> Strona gwna
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
Struski Andrzej de Merowing
Struski Andrzej de Merowing–( pseudonim GRYF ) cz³owiek o genialnym umy¶le, archeolog amator, my¶liciel i wynalazca, który wzorce ¶w. geometrii przeniós³ na plan swoich rozwi±zañ konstrukcyjnych. Swoje przemy¶lenia opiera na poznaniu procesów drogi przyczynowo-skutkowej, jego motto: - widzisz efekt, poszukaj jego pierwotnego ¼ród³a. Tak my¶l±c, pozna³ ¼ród³a materii i ¿ycia.

Potrafi wyja¶niæ tajemnice ewolucji biologii i cz³owieka. Przedstawia tezê mówi±c± o powstaniu wszech¶wiata, okre¶la jego ewolucjê w zakresie materii na planie ¶w. geometrii. Wyja¶nia ró¿nice pomiêdzy wcieleniem a inkarnacj±, uzasadnia potrzeby duszy i raju.

W okresie ponad 20 letniej pracy filozoficznej wielokrotnie zapraszany na Sympozja
gdzie przedstawia³ i uzasadnia³ logicznie swoje teorie odpowiadaj±c na nurtuj±ce pytania s³uchaczy wyk³adów.

Jego teorie znalaz³y odzwierciedlenie w wielu wynalazkach, które skonstruowa³ i opatentowa³. Jeden z ostatnich wynalazków zdoby³ liczne nagrody min. na targach budma 2010, Infrastruktura Warszawa 2009 za innowacyjno¶æ.

Obecnie trwaj± badania naukowe nad wynalazkiem gdy¿ nauka nie rozpoznajê jeszcze zasad na jakiej podstawie on w ogóle dzia³a i sprawdza siê fizycznie w terenie.

Zasady te wyja¶nia jednak Andrzej Struski w oparciu o swoje teorie.
Nadzwyczajnym fenomenem jest to, ¿e Andrzej Struski niczego nie zapisuje, ma niesamowit± pamiêæ, czêsto ¿artuje, ¿e komputery ¶wiata nie by³by w stanie pomie¶ciæ wszystkich danych pochodz±cych z jego pamiêci.
Nic nie zapisuje, a zapytany potrafi odtworzyæ ka¿dy temat o którym mówi³, pisa³.
Nadzwyczajnym jest tak¿e fakt, ¿e odpowiada równie¿ na pytania na które nigdy nie odpowiada³ i nie mia³ ¿adnych przemy¶leñ z nimi zwi±zanych przy tym udzielaj±c wyczerpuj±cych odpowiedzi czasem wielogodzinnych.

Zapytany o to jak to siê dzieje mówi, ¿e on nie ma tych danych "na wierzchu bezpo¶rednio w pamiêci" na co dzieñ o tym nie pamiêta, dopiero podczas zadania konkretnego pytania "wchodzi" w g³êbokie pok³ady pamiêci i potrafi je odtworzyæ lub utworzyæ jako nowe, przy czym wszystkie jego odpowiedzi s± logiczne i w 100 % pasuj± do siebie i do poprzednich jego teorii i rozeznañ w danym temacie.

Na stronie andrzejstruski.com jest znikoma czê¶æ materia³ów autora, w miarê mo¿liwo¶ci zwiêkszy siê ilo¶æ podawanych informacji.

Andrzej Struski je¶li chodzi o wyznanie jest wolnym na tej p³aszczy¼nie acz tolerancyjnym  cz³owiekiem, osobi¶cie nie jest zwolennikiem ¿adnej sekty, religii, wyznania.
Uwa¿a ¿e istnieje Bóg i szanuje tê postaæ.

Jest przeciwny manipulacji i wykorzystywaniu ludzi fizycznie jak i równie¿ duchowo.
Po tym jak opublikowa³ artyku³y mówi±ce o manipulacji i niszczeniu ludzi poprzez duchowo¶æ, sekty i wyznania w internecie pojawi³y siê liczne oszczerstwa, zawistne pomówienia i szkaluj±ce jego wizerunek strony internetowe.

Najbardziej m¶ci siê na wynalazcy sekta Himawantii to g³ównie ludzie zrzeszeni w tej organizacji zak³adaj± setki fa³szywych stron podszywaj±c siê pod Andrzeja Struskiego lub pisz±c o nim nie poparte niczym oszczerstwa.
Wspó³pracuj± z nimi ludzie z Ko¶ciana.

Andrzej Struski sam nie uczestniczy w pisaniu na forach internetowych, jego artyku³y wk³adaj± tam osoby zainteresowane jego niezwyk³± twórczo¶ci± wynalazcz± jak i teoretyczn±.

Gryf144 to nick internetowy zastrze¿ony prawnie do artyku³ów A.S. obecnie zdewaluowany, poprzez fanatyków, którzy mszcz± siê na wynalazcy i jego dzie³ach.

Andrzejstruski.com jest oryginaln± autoryzowan± stron± wynalazcy Andrzeja Struskiego.

Zawiera ona w±ski zarys kilkuletnich prac badawczych prowadzonych przez autora oraz jego ma³¿onkê Magdalenê Strusk± zarówno w Europie jak i na kontynencie Afryki.

Wielokrotna paroletnia analiza badawcza na terenie wykopalisk staro¿ytnego Egiptu pozwoli³a na powstanie nowych teorii dotycz±cych nie tylko czasu i budowy Piramid oraz Sfinksa ale równie¿ i sprecyzowania informacji zawartych w dolinie królów, a tak¿e min, informacji zwi±zanych z labiryntem podziemnym po³o¿onym niedaleko tego¿ obszaru.

Dzia³aj±c wed³ug maksymy „Jak na górze, tak i na dole” wieloletnie przemy¶lenia w temacie zwi±zku – przyczynowo–skutkowego na polu fizyczno-duchowym zaowocowa³y szeregiem artyku³ów z cyklu Budowy wszech¶wiata, Budowy cz³owieka fizyczno-duchowego jego aspektu emocjonalnego chorobotwórczego oraz szeregu innych tez dot±d nierozpoznawalnych przez naukê i naukowców.