> Strona g│ˇwna > Wiadomosci
Kalendarz
Luty 2020
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Perpetum mobile Struski
Data 15/01/2011 20:19  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠13769  Jŕzyk Polish

      PERPETUUM MOBILE


Perpetuum mobile (z ┬│ac. wiecznie ruchome) – hipoteyczna maszyna, której zasada dzia┬│ania, wbrew znanym prawom fizyki, umo┬┐liwia┬│aby jej prac├¬ w niesko├▒czono┬Â├Ž. Próby zbudowania perpetuum mobile podejmowane by┬│y ju┬┐ w XIII wieku a szczególne zainteresowanie t┬▒ koncepcj┬▒ przypad┬│o na wiek XVI i XVII.

Prace podejmowane przed XIX wiekiem mog┬▒ by├Ž uznane za próby rozwoju koncepcji naukowych, które nie zosta┬│y potwierdzone.


Perpetuum mobile odnosi si├¬ do idei nieustannego dzia┬│ania izolowanego urz┬▒dzenia mechanicznego lub innego uk┬│adu zamkni├¬tego, dzia┬│aj┬▒cego bez podtrzymuj┬▒cego ┬╝ród┬│a energii i bez dostarczenia energii. Idea maszyny, która po zbudowaniu i uruchomieniu mog┬│aby dzia┬│a├Ž wiecznie bez dostarczenia jej paliwa czy jakiejkolwiek energii, od wieków stanowi kusz┬▒ce i nieuchwytne marzenie ludzko┬Âci.


Wed┬│ug dzisiejszej wiedzy konstrukcje tego typu s┬▒ niemo┬┐liwe i podejmowane obecnie próby s┬▒ uznawane za pseudonauk├¬. Grono amatorów konstruktorów podejmuje tego typu próby, niekiedy twierdz┬▒c nawet, ┬┐e opracowali udane konstrukcje oparte o nowe nieznane idee lub niepotwierdzone zjawiska i nieznane ┬╝ród┬│a energii. Ruch ten jest cz├¬┬Âci┬▒ ruchu wolnej energii.

Mimo sprzeczno┬Âci dzia┬│ania takiej maszyny z prawami fizyki, rozwa┬┐ania z pogranicza fantastyki s┬▒ bardzo silnym bod┬╝cem dla nowych pomys┬│ów. Podwa┬┐ana jest tak┬┐e prawdziwo┬Â├Ž II zasady termodynamiki.

Perpetuum mobile I rodzaju

Perpetuum mobile pierwszego rodzaju, to hipotetyczna maszyna, która wytwarza wi├¬cej energii ni┬┐ sama zu┬┐ywa, tj. wykonuje prac├¬ bez pobierania energii z zewn┬▒trz lub praca wykonywana przez ni┬▒ jest wi├¬ksza od pobieranej energii. Mia┬│by to by├Ž samonap├¬dzaj┬▒cy si├¬ mechanizm. Do miana perpetuum mobile pretendowa┬│y liczne konstrukcje - pocz┬▒tkowo mechaniczne, a gdy zapocz┬▒tkowano konstrukcje silników cieplnych, podejmowano próby konstruowania maszyn opartych o przemiany gazowe.

Perpetuum mobile II rodzaju

Perpetuum mobile drugiego rodzaju, to cykliczna maszyna, która zamienia energi├¬ ciepln┬▒ na prac├¬ mechaniczn┬▒ bez wzrostu ca┬│kowitej entropii. Tak┬▒ maszyn┬▒ by┬│by np. silnik cieplny, pobieraj┬▒cy z otoczenia ciep┬│o, które nast├¬pnie zamieniane by┬│oby ca┬│kowicie na prac├¬. Silnik taki nie oddawa┬│by ciep┬│a do otoczenia, a jego sprawno┬Â├Ž wynosi┬│aby 100%.

Dzia┬│anie tego typu maszyny nie przeczy┬│oby zasadzie zachowania energii (czyli równocze┬Ânie I zasadzie termodynamiki), ale by┬│oby niezgodne z drug┬▒ zasad┬▒ termodynamiki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_mobile

                                                Geniusz Ludzkiego Umys┬│u  PERPETUM MOBILE - NAP├ŐD GRAWITACYJNY KO┬úA
 WYNALAZCÓW ANDRZEJA i MAGDALENY STRUSKICH

Nap├¬d Grawitacyjny Ko┬│a jest wynalazkiem zg┬│oszonym w UPRP  którego zasada dzia┬│ania, wbrew znanym prawom fizyki - raczej mechaniki umo┬┐liwia┬│a prac├¬  urz┬▒dzenia w niesko├▒czono┬Â├Ž  i dzia┬│a  bez dostarczenia energii z zewn┬▒trz


Wynaleziony mechanizm dysponuje takim potencja┬│em mocy, ┬┐e powinien mie├Ž zamontowany hamulec lub blokad├¬ obrotów na czas budowy, konserwacji czy remontu.


   
 


Zg┬│oszenie patentowe w Urz├¬dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, pod nr, P.393474 tytu┬│ wynalazku, „NAP├ŐD GRAWITACYJNY KO┬úA” autorzy Andrzej i Magdalena Struscy.                                                  

 
Ten schematyczny rysunek obrazuje istot├¬ wykorzystania d┬╝wigni przegubowych, jako ramion, które pozwalaj┬▒ na automatyczn┬▒ zmian├¬ d┬│ugo┬Âci d┬╝wigni przekazuj┬▒cej moc uzyskiwan┬▒ z si┬│y ci┬▒┬┐enia w uk┬│adzie nap├¬du ko┬│a, lub osi. Rami├¬ obci┬▒┬┐one na swym najdalej zamontowanym cz┬│onie, pozwala na przemieszczenie tego ci├¬┬┐arka w ró┬┐nej odleg┬│o┬Âci od osi podczas jednego obrotu mechanizmu. Opadaj┬▒c pod wp┬│ywem przyci┬▒gania roz┬│o┬┐one rami├¬ tworzy wi├¬ksza si┬│├¬, ni┬┐ rami├¬ znajduj┬▒ce si├¬ po drugiej stronie osi, które dzi├¬ki odpowiedniej konstrukcji przegubów pod wp┬│ywem tego samego przyci┬▒gania grawitacyjnego zwija si├¬ mo┬┐liwie najbli┬┐ej osi. 
 

Zasada dzia┬│ania mechanizmu, pokazana na tym schematycznym rysunku, nie obrazuje wszystkich mo┬┐liwych sposobów zamontowania ramion ani ich ró┬┐norodnych konstrukcji. 
 

Je┬┐eli poszczególne ramiona zamontowane b├¬d┬▒ na osi w ten sposób, ┬┐e ka┬┐de kolejne jest przesuni├¬te i jego konstrukcja nie posiada kontaktu z konstrukcj┬▒ s┬▒siada, wówczas mo┬┐na uzyska├Ž maksymalne przybli┬┐enie ci├¬┬┐arka do osi po stronie utraty mocy. Taki sposób instalacji ramion pozwoli uzyska├Ž maksymaln┬▒ ró┬┐nic├¬ w d┬│ugo┬Âci d┬╝wigni i zwi├¬kszy├Ž sprawno┬Â├Ž mechanizmu. Dodatkowym czynnikiem wspomagaj┬▒cym korzystne po┬│o┬┐enie ci├¬┬┐arka po stronie utraty mocy, b├¬dzie magnes zamontowany na osi, który z niewielk┬▒ si┬│┬▒ przyci┬▒gania zmieni po┬│o┬┐enie ci├¬┬┐arka, wisz┬▒cego w tym miejscu bezw┬│adnie.  
 

Dla zwi├¬kszenia elastyczno┬Âci pracy w przegubach powinny by├Ž zamontowane zderzaki t┬│umi┬▒ce drgania i d┬╝wi├¬ki w trakcie rozwijania si├¬ ramienia. Samo rozwijanie powinno by├Ž wspomagane mechanizmami rozpr├¬┬┐aj┬▒cymi, które przyspiesza czas rozwijania si├¬ ramienia do jego pe┬│nego zasi├¬gu Ta kwestia techniczna posiada wp┬│yw na osi┬▒ganie d┬│u┬┐szej drogi pracy ci├¬┬┐arka po stronie uzyskiwania mocy z si┬│y przyci┬▒gania grawitacyjnego. Mechanizmy t┬│umi┬▒ce i wspomagaj┬▒ce rozwijanie, korzystnie mog┬▒ by├Ž wyposa┬┐one w magnesy sta┬│e. Tak wyposa┬┐ona konstrukcja b├¬dzie si├¬ charakteryzowa┬│a d┬│u┬┐sz┬▒ trwa┬│o┬Âci┬▒ pracy i ograniczeniem uci┬▒┬┐liwej g┬│o┬Âno┬Âci. 
 

Nap├¬d grawitacyjny ko┬│a opracowali┬Âmy w momencie potrzeby. Opatentowany przez nas wiatrak na podstawie obrotowej, cechuje taka konstrukcja turbiny, gdzie jej ┬│opaty s┬▒ rozmieszczone tylko na obwodzie. 
 

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=news&op=readNews&id=10&title=Elektrownia-wiatrowa-na-podstawie-obrotowej-lub-plywajacej 
 

Pomy┬Âla┬│em, ┬┐e warto by by┬│o zastosowa├Ž do takiej turbiny dodatkowy nap├¬d, który b├¬dzie j┬▒ obraca┬│ w czasie, gdy nie wieje wiatr. Ko┬│o w takim rodzaju turbiny mo┬┐e a nawet powinno posiada├Ž du┬┐y ci├¬┬┐ar, który b├¬dzie wp┬│ywa┬│ na bezw┬│adno┬Â├Ž mechanizmu w trakcie pracy. Na takiej masie dodatkowe ci├¬┬┐arki zamontowane na obrze┬┐u b├¬d┬▒ ko┬│o wprawia┬│y w ruch (wystarczaj┬▒co elastyczny podczas zmiany ich po┬│o┬┐enia), pod warunkiem, ┬┐e po przeciwnej stronie osi b├¬d┬▒ mog┬│y samoczynnie si├¬ do niej zbli┬┐y├Ž. Niewiele czasu by┬│o nam potrzebne do wymy┬Âlenia d┬╝wigni przegubowych. W efekcie powsta┬│ pomys┬│ na mechanizm, który spe┬│ni istot├¬ maszyny dzia┬│aj┬▒cej pod wp┬│ywem si┬│y grawitacyjnej, czyli perpetuum mobile.   
 
 

Dodatkowa wyjasniajaca informacja


Ze wzgl├¬du na cech├¬ samego terminu perpetuum mobile postanowi┬│em doda├Ž informacje uzupe┬│niajac┬▒ naszego rozwi┬▒zania czyni├¬ to po to wyja┬Âni├Ž w┬▒tpliwo┬Âci jakie mog┬▒ wyst┬▒pi├Ž w ocenach czytaj┬▒cych i zainteresowanych.
Informacje na temat perpetuum mobile , które sa publikowane przedstawiaj┬▒ rysunek opis widocznego na rysunku urz┬▒dzenia. W stosunku do naszego rozwi┬▒zania chce poszerzyc informacje zawarte w technicznym opisie, które mog┬▒ by├Ž ┬Âcis┬│e.
Zg┬│oszenie wynalazku to jego opis, który musi precyzyjnie ujmowa├Ž istot├¬ rzeczy, natomiast rysunek jest tylko forma pomocnicz┬▒.
Nasz wynalazek najcenniejsz┬▒ swoja cech├¬ techniczn┬▒ jak jeste┬Âmy przekonani tak┬▒, która przewa┬┐y problemy zwi┬▒zane z istot┬▒  perpetuum mobile ma przedstawion┬▒ tylko w opisie, nie jest ona widoczna na rysunku. Cecha ta jest uj├¬ta w s┬│owach zawartych w tre┬Âci artyku┬│u: 


"Zasada dzia┬│ania mechanizmu, pokazana na tym schematycznym rysunku, nie obrazuje wszystkich mo┬┐liwych sposobów zamontowania ramion ani ich ró┬┐norodnych konstrukcji.   
 
Je┬┐eli poszczególne ramiona zamontowane b├¬d┬▒ na osi w ten sposób, ┬┐e ka┬┐de kolejne jest przesuni├¬te i jego konstrukcja nie posiada kontaktu z konstrukcj┬▒ s┬▒siada, wówczas mo┬┐na uzyska├Ž maksymalne przybli┬┐enie ci├¬┬┐arka do osi po stronie utraty mocy. Taki sposób instalacji ramion pozwoli uzyska├Ž maksymaln┬▒ ró┬┐nic├¬ w d┬│ugo┬Âci d┬╝wigni i zwi├¬kszy├Ž sprawno┬Â├Ž mechanizmu. Dodatkowym czynnikiem wspomagaj┬▒cym korzystne po┬│o┬┐enie ci├¬┬┐arka po stronie utraty mocy, b├¬dzie magnes zamontowany na osi, który z niewielk┬▒ si┬│┬▒ przyci┬▒gania zmieni po┬│o┬┐enie ci├¬┬┐arka, wisz┬▒cego w tym miejscu bezw┬│adnie.  ”
Szerzej t├¬ kwesti├¬ techniczn┬▒ przedstawiaj┬▒c, powiem, ┬┐e nasza konstrukcja z┬│o┬┐ona z szeregu przegubowych ramion, wcale nie musi by├Ž zamontowana na tarczy ko┬│a, które ma ona nap├¬dza├Ž i tym samym spe┬│nia├Ž zasad├¬ perpetuum mobile.
Zespó┬│ ramion, niezale┬┐nie od tego, ile ich jest zastosowanych,(czym wi├¬cej tym lepiej), jest montowany na osi po dwie w jednej p┬│aszczy┬╝nie. Tworz┬▒ one spiralny zbiór dowolnej d┬│ugo┬Âci. Takie zamontowanie ramion pozwala w maksymalny sposób skróci├Ž dzwigni├¬ po stronie utraty mocy. W zwi┬▒zku z takim skróceniem ramienia-d┬╝wigni, uzyskamy maksymaln┬▒ sprawno┬Â├Ž urz┬▒dzenia a ilo┬Â├Ž par ramion na osi, b├¬dzie powiela┬│a jego moc. 


Tego rozwi┬▒zania technicznego, które jest najwa┬┐niejsze w naszym wynalazku nie wida├Ž na schematycznym rysunku,. Jest ono opisane w tek┬Âcie wyja┬Âniaj┬▒cym zasady budowy konstrukcji, jednak ten opis mo┬┐e by├Ž zbyt skromny i ma┬│o czytelny, dlatego dodaj├¬ to uzupe┬│nienie.


Andrzej i Magdalena Struscy.  
 

 Patenty Odpowiedzi w zwiazku z pytaniami dotyczacymi perpetum mobile
┬Čród┬│o: wolnemedia.net


MAS 23.01.2011 15:10

W ┬Âwietle komentarzy dotycz┬▒cych naszego rozwi┬▒zania uprzejmie prosz├¬ wszystkich zainteresowanych o bardzo uwa┬┐ne przeczytanie tre┬Âci opisuj┬▒cej budow├¬ tego urz┬▒dzenia. Zgloszenie wynalazku przyjmowane jest na podstawie opisu a nie rysunku jest on jedynie elementem dodatkowym – schematycznym pokazaniem konstrukcji.
Sam termin „schematyczny” mówi ┬┐e nie przekazuje precyzji st┬▒d rysunek jest tylko pomocniczym elementem opisu konstrukcji.Istota naszego rozwi┬▒zania jest zawarta w opisie. Mog├¬ tylko doda├Ž, ┬┐e ta istota ukazuje konstrukcj├¬ spiralnie zamocowanych par na dowolnie d┬│ugiej osi. Rysunek ukazuje 3 dzia┬│aj┬▒ce ramiona – wynika to z przyczyny spiralnej budowy ramion. Rami├¬ górne otwarte w tej pozycji jest dlatego ┬┐e dzia┬│aj┬▒ odpowiednie mechanizmy wskazane równie┬┐ w opisie.

pozdrawiam Magdalena Struska.

MAS 23.01.2011 17:31

odp.do ki-matik
link podany pokazuje podstawowe formy geometryczne, m┬▒┬┐ nie ma mo┬┐liwo┬Âci przedstawiania komputerowych animacji. Ca┬│y zbiór podstawowych form geometrycznych zbudowa┬│ fizycznie wiele lat temu, najwi├¬kszym osiagnieciem jest bry┬│a, która nazwalismy Harfa i Lira.
http://www.andrzejstruski.com/articles_34_Bryla-AMAZ.html

W┬│a┬Ânie ta baza wiedzy o przestrzeniach geometrycznych zawarta w pami├¬ci pozwoli┬│a na wiele rozwiaza├▒.

realisto taka polemika jest czysto akademick┬▒, wielu j┬▒ stosuje niczego nie osi┬▒ga, „sukces to nie szukanie problemów sukces to dzia┬│anie.”
Jak znajdziemy wykonawc├¬ projektu dowiedziemy, ┬┐e ta maszyna b├¬dzie dzia┬│a┬│a bo szeregowe roz┬│o┬┐enie par ramion pozwala na prowadzenie ci├¬┬┐arka bardzo blisko osi po stronie utraty mocy. Nie wa┬┐ne jak wielkie s┬▒ tarcia ró┬┐nica w d┬│ugo┬Âci d┬╝wigni jest decyduj┬▒ca. Przy takiej ró┬┐nicy pomi├¬dzy d┬│ugo┬Âciami d┬╝wigni jeden pracuj┬▒cy ci├¬┬┐arek zrównowa┬┐y kilka podnoszonych. Powinni┬Âmy uzyska├Ž du┬┐y zapas mocy.

Pozdrawiam Magdalena Struska


MAS 23.01.2011 21:29

Ki-matiK na stronie bry┬│y sa w formie grafiki komputerowej, w najbli┬┐szym czasie umie┬Âcimy fotografie modeli wykonanych fizycznie (zbór bry┬│ AMAZ posiada ochron├¬ patentow┬▒)finalnym efektem tego zbioru jest instrument harfa i Lira, który wydaje d┬╝wieki kurantów – jest to jedyny na ┬Âwiecie taki egzemplarz mo┬┐na go obejrze├Ž tu:http://www.andrzejstruski.com/articles_74_Instrument—Harfa-i-Lira.html

realista to ┬┐e ziemia jest kul┬▒ to ju┬┐ wiedzieli Aztekowie i nie tylko oni.
Wcze┬Âniejsze nasze inne rozwi┬▒zanie równie┬┐ wed┬│ug nauki nie mia┬│o prawa dzia┬│a├Ž i do dzisiejszego dnia matematyka naukowcom si├¬ na nic nie przyda┬│a natomiast rozwi┬▒zanie dosta┬│o liczne nagrody a w sk┬│ad komisji wchodzili profesorowie.
Inna sprawa, ┬┐e w tej materii zostalismy perfidnie oszukani przez inwestora.

Pozdrawiam Magdalena Struska.

MAS 23.01.2011 21:52

Trinollan

Tak jak w wi├¬kszo┬Âci prostych rozwi┬▒za├▒ to równie┬┐ powsta┬│o przypadkowo. Po zg┬│oszeniu do UPRP wiatraka cz├¬┬Âciowo os┬│oni├¬tego, który ma specyficzne ko┬│o zaistnia┬│a teoretyczna mo┬┐liwo┬Â├Ž pracy tego ko┬│a gdy nie ma wiatru, wówczas m┬▒┬┐ wpad┬│ na pomys┬│ zastosowania przegubowych d┬╝wigni montowanych na tarczy takiego ko┬│a w efekcie toku my┬Âlenia dotycz┬▒cego efektywnego zastosowania d┬╝wigni przegubowych powsta┬│a istota urz┬▒dzenia opartego na spiralnych ramieniach przegubowych, które po stronie uzyskiwania mocy s┬▒ rozwini├¬te a po stronie tracenia jej zwijaj┬▒ si├¬ automatycznie.
Dalszy ciag rozumowania wytworzy┬│ aspekt tej konstrukcji w postaci zamontowania takich d┬╝wigni na osi. Dla przyk┬│adu teraz je┬┐eli komplet d┬╝wigni zamontowany w postaci tarczowej daje chociazby znikomy zysk mocy to kilka segmentów w postaci zbiorów spiralnych wytworzy bardzo skuteczn┬▒ moc. Przyczyna prosta: na osi rami├¬ ciagnione do góry nie b├¬dzie si├¬ opiera┬│o na innym ramieniu a wi├¬c ci├¬┬┐arek b├¬dzie podnoszony bardzo blisko osi.
Co do rysunku Leonarda da Vinci zapoznalismy siê z nim dopiero podczas pisania artyku³u do strony kiedy ju¿ mielismy przypisany numer zg³oszenia wynalazku.
Poza tym ten rysunek, który narysowa┬│ Leonardo równie┬┐ wskazuje maszyn├¬ prost┬▒ a nie wykwit jaki┬ fantastycznych rozwi┬▒za├▒ technicznych.

Pozdrawiam Magdalena Struska.

MAS 25.01.2011 13:15

Dodatkowe wyja┬Ânienie kwestii technicznych zwi┬▒zanych z maszynami, których cechy fizycznego ruchu s┬▒ pokazywane na ro┬┐nych rysunkach majacych wspóln┬▒ genez├¬ Perpetuum Mobile wszystkie te maszyny, które dotycz┬▒ u┬┐ycia d┬╝wigni dwuramiennych mog┬▒ pracowa├Ž w aspekcie Perpetuum Mobile jednak┬┐e niezb├¬dnym jest spe┬│nienie zasady du┬┐ej ró┬┐nicy pomi├¬dzy ramieniem uzyskuj┬▒cym moc a ramieniem trac┬▒cym moc. Nasze rozwi┬▒znie dysponuje ró┬┐nic┬▒ do zakresu 2.5 krotnej proporcji d┬│u┬┐szej d┬╝wigni pozyskuj┬▒cej moc w stosunku do d┬╝wigni moc trac┬▒cej. Taka proporcja mówi ze ci├¬┬┐arek uzyskuj┬▒cy moc równowa┬┐y 2,5 ci├¬┬┐arka trac┬▒cego moc prosz├¬ porówna├Ž ( wystarczy spojrze├Ž wzrokowo na rysunki innych maszyn)by ocenic te proporcje.
Wi├¬kszo┬Â├Ž z pokazywanych maszyn posiada proporcje do 1-krotnej przewagi to jest stanowczo za ma┬│a przewaga by urzedzenie p┬│ynnie pracowa┬│o i posiada┬│o zapas mocy na pokonanie tarcia. tak┬▒ minimaln┬▒ proporcj┬▒ jest 1,5 krotnie d┬│u┬┐sza dzwignia pracuj┬▒ca w stosunku do d┬╝wigni trac┬▒cej moc.

Pozdrawiam Magdalena Struska


MAS 25.01.2011 13:25

W ┬Âwietle proporcji dxwigni uzyskuj┬▒cej moc w stosunku do d┬╝wigni tracacej moc, które dotycz┬▒ maszyn pretenduj┬▒cych do Perpetuum Mobile najlepsz┬▒ proporcja charakteryzuje si├¬ maszyna pana A.Józefczuk. Jednak┬┐e konstrukcja toru pokazana na rysunku uniemo┬┐liwia prac├¬ tej maszyny. Podnoszenie kulki jak pisze autor (w tym przypadku nie mo┬┐e wyst├¬powa├Ž mechanizm z kulk┬▒!)w konstrukcji takiego toru bedzie powodowa┬│o :

1.Zbyt d³uga drogê ramion trac±cych w stosunku do ramion pracujacych.
2.Praktycznie pionowa droga kulki w torze spowoduje opory, które zatrzymaj┬▒ maszyn├¬.
3.Zbyt ma┬│a ilo┬Â├Ž ramion.

W ┬Âwietle tych problemów technicznych ta maszyna nie b├¬dzie pracowa┬│a.

Pozdrawiam Magdalena Struska

1.     Pozdrawiam Magdalena Struska

 

MAS 25.01.2011 15:45

realista wskazane w linkach urz┬▒dzenia nie wiele maj┬▒ wspólnego z naszym rozwi┬▒zaniem.
1. Ramiona w naszym urz±dzeniu siê nigdy nie prostuj± to s± ramiona spiralne.
2.Ramiona spiralne pracuj┬▒ korzystniej w mechanice d┬╝wigni, tego jeszcze nikt nie przedstawi┬│ oprócz nas. Zwró├Ž uwag├¬, ┬┐e na rysunku widoczne s┬▒ 3 pracuj┬▒ce ramiona a wystarczy┬│o by dwa aby mechanizm zastosowany na osi chodzi┬│.
3.W naszej konstrukcji wystêpuj± : d¼wignia dwustronna i d¼wignie jednostronne.
4.Ramiê w naszej konstrukcji d¼wigni± jednostronn± siêga osi maj±c bardzo korzystne prze³o¿enie.
5.Ramiê dwustronne ma bardzo korzystn± proporcjê.

Twierdzisz, ┬┐e tylko dwa z┬│udzenie mo┬┐e wystapi├Ž gdy niedo┬Âwiadczony obserwator ocenia prac├¬ d┬╝wignii spiralnych.

Powy┬┐sze kwestie dotycz┬▒ budowy tarczoej po raz kolejny przypominam, ┬┐e istota tego rozwiazania jest zawarta w opisie a nie w rysunku.
Tam parami montowane ramiona na osi nie przeszkadzaj┬▒ sobie wzajemnie i podnoszenie ci├¬zarka do góry moze by├Ž prowadzone bardzo blisko osi.
Wówczas uzyskujemy conajmniej 2,5 krotna proporcje, wystarczajaca do pokonania wszelkich oporów i uzyskania zapasu mocy.

Otrzymali┬Âmy numer zg┬│oszenia patentowego, który jest tu opublikowany. W Polsce tradycyjnie patent otrzymuje si├¬ nie pr├¬dzej ni┬┐ po kilku latach.

Pozdrawiam Magdalena Struska


MAS 27.01.2011 20:02

D┬╝wignia jednostronna, ten szczegó┬│ na schematycznym rysunku jest ma┬│o widoczny jednak precyzyjnie patrz┬▒c na mocowanie pierwszego czlonu ka┬┐dego ramienia b├¬dzie mo┬┐na zauwa┬┐y├Ž, ┬┐e opiera on si├¬ o zderzak, który jest bardziej oddalony od osi ni┬┐ mocowanie tego przegubu. W tym miejscu wystepuje d┬╝wignia jednoramienna. Zastosowanie tej d┬╝wigni pozwala korzystnie przenosi├Ž si┬│y na o┬ – dzia┬│a to tak jak ci├¬┬┐ar pionowo naciskajacy na roklk├¬, która jest zamocowana przegubowo. W momencie odchylenia rolki uzyskuje ona potencja┬│ ruchu.
Dodatkowym handikapem takiego mocowania ramienia jest moment zamiany kierunku jego pracy- wówczas ca┬│y zespó┬│ uzyskuje uwolnienie z si┬│ cia┬┐┬▒cych na tym ramieniu.


cyt.”nale┬┐y pami├¬ta├Ž, ┬┐e co prawda si┬│a ci┬▒┬┐enia dzia┬│a pionowo w dó┬│, ale przeciwdzia┬│a jej si┬│a utrzymuj┬▒ca ci├¬┬┐ar. wi├¬c zarówno ci├¬┬┐arek najwy┬┐ej po┬│o┬┐ony jak i ten najni┬┐ej nie dzia┬│aj┬▒ z pe┬│n┬▒ si┬│┬▒ (┬┐e si├¬ tak niefachowo, a obrazowo wyra┬┐├¬).”


W momentach skrajnych d¼wigni po stronie uzyskiwania mocy ciê¿arki daj± najmniejszy efekt. W tym aspekcie d¼wignia spiralna posiada lepsze wektory i uzyskujemy z niej wiêksz± moc.


cyt.” przecie┬┐ „wyprostowanie” spiralnego ramienia nie nast┬▒pi tak, by ┬Ârodek ci├¬┬┐ko┬Âci by┬│ pionowo nad osi┬▒ uk┬│adu, a dopiero po przewa┬┐eniu ramienia. wi├¬c im bardziej spiralnie tym pó┬╝niej”.


Nie istotne jest czy wcze┬Âniej czy pó┬╝niej, natomiast rami├¬ spiralne posiada w tej kwestii korzystniejsz┬▒ cech├¬ ni┬┐ rami├¬ proste gdy┬┐ ci├¬┬┐arek zamocowany na ko├▒cu ramienia w ramieniu spiralnym wy┬┐ej uzyskuje punkt pracy i utzymuje go mimo, ┬┐e ┬Ârodek ramienia minie pionow┬▒ o┬ w dolnym po┬│o┬┐eniu. A wi├¬c posiada d┬│u┬┐sz┬▒ droge pracy.


cyt.”nawet je┬Âli ci├¬┬┐arki b├¬d┬▒ wci┬▒gane ekstremalnie blisko osi to i tak musz┬▒ zosta├Ž wci┬▒gni├¬te na dok┬│adnie tak┬▒ sam┬▒ wysoko┬Â├Ž z której spadaj┬▒. a d┬╝wignia ma t├¬ w┬│a┬Âciwo┬Â├Ž, ┬┐e co prawda si┬│a potrzebna do przesuni├¬cia ci├¬┬┐aru jest mniejsza, ale te┬┐ na mniejsz┬▒ wysoko┬Â├Ž.”


W tym przypadku bierzemy pod uwag├¬ d┬╝wigni├¬ dwustronn┬▒ i rami├¬ trac┬▒ce moc ma identyczna wysoko┬Â├Ž jak rami├¬ uzyskujace moc, jedynie ci├¬┬┐arek ma inn┬▒ drog├¬, po stronie trac┬▒cej moc o wiele krótsz┬▒ w tym samym czasie. Je┬┐eli b├¬dzie przechodzi┬│ bardzo blisko osi to proporcja si┬│ jest na korzy┬Â├Ž ramienia pracuj┬▒cego. W przypadku naszego rozwi┬▒zania dwu i pó┬│ krotna proporcja jest osi┬▒galna. Je┬Âli nawet na podniesienie ci├¬┬┐arka mechanizm zu┬┐yje dwukrotn┬▒ przewag├¬ d┬╝wigni ( co jest ma┬│o prawdopodobne ) i tak pozostanie nam jeszcze 0,5 proporcji jako czysty zysk. W mechani┬╝mie spiralnym gdzie na osi zamontowany jest dowolny szereg par suma tych niewielkich uzysków wolnej mocy daje skuteczn┬▒ prac├¬ Perpetuum Mobile.


cyt.” wiem, czyta┬│em to ju┬┐, ┬┐e szkic to tylko szkic a opis jest najwa┬┐niejszy. ale on niczego nie t┬│umaczy i nie odkrywa ┬┐adnych nowych mo┬┐liwo┬Âci. nie b├¬dzie niestety ┬┐adnego zapasu mocy. no, ale niejednemu na nazwisko Kolumb ;)…


W poprzedniej odpowiedzi wykazali┬Âmy w budowie maszyny zdolno┬Â├Ž uzyskiwania wolnej mocy, przedstawili┬Âmy tylko jedn┬▒ piat┬▒ cz├¬┬Âci proporcjonalnej przewagi jako woln┬▒ moc, a wi├¬c cztery cz├¬┬Âci przewagi to wystarczaj┬▒ca ilo┬Â├Ž na zrównowa┬┐enie ró┬┐nych oporów po stronie utraty mocy.
Prosz├¬ zwróci├Ž uwag├¬, ┬┐e przy proporcji zero mechanizm zachowywa┬│ by si├¬ bezw┬│adnie nie wykazywa┬│ by ani zysku ani straty mo┬┐na by wprawi├Ž go w ruch zastosowaniem minimalnej dodatkowej mocy wielokrotnie mniejszej od mo┬┐liwo┬Âci osi┬▒gów ci├¬┬┐arka.
Oczywi┬Âcie ta sytuacja wyst┬▒pi┬│a by gdyby ramiona by┬│y sztywne. Dlatego ┬┐e ramiona s┬▒ przegubowe zak┬│adamy, ┬┐e dwukrotny potencja┬│ ci├¬┬┐arka zrównowa┬┐y wszelkie utraty mocy a jego po┬│owa potencja┬│u b├¬dzie moc┬▒ woln┬▒.
Przy dwóch parach ramion b├¬dzie to potencja┬│ 1 ci├¬┬┐arka a przy 20 parach ramion potencja┬│ 10 ci├¬┬┐arków. Mechanizm tak zbudowany niewatpliwie spe┬│nia┬│ b├¬dzie cechy Perpetuum Mobile.

Pozdrawiam Magdalena Struska
Andrzej Struski.


  1. MAS 28.01.2011 18:06

realista cyt.”realta „d┬╝wignia” s┬│u┬┐y jedynie zahamowaniu wychylanego ramienia. jest ona bez znaczenia w tej konstrukcji, bo wbrew temu co piszecie istotne jest tutaj czy wyprostowanie ramienia nast├¬puje wcze┬Âniej czy pó┬╝niej. i naprawd├¬ bez znaczenia jest tutaj kszta┬│t ramion. praca bo obu stronach d┬╝wigni b├¬dzie taka sama bez wzgl├¬du na zastosowane kszta┬│ty. mylicie si├¬ pisz┬▒c o mniejszej drodze i p┬│yn┬▒cych z tego korzy┬Âciach.”


Nie zachamowaniu tylko s┬│u┬┐y do podparcia, a punkt podparcia ramienia oddalony od punktu jego mocowania tworzy automatycznie d┬╝wigni├¬. Stosunek d┬│ugo┬Âci cz├¬┬Âci od mocowania do podparcia do cz├¬┬Âci za podparciem jest proporcj┬▒ d┬╝wigni jednoramiennej podobn┬▒ zasad├¬ w osi grawitacji posiada ┬┐yroskop.
Jak by nie patrz┬▒c ten typ mocowania ramienia musi spowodowa├Ž wystapienie dodatkowych efektów, nie spowodowa┬│ by ich tylko wówczas gdyby ca┬│y zbiór nie by┬│ w ruchu.
W ramieniu spiralnym wyprostowanie nigdy nie wystêpuje, a ciê¿arek punkt oparcia w stosunku do pierwszego cz³onu ( pierwszy cz³on wskazuje po³o¿enie d¼wigni prostej ) uzyskuje prêdzej ni¿ ciê¿arek na ramieniu prostym tym samym automatycznie osi±ga d³u¿sz± drogê pracy.
 

W zwi┬▒zku z tym du┬┐e znaczenie ma kszta┬│t ramion.
Praca d┬╝wigni spiralnej w obszarze utraty mocy jest korzystniejsza w stosunku do d┬╝wigni prostej w zwi┬▒zku ze sam┬▒ konstrukcj┬▒ przegubów jakie mo┬┐na zastosowa├Ž do obu d┬╝wigni, by d┬╝wignia prosta mog┬│a zwin┬▒├Ž si├¬ a┬┐ do osi, jej przeguby musz┬▒ mie├Ž wi├¬kszy zakres pracy mechanicznej a to z kolei przed┬│u┬┐a czas rozwijania jej po stronie pozyskiwania mocy co skutkuje dodatkow┬▒ utrat┬▒ cz├¬┬Âci drogi pracy.
 

Natomiast spiralna zwinie si├¬ do samej osi a przeguby jej nie musz┬▒ wykonywa├Ž tak d┬│ugiej pracy mechanicznej jak w d┬╝wigni prostej tym samym odbojniki przegubów pr├¬dzej odbij┬▒ kolejne czlony i d┬╝wignia szybciej si├¬ rozwinie.
 

Pozdrawiam Magdalena Struska
Andrzej Struski.