> Strona gwna
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 
INFORMACJA
 INFORMACJA DLA CENZURY -PRAWNIKOW I SEDZIOW ¯E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1 – Ka¿demu zapewnia siê wolno¶æ wyra¿ania swoich pogl±dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 – Cenzura prewencyjna ¶rodków spo³ecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s± zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno¶ci i praw mog± byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s± konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz±dku publicznego, b±d¼ dla ochrony ¶rodowiska, zdrowia i moralno¶ci publicznej, albo wolno¶ci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog± naruszaæ istoty wolno¶ci i praw