszystkie Kongregacje  Watykanu s± organami ¶ci¶le jurysdykcyjnymi oraz maj± prawo wykonawcze, dzia³aj± na zasadzie ministerstw.

Do  tych Kongragacji zaliczamy:
 1. Kongregacjê do Wychowania Katolickiego
 2. Kongregacjê Ko¶cio³ów Wschoidu
 3. Kongregacjê do spraw ¦wiêtych
 4. Kongregacjê Biskupów
 5. Kongregacjê, która zajmuje siê i stoi na stra¿y Kultu i ¶cis³ego Przestrzegania Sakramentów
 6. Kongregacja do spraw ¯ycia Po¶wiêconego i wszelkie Instytucje z ni± zwi±zane
 7. Kongregacja Ewangelizacji Narodów- w którego sk³ad wchodzi min. Najwy¿szy Komitet Dzia³añ Pontyfikalno-Misyjnych
 8. Miedzynarodowa Kongregacja i Rada do spraw Katechezy.
Komisje Pontyfikalne
 1. Komisja do spraw Dóbr i Kultury Ko¶cio³a
 2. Komisja Nauk Historycznych
 3. Komisja do spraw Dyscypliny Kurii Rzymskiej
 4. Komisja opiekuj±ca siê miêdzynarodowymi Kongresami Eucharystycznymi
 5. Komisja pod nazw± " Ecclesia Dei"
 6. Komisja do spraw ¦wiêtej Archeologii
S± jeszcze dwie Komisje, które jednak podlegaj± Kongregacji Nauk Wiary s± to:
 • Miedzynarodowa Komisja Teologiczna
 • Komisja Biblijna, zajmuj±ca sê tematyk± Biblii.
Nale¿y jeszcze wskazaæ instytucje powi±zane ze Stolic± Apostolsk±:
 1. ¦rodki Masowego Przekazu, do których zalicza siê CTV, "L' Osservatore Romano" i s³ynne radio Watykañskie
 2. Na szeroka skalê ¶wiatow±: Dzia³alno¶æ Wydawnicza min. LEV, oraz Drukarnia Watykañska
 3. Instytucja Dobroczynno¶ci- Dar Maryji, - Apostolskie Ja³mu¿nictwo maj±ce oddzia³y na ca³ym ¶wiecie.
 4. Wszelka Dzia³alno¶æ Dokumentacyjna, do której zalicza siê: Apostolska Biblioteke Watykañsk± oraz przed wszystkim Tajne Archiwum Watykañskie
 5. Akademia do Spraw ¯ycia oraz Akademia Nauk.
 6. Ró¿ne inne np. ULSA, Fabryka ¶w. Piotra {Fabrica Sancti Petri}; Fabryka mozaiki.
Ttrybuna³ Kurii

Zajmuje siê rozstrzyganiem spraw karnych w tym wyroków s±dowych. Podlega mu trybuna³ Roty: ¦wiêty Apostolski Zak³ad Karny oraz Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej.

Trzy najwa¿niejsze relikwie Watykanu

1. Chusta ¶w. Weroniki { obraz powy¿ej }; - na której pozosta³o odbicie twarzy Jezusa, gdy Weronika ociera³a mu twarz podczas drogi na Kalwariê. 2 i 3. fragment prawdziwego krzy¿a oraz czubek lancy { którym rzymski ¿o³nierz Longinus rani³ Jezusa}, przywieziony z Jerozolimy przez ¶w. Helenê.

Benedykt XVI co mówi± o nim przyjaciele? A czego on sam nie lubi?

 Okre¶laj± go jako cz³owieka serdecznego, pracowitego, skromnego, o znakomitej pamiêci. Podobno on sam nie lubi: Jazdy pierwsz± klas± w samolocie, odwiedzanie salonów Vipów , konieczno¶æ poruszania siê z ochron±, niesmak budzi w nim przepych i okaza³o¶æ Watykanu.

Jak papie¿ Benedykt XVI wyobra¿a sobie Boga?

 cyt." Bóg reprezentuje zasadnicze cechy, które charakteryzuj± c¿³owieka, a mianowicie uczciwo¶æ, zrozumienie i mi³o¶æ. Dlatego mo¿e mówiæ i s³uchaæ. Uwa¿am, ze na tym w³a¶nie polega istota bosko¶ci".

Czy Benedykt XVI udzieli³ zgody na pobranie jego narz±dów po ¶mierci?

Tak. Udzieli³ takiej zgody.

Ile kosztuje strój kardynalski?

Cena takiego stroju waha sie miêdzy 14 000.z³. - 16 000. z³. Pas kardynalski kosztuje 1000z³.

Ilu pielgrzymów corocznie odwiedza Watykan?

Ponad 12 000 000. 

Który papie¿ jest wynalazc± aktualnego kalendarza?

 1 marca 1582 rokun Grzegorz XIII, wyda³ dekret wprowadzaj±cy kalendarz gregoriañski w miejsce stosowanego wcze¶niej kalendarza juliañskiego, który by³ kalendarzem s³onecznym { wprowadzonym 1 stycznia 45 roku z polecenia Juliusza cezara}, stwarza³ on opó¼nienie { 1 dzieñ na 128 lat }, co w roku 1582 skorygowano poprzez usuniêcie 10 dni.

Ambiwalentny stosunek do kobiet papie¿a Jana Paw³a II

22 maja 1994 roku papie¿ wyda³ list apostolski pod nazw± "Ordinatio sacerdotalis", w którym odmówi³ kategorycznie i definitywnie prawa do kap³añstwa kobietom.

Cyt. "mêsko¶æ pos³ugi, jest z³o¿eniem wiary, wobec czego Ko¶ció³ nie ma w³adzy nadawania ¶wiêceñ kap³añskich kobietom".

Jak Papiez Jan Pawe³ II potêpi³ zwolenników reform w kwestii aborcji, eutanazji czy kap³añstwa kobiet?

1 lipca 1998 roku wyda³ list apostolski zawany "Ad tuendam fidem" co znaczy  "W obronie wiary".

Dokument ten by³ napisany z osobistej chêci papie¿a {motu proprio}.

Zarzuca³ on w owym li¶cie teologom popieranie aborcji czy te¿ eutanazji, nazywaj±c ich " teologami grzechu". Grozi³ ekskomunik± wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek urzêdzie publicznym bronili by sprawy kap³añstwa kobiet, grozi³ tak¿e ekskomunik± wszystkim wspieraj±cym eutanazjê czy aborcjê.

Oficjalny tekst rytua³u egzorcyzmów, stosowany przez Watykan oraz autoryzowany przez Jana Paw³a II.

  "Zaklinam ciê, stara ¿mijo, w imiê s±du ¿ywych i umar³ych,w imie twojego Stwórcy, który jest Stworzycielem ¶wiata i ma w³adzê wys³aæ ciê do piekie³, wyjd¼ natychmiast z tego s³ugi Bo¿ego, który oto wraca na ³ono Ko¶cio³a w lêku i utrapieniu, które powodujesz. Zaklinam ciê ponownie, nie z powodu mojej w³asnej s³abo¶ci, ale z mocy Ducha ¦wiêtego, by¶ wyszed³ ztego s³ugi Bo¿ego, którego Bóg wszechmog±cy stworzy³ na swój obraz i podobieñstwo. Odst±p zatem odst±p nie przede mn±, ale przed s³ug± samego Chrystusa, Pana Naszego, który cie podda³ swojej potêdze na krzy¿u. Zadr¿yj przed ramieniem Tego,kto prowadzi dusze ku ¶wiat³u, przeciw któremu nie opr± sie bramy piek³a. Niech wcielenie ludzkie bêdzie dla ciebie zgroz±, a postaæ Boga straszna dla ciebie. Nie protestuj ani nie zwlekaj z wyj¶ciem z tego cz³owieka, bo przebywaæ w nim podoba sie Chrystusowi. I chocia¿ znasz mnie grzesznika, nie miej mnie za godnego pogardy, bo tym ,który tu rozkazuje jest Bóg. Nakazuje ci to majestat Chrystusa. Nakazuje ci to Bóg Ojciec. Nakazuje ci to Syn Bo¿y. Nakazuje ci to Duch ¶wiêty. Nakzauje ci to ¦wiêty Krzy¿. Nakzuje ci to wiara ¶wiêtych aposto³ów: Piotra i Paw³a i wszystkich ¶wiêtych".

Dla g³odnych po przeczytaniu artyku³u podajê s³ynny, przepis na jajka Benedykta XIII:

Porcja dla 4 osób:
 1. 3 plastry szynki
 2. 4 ¿ó³tka
 3. 10 jaj
 4. 6 kromek chleba z formy
 5. 250 gram mas³a
 6. 100 gram s³odkiej ¶mietany
 7. 1 cytryna
 8. Chleb pokroiæ w kawa³eczki i lekko go przypiec, szynkê równie¿ pokroiæ na kawa³eczki.
 9. Do garnka na parze- musi byæ zdjêty z ognia bez zagotowania wody- w³o¿yæ ¶mietankê i ¿ó³tka; ubijaæ sk³adniki, a¿ zgêstnieje sos a nastêpnie dodaæ sok z po³ówki cytryny i roztopione mas³o; do smaku przyprawiæ szczypt± pieprzu i soli.
 10. Natomiast w drugim garnku zagotowaæ wodê z octem, dodaæ jajka i gotowaæ je przez 3 minuty ,a nastêpnie po³o¿yæ je na tostach z szynk±.
Przyznam, ¿e niechêtnie….pisa³am o tej szynce, ale taki jest przepis.

W Watykanie obowi±zuj± pe³ne przepychu rytua³y, które nie wspó³graj± z oficjaln± nauk± Ko¶cio³a.
Jest to najwiêksza instytucja za³o¿ona przez cz³owieka odnosz±ca spektakularne sukcesy, tu nale¿y zadaæ pytanie w imiê czego lub kogo?
Dziedzictwa kultury s± w³asno¶ci± ca³ej ludzko¶ci wszystkich narodów ¶wiata, dlaczego wiêc s± tak pilnie strze¿one i chowane przed obliczem ludu? Czy¿by kry³y wielk± tajemnicê która mog³a by zmieniæ bieg ludzko¶ci?

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html


Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³ {bibliografia poni¿ej}.
Zbiorów w³asnych i ¼róde³ internetowych [zdj.] Magdalena Struska.
© MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.

Wybór biografi
 1. Na podstawie tyt. urygina³u Secretos Vaticanos Eric frattini; For the Polish edition Wydawnictwo AMBER - za zgod±. http://amber.sm.pl/